„KLEINWANZLEBEN" fféi- suikerbietenzaad voor Nederland N.-Brabantsche Mij van Landbouw F.G0WTS (.ZONEN ZAADTEELT NV ROOSENDAAL (N.BJ Afdeling Terneuzen van d8 7, l.M, i Harkt- en Veilingberichten ONDERLINGE BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ VOOR ZEELAND ZEEUW SCHE BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ VAN 1824 Advertenties Uw Vaarden en Rundvee MIDDELBURG ALV0LINE D. ALEWIJNSE Zn VERZEKERT NIET DOOR. Nowaline o. hetgeen nodig is om de geleden schade zo goed mogelijk vast te leggen; d. het geven van die aanwijzingen, welke een zo goed mogelijke registratie van het vee kunnen bevorderen en allerlei kwade gevol gen voor de gezondheidstoestand van onze veestapel men denke aan het mond- en klauwzeer, de t.b.c.-bestrijding zoveel mo gelijk in te perken. In verband hiermede verzoek ik de districts organen van de Stichting voor de Landbouw in de getroffen gebieden en in een wijde kring daarom heen zich klaar te houden om de P.B.H.'s voor dit werk bij te staan. Ik begrijp, dat U allen zit te springen van onge duld, wat te doen om te helpen. Velen zijn als naastliggenden ook in het verband van onze Stichtingsorganen door de macht der feiten reeds ingeschakeld. Laten zij doorgaan met hun goed werk. Maar laten de verafliggenden beden ken, dat de wanorde, die een zo verschrikkelijke ramp meebrengt niet vergroot mag worden door spontane hulpacties. Wij zullen U laten weten, tijdig en welomschre ven, wat wij van U verwachten. Ik dank U voor Uw aandacht. MEDEDELING. Wegens de noodtoestand kunnen nog geen meer dere berichten worden opgenomen. EI JKSLANDBOUWVOORLICHTIN GSDIEN ST VOOR WEST NOORD-BRABANT. o WAARSCHUWING. De Rijkslandbouwconsulent voor West Noord- Brabant waarschuwt alle boeren om straks op de drooggevallen percelen géén grondbewerking toe te passen zonder advies van de Rijkslandbouwvoor- lichtingsdienst te hebben ingewonnen. Nadere inlichtingen volgen. REGISTRATIE VAN GKëVACUEERD VEE. De Voedselcommissaris voor de provincie Noord- Brabant maakt de volgende belangrijke mededeling bekend. In de gebieden, waar geëvacueerd vee is onder gebracht, wordt een inventarisatie van dit vee ge houden naar soort en aantal volgens de toestand op 5 Februari 1953. Het is van groot belang zowel voor de getrof fen landbouwers als voor degenen, die het vee heb ben opgestald dat deze inventarisatie zo juist en volledig mogelijk wordt verricht en het daarop betrekking hebbende formulier zo spoedig mogelijk bij de bureauhouder wordt ingeleverd. Wanneer landbouwers, die geëvacueerd vee op hun bedrijf hebben, geen formulier ontvingen, die nen zij zich, ter verkrijging hiervan, direct te wen den tot hun bureauhouder. De Voedselcommissaris voor Noord-Brabant, L. F. A. VAN AGTMAAL. MAXIMUMPRIJZEN CONSUMPTIE-AARD APPELEN. Om ongemotiveerde prijsopdrijving van consumptie aardappelen waarvoor naar de mening van des kundigen geen aanleiding bestaat tegen te gaan heeft het Bedrijfschap voor Aardappelen op 3 Febr. 1953, een verordening afgekondigd, waarin maximum prijzen voor consumptie-aardappelen zijn vastgesteld. Deze prijzen, die in overleg met de organisaties van belanghebbenden zijn tot stand gekomen, wor den over de gehele linie redelijk geacht. Van de producenten en de handelaren wordt in de huidige omstandigheden de nodige zelftucht ver wacht. Zij mogen onder geen beding de maximum prijzen overschrijden, waarop scherp zal worden toe gezien. Maximum verkoopprijs per 100 kg bij levering door een teler aan een landhandelaar. Klei-aardappelen: Zandaardappelen Februari 1953 ƒ11,50 9,50 Maart 1953 12,— 10,— April 1953 „12,50 „10,50 Mei 1953 13,— 11,— Na 31 Maart 1953 13,50 11,50 VEEMARKT ROTTERDAM. Op de veemarkt te Rotterdam waren Maandag aangevoerd 287 vette koeien en ossen alsmede 481 varkens. Wegens de omstandigheden was de aanvoer van vette koeien klein, de handel verliep kalm en de prijzen waren hoger doch zeer onstabiel op 2 tot 2,90 per kg slachtgewicht. Enkele prima beesten brachten boven de notering op. De aanvoer van varkens was korter waardoor deze dieren iets stijver in prijs waren op 1,72 tot 1,80 per kg levend gew. VEEMARKT 's HERTOGENBOSCH. Op de markt van Woensdag werden aangevoerd 2629 stuks vee, zijnde: 808 runderen, 131 vette kalve ren, 868 nuchtere kalveren, 169 zeugen, 76 lopers, 485 biggen, 92 schapen. De prijzen waren als volgt: Melk- en kalf koeien van 8501225Guiste koeien 600775; Kalfvaarzen 8251125; Klam- vaarzen ƒ700ƒ800; Guiste vaarzen ƒ515675; Pinken ƒ400—ƒ525; Graskalveren ƒ225—ƒ340; Fok- kalveren ƒ85ƒ145; Nuchtere slachtkalveren 30 ƒ40; Zware soorten ƒ52ƒ62; Lopers 6580; Biggen 32ƒ47; Drachtige zeugen ƒ220ƒ270; Schapen 6070; vette schapen ƒ90; vette lamme ren ƒ70—ƒ85. Aanvoer van slachtvee: ƒ576 stuks. Prijzen: extra kwaliteiten tot ƒ3; le kw. ƒ2,802,90, 2e kw. ƒ2,50ƒ2,60; 3e kw. ƒ2,30ƒ2,40; worstkoeien ƒ2,052,20; vette stieren ƒ2,50—ƒ2,55, alles per kg geslacht gewicht. Vette kalveren lichte van 1,952,30; idem zware 2,50ƒ3,05, prima boven notering; Nuchtere slachtkalveren 1,051,15zware soorten 1,25 1,50; Slachtzeugen 1,501,56 per kg levend gew. (Wettig gedeponeerd) Voor stijve varkens en achterblijvers. 2 Kilo Pak 8,78 3 1.78 25 8.08 50 „15,22 Voedert Uw KIPPEN ALEWIJNSE' S OCHTENDVOER Het voordeligste voer. VETERINAIRE LEVERTRAAN in flessen inh. 500 cc. Middelburg Tel. 2329 KUIKENS. HENNEN. 2-daags henkuikens 1,15 p. st., tot 3 weken oud 10 ct. p. week hoger. 8-week- se Hennen ƒ3,30 p. stuk. Alles boven 25 ct. franco. Kuikens en Hennen wor den onder garantie gele verd. Broederij „JONG LEVEN", Woudenberg. HUWELIJK. Trouwen doet U via „Excelsior", Ministerpark 18A, Hilver sum. Relaties in alle krin gen. Voor R.K. spec. afd. Vraagt huisbezoek door geheel Nederland. O.l.v. mevr. J. van Tricht, Tel. K. 29509225- Ingeschr. K.v.K. Hilversum. DirecteurB. L. Leopold, Di Gereedgd te Utredht Coulante schaderegeling Lage premies L- Reserve 221.091,45 - Opgericht 1903 - De tegen MAANDAG 9 FEBRUARI aangekondigde PRAATAVOND gaat, wegens de droevige waters noodtoestanden HET BESTUUR. Adverteren doet verkopen Binnen of buiten U kunt er niet buiten bedrijfs- regenkleding is onmisbaar voor iedereen die in de regen moet lopen, fietsen of werken of in zijn werk met oliën, vetten, zuren, chemische stoffen e.d. te maken heeft. Absoluut waterdicht, licht, barst en kleeft niet. rs bestand tegen alle oliën, zuren, vetten, chemische stoffen, vonken, enz. Volop keus: jassen, jekkers, pijpen, mouwen, schorten, sloven, vesten enz. enz.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 3