JEcnen en «Sociale voorzieningen Technische noodhulp Landbouwtractoren en Werktuigen UIT DE PROVINCIE Zaaizaadvoorziening Zomertarwe Hulp1 aan stamselectiebedrij ven OOST ZEEUWSVLAANDEREN. Nog nimmer waren onze gedachten zo veelvul dig als thans bij het schrijven van deze bijdrage. Het is dan ook met grote weemoed, dat wij den ken aan de velen, ook uit onze rijen, die het leven hebben verloren; zij, die van huis en hof zijn ver jaagd en het vele leed dat is gekomen als gevolg van de stormramp, die ons zo diep heeft getroffen. Ook onze streek is hiervoor niet gespaard ge bleven, maar gelukkig niet in zo'n grote omvang als in andere delen van ons land. Het was Zondag 1 Febr. tussen acht en negen uur, dat wij werden opgebeld met de mededeling: Op „Noten" is de dijk doorgebroken. Door de radio klonken de eerste berichten door de huiskamer: „dijkdoorbraak op verschillende plaatsen". Direct hebben we ons gereed gemaakt en zijn naar de bewuste plaats gereden. Bij aankomst aldaar lag al voor ons op de dijk een totaal uit elkaar geslagen landbouwschuur en verdronken dieren, die door de kracht van de gol ven van de al onder gelopen polder op en over de dijk waren geworpen. In ijltempo hoorden wij daar de jobstijdingen: doorbraak op de Griete; Land van Hulst onder water en ook de Nieuw-Neuzenpolder was al onder gelopen. Bij aankomst aldaar lag de werkelijkheid voor ons: Een enorme oppervlakte bruisend en golvend zeewater. Op de voor ons gelegen boer derij zagen wij dat iemand met 2 paarden door het water was gekomen. Nog 2 paarden en 2 koeien liepen heen en weer rondom de schuur en tot over het midden door het golvende water. Hulp was hiervoor niet meer mogelijk. Zó zal het die Zondag op zovele plaatsen zijn ge weest en hoevelen zullen in die rampzalige nacht van 1 Februari geworsteld hebben met de golven en het leven hebben verloren. Hoe dankbaar moe ten degenen zijn, die gespaard bleven. Veel zal van ons worden gevraagd tegenover de vele slachtoffers en zij die door het water van hun bedrijf zijn verdreven. Ook onze organisatie heeft hierdoor een gevoe lige klap gekregen; straks zal wel blijken, dat een groot aantal leden tot de getroffenen behoort, Afgezien van het Nationaal Rampenfonds dat is ingesteld en waar gelukkig dagelijks zulke grote bedragen binnen komen, hebben wij als niet-ge- troffen leden de plicht de getroffen leden, waar ook mogelijk de helpende hand te bieden en in de allereerste plaats de deuren van onze woningen en stallen zo ruim mogelijk open te stellen. Dat onze organisatie het dit jaar met veel min der ontvangsten zal moeten doen, staat nu al vast. Veel schade is er aan eigen gebouwen en het is onmogelijk contributie te vragen van de getroffen leden. Een enorme taak wacht haar door de vele maatregelen die zullen moeten worden voorbereid; de belangen der gedupeerden zullen met grote kracht moeten worden behartigd. Dit alles zal aanzienlijk meer uitgaven vragen en als niet-getroffenen hebben wij de plicht dit alles mogelijk te maken, opdat onze organisatie .nu nog tot meerdere kracht in staat zal zijn dan voorheen. Het zal hard nodig zijn. Onze hulp moet zijn als leden en organisatie: Alle gelden die als batig slot aanwezig zijn over het afgelopen jaar in de kassen van de niet-getrof- fen afdelingen en kringen over te dragen aan Goes, opdat de vele problemen krachtdadig kunnen wor den aangepakt voor de grote belangen van onze organisatie en haar getroffen leden. Verder alle getroffen leden vrij van contributie over 1953. Deze derving van contributie dient overgenomen te wor den door de niet-gedupeerden. Wanneer wij zó bereid, zijn tot daadwerkelijke hulp in welke vorm ook, dan zal dit tot grote steun zijn voor de getroffen leden en tot welzijn van onze organisatie die een zeer zware taak wacht. Evenals met de wintertarwe het geval was, blijkt de zomertarwe in het algemeen zodanig bezet met kiemschimmels, dat slechts indien de tarwe ont smet wordt uitgezaaid, een goed resultaat kan worden verwacht, aldus deelt de Nederlandsche Algemene Keuringsdienst voor landbouwzaden en aardappelpootgoed mede. Op grond van het bepaalde in artikel 66 van het keuringsreglement van de N.A.K. zouden de par tijen, die blijkens het monsteronderzoek sterk zijn bezet met kiemschimmels, voor de plombering moeten worden ontsmet. Aangezien het ontsmet ten lang voor de zaaitijd soms risico's met zich brengt, heeft het dagelijks bestuur van de N.A.K. besloten de bovenbedoelde bepaling buiten werking te stellen. In de plaats daarvan zal op de labels van de partijen, welke sterk zijn aangetast, worden vermeld „ontsmetten noodzakelijk, doch kort voor het zaaien". Omtrent de wijze van ontsmetting, de te gebrui ken middelen en hoeveelheden, wordt verwezen naar de berichten van de Plantenziektenkundige Dienst. KONINKLIJKE VERENIGING HET NEDERLANDSCHE TREKPAARD." Centrale Hengstenkeuring afgelast. In verband met het bericht in het vorig nummer, dat de centrale hengstenkeuring te Goes zou zijn uitgesteld, wordt medegedeeld dat deze keuring dit jaar is AFGELAST. De schadelijke invloed van zeewater op tractoren en werktuigen valt niet licht te overschatten. Slechts een grondige behandeling kan volledige on bruikbaarheid voorkomen. Het ligt daarom in de bedoeling de machines on der leiding van de P. B. H.'s voor zoveel mogelijk uit het water te halen en na registratie onmiddel lijk kosteloos met een roestwerend middel te be handelen. Hiertoe kan worden beschikt over een aantal met de nodige apparatuur toegeruste technici van het Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisa tie te Wageningen. De behandeling heeft tot doel de schadelijke inwerking van het" zout, zo niet te voorkomen, zo veel mogelijk te beperken. Landbouwers, die een anti-roestbehandeling van hun tractoren en werktuigen wensen, dienen zich daartoe in verbinding te stellen met de Rijksland- Vaste arbeiders op schriftelijk jaarcontract. Een en andermaal wezen wij in onze rubriek op de wenselijkheid, dat arbeidsovereenkomsten met vaste arbeiders, schriftelijk worden aangegaan. Hieraan willen wij thans toevoegen, dat wij ver wachten, dat de bedrijfsverenigingen binnenkort zullen verlangen, dat dergelijke contracten worden getoond, alvorens i.v.m. de Werkloosheidswet genoegen kan worden genomen met de lage premie (2.2 Als vaste arbeider kan thans ook worden be schouwd, hij die gedurende het gehele jaar werk zaam is bij twee werkgevers. Beide werkgevers dienen het contract te ondertekenen en zij zijn er beiden voor verantwoordelijk, dat de betrokken arbeider gedurende het gehele jaar in loondienst bij één van hen werkzaam zal zijn. Dergelijke arbeidscontracten behoeven echter de goedkeuring van de bedrijfsvereniging; zij moeten dus afzon derlijk worden ingediend. Formulieren voor het aangaan van een schriftelijk contract zijn gratis verkrijgbaar op het Landbouwhuis te Goes. De Vereveningsheffing. Bij de invoering van de looncompensatie i.v.m. de Werkloosheidswet, werd de werkgever een ver laging van de vereveningsheffing in het vooruit zicht gesteld. Deze zou n.l. worden teruggebracht van 4% naar 4 Een advies van de Stichting v. d. Abbeid, een verlaging van 2 in te voeren, kon door de Re gering niet worden aanvaard, aangezien dit de inkomsten van het Rijk met 120 millioen gulden zou verminderen. Inmiddels is de behandeling van het Wetsont werp zo ver, dat de openbare beschouwingen hier over in de Tweede Kamer binnenkort tegemoet kunnen worden gezien. Wordt het wetsontwerp aanvaard, dan zal de verlaging met terugwerkende kracht worden in gevoerd, hetgeen dus betekent, dat t.z.t. de te veel betaalde vereveningsheffing zal worden verrekend. Tewerkstelling Ambonnezen. De vorige zomer is het hier en daar voorge komen, dat in de landbouw Ambonnezen werkzaam waren. In het bijzonder vond dit plaats bij de oogstwerkzaamheden, bijv. de kersenpluk en het rooien van aardappelen. Wanneer zulks gebeurt in streken, waar een tekort aan landarbeiders heerst en de werkgevers zich houden aan de offi ciële lonen dan is hiertegen niets te zeggen en is het zelfs verstandig van de dienst van Ambonnezen gebruik te maken, opdat het werk op tijd kan worden verricht. Iets anders is het, wanneer Am bonnezen in plaats van geschikte landarbeiders in dienst worden genomen. Immers op deze wijze wordt werkloosheid in de hand gewerkt en wordt de last van het Wachtgeld- en Werkloos heidsfonds onnodig verzwaard. Wij dienen te be denken, dat de Regering het verblijf van de Ambon nezen hier te lande van zeer tijdelijke aard be schouwt. Het is dus de bedoeling, dat zij eer lang zullen vertrekken. Hiertegenover staat, dat er beslist een landbouwbelang mee gediend wordt, wanneer zoveel mogelijk landarbeiders aan het werk worden gehouden, voorzover zulks op een economisch verantwoorde wijze mogelijk is. Zijn niet voldoende landarbeiders beschikbaar, dan achten wij het dus begrijpelijk, dat Ambon nezen in dienst worden genomen, doch in deze ge vallen dienen de officiële lonen te worden nage leefd. Uit inlichtingen, welke wij dienaangaande ontvingen is ons evenwel gebleken, dat hieraan nog al het een en ander hapert. Wij willen dan ook niet nalaten er de aandacht op te vestigen, dat een werkgever in overtreding is en zich dus aan straf vervolging bloot stelt, wanneer hij aan Ambonnezen een te laag loon betaalt en voorts in verzuim blijft loonbelasting in te houden, vereveningsheffing te betalen dan wel nalaat aan de bedrijfsverenigingen de premie van de sociale voorzieningen af te dra gen. Wij verwachten, dat de ervaringen, welke het vorige jaar zijn opgedaan, de Looncontröle Dienst aanleiding zal geven dit jaar op onderzoek uit te gaan. Wij geven de werkgevers in overwe ging hieraan te denken, wanneer zij Ambonnezen in dienst nemen. Immers een gewaarschuwd man telt voor twee. N. A. V. bouwconsulenten in hun gebied. Voor de Zeeuwse eilanden is dit de R. L. C. te Goes, Grote Markt 24, telefoon K 11002347/2348; voor Zeeuws-Vlaandc- ren de R. L. C. te Axel, Noordstraat 23, telef. 255. Na de behandeling met roestwerende middelen, waardoor de machines tenminste voor enige tijd voor verder bederf worden behoed, moét een alge hele revisie volgen. Hiervoor wordt thans een rege ling getroffen, die zo spoedig mogelijk bekend ge maakt zal worden. De Prov. Voedselcommissaris voor Zeeland, Ir J. D. DORST. De Instituten voor Landbouwtechniek en Ratio nalisatie, Tuinbouwtechniek, de Landbouwhoge school en het Consulentschap voor Landbouwwerk tuigen te Wageningen hebben tevens onderstaand advies uitgegeven aan landbouwers in de noodge- bieden voor de voorlopige noodbehandeling van trekkers en landbouwwerktuigen onmiddellijk na droogkoming. A. Behandeling trekkers en landbouwmotoren. 1. In géén geval motoren aandraaien. 2. Ter voorkoming van vorstschade alle water en olie aftappen. 3. Uitwendig met water, desnoods zout water, schoon spoelen. Na zout water bedekken met roestwerend middel. 4. Zo mogelijk inwendig met zoet water schoon spoelen. Daarna inwendig behandelen mot roestwerende middelen. Bij ontbreken van zoet water direct roest werende middelen toepassen. B. Andere landbouwwerktuigen. 1. Schoon spoelen met water, desnoods zout water. 2. Bedekken met roestwerende middelen. Roestwerende middelen met gebruiksaan wijzing zijn verkrijgbaar bij de depóts der grote aardolie-maatschappijen. Óp genoemde wijze behandelde trekkers en werktuigen zijn gedurende enige tijd be schermd. Vóór gebruik van de trekker is grondige deskundige behandeling noodzakelijk. Uit verschillende delen van Nederland komt be richt, dat men stamselectiemateriaal beschikbaar wil stellen voor getroffen stamselectiebedrijven. Degenen, die hun uitgangsmateriaal hebben ver loren en toch in staat zijn in droog gebleven gebie den hun werk als stamselecteur voort te zetten, kunnen zich wenden tot de Keuringsdienst Zee land, Grote Markt 9, Goes. Bij de opgave dient vermeld te worden 1. Welk ras men wenst. 2. Welke hoeveelheid men wenst. De Directeur van de Keuringsdienst Zeeland, Ir J. D. DORST,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 3