ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU ifi Du Puits Lucerne ZATERDAG 14 FEBRUARI 1953. waarin opgenomen het NOORD-BR AB ANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen D. J. VAN DER HAVE No. 2159. Frankering bij abonnement: Terneuzen 41e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van arti kelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L M. en N.-Br. Mij van Landbouw ont vangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor nieMeden van deze orga nisaties bedraagt ƒ10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per advertentie ƒ2,Incassokosten ƒ0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen of aan het Landbouwhuis te Goes. (averzicRt De tijd gaat voort, de chaos vermindert en ge leidelijk aan krijgt men meer een overzicht, wat er in Zuid-West Nederland op 1 Februari gebeurd is en waar men aan toe is. Nu het directe reddingswerk achter de rug is, keert de belangstelling voor andere dingen langzaam maar zeker terug. Een stroom van berichten, van mededelingen, verklaringen en besluiten baant zich thans een weg via de dagbladen en de radio naar de belanghebbenden. Alvorens hier verder bij stil te staan, willen wij nog even de aandacht vestigen op de prachtige hulpverlening. Het is ontroerend, hoe velen zich spontaan ge heel hebben ingezet om hun beproefde medebur gers te helpen. Uit het gehele land kwamen en komen nog steeds zóveel aanbiedingen van hulp, dat men er bijna verlegen onder zou worden. Grote sommen gelds vullen het Nationale Rampenfonds en zij zijn geofferd door rijk en arm, door werk gever en werknemer, door de stad en het platte land. Scheidsmuren waren er hierbij niet. In de rampgebieden zélf zijn heldendaden verricht, waar men stil van wordt. De mens heeft zich van zijn beste zijde doen kennen. En dat geeft moed voor de toekomst. Dat bewijst, dat er een grote, soms verborgen, maar thans aan de oppervlakte geko men kracht zit in ons volk. Daarnaast is de hulp en het medeleven in het buitenland al haast even ontroerend. In vele van onze bevriende nabuurstaten was het of de ramp een deel van hen zelve had getroffen. Naast een grote materiële hulp ontvingen talloze Nederlan ders van hun vrienden in het buitenland blijken van medeleven. Als dit nu eens gezien wordt van uit de na-oorlogse politiek van economische inte gratie en samenwerking, dan geloven wij, dat de staatslieden, die zich met deze vraagstukken bezig houden, hier een bewijs hebben, dat hun volkeren zich reeds één voelen. Laten deze staatslieden be denken, dat zij de mening en het gevoelen van hun volkeren in de praktijk moeten brengen en deze niet mogen opofferen aan de belangen van enke lingen. Wij zullen nu trachten uit de stroom van berich ten, die de laatste week over ons kwamen, een kort overzicht te geven, daarbij de belangen en de belangstelling van onze lezers in het oog houdend. Hoeveel land liep onder en wat beteken, dit? Uit gegevens, die de minister-president, Dr Drees, aan de Kamers gaf, blijkt, dat 133.000 ha cultuur grond onder water staat. Het grootste deel hiervan is bouwland (82.000). Van het grasland staat 41.000 ha geïnundeerd, terwijl ook 10.000 ha tuingrond een prooi der golven werd. Daar het ondergelopen bouwland geheel ligt in het Zuidwestelijk Zeekleigebied, brengt dit gevol gen mede voor" bepaalde gewassen. Op de thans on der zout water staande grond werden namelijk 24 procent van de Nederlandse suikerbieten geteeld, 15 procent van de wintertarwe, 9 procent van de aardappels, 23 procent van het vlas en 53 procent van de uien. Men is overal met man en macht bezig te trach ten de polders droog te krijgen, zodat zeker een gedeelte van het hierboven genoemde aantal hecta ren met zomergewassen kan worden ingezaaid. Maar hierop zal men practisch geen hakvruchten kunnen verbouwen en zal men zich grotendeels moeten bepalen tot zomergerst en lucerne. Als wij hierover voorlopig onze gedachten laten gaan, dan zal het gemis van 15.000 ha suikerbieten zeker de nodige vraagstukken opwerpen. De suikerfabrieken hebben zich de laatste jaren ingesteld op de verwerking van een areaal, dat nu plotseling met een kwart vermindert. Dit betekent dus straks een behoorlijke indirecte schadepost. Daarnaast zal ons land nu een flinke hoeveelheid suiker moeten gaan invoeren, hetgeen deviezen gaat kosten. Vandaar, dat zeker pogingen, van Overheidszijde gesteund, in het werk zullen wor den gesteld de suikerbietenteelt in andere gebieden uit te breiden. Een stimulans hiertoe mag echter wel snel gegeven worden, daar de zaaitijd niet ver af meer is. Wat de overige gewassen betreft, zien wij niet direct moeilijkheden, al zal onze uitvoer van agrarische producten dit jaar stellig terugval len. Of er nog een extra stimulans nodig zal zijn om meer aardappelen te gaan verbouwen, valt nog slecht te overzien, daar er van de oogst 1952 een flink overschot was. Gezien de hoge productiekos ten van de aardappel, zou een zekere garantieprijs voor de teler zeker noodzakelijk zijn, indien men elders de teelt uitgebreid wil hebben. De schade aan de fruitteelt is ook zeer aanzien lijk. In Zeeland ging 1000 ha verloren. Na de hagel- schade van zomer 1952 en de slechte afzet van het fruit, voor verschillende fruittelers dus een dub bele ramp. Het is zeker gewenst, dat aan deze cate gorie van gedupeerden extra aandacht wordt be steed. Raadpleeg de Voorlichtingsdienst. Het is verheugend, dat de verschillende consu lenten van onze Voorlichtingsdienst met de cul tuurconsulent, die tevens het hoofd wordt van Landbouwherstel in Zeeland en met de Provinciale Voedselcommissaris een team vormen, dat onze gedupeerde boeren en fruittelers met raad en daad op het technische gebied terzijde zal zijn. Hierbij komt, dat de ervaring, opgedaan in 1945, bij het herstel van de grond thans gebruikt kan worden. Het is daarom, dat wij dringend aanraden de aan wijzingen van de Voorlichtingsdienst op te volgen. Ook vele gedupeerden van thans zullen hun erva ring van de vorige keer kunnen gebruiken. Hoe moet het de boeren van Schouwen en Duive- land, van Tholen en van Kruiningen te moede zijn, nu zij, nadat hun grond bijna hersteld was van de oorlogsinundaties, opnieuw van voren af aan moe ten ploeteren met alle structuurproblemen, die zich zullen voordoen. Wij kunnen hen niet anders dan moed toewensen en geduld. Daar de normale voorlichting voor de droge ge bieden ook voortgang moet vinden, zal aan beiden de nodige plaatsruimte in het Zeeuwsch Landbouw blad worden ingeruimd. Wij hopen, dat onze lezers zullen willen begrijpen, dat dit soms ten koste van andere copy zal moeten gaan. Maar de voorlichting is nu, nog meer dan anders, van het grootste be lang. Herstel en Schaderegeling. Minister S. L. Mansholt heeft tijdens een twee daagse inspectiereis in het getroffen gebied, waar bij hij zich op de hoogte heeft gesteld van de om vang van de ramp en zich heeft georiënteerd om trent de mogelijkheden van het herstel van de landbouw, de voorbereiding ter hand genomen van de organisatie van het herstel en van de uitvoering der werkzaamheden. „Zo snel mogelijk beginnen" zal het devies zijn voor de herstelwerkzaamheden, waarbij steun gevonden wordt in de wetenschap, dat bepaalde gedeelten van het getroffen gebied, b.v. Zuid-Beveland en grote delen van West-Bra bant, vrij snel droog kunnen vallen en nog dit Jaar UT OP U SAECK. Jf OOSTBURG: Woensdag 18 Februari 1953, in Café „De Windt". MIDDELBURG: Donderdag 19 Februari 1953, in Café „De Eendracht". een oogst kunnen opleveren. Daar staat tegenover, dat voor andere gedeelten in het getroffen gebied rekening moet worden gehouden met een later aanvang van de herstelwerkzaamheden en met een langduriger proces van herstel van de grond. De Minister noemde, wat dit betreft, b.v. Schouwen en Duiveland een tweede Walcheren. Het is reeds bekend, dat het herstel en de scha deregeling in de landbouwsector in handen zijn ge legd van de herleefde Rijksdienst voor Landbouw herstel. Dit betekent, dat de zorg voor het wederom nor maal maken van de geïnundeerde grond, de ver goeding voor verloren gegaan vee en de schade aan machines en inventaris door deze instantie ter hand zal worden genomen. Reeds heeft de Rege ring hoeveelheden gips besteld, het ook van de vorige maal bekende structuur-verbeterende mid del. Dat ook de deskundigen uit het landbouw bedrijfsleven zullen worden ingeschakeld bij de registratie, de taxatie en bij het adviseren staat vast. Zo spoedig mogelijk hoopt Minister Mansholt de regeling bekend te kunnen maken, zodat dan een ieder kan weten waar hij aan toe is. Het ligt in de bedoeling, dat dan in onze provincie districts- gewijze vergaderingen van belanghebbenden zullen worden belegd, waarop do met de uitvoering be laste ambtenaren de regeling nader zullen uiteen zetten. Men verzuime dus niet deze bijeenkomsten straks bij te wonen. De herbouw zal vallen onder het Ministerie van Wederopbouw. Naar wij ver namen, zal de gedupeerde op één kantoor terecht kunnen, daar er een nauwe samenwerking tussen de verschillende Rijksdiensten door de Regering wordt voorgestaan. Ook zal spoedig een voorschot regeling in werking treden. Laat men snel en eenvoudig werken. Wij hebben voor dit alles slechts één verzoek. Laat men toch vooral snel en eenvoudig werken, zodat de gedupeerde boer straks niet telkens op zijn bedrijf heren uit Den Haag krijgt, die nogmaals de schade komen opnemen op telkens andere for mulieren. Wij weten, dat de hoogste autoriteiten op landbouwgebied en op het gebied van het land bouwherstel deze mening volkomen delen. Aan het Ministerie van Landbouw zal het dan ook zeker niet liggen. Als het Departement van Wederop bouw en van Financiën (dat uiteindelijk voor het geld moet zorgen) zich eens aan de gang van zaken bij Landbouw zouden willen spiegelen, dan zal het waarachtig wel gaan. s. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE De beste Lucerne, niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 1