■rep ILL E S H <5 MARKTBERICHTEN OPNEMEN VAN GELDEN. 1 1 K E R B 1 E T E N Z A A D HILLESHÖC HILLESHÖC POLDERKAARTEN VERKRIJGBAAR. PLAATSELIJK BUREAUHOUDER VOOR OOST ZUID-BEVELAND. G. BLOK, "R" STANDAARD dé vroegrijpende E biet vroegrijpend - hoog gehalte N.V. HOLLANDSCH ZWEEDSCHE ZAAD MAATSCHAPPIJ KONINGSLAAN 26 AMSTERDAM-Z ALGEMEEN OVERZICHT. Binnenlandse Granen. Door de ramp, die het Zui den en Westen van ons land trof, ging er op de graanbeurzen in het begin van vorige week weinig om. Aan het eind hiervan kwam er echter meer handel. De schade door het water aan de voorraden veroorzaakt, is nog niet te bepalen. In tarwe ging minder om, doordat het grote productiegebied van dit artikel was uitgevallen. Het aanbod uit de andere gebieden was gering, maar werd vlot door de meel fabrieken opgenomen op normale prijsbasis. De roggemarkt kwam al vlug op gang. De prijs kon zich aanvankelijk niet handhaven, doch door het vermin derde aanbod aan het eind van de vorige week trad enige verbetering in. Er was enige dekkingsvraag voor exportcontracten. Australië verscheen met rogge, waarvan het vochtgehalte ca. 11 is, aan de Westeuropese markt. De vraagprijs was ca. 27,50 cif zeehaven, inclusief fust. Hierdoor verminderde de belangstelling voor de Nederlandse rogge in het bui tenland, waar de belangstelling reeds klein was. Het ziet er naar uit, dat de export van rogge niet op grote schaal zal geschieden. Op de beurs werd er over gesproken, dat er 13.000 ton rogge geëxporteerd zou zijn, waarvan 11.500 ton naar Duitsland. Van deze post was reeds-10.000 ton afgesloten in de vorige herfst en reeds grotendeels door de exporteur gedekt. Rogge is als grondstof voor de mengvoederindustrie een goedkoop artikel ten aanzien van de importgranen. Op de markt van zomergerst, die de laatste weken reeds lusteloos was, ging deze week door het kleine aanbod aanzet be gin van de week weinig om. De vraagprijzen bleven gelijk aan die van de vorige week. Er bestaat kans, dat er de eerste weken enige druk op deze markt komt door dringend aanbod uit de geteisterde gebie den. Het is de vraag of de consumptiesector dit aan bod op de huidige prijsbasis, met het uitzicht op de verlaging der distributiegraanprijzen per 1 Maart, zal opnemen. Wintergerst was aanzienlijk lager te koop, doordat de buitenlandse maalgerst een geduchte con current was. Haver kon zich zonder reële export mogelijkheden niet handhaven. Het aanbod van haver van allerlei herkomst op de Belgische markt is zeer groot, waardoor de prijzen regelmatig dalen. Bovendien kan de maïs, die tegen de export van haver in Nederland geïmporteerd moet worden, moeilijk lonend op de vrije maïsmarkt worden afge zet. Maalhaver ondervindt regelmatig belangstelling, het aanbod is echter groter dan de vraag, waardoor de prijs zich niet kon handhaven. In inlandse maïs werden, deze week geen zaken gemeld. Kopers en verkopers hebben nog geen vertrouwen in de markt en zolang dit zo blijft, zal het aanbod de vraag over- Zwaar en grof, gespierd paard met wat afwijkend middenstuk en goede gangen; staat correct op zijn zware en expressieve voorbenen. Alban, d. Nico, van 't Hoogland, van Al. Serrarens, Ossenisse. Diep en soortig met beste lijnen en mooie, vol doend zware benen; gangen energiek en vol actie, maait iets. Joep van Alstein, d. Karei van Certain, van P. J. Boënne te Graauw. Goedsoortig, kort, breed en grof, stand achter kan sterker, draaft met veel gemak maar niet helemaal correct. Karei van de Melo, d. Karei van Certain, van C. Steijaert te Graauw. Soort goed, evenredig, grof genoeg, ach terbeen kon even beter, goed in de gangen. Luc van Alstein, d. Karei van Certain, van P. J. Boën ne te Graauw. Een echte Karei, goedsoortig, iets afwijkend in de middenhand, goed in voor- en ach terhand, met goede grove benen en enorme gan gen. Carlo van de Melo, d. Karei van Certain, van C. Steijaert te Graauw. Evenredig, mooi en ty. pisch, met zuiver gestelde, goed gevormde klasse benen en beste gangen; extra veulen. Na arbitrale uitspraak werd in K. ingeschreven de zesjarige Nico van Terhole, z. van en ingeteeld op Clairon de la Lys, van R. Cornelissens te Hon- tenisse. Geheel gebouwd in 't ietwat afwijkende Clairon-genre, met zware, achter goede en voor iets incorrecte benen en vlotte gangen. Goedgekeurd voor één jaar: Paul, d. Mayeur v. d. Kleikamp, van R. O. Buijsse te Graauw. Goedgekeurd voor vier jaar: Herseur van Alstein, d. Karei van Certain, van P. J. Boënne te Graauw. Benno, d. Floris van de Papenvoort, van A. Serra rens te Ossenisse. Karei van Certain, d. Certain van Tienhoven, van P. J. Boënne te Graauw. (Slot volgt.) COLENBRANDER. treffen. De binnenlandse graanmarkt sloot in de week van 2 tot en met 7 Februari op een lager niveau, terwijl er voor enkele artikelen iets meer attentie schijnt te komen. Buitenlandse granen. Ter compensatie van de aan de vrije binnenlandse graanmarkt onttrokken rogge, zal een extra hoeveelheid gerst beschikbaar worden gesteld. Deze extra hoeveelheid komt neer op ca. 25 van de normaal toe te wijzen hoeveelheden kippengerst (A. 3) en maalgerst (A. 4) voor de maanden Maart t/m Juni 1953 (series O en P). Het Bedrijfschap voor Veevoeder zal de extra toewijzin gen in de vorm van kippengerst verdisconteren in de bevoorradingscodes voor genoemde maanden. Voor buitenlandse granen, zowel op bon als ook voor bonvrije partijen, bestond gedurende deze over zichtsperiode zeer weinig belangstelling. Alleen in maalmaïs en milocorn kwamen nog enkele afdoenin gen tot stand. De dalende tendenz op de wereldmarkt zette nog steeds door en wanneer wij kijken naar de grote hoeveelheden granen in Argentinië, welke t.z.t. ook aan de markt zullen komen, kan een verdere daling worden verwacht. Afdeling Meststoffen. Stikstofmeststoffen. Er is nog vrijwel nergens een aanvang gemaakt met het uitstrooien van stikstof meststoffen. Indien het weer meewerkt, staat het verbruiksseizoen voor de bouwstreken thans wel voor de deur. De aanvoer van de diverse stikstofmeststof fen vanaf de Nederlandse fabrieken, blijft onvermin derd doorgaan. Belangrijke voorraden zijn nu overal aanwezig. De verzending van kalkammonsalpeter vanaf de Staatsmijnen, de Mekog en Sluiskil vindt verder voortgang. Vanaf Sluiskil wordt momenteel per dag wat minder product verladen, aangezien vele werk nemers zijn ingezet bij het herstelwerk in de om geving. Ongetwijfeld zal het Centraal Stikstof Ver koopkantoor alles in het werk stellen om de ver lading naar de verbruikscentra ook verder ongestoord te doen verlopen. Kalksalpcter en zwavelzure ammo niak worden regelmatig naar het binnenland ver laden. Superfosfaat. Door de overstromingsramp hebben ook de superfosfaatfabrieken te Pernis, Kralingsche- veer en Vlaardingen ernstige waterschade aan ge bouwen en voorraden opgelopen. Hierdoor, alsmede door het feit dat ook diverse werknemers van deze fabrieken in het geteisterde gebied te werk zijn ge steld dan wel zelf geëvacueerd zijn, kunnen deze fa brieken de eerste 14 dagen geen product afleveren. De fabriek te Amsterdam, die reeds gedurende enkele weken een overladen verzendings-programma had, kan onmogelijk de thans nog openstaande orders voor directe levering op korte termijn uitvoeren. Bij dringende behoefte aan superfosfaat, dient dan ook behalve af Amsterdam, ook vanaf de fabrieken te Sas van Gent en Veghel te worden geleverd. Voor levering van korrelproduct af Sas van Gent geldt, wat de vracht betreft, de pariteit Amsterdam resp. Rotterdam. Men betaalt dus vanaf Sas van Gent geen hogere vracht. Thomasmeel. Hoewel reeds thomasmeel is ver strooid, dient naar onze mening toch nog met een be langrijke toename van de vraag bij de verbruikers rekening te worden gehouden. Immers van aanwen ding in volle omvang is nog geen sprake. Aanvoer vanaf de verschillende fabrieken in de exporterende landen, vindt regelmatig voortgang. Kalizouten. De vraag naar disponibel product be gint toe te nemen. Ook voor levering uit aanvoer bestaat een goede belangstelling. De eerste coasters met kalizout 40 op Amsterdam, Terneuzen en Delfzijl zijn reeds gelost. Binnenkort kan verdere aanvoer op deze zeehavens worden verwacht. In het begin van de vorige week hebben producen ten wederom een begin gemaakt met de verzending van magnesiumhoudende kainiet 17 Aangenomen mag worden, dat alle bestelde hoeveelheden tijdig be schikbaar komen. Ditzelfde geldt t.a.v. patentkali, welke ook reeds naar ons land wordt verscheept. ENIGE MEDEDELINGEN. De slachtveemarkt te Rotterdam wordt ruim voor zien van slachtvee uit de geïnundeerde gebieden. Vee houders kunnen met deze aanvoersituatie rekening houden. Er bereiken het Bedrijfschap voor Aardappelen mededelingen over aankoop van aardappelen door handelaren boven de maximumprijs. Op naleving van de maximumprijzen zal worden toegezien waar mede ook de producenten rekening hebben te houden. Namens de beide Centrale Boerenleenbanken (Utrecht en Eindhoven) wordt medegedeeld, dat geëvacueerden op hun spaarboekjes van de Boe renleenbank 250 per week kunnen opnemen bij alle plaatselijke Boerenleenbanken, aangesloten bij een der beide genoemde Centrales. Indien ook het spaarboekje ontbreekt, kan door de desbetreffende Boerenleenbank zo nodig een bijzondere regeling worden getroffen in overleg met de Centrale Bank, waaronder deze Boerenleen bank ressorteert. Giften voor het Nationaal Rampenfonds kunnen worden overgemaakt via de Boerenleenbanken. Tenslotte worden ook geëvacueerde kassiers van Boerenleenbanken uit de noodgebieden verzocht hun ddres aanstonds op te geven aan hun Centrale Bank. Districtsagenten voor de uitvoering der sociale verzekeringen der Landbouw die geëvacueerd zijn. worden eveneens verzocht hun tijdelijk adres aan stonds te melden aan het Landelijk Coördinatie Orgaan te Den Haag. Bij het Rijkstuinbouwconsulentschap te Goes, Telef. K 11002195 zijn Polderkaarten verkrijg baar van Zeeuws-Vlaanderen, de Zeeuwse Eilanden en West-Brabant. De prijs hiervan is nog niet precies bekend. Deze wordt bij telefonische aan vrage nader medegedeeld. Met ingang van heden is het adres van de P. B. H. voor Oost Zuid-Beveland: p/a de heer W. J. in 't Anker, Schoorse Zandweg 26, Schore, Telefoon K 1102478 Aan de landbouwers en anderen, die de zorg op zich hebben genomen van geëvacueerd vee wordt het volgende medegedeeld: Men wordt verzocht zo spoe dig mogelijk, voor het geval dit nog niet reeds is ge schied, aan de plaatselijke bureauhouders in het dis trict waarin zij woonachtig zijn opgave te doen van de aantallen stuks vee, welke bij hen zijn ingekwar tierd. Zo mogelijk moet daarbij opgave worden ge daan van de oormerknummers en andere kentekenen. Indien de eigenaren bekend zijn gelieve men daar van eveneens mededeling te doen. Terugvoeren van het vee mag niet geschieden dan na overleg met de plaatselijke bureauhouders een en ander in verband met de verantwoordelijkheid die zowel de voedsel- commissaris als de gastheer dragen tegenover de eigenaar. FRUIT AFZET (9—14 Febr.). Nadat vorige week de fruithandel in onze provincie stil lag werd deze week weer geveild. Vooral in Goes was een flinke aanvoer. De afvoer was hoofdzakelijk per schip en gedeeltelijk per auto via Breskens. Omdat de hoeveelheden nu veel kleiner zijn dan in de zomer verliep deze wijze van transport vrij vlot. Vóór het veilen werd gedacht aan veel lagere prijzen. Deze vielen niet tegen. De exportprijs lag ongeveer op het peil van vóór de watersnood.. Goudreinetten K. en F. was dalend, doch hiervan was ook de kwaliteit door het langere staan heel wat minder geworden. Enkele prijzen: A- verp. A B/C I K. en F. Goud- reinette 23—31 21—25 18% 12—19 5—15 Jonathan 35—38 33 28—29 19—31 7—20 Golden Delicious 52—58 45—51 40—45 27—46 7—37 Brab. Bellefl. 15% 8% 8%—14 3—8 Cox 83 63 58—72 36—48 Gieser Wildem. 16—24 6—20 St. Remy 10—11 5—9 EIERVEILING MIDDELBURG (12 Febr.). De prijs voor pluimveehouders is 2,23 per kg. VEEMARKT 's HERTOGENBOSCH. Op de markt van Woensdag werden aangevoerd: 4796 stuks vee, zijnde: 1502 runderen, 248 vette kal veren, 1215 nuchtere kalveren, 44 drachtige zeugen, 297 slachtzeugen110 lopers, 1255 biggen, 99 schapen, 26 geiten. De prijzen waren als volgt: Melk- en kalf koeien van ƒ900ƒ1250; Guiste koeien ƒ600825; Kalfvaarzen ƒ850ƒ1150; Klam- vaarzen 675775Guiste vaarzen 550—685 Pinken 425525Graskalveren 240325Fok- kalveren 90135Slachtkalveren 30—43 zware soorten 5065Lopers 6575Biggen 3550; Drachtige zeugen 250—315; Oude scha pen 60ƒ75; vette schapen ƒ105; vette lammeren 78—92. Aanvoer van slachtvee: 703 stuks. Prijzen: Extra kwaliteiten ƒ2,90—ƒ3; le kw. ƒ2,75—ƒ2,85, 2e kw. ƒ2,452,55; worstkoeien ƒ2,102,30; vette stie ren 2,552,65, alles per kg geslacht gewicht. Vette kalveren lichte van 1,90ƒ2,20; idem zware ƒ2,402,75, prima boven notering; Nuchtere slacht kalveren ƒ0,95ƒ1,05; zware soorten ƒ1,10ƒ1,40; Slachtzeugen 1,52—1,58 per kg lev. gew. met 4 kg tarra.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 5