Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw MEDEDELING. ADRESSEN VAN GEëVACUEERDEN. NA DE RAMP. HULDE. ZWARE VERLIEZEN IN DE AGRARISCHE SECTOR. HET GEBRUIK VAN ONDER GELOPEN VEEVOEDERKUILEN. KRING OOST- EN MIDDEN-BRABANT DER NOORD-BRABANTSE MIJ VAN LANDBOUW. Het gebrek aan communicatie tengevolge van de ramp, maakte het ons vorige week onmogelijk om nog tijdig copie voor het Landbouwblad te plaatsen. Het Landbouwhuis te Zevenbergen is in. tact gebleven, hoewel eerst evacuatie dreigde. Het secretariaat is normaal bereikbaar onder tel. no. 25 Zevenbergen. Alle tot voor kort vast gestelde vergaderingen van kringen, afdelingen enz. moeten vanzelfsprekend worden uitgesteld. Voor zover dit nodig moge zijn, gelieve men hier voor nieuwe afspraken te maken via het secreta riaat der N. B. M. L. Vaivvele zijden werden aanbiedingen voor hulp gedaan. Deze worden uiteraard zeer op prijs ge steld, doch kunnen het beste via Stichtingsverband en het apparaat van de P. V. C. worden ten uit roer gebracht. Dit geldt eveneens voor verschillende onzer af. delingen in Oost-Brabant, die op zo sympathieke wijze met hun getroffen collega's in het Westen meeleven, alsmede voor onze zusterorganisatie der Groninger Mij van Landbouw, wier medeleven en aanbod zeer op prijs worden gesteld. Daar een groot aantal van onze leden thans op een evacuatie-adres verblijft en toezending van het Landbouwblad aan het oude adres grote vertraging zal veroorzaken, verzoeken wij al onze geëvacueer de leden, om hun evacuatie-adres te willen opgeven aan het secretariaat der N. B. M. L., Stations laan 4 te Zevenbergen. Het is niet gemakkelijk om na de achter ons liggende dagen te komen tot het schrijven van een overzicht met betrekking tot hetgeen ons zo on verhoeds en in zo ontstellende mate heeft getrof fen. Het Zuid-Westelijk deel van ons land, een land bouwgebied bij uitstek, is getroffen door een ramp van ongekende omvang, waarvan de gevolgen thans nog niet ten volle zijn te overzien. Tallozen zijn door het geweld van het water in één slag hun have en goed kwijt geraakt en hebben elders als evacuée een onderdak moeten zoeken. Dit moge in de toekomst geheel of ten dele te her stellen of te vervangen zijn, onherstelbaar is het verlies aan mensenlevens. De steeds aangroeiende verlieslijsten wekken vermoedens, dat het aantal slachtoffers thans nog maar bij benadering bekend is; Het Westen van onze provincie heeft in deze nationale ramp ruimschoots haar deel gekregen. Ruim 60.000 ha vruchtbare kleigrond werd door de vloedgolf overstroomd. Het is juist in dit getroffen gebied, dat onze organisatie haar meeste leden telt. Naar schatting behoort tenminste 50 van de leden onzer organi satie tot de zwaar gedupeerden. Veel, zeer veel zal in de kortst mogelijke tijd verricht moeten wor den om de eerste nood te lenigen en de zo zwaar getroffen gebieden weer zo spoedig mogelijk op gang te helpen. Deze onmetelijke taak zal alleen dan goed kun nen worden volbracht, wanneer alle hiertoe inge zette instanties zo doelmatig mogelijk samenwer ken. Mede dank zij de onschatbare hulp van onze soldaten is reeds zeer veel gedaan aan het herstel van dijken en waterkeringen. Onze Rijkswaterstaat doet wat zij kan om de ondergelopen 'polders weer zo spoedig mogelijk watervrij te krijgen, het apparaat van de Prov. Voedselcommissaris werkt op volle toeren en Bureau Oogstvoorziening doet al het mogelijke om mede orde te krijgen in de door de natuur aan gerichte chaos. De in Stichtingsverband samenwerkende organi saties zullen in de eerstkomende tijd zich in hoofd zaak dienen te richten op het herstel van de ge troffen gebieden. Zeer veel werk staat ons daarbij te wachten. Uiteraard zal het Landbouwblad voorlopig voor een groot deel in het teken van dit herstel staan. Vanzelfsprekend wordt mede met -buitenlandse hulp thans allereerst hard gewerkt aan het herstel van de dijken. De hierin geslagen gaten dienen in de kortst mogelijke tijd te worden gedicht, waar na met het droogmalen van de polders kan worden begonnen. Het bergen van de cadavers, dringend nodig uit een oogpunt van volksgezondheid, zal bij het verschijnen van dit blad vrijwel zijn beëindigd. De veestapel is of wordt intussen geregistreerd, waarbij getracht wordt van een groot aantal die ren van onbekende herkomst, de eigenaar op te sporen. Voor nadere inlichtingen hiervoor vervoege men zich bij de plaatselijk bureauhouder. De voorziening van t veevoeder is een probleem dat dank zij de spontane hulp van de landbouwers in -de niet-getroffen gebieden, zal kunnen worden opgelost. Op enkele centrale punten o.a. in de veilingshallen te Breda, zijn depots ingericht, van waaruit de P. B. H.'s de getroffen bedrijven van veevoeder kunnen voorzien. Ook voor het registreren en opslaan van trac toren en werktuigen uit de ondergelopen boerde rijen zijn maatregelen getroffen. Deze worden in centrale depóts ondergebracht en geregistreerd, waarbij hulpcolonnes van deskundige monteurs voor de revisie van tractoren enz. zijn ingeschakeld. Zo wordt dan allerwegen getracht om de door de ramp aangerichte verwoesting zo spoedig mogelijk weer te herstellen. Er zullen ongetwijfeld vele jaren mee gemoeid zijn, voordat alle sporen hiervan weer zijn uitgewist. Wij denken slechts aan de weder opbouw van vernielde boerderijen en huizen en de nadelige gevolgen van het zoute water voor onze bodem. Ook bij dit herstel zal de grootst mogelijke samenwerking geboden zijn. In tijden van ramp spoed hebben de Nederlanders zich steeds op hun best getoond. Dan vielen grenzen en verschillen weg en toonde ons volk zich één, zoals ook in de achter ons liggende bezettingsjaren bleek. Thans geldt geen onderscheid van godsdienst, rang of stand, maar de Christelijke naastenliefde, die van öns juist nu in zo ruime mate wordt verwacht. Mogen wij zo de wederopbouw ter hand nemen, geslagen maar niet gebroken, ons opmaken om te herbouwen en moge God in de hemel het ons doen gelukken, Die ons op zo duidelijke wijze onze af hankelijkheid van Zijn Almacht heeft getoond. Bij alle nood en ellende van de afgelopen weken mag ook met grote dankbaarheid getuigd worden van de vele hulp die van de aanvang af van alle zijden is verleend. Zonder aan de verdiensten van de vaak boven menselijke inspanning vragende prestaties van diverse autoriteiten, instanites en individuele per sonen tekort te willen doen, zouden wij met name willen noemen de vaak met levensgevaar gepaard gaande prestaties van onze militairen. Een woord van spontane hulde voor onze jon. gens, die met inzet van al hun krachten zich heb ben gegeven om mensen en dieren te redden, om dijken te dichten of te versterken, kortom overal waren zij waar geholpen moest worden. Met weemoed gedenken wij hoe drie van hen onder Klundert bij reddingspogingen om het leven kwamen. Zij gaven hun jonge leven voor anderen. Moge dit offer en alles wat onze soldaten in deze weken hebben verricht bij ons steeds in dankbare herinnering blijven en een stimulans zijn om als Nederlanders in eendrachtige samenwer king het herstel van de geteisterde gebieden ter hand te nemen. Volgens de nota van de Minister-President ten behoeve van de Tweede Kamer werd ongeveer 133.000 ha cultuurgrond bij de watersnood over stroomd, waarvan 82.000 ha bouwland, 1.000 ha grasland en 10.000 ha tuingrond. Uitgaande van de in 1952 verbouwde gewassen kan het onder water gelopen bouwland worden onderverdeeld in 32.000 ha granen (6,1 13.700 ha consumptie-aardappelen (8,6 15.000 ha sui. kerbieten (24 6000 ha peulvruchten (17,8 7500 ha vlas (22,7 en 8000 ha andere gewassen. Voorts ging aan voorraden een thans nog niet te schatten hoeveelheid land- en tuinbouwproducten, verloren. Volgens voorlopige schattingen gingen van de levende inventaris verloren: 25.000 stuks rundvee, 20.000 varkens, 1500 paarden, 2000 scha pen en 100.000 stuks pluimvee. Daarnaast de schade aan tractoren, werktuigen enz., en vooral ook de schade aan gebouwen. Vol gens een globale schatting werden alleen in Noord- Brabant 830 woningen en boerderijen overstroomd. De totaal in ons land aangerichte schade aan roe rende en onroerende goederen is uiteraard nog niet bij benadering vast te stellen, doch hiervoor wordt thans reeds zeer globaal een bedrag, liggend tus sen één a twee milliard gulden genoemd. Omtrent de toekomstige schaderegeling zijn door de Minister-President in zijn nota reeds enkele lijnen aangegeven. De leniging van de eerste nood en de vergoeding van schade in de persoonlijke sfeer d.w.z. levens onderhoud, kleding, dekking, schoeisel en huisraad zal behoren tot de taak van het Nationaal Ram penfonds. Voor het registreren van de geleden huisraad- schade enz. zijn intussen schade-enquêtecommis sies ingeteld en wel voor zover onze provincie betreft te: Steen bergen voor de gemeenten Nieuw-Vossemeer, Steenbergen, Dinteloord, Fijnaart en Oud- Gastel. Zevenbergen voor de gemeenten Willemstad, Klun dert, Zevenbergen, Standdaarbuiten, Terheij- den, Hoge- en Lage-Zwaluwe. Geertruidenberg voor het rayon de Langstraat ten Oosten van Hoge- en Lage-Zwaluwe, de Brabantse Biesbosch en het Land van Heusden cn Altena. Eergen op Zoom voor de gemeenten Ossendrecht, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Halsteren. - Daar de totale schade overwegend in de agrari sche sector is aangebracht, zal hiervoor een afzon, derlijke dienst worden ingesteld, waarbij gebruik gemaakt zal kunnen worden van de ervaringen, die de Rijksdienst Landbouwherstel bij de afwikke ling van de oorlogsschaderegeling heeft verwor ven. Het ligt in het voornemen dit in te brengen bij de Cultuurtechnische Dienst van het betreffende gewest. In het belang van de getroffenen staat voorop, dat de te treffen regeling snel en doelmatig worde toegepast. De ervaringen met de afwikkeling van de oorlogsschaderegeling zijn van dien aard, dat hierop met klem moet worden aangedrongen. Hiervoor is nodig een eenvoudig werkend admini stratief apparaat, dat doelmatig is gedecentrali seerd en waarbij ook deskundigen uit het georga niseerd bedrijfsleven worden ingeschakeld. In ieder geval dient voorkomen te worden, dat de getroffenen herhaaldelijk door allerlei instanties met diverse formulieren worden lastig gevallen en tenslotte na jaren nog niet weten, waar zij aan toe zijm Een spoedige vaststelling van de schade is hier. voor van groot belang, terwijl daarnaast een bil lijke voorschotregeling het de getroffenen mogelijk moet maken om de noodzakelijke voorzieningen te treffen. Wat de basis van de schadevergoeding betreft wordt gedacht aan een zelfde regeling als in de Wet op de Materiële Oorlogsschade is vastgelegd, een en ander vastgelegd en geregeld in een afzon derlijke Wet. Verwacht mag worden, dat bij de schadevergoe ding wordt uitgegaan van prijs-basis 1952 dan wel vervangingswaarde, wat alleszins billijk is. Daar naast echter zullen vele getroffenen het eerste jaar, misschien zelfs in polders met hoge zout gehalten de eerste jaren, een belangrijke derving van inkomsten ondervinden. Ook hiervoor dient een regeling te worden getroffen, die billijk en aanvaardbaar is. Wij hopen over de schaderegeling onze leden via het Landbouwblad regelmatig van voorlichting te dienen, terwijl wij daarnaast uiter aard ook voor individuele gevallen gaarne ter be schikking staan. Bij het weer droog komen van ondergelopen veevoederkuilen doet zich de vraag voor, in hoe verre deze voor het vee weer bruikbaar zijn. Vol gens bij de Voorlichtingsdiensten ingewonnen infor maties ware hiermee als volgt te handelen. Veel zal uiteraard afhangen van het zoutgehalte, dat bij de geschiktheid voor gebruik als veevoeder een grote rol speelt. Desgewenst kan men hiervoor monsters laten nemen door de assistenten van de Voorlichtings dienst. Aardappelen en voederbieten zullen, mits zij niet te lang onder water hebben gestaan, direct voerbaar zijn. Eventueel na deze producten vooraf af te spoelen. Zij zullen echter niet lang houdbaar zijn, in verband waarmee malen en inkuilen de voorkeur zal genieten. Kuilvoeders, ingekuilde pulp en bietenloof zullen na droog komen in vele gevallen bruikbaar zijn, echter waarschijnlijk evenmin lang houdbaar. Men voere, vooral in het begin, niet te veel van deze producten. Beter is om van lieverlee het kwantum op te voeren tot normale hoeveelheden, daar de dieren zich eerst hieraan dienen te gewen nen en anders ernstige diarrheeverschijnselen niet zijn uitgesloten. Aanvulling van het rantsoen met voederbieten, droge pulp enz. is mogelijk in over leg met de plaatselijk bureauhouder. De Kring Oost- en Midden-Brabant der Noord- Brabantse Mij van Landbouw, zal in vergadering bijeen komen op DINSDAG 17 FEBRUARI a.s., in de zaal van Café-Restaurant „De Korenbeurs", Grote Markt te Eindhoven. Aanvang 10,30 uur v.m. precies. Gaarne wordt ook op Uw aanwezigheid gerekend. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen en Mededelingen. 3. Lezing door de Weled. Gestr. heer Ir. Kru- gers, Cultuurconsulent te Tilburg over: „Dë verbetering van de gronden in Oost en Midden-Brabant. 4. Bespreking. Pauze. 5. Lezing door de heer Van den Heuvel, hoofd assistent bij het Rijkslandbouwconsulent- schap Eindhoven over: „Ons bouwplan voor 1953". 6. Bespreking. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. N.B. Laat op deze dag geerc lid ontbreken en ieder zorgen zoveel mogelijk op tijd aanwezig te zijn. Namens het Bestuur van de Kring Oost en Midden-Brabant, J. M. v. d. WEELE, Secretaris. C. ZEEUW, Voorzitter.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 6