GEËVACUEERD VEE de Zeeuwse Hengstenkeuringen STEKELS op den BLEIK Op het ogenblik, dat wij dit schrijven, is het voor ons nog niet mogelijk om een goed overzicht te geven van hetgeen er met het rundvee uit de getroffen gebieden is gebeurd. Wij. kunnen echter in grote trekken het volgende onderscheid maken. 1. De georganiseerde evacuatie via Goes. Al het vee, dat van Schouwen-Duiveland, Tholen en gedeeltelijk ook uit Zuid-Beveland via het ont vangst-centrum te Goes komt, wordt behoorlijk geregistreerd. 2. De evacuatie uit de getroffen gebieden di rect naar de randgebieden, dus rond Wolphaarts- dijk, rond Krabbendijke, Oost-Zeeuws-Vlaanderen en in ce duinstreek van Schouwen en op Tholen is uit de aard der zaak bij ons nog maar zéér ge brekkig geregistreerd. Het is absoluut noodzakelijk, dat een zo goed mogelijke registratie in een zo kort mogelijke tijd van al het geëvacueerde vee weer plaats vindt. a. Teneinde een nieuwe uitbreiding van tuber culose te voorkomen. Ieder die zich nog herinnert, welke ongelukken er in 1944 gebeurd zijn, zal dit kunnen beves tigen. b. Teneinde een reconstructie te kunnen opma ken van de verloren gegane veestapels. Hier toe moeten zowel de levende dieren als de ver dronken dieren zo goed mogelijk worden ge registreerd. Een en ander is natuurlijk straks meer van belang voor andere instanties dan de Gezondheidsdienst. Bij de georganiseerde evacuatie, die door de Voedsaleommissaris in samenwerking met ons is geregeld, is het volgende gebeurd. 1. Alle dieren zijn direct na aankomst te Goes geënt tegen mond- en klauwzeer. 2. Ieder c'ier is geschetst en getaxeerd. 3. Er is nagegaan of het dier uit een t.b.c.-vrije, een reactievrije of een besmette stal kwam. Daar naast is het mogelijk, dat het dier niet direct in onze administratie was te vinden. Dit betrof die dieren, welke in het afgelopen jaar zijn gekocht, tewijl er deze winter nog geen stalonderzoek had plaats gevonden. Van een gedeelte van deze dieren zal binnenkort aan de hand van de in ons bezit zijnde verklaringen de herkomst nog worden op gespoord. Alle bij ons bekende reageerders zijn vastgehou den en voor de slacht opgeruimd. Een andere rege ling was hiervoor natuurlijk niet mogelijk. 4. Met het rundvee is een formulier meegezon den, waar enkele gegevens op staan voor c!e vee houder, die dit vee in zijn stal opneemt. Tevens is een ontvangstbewijs meegegeven, dat de nieuwe houder moet invullen en ondertekenen, en dat het zij direct, hetzij via de Plaatselijke Bureauhouders, naar ons of naar de Provinciale Voedselcommis- saris voor Zeeland moet worden opgezonden. Het is beslist noodzakelijk al deze dieren zo spoe dig mogelijk te laten tuberculineren. Waarschuwt dus Uw dierenarts. De bij deze tuberculinatie vastgestelde reageer ders zullen zo spoedig mogelijk worden weg gehaald. Wij kunnen mededelen, dat de aanwezigheid van dit bij ons bekende geëvacueerde vee, dat zo spoe dig mogelijk wordt geluberculineerd, van geen enkele invloed op de Massificatie van de stal zal zijn. Heel anders is het gesteld met de evacuatie buiten de Gezondheidsdienst om. Het is begrijpe lijk, dat iedere veehouder graag het vee van een getroffen veehouder onderdak verleent. Het is ons echter al gebleken, dat men in vele gevallen in het geheel niet weet of het opgenomen vee wel t.b.c.-vrij is of niet. Het is in deze gevallen dringend noodzakelijk onmiddellijk het volgende te doen. 1. Een opgave te verstrekken aan de Gezond heidsdienst van het aantal opgenomen runderen, met vermelding van oornummers en zo mogelijk de naam van de eigenaar. Het spreekt vanzelf, dat veestapels waar reageer ders in opgenomen zijn, niet zonder meer als vrij kunnen worden beschouwd. Bij wijze van nood maatregel is hierover heen gestapt. Dit moet ech ter zo spoedig mogelijk geregeld worden. Indien binnen één week na heden geen opgave door U is verstrekt, wordt Uw bedrijf als besmet beschouwd met alle gevolgen van dien. 2. Het is eveneens noodzakelijk, dat men na gaat of het opgenomen vee geënt is tegen mond en klauwzeer. Dit is van belang om zelf een geënte veestapel te kunnen behouden. Wij verzoeken de houders van geëvacueerde dieren deze zo goed mogelijk te verzorgen en in ge vallen van ziekte de dierenarts te waarschuwen en mede te delen, dat het een evacuatie-dier betreft. Tot slot nog een advies voor de gedupeerde vee houders. Maakt zo spoedig mogelijk een nauwkeurige lijst op van Uw gehele veestapel, dus rundvee, paarden, varkens enz. Specificeert nauwkeurig wat de kwaliteit van het vee was, dus b.v. pink, 3e kalfskoe, vaars aan de rekening enz. (Dit geldt uiteindelijk ook voor Uw voorraden, machinerieën en huisraad). Tracht deze lijst zo volledig moge lijk te krijgen met behulp van rekeningen en andere bewijsstukken. Geeft deze lijst nooit uit handen, maar gebruik hem om in de loop der jaren de steeds weer opdui kende vragen te beantwoorden. De Directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Zeeland, Dr. G. WAGENAAR. Zonder één uitzondering hebben de vier Zeeuwse keuringen meer publiek bijéén gebracht dan in de laatste jaren het geval is geweest en men is onwil lekeurig geneigd daaraan optimistische toekomst verwachtingen te verbinden. Of deze gerechtvaardigd zijn zal de tijd leren, maar we zien in elk geval het genoemde verschijn sel toch liever dan een teruggang in de belang stelling. Goed weer heeft alle voorjaarskeuringen in Nederland gunstig beïnvloed, dus ook die in Zee land en wat dat waard is weet men. De voor 't eerst gekeurde hengsten, dus die van de jaargang 1950, hebben, zoals werd verwacht, een goede indruk gemaakt en over de hele linie zijn er niet minder dan 53 „newcomers" 51 drie jarigen en 2 vierjarigen: goedgekeurd, ren aan tal dat in jaren zo hoog niet is geweest. Dat zich hieronder een zeker percentage zeer zwakke broe ders bevindt, zal een ieder wel duidelijk zijn en dat zich ook ditmaal nu en dan verrassingen voor deden evenzo. Laat men niet denken dat dit ooit veranderen zal in een wereld waarin niets en nie mand volmaakt is. Ook ditmaal is weer gebleken dat de minimum, eisen waaraan moet worden voldaan automatisch en onwillekeurig worden verzwaard indien de ge middelde kwaliteit van wat wordt aangeboden op hoger plan staat dan op voorafgaande keuringen. Ons keuringssysteem berust niet enkel op indivi duele beoordeling maar voor een niet gering deel ook op onderlinge vergelijking en daarin schuilt een gevaar, dat niet alleen zo oud is als het keu ringswezen zelf maar in de practijk wel heel moei lijk zal kunnen worden geëlimineerd. Van de vaderpaarden die met hun zonen op de Zeeuwse keuringen op de voorgrond traden, zijn het vooral geweest de kampioenen Karei van Cer- Er zullen dit jaar op veel plaatsen geen stekels kunnen groeien. Het onkruid is overweldigd door de erfvijand, de zee. Straks zal het op de droog gevallen zoute gronden weer gaan woekeren. Maar niet alle handen, die het onkruid vroeger bestreden, zullen dan weer aan die kamp deelnemen. Een barre dood vonden honderden in storm en kolkend water. De worsteling was volkomen; het ontkomen niet. Laat de boodschap der Kerken tot ons spre ken: „De Here in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren der zee (Ps. 93). Laten wij ons verootmoedigen voor de Here, onze God. O land, land, land, hoor des Heren Woord. Ook in de weg Uwer gerichten, o God, hebben wij U gezocht. Laten wij onze schulden belijden en bidden om genade en vergeving. In onze voorbede hebben wij allen te gedenken, die door deze rampspoed licha melijk, materieel of geestelijk in nood verkeren." Veel eenheid is na deze ramp door ons volk naar voren gebracht. Aasgieren en lijkenschenners ont braken niet. Dit is het beeld der wereld. En ook hoe smartelijk treft soms midden in alle ellende de klein-menselijkheid van sommigen. Daar zijn de diensten, die elkaar het werk betwisten. Daar zijn de lagere ambtenaren of militairen, die uit het niets de eerste dagen hulp hebben gewrocht en nu, wegens overschrijding van hun bevoegd heden, door superieuren, die veraf zitten en niets hebben meegemaakt, worden gestraft. De kanker van dit soort ambtenarij vreet zelfs tijdens de erg ste nood. Daar zijn zelfs de boeren, achter de nog ogenschijnlijk veilige dijk, die er „royaal" met de beschikbaarstelling van twintig, dertig zakken dachten af te komen. Er zijn nog meer vragen. De eerste dagen geen berichten van Schouwen, Tholen en Flakkee. Geen „officiële" vliegtuigen blijkbaar, die daar eens kon den gaan kijken. Had onze Marine na het ergste van de storm geen mijnenveger of geen fregat, dat deze eilanden eens kon verkennen? En dan de werkloze vissers, die heel de week red dingen verrichtten, daarvoor van niemand één cent wilden ontvangen, doch die „officieel" nu niet lan ger werkloos waren en geen uitkering voor hun gezin mochten ontvangen. Wij kunnen het scherpslijpen niet laten. Wij moeten vechten tegen onrecht en bureaucratie. Slechts Gerechtigheid verhoogt een volk. Wie buigt met ons het hoofd. SCHERPSLIJPER. tain en Nico van Annie die zich gunstig hebben onderscheiden door ieder aan de rij der goed gekeurde driejarige hengsten een vijftal zonen toe te voegen. Zowel de genoemde vaders als hun producten waren alle in de provincie geboren en gezien het feit, dat de laatste jaren 't veelal de imports waren die de eerste viool speelden, zal dit de Zeeuwen goed doen. We bespreken in 't kort de paarden die voor 't eerst werden goedgekeurd of werden ingeschreven. Voor wat de andere be treft volstaan we met een vermelding. GOES. Goedgekeurd van de driejarigen: Dirk van Bo venhof, d. Nico van Beek, van A. J. v. d. Meulen te IJzendijke Ongetwijfeld een best ding, maar met wat weinig macht; stapt matig, draaft best, best in schouder, soort en lijnen; benen goed. Nico van do Schaapshoeve, d. Nico van Melo, van W. de Buck en Zn te Meliskerke. Paard met maat en zeldzaam mooie lijnen; minder in benen en gangen. Peter van Kijkuit, d. Balie van Melo, van J. Mal- jaars te Oostkapelle. Niet te machtig maar cor rect, ook in de gangen; type a la Clairon. Carmona van Rustwat, d. Iwan van Saeftinge, van Gebr. Stoutjesdijk en G. C. Polderman te Tholen en J. A. M. Geluk te Oud-Vossemeer Zwaar, diep, grof en gespierd met goede schouder en correcte gangen. Ongetwijfeld voor 't moment de beste van de vier. Ingeschreven: Karei van Keilen, d. Nico van Smakt, van J. Q. C. Lenshoek te Kloetinge. Vier jaar. Goedsoortig cn diep, met iets lage rug en zware, gespierde benen. Evert van Bronswijk, d. Kuno van Monnikenhof, van Gebr. Verdonk, te Nieuwdorp. Groot, diep en massaal met felle achterbenen, korte rug en niet onberispelijke gan gen vóór. Zes jaar. Hieraan zouden we zeker heb ben toegevoegd de vierjarige Bums van Aarden- burg, van L. P. Hanse e.a; een massief, geblokt en zwaar gebeënd paard dat iets tekort komt in de stap maar o.i. voor 't overige aan goede eigenschap pen veel over houdt. Goedgekeurd voor één jaar: Nico van Kasteels hof, d. Nico van de Heibloem, van J. C. J. v. d. Velde te Kamperland en M. d'Hoore te Sluis. Bu ms van Aardenburg, d. Eglon van Echt, van L. P. Hanse te Noordwelle e.a. Willem van 't Schenge, d. Nico van Smakt, van Hofstede Schenge te Goes. Nico II van Caroline, d. Nico van Beek, van Gebr. Verdonk te Nieuwdorp. Nico van Dorpbroek, d. Nico van Melo, van D. A. Timmerman te Katten. dijke. Lambiek van, St. Kruis, d. Urbain van Cer tain, van L. P. Hanse te Noordwelle e.a. Brutus van 't Hof Nieuwland, d. Johan, van E. Koppejan te Zoutelande e.a. Marquis van de Koestraat, d. Marquis, van J. G. Hof, van J. Maljaars te Oost kapelle cn Iz. de Buck te Grijpskerke. Wilfried, d. Karei van Certain, van A. J. E. Temmerman te Hoofdplaat. Goedgekeurd voor vier jaar: Marquis van Zuid- dorpe, d. Marquis, van J. G. Hof, van G. Jeronimus te Hoedekenskerke. Vainqeur van Baron, d. Baron de Caprycke, van Gebr. Akkermans te Zevenberg- schenhoek. Deze beide hengsten hadden o.i. geen reden tot klagen. Nico van Ella, d. Nico van Melo, van D. A. Temmerman te Kattendijke. HULST. In tegenstelling met verleden jaar toen geen der aangeboden driejarige hengsten kon worden goed gekeurd, was het nu een succesvolle keuring. Van de jonge garde kregen hun brevet: Certain van Hersa, d. Karei van Certain, van Alph. Mangnus te Boschkapelle en E. Verstraaten te Graauw.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 4