OPROEP V erzekeringszaken GEBRs. DE JONGH LUCERNE „Triomphe du Nord" AAN DE WERKGEVERS EN DE ARBEIDERS IN DE LANDBOUW Richtlijnen voor het herstel van gronden die een korte tiid met zout water werden overstroomd Telefoonnummer Kantoor Voedselcommissaris GEVESTIGD VOOR DE GEDUPEERDEN. GOES import Selectiebedrijf export van Groenten- en Landbouwzaden INHOUD: Overzicht Zitdagen Boekhoudbureau Wijziging telefoonnummer kantoor Voedselcom- missais Richtlijnen voor het herstel van gronden die een korte tijd met zout water werden over stroomd Oproep aan de werkgevers en de arbei ders in de landbouw Verzekeringszaken Van Boerderij en Organisatie Lonen en sociale voor zieningen Zaaizaadvoorziening zomertarwe Centrale Hengstenkeuring afgelast Technische noodhulp landbouwtractoren en werktuigen Hulp aan Stamselectiebedrijven Geëvacueerd vee Stekels op den Bleik De Zeeuwse Hengstenkeu- ringen Marktberichten Opnemen van gelden door geëvacueerden Polderkaarten verkrijgbaar Wijziging adres P. B. H. voor Oost Zuid-Beve land Noord-Brabantsche Maatschappij van Land bouw Vergadering afd. Zaamslag der Z. L. M. In het belang van een vlotte regeling van Voed selvoorziening, evacuatie van vee uit de over stroomde gebieden, enz. wordt er op gewezen, dat het kantoor van de Provinciaal Voedselcommissaris te Goes te bereiken is onder telefoonnummer 2347 en niet onder het nummer dat in de telefoongids vermeld staat. Vanaf heden is de Rijksvoorlichtingsdienst gevestigd te Goes Grote Markt 24, Telefoon K 110023472348. Enkele dagen geleden is door de Stichting voor de Landbouw medegedeeld, op welke wijze naar haar oordeel aan de in de Stichting van de Arbeid voorgestelde maatregelen, om als gezamenlijke werkgevers en arbeiders een eerste bijdrage te leveren ter voorziening in de ontstane nood, voor het agrarisch bedrijfsleven uitwerking zou moeten worden gegeven. In aansluiting hierop deeit het Dagelijks Bestuur der Stichting het volgende mede. Aan alle in de agrarische bedrijfstakken werk zame vaste en losse arbeiders wordt aanbevolen, om de waarde van één vaeantiedag ter beschikking te stellen van de slachtoffers. Deze arbeiders kun nen dus hun werkgever, die volgens de C.A.O. of loonregeling vacantiedagen door moet betalen, mededelen, dat zij thans een der vacantiedagen, waarop zij recht hebben, wensen op te nemen. Zij blijven echter aan het werk, doch verzoeken hun werkgever om het bedrag waarop zij recht zouden hebben, aan het Nationaal Rampenfonds over te maken. Het is gewenst om het bedrag, dat op zichzelf wisselend is, af te ronden en te bepalen op tien gulden; daarmede wordt aangesloten aan het ad vies van de Stichting van de Arbeid om eerst een 1. „Zoute" grond is ziek. Voor zijn genezing is langdurige rust nodig en gips als medicijn. Bewerk de grond zo weinig en zo ondiep moge lijk. Bewerk vooral ook niet te nat of te dro.og, maar zodra geschikt terstond. De goede structuur na het droogvallen is slechts een schijnstructuur, die met de ontzilting spoedig verdwijnt en plaats maakt voor structuurloosheid. Deze structuurloos heid treedt sneller en heftiger op, naarmate de grond zwaarder is. Voorvrucht en grondbewerking vóór de over stroming zullen van invloed blijken op de structuur. Indien de grond een gewas droeg of ongeploegd werd overstroomd zullen de gevolgen minder ern- stik blijken, dan op geploegd land. Wees zuinig met het gips, dat verstrekt wordt. Strooi het gelijkmatig, zo mogelijk met de kunst meststrooier. Geef in het voorjaar gips als over bemesting na het zaaien, in het najaar na het ploegen. 2. Bemesting. Normaal met stikstof. Bij over stromingen van korte duur geen ,,Tholen- effect". Fosforzuur eveneens normaal. Kali voor vele gronden overbodig. Tholen gaf na de inundatie als eerste oogst in 1945 een geil gewas. Dit zo betitelde „Tholen- effect" komt alleen voor na overstromingen van langdurige aard. Bij korte duur daarvan, zoals bij de geïnundeerde polders onder Ooltgensplaat in de Meidagen van 1940 blijkt niets van een bijzondere stikstofwerking. Een normale stikstofvoorziening is daarom vereist. Bij slechte structuur zal de be hoefte groter blijken dan normaal. Een gewas dat niet wil kan onder dergelijke omstandigheden met extra stikstof een eind worden opgehaald. Meer als een lapmiddel is dit echter niet, omdat de oor zaak van de kwaal niet wordt weggenomen. Kalk- salpeter en kalkammonsalpeter vormen de aange wezen stikstofmeststoffen. De fosforzuurbemesting blijft ongewijzigd, of met andere woorden de bemestingsadviezen naar aanleiding van grondonderzoek door het Bedrijfs- laboratorium voor Grond- en gewasonderzoek te Oosterbeek blijven onverminderd van kracht. Ook de keuze van de fosfaatbemesting heeft door de overstroming geen wijziging ondergaan. Het kaligehalte van de grond zal gestegen zijn door kalizouten uit het zeewater. Voor gronden boven 20 afslibbaar met name voor zavel- en kleigronden is voor dit oogstjaar in het algemeen een kalibemesting overbodig. Voor de lichte zavel kan met een matige kalibemesting worden vol staan. Hoogpercentige kalizouten verdienen de voorkeur. Het is niet noodzakelijk de kali in de vorm van patentkali toe te dienen. 3. Zaaibed. De egge het beste werktuig. Tracht niet een mooi zaaibed te maken. Slepen en rollen meestal af te raden. Ook al blijven gedeelten onbewerkt, toch is het maken van een zaaibed met de egge aan te be velen. Wanneer het grootste gedeelte van het zaaizaad wordt bedekt is er alle reden tot tevreden heid. Op de lichtere gronden zal het werken met de egge wel gaan mar op de zwaardere zal dit niet meevallen en de schijvenegge er bij te pas moeten komen. Moet noodgedwongen de schijvenegge worden gebruikt om de harde korst te breken, dan heeft de ervaring geleerd, dat het beste resultaat wordt verkregen, door de schijven weinig scherp te stel len. De korst wordt dan licht doorsneden, waarna vervolgens weer de gewone egge de korst volledig kan breken doof de gemaakte geultjes. Alleen in combinatie met de gewone egge verdient het ge bruik van de schijvenegge aanbeveling. Bij uit sluitend gebruik van de schijvenegge immers wordt meestal te diep gewerkt en de grond te veel omgeroerd. Overigens moet er naar gestreefd worden het zaaibed noch te fijn noch te grof te maken. Een te fijn zaaibed slaat gemakkelijk dicht, een te grof vormt aanleiding tot verdrogen. Het weder bepaalt achteraf het nut van slepen en rollen. Volgt spoedig regen na deze bewerking, dan geeft zij aanleiding tot verkorsting van het zaaibed. Blijft het lang droog, dan kan zij even nuttig zijn als vóór de overstroming. 4. Zaai altijd! Het zoutgehalte bepaalt de gewas- senkeuze. Na het zaaien vormt enig gips de verzekeringspremie voor een goede aanslag. Het verdient aanbeveling steeds te zaaien, ook wanneer het zoutgehalte zó hoog blijkt, dat geen succes te verwachten is. In de eerste plaats is niet te voorspellen in hoeverre voorjaarsregens nog verdere verzilting en daarmede daling van het zoutgehalte zullen veroorzaken. In de tweede plaats is grondbedekking en beworteling van het grootste belang voor het herstel. De gewassenkeuze wordt bepaald door zoutge- voeligheid én structuurgevoeligheid van de ver schillende gewassen. Dit voorjaar zal de zoutge- voeligheid beslissend zijn voor de keuze. Zomer granen met zomergerst vooraan komen vooral in aanmerking. Voor lucerne en klaver zijn eveneens goede kansen. Daarop volgen suiker- en voeder bieten, waarvan evenwel bij goede aanslag een laag suikergehalte en een matige houdbaarheid ver wacht moet worden. Het bezwaar van deze beide gewassen vormt vooral het structuurbederf, waar toe het rooien en rijden in het najaar aanleiding geeft. Misschien zullen uiteraard voor lichte gron den hier en daar nog vlas, uien en wijnpeen in aan merking komen. Vast staat dat erwten en bonen niet geteeld kunnen worden, terwijl het telen van aardappelen, mede in verband met de kosten van pootgoed, een uitermate hachelijke zaak is en daarom moet worden ontraden. Het is van groot belang voor de aanslag, dat ver korsting van het zaaibed wordt vermeden. Daar om streeft de Rijksdienst voor Landbouwherstel er naar onmiddellijk enig gips ter beschikking te stellen. Dit gips behoort terstond na het zaaien te worden toegediend. Het dient zo te blijven liggen en derhalve niet in- of ondergewerkt te worden! 5. Bedrijf voor bedrijf en perceel voor perceel zal tijdig advies omtrent gewassenkeuze gegeven worden. Basis voor advies vormt zoutonder- zoek, dat op grote schaal wordt aangepakt. Nadere mededelingen volgen. De bedoeling van de hier gegeven richtlijnen was de getroffen landbouwers in algemene zin in te lichten. Veel dient nader te worden onderzocht en toegelicht. Volg daarom nauwkeurig de inhoud van de organen der standsorganisaties. Tenslotte zal het gesprek met de boer in ieder geval tot een verantwoorde beslissing zijnerzijds omtrent de keuze van de gewassen voor het aanstaande voor jaar kunnen leiden. Veel is geschied dat onherstelbaar is. Maar kan ieder van ons de nagedachtenis van zijn vrienden en kennissen die heengingen niet het beste eren door te doen, wat te doen staat? Daarom „Luctor et Emergo", „Ik worstel en ontzwem", juist nu! De Rijkslandbouwconsulenten, Goes, C. W. C VAN BEEKOM. Axel, P. R. BOUMAN. Zevenbergen, L. J. P. KUPERS. uurloon en later een dagloon ter beschikking te stellen. De werkgevers, die vaste arbeiders in dienst hebben, wordt aanbevolen om eenzelfde bedrag daaraan toe te voegen en het totaal aan het Ram penfonds over te maken. Losse arbeiders zijn in het huidige seizoen niet in belangrijke aantallen in de landbouw werk zaam. Zij beschikken echter nog over een bedrag aan vacantiebonnen, waarvan eerst met Pasen weer een deel zou kunnen worden verzilverd. De Stichting voor de Landbouw roept nu de losse arbeiders in de landbouw op, om met eenzelfde bedrag aan vacantiebonnen 10,aan deze hulp actie deel te nemen. In overleg met het Vacantie- fonds voor de Landbouw is besloten, dat de bon nen daartoe tussen 11 en 18 Februari op de ge wone wijze kunnen worden ingeleverd bij de plaat selijke penningmeesters der drie in de Stichting voor de Landbouw samenwerkende landarbeiders bonden. De tijdstippen zullen plaatselijk bekend worden gemaakt. Het Vacantiefonds zal te zijner tijd de ontvangen bonnen verzilveren en het be drag afdragen aan het Rampenfonds. De werkgevers bij wie momenteel nog losse ar beiders werkzaam zijn of die, voorzover dit niet het geval is, in de zomermaanden vele losse arbei ders in dienst plegen te hebben, kunnen bij de be paling van het bedrag, dat zij aan de door hun vaste arbeiders afgestane bijdrage toevoegen, met deze omstandigheid rekening houden. Het Dagelijks Bestuur der Stichting voor de Landbouw vertrouwt uiteraard, dat alle bedrijfs- genoten naar hun vermogen hebben bijgedragen aan de algemene hulp- en inzamelingsacties die plaatselijk zijn georganiseerd en op deze wijze hun burgerplicht hebben vervuld. Er is echter zeer veel nodig. Daarnaast acht het Stichtingsbestuur het dan ook noodzakelijk, dat, in aansluiting aan de oproep van de Stichting van de Arbeid, ook door onderlinge samenwerking van werkgevers en ar beiders in de agrarische bedrijfsgemeenschap een daad wordt gesteld. Daarom roepen de in de Stich ting samenwerkende organisaties alle bedrijfsge- noten op, om op de hiertoe aangegeven wijze aan deze bedrijfsactie deel te nemen, opdat ook vanuit het agrarisch bedrijf als zodanig een bijdrage wordt geleverd aan de algemene nood. Alle gedupeerde leden der Z. L. M. worden er-op gewezen, dat zij voor de afwikkeling van hun Verzekeringszaken, gratis advies kunnen ver krijgen bij hun eigen organisatie. Verzoeken hiertoe te richten aan het Secretariaat van de Afd. Verzekeringen, Landbouwhuis, Goes. UITSTEL PREMIEBETALING. Het Onderling Levensverzekering-Genootschap „De Olveh van 1879" te 's-Gravenhage brengt ter kennis van degenen, die door de ramp zijn getrof fen, dat zij tot nadere aankondiging uitstel ver leent van premiebetaling, van betaling van bele ningsrente en van betaling van hypotheekrente. Bovendien zal de „Olveh" voor de ernstig getrof fenen gemotiveerde verzoeken om kwijtschelding van door uitstel ontstane achterstand in welwil lende overweging nemen. voor beter hergroei meer drogestof-opbrengst ~k hoger eitwitgehalte uitstekende wintervdstheid voordeliger prijs -K gunstiger bedrijfsresultaten

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 2