NOODUITGAVE VAN HET Spoedvergadering van het Bestuur der Z. L. M. Mededeling Adressen geëvacueerden waarin opgenomen het NOORD-BR ABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen KONINKLIJKE VERENIGING „HET NEDERL. TREKPAARD", No. 2158. Frankering bjj abonnement: Terneuzen. ZATERDAG 7 FEBRUARI 1953. 41e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van arti kelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L M. en N.-Br. Mij van Landbouw ont vangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor niet-leden van deze orga nisaties bedraagt ƒ10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per advertentie 2,Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen of aan het Landbouwhuis te Goes. C^TORM kwam over ons land en over Zeeland en een vloedgolf dreef het water uit de Noordzee de zeegaten in, waar het zijn ver nielend werk begon. Wat nijvere mensenhanden in jaren hadden op gebouwd werd in enkele uren weggevaagd. Daar bij brengend mateloos leed en een verschrikkelijke chaos. Honderden Zeeuwen vonden op onze eilanden een rampzalige dood. Honderden ondergingen in de overige delen van ons land hetzelfde lot; Bij een zó vreselijk iets passen slechts weinig woorden. De gedachten van ons, die gespaard mochten blijven, gaan in de eerste plaats naar de omgekomenen en naar hun nabestaanden. Moge Hij, Die over alle dingen beslist en Die de mens telkens weer toont hoe klein en onmachtig deze is, hen genadig zijn. En moge aan de overlevenden kracht geschonken worden weer opnieuw te be ginnen, weer op te bouwen wat verloren ging. Land, bedrijf en huis. Want wij moeten verder. Wij moeten voort. Met zijn allen moeten wij de zaken aanpakken. Biddend en werkend. Gedicht moeten de gaten in de dijken en droog de polders. Gewerkt moet worden aan het opnieuw vruchtbaar maken van de Zeeuwse grond. Geploegd, gezaaid, geoogst moet er weer worden. Zoals onze voorouders steeds weer de rampen te boven kwamen, zo zullen wij dit óók moeten doen. Opdat ons nageslacht van ons zal kunnen zeggen: Zij daar in 1953, zij waren echte Zeeuwen. Ook voor hen gold het devies „Luctor et Emergo." S. De ramp, die onze provincie heeft getroffen is oorzaak dat het Zeeuwsch Landbouwblad enige weken als nooduitgave zal verschijnen. Zodra de toestand meer overzichtelijk wordt en onze medewerkers, die thans overbelast zijn of in grote zorgen verkeren, tijd kunnen vinden voor het toezenden van artikelen, zal het Landbouw blad weer op de normale wijze verschijnen. REDACTIE. o Nu de bewoners van vele gemeenten in Zeeland geëvacueerd zijn, zal het toezenden van het Zeeuwsch Landbouwblad aan de oude adressen geen zin hebben, daar ons blad hen toch niet of met zeer grote vertraging zal bereiken. In verband hiermede wordt aan onze leden, die tijdelijk in andere gemeenten zijn ondergebracht, verzocht, zo spoedig mogelijk hun evacuatie-adres op te geven aan het Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes. Centrale Hengstenkeuring. In verband met de rampspoed in onze provincie is de Centrale Hengstenkeuring, die op Donderdag 12 Februari a.s. te Goes zou worden gehouden, tot nader bekend te maken datum UITGESTELD. Nadat de eerste indrukken van de verschrikkelij ke ramp, die het Zuid-Westen van ons land op Zon dag 1 Februari 1953 trof, waren gegroeid tot een enigszins overzichtelijk geheel, riep de Vice-Voor- zitter der Z. L. M„ de heer P. Scheelede Putter, het Dagelijks Bestuur der Z. L. M. bijeen op Don derdag 5 Februari 1953 te Goes. Toen de heer Scheele de vergadering opende, waren alle leden met uitzondering van de vertegen woordigers van Schouwen en Duiveland, Noord- Beveland en Tholen, aanwezig. Gelukkig kon worden medegedeeld, dat de niet- aanwezigen zich persoonlijk in goede welstand be vonden. Het bedrijf van de Algemeen Voorzitter, Ir Geuze, is ondergelopen, doch zijn gezin en het vee konden in veiligheid worden gebracht. De heer Scheele herdacht in zijn kort openings woord allereerst hen, die hun leven lieten en de nabestaanden, die onder zulke vreselijke omstan digheden achterblijven. Moge God hen genadig zijn. Spreker deelde voorts mede, dat met alle leden van het Dagelijks Bestuur contact was opgenomen en dat besloten was hen in spoedvergadering bijeen te roepen. Alleen de Voorzitter van de Kring Schou wen en Duiveland was niet te bereiken geweest, doch wèl kon spreker mededelen, dat hij ongedeerd was. Na de aanwezigen welkom te hebben geheten en te hebben gewezen op de zware taak, die ons allen wacht, richtte de heer Scheele een speciaal woord van welkom tot de heren Ir J. D. Dorst als Provin ciaal Voedselcommissaris, Dr Ir C. W. C. van Bee- kom als Rijkslandbouwconsulent, Ir W. van Soest als Rijkstuinbouwconsulent, en Dr G. Wagenaar, directeur van de Gezondheidsdienst voor dieren. Allereerst werd aan de hand van kaarten van de provincie Zeeland een overzicht van de ramp gegeven. Gebied voor gebied werd hierbij betrok ken. Schouwen en Duiveland. Het ergste van alles is het eiland Schouwen en Duiveland getroffen. Het gehele eiland, met uitzondering van de duinstreek en de hoge gedeelten bij Schuddebeurs en Noord- gouwe, staat onder water. Gevreesd wordt, dat ook het gebied van Noordgouwe reeds is onderge lopen. Het reddingswerk kwam pas vrij laat op gang, doch thans wordt met vliegtuigen, helicoptères, amphibievoertuigen en boten gewerkt. Er zitten op verschillende plaatsen enorme gaten in de zee dijken. Het aantal slachtoffers is hoogstwaarschijn lijk groot, doch nog niet te overzien. Van de 16000 ha cultuurgrond staan zeker 13000 ha onder water. Aangenomen kan worden, dat tussen 80 en 90 van het vee is verdronken. De evacuatie van de be- 4volking en van de overlevende dieren is in volle gang. St. Philipsland is, op de Prins Hêndrikpolder na, volledig overstroomd. Veel vee en paarden verdron ken. Het aantal persoonlijke slachtoffers is geluk kig zeer gering. Tholen. Tussen 1/3 en de helft van het eiland is overstroomd. In Stavenisse vond een ramp plaats, die meer dan 200 doden kostte. Ook het dorp Poort vliet staat onder water. Hier zijn echter geen slachtoffers te betreuren. Van de 11.500 ha cultuurgrond van Tholen en St. Philipsland zijn 5500 ha ondergelopen. Meer dan 1200 stuks vee vonden de verdrinkingsdood. Oost Zuid-Beveland. Hier hebben vooral Kruinin- gen, Waarde, Oostdijk en Rilland zwaar geleden. In Kruiningen zijn nogal wat slachtoffers. In dit gebied werden ruim 4000 ha overstroomd en ging veel vee verloren. Doordat de polder Kruiningen geheel onderliep, is de spoorlijn en de hoofdver keersweg onberijdbaar. Daar het gat in de zeedijk een grote omvang heeft, zal herstel veel tijd kosten. West Zuid-Beveland. Hier waren het 550 ha bij Wolphaartsdijk en het gehele dorp van die naam, waar het water uit de Zandkreek binnenstroomde. In de zak van Zuid-Beveland moesten 1900 ha rond Ellewoutsdijk, Baarland en Oudelande het ontgelden. Er zijn in beide gebieden slachtoffers te betreuren. Het meeste vee kon worden afge voerd. Noord-Beveland. Ongeveer een derde van het eiland is overstroomd. Voornamelijk de Zuidzijde van het eiland, terwijl zich in Kortgene een ramp afspeelde, zoals in Stavenisse. Het dorp werd zwaar geteisterd en 35 mensen kwamen om het leven. Ongeveer 1/7 van het vee kwam om. De verbindin gen met dit eiland zijn zo goed mogelijk hersteld en men is druk doende het herstel voor te bereiden. Walcheren. Overstroomd werden ongeveer 300 ha, waaronder de Oranjepolder, de Suzannapolder en de Nieuwkerkepolder. De Zuid-Watering kon behouden blijven. Slechts weinig vee kwam om en gelukkig bleef Walcheren verder gespaard. De beide Vlaanderens. In de beide Vlaanderens is de toestand meegevallen, hoewel het Oostelijk deel met 1150 ha ondergelopen land ernstiger werd beproefd dan het Westen, waar 270 ha onder water kwam. In het Oosten zijn mensenlevens te betreu ren. Het meeste vee kon worden gered. Algemeen. Ook aan de dijken die stand hielden, is op tal van plaatsen grote schade aangericht. Met man en macht zal gewerkt moeten worden om deze te versterken. Getroffen maatregelen. Na dit overzicht van de hachelijke toestand, waarin onze provincie zich bevindt, worden van verschillende zijden mededelingen gedaan over de reeds getroffen maatregelen en over datgene, wat de bevoegde instanties van plan zijn. Het blijkt, dat het personeel van de verschillen-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 1