Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw ZITDAG BOEKHOUDBUREAU. ALGEMENE VERGADERING TE BREDA. BEKNOPT VERSLAG OVER HET JAAR 1952. KRING MIDDEN- EN OOST-BRABANT. AFD. VALKENSWAARD. AFD. DE KEMPEN. ZEVENBERGEN: Donderdag 5 Februari, 1111% uur, Hotel Hholenaar. o Het was niet meer mogelijk om een verslag van de op Dinsdag 27 Januari j.l. te Breda gehouden algemene vergadering nog deze week in het Land bouwblad te doen opnemen. Wij mogen hiervoor dus verwijzen naar het nummer van 7 Februari a.s. Onderstaand laten we echter zovast een be knopt overzicht van het jaarverslag over 1952 vol gen, zoals dit op de algemene vergadering door de secretaris werd uitgebracht. Wanneer we een terugblik werpen op het jaar dat achter ons ligt, dan mogen we allereerst met dankbaarheid constateren, dat het jaar 1952 over het algemeen voor de landbouw, dank zij de bevre digende opbrengsten, een gunstig jaar is geweest. De opbrengsten zowel van granen als van hak- vruchten waren goed en al zal ons vooral wat de suikerbieten betreft nog lang het oogsten van dit gewas bij de uitzonderlijke slechte weersomstandig heden van het najaar 1952 heugen, toch vergoedt de hoge kg-opbrengst van dit gewas daarbij veel. Het voorjaar gaf reeds vroeg gelegenheid tot het zaaien van de voorjaarsgewassen, waarvan de groei echter daarna werd afgeremd door sneeuw en vorst omstreeks half Maart. Hierop volgde een over het algemeen gunstig voorjaar, waarop een zomer volgde met vrij weinig zon, doch een gun stige ontwikkeling van de gewassen. Daarnaast kenmerkte de zomer zich echter door het optreden van vaak hevige onweersbuien, in sommige gebieden gepaard gaande met zware hagelbuien, waardoor vooral verschillende gemeen ten in de Westhoek, het Land van Aitena en de Biesbosch werden getroffen. Verschillende gewas sen moesten het daarbij ontgelden en leden vaak in ernstige mate hagelschade, terwijl daarnaast de abnormale hoeveelheden neerslag zware eisen stelden aan de ontwatering. In enkele polders hadden vooral de aardappelen hierdoor te lijden, waardoor dit gewas zelfs deels verloren ging. De oogsttijd zette goed in met droog weer, de erwten en gerst konden onder vrij gunstige omstandig heden worden geoogst, al was de opbrengst hiervan lager dan oorspronkelijk verwacht mocht worden. De maand Augustus bracht weer regen, waar door de verdere graanoogst zowel de boer als de drogerijen veel werk bezorgde. De herfst van het jaar 1952 zal ons nog lang heugen, daar de aan houdende regens het werk zeer hebben bemoeilijkt en vertraagd. Ook de najaarsgrondbewerking heeft hierdoor onder ongunstige omstandigheden plaats moeten vinden. Bovendien is tengevolge van het slechte najaar slechts een beperkte opper vlakte wintertarwe uitgezaaid kunnen worden. De grasgroei was bevredigend en de veehouders konden dan ook de staltijd tegemoet zien met over het algemeen flinke hoeveelheden hooi en kuil- voeder. In enkele gemeenten trad mond- en klauwzeer op, doch deze ziekte kon vrij spoedig worden be dwongen, vooral dank zij de mogelijkheid van voor behoedende enting. Voor de varkenshouders bracht de varkenspest op verschillende bedrijven verliezen teweeg. De rundertuberculosebestrij. ding maakte in het afgelopen jaar goede voort gang, ai zijn we hiermee door het groot aantal reageerders in onze provincie nog niet aan het eindpunt. De landbouwpolitiek van de regering is nog steeds gericht op het verschaffen van een redelijke bestaansmogelijkheid voor het goed ge leide en economisch verantwoorde bedrijf. Uit gangspunt vormen daarbij de kostprijsberekenin gen van het L.E.I., waarbij als ondernemings beloning een marge van 20 werd aangenomen. Voor een aantal basis-producten geldt een garantie, prijs, die elk jaar opnieuw wordt vastgesteld. De nieuwe prijsvaststellingen voor melk en bacon geven echter een aanwijzing, dat de orga niserende landbouw op haar quivive zal dienen te blijven, waarbij er op gewezen mag worden, dat tegenover plichten, die de Nederlandse landbouw op zich heeft genomen om in tijden van schaarste haar producten beneden wereldmarktprijs af te staan, ook rechten staan op bijstand in voor de landbouw moeilijke tijden. Op sociaal terrein dient vermeld te worden de verhoging van de landbouw- lonen i.v.m. de noodzakelijke gelijkstelling met andere bedrijfstakken, met daarnaast een verho ging tengevolge van de hogere premie voor het bedrijfspensioenfonds. Voorts werd ingaande 1 Juli j.l. de Wet op de Wachtgeld- en Werkloosheids verzekering in werking gesteld, waarbij de lonen werden verhoogd met het werknemersaandeel in de pramie. De voor de uitvoering van de W. en W.-wet af te dragen premie van 2.2 voor de vaste en 8.8 voor de losse arbeiders vormt een nieuwe verhoging van de sociale lasten, waarbij de hoop mag worden uitgesproken, dat verhoging van deze premies voorhands niet nodig zal blij ken ie zijn. De P.B.O. voor de landbouw was in het afgelopen jaar meermalen onderwerp van bespreking in de vergaderingen der landbouworganisaties. Door de Sociaal Economische Raad zijn enkele wijzigingen in het ontwerp A. M. v. B. voorgesteld, welke door de organisaties opnieuw in studie werden geno men. Verwacht mag worden, dat voor de stands organisaties ook na de tot standkoming van het Landbouwschap een zeer belangrijke taak zal zijn weggelegd en we zullen goed doen ons hiervoor te prepareren door onze standsorganisatie zo sterk mogelijk te maken. In het afgelopen jaar vroegen weer vele land bouwvraagstukken de aandacht van het Bestuur van onze organisatie. Voor de werkzaamheden op het secretariaat betekent de huisvesting in het nieuwe kantoor een grote verbetering, terwijl hier door tevens voor het Dag. Bestuur de mogelijkheid is geschapen om in het eigen gebouw te vergade ren. De samenstelling van het Dag. Bestuur on derging in het afgelopen jaar geen wijziging. Als lid van het Hoofdbestuur ontviel ons djoor over lijden de heer W. Staal, waardoor wij een actief bestuurslid verloren met een ruime blik en een grote liefde voor onze organisatie. Hij werd als bestuurslid opgevolgd door de heer Lagendijk. Naast verschillende huishoudelijke punten werden in het Hoofdbestuur o.a. behandeld de C.A.O.'s, de vereenvoudiging van de loonadministratie, het vraagstuk van de prijsbeheersing van landbouw gronden en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisa tie. In het Dag. Bestuur, dat iedere maand bijeen komt, kwamen uiteraard vele vraagstukken aan de orde. Wij noemen hiervan terloops slechts: hot prijsbeeld van de overheid, het pachtprijsniveau, de mond- en klauwzeerbestrijding, herziening van de jachtwet, het consumptie-aardappelbeleid, het kleine boerenvraagstuk, uitbreidingsplannen van gemeenten, de electrificatie ten plattelande, de toekomstige ouderdomsvoorziening, de fondsvor ming in de landbouw, de wachtgeld- en werkloos heidsverzekering en vele andere vraagstukken. In verschillende commissievergaderingen werd advies uitgebracht aan het Bestuur t.a.v. belangrijke vraagstukken. Zo kwam de commissie oudendags- verzorging tot het advies om op dit terrein samen werking te zoeken met het Onderling Boerenver- zekeringsfonds. Dit heeft er intussen toe geleid dat in overleg met O.B.F. als medewerker werd aangesteld de heer P. J. van Loon te Wouw. Ver schillende zaken betreffende C.A.O. en sociale wet geving werden in de commissie werkgeversbelan- gen behandeld. De afdelingen. Het aantal afdelingen vermeer derde met één door oprichting van de afd. Heeze- Leende en bedraagt thans 30. Het aantal leden bleef vrijwel constant, hoewel naar onze mening de mogelijkheden tot werven van nieuwe leden nog niet zijn uitgeput. Van de filmprojector werd in het afgelopen jaar een druk gebruik gemaakt. Drze aanschaf draagt er zeker toe bij, dat het bezoeken van de afdelingsvergaderingen wordt bevorderd. De contributie-regeling bleef ongewij zigd. Ook in kringverband werden verschillende vergaderingen gehouden. Zo behandelde de kring Oost- en Midden-Brabant o.a. de pachtwetgeving en het vraagstuk van het grondgebruik, terwijl in de kring Westhoek o.a. het ScheldeRijnkanaal on derwerp van bespreking uitmaakte. In laatstge noemde kring werd ook het vraagstuk van de stro- afzet aan de orde gesteld, naar aanleiding waarvan een enquête hiervoor bij de leden werd ingesteld. Dit vraagstuk is intussen in studie genomen door een commissie van de Z. L. M., waarin de N. B. M. L. zitting heeft. Het onderwijs. De landbouwhuishoudschool te SprangCapelle mag zich nog steeds in een toe nemende belangstelling verheugen. De landbouw- huishoudschool te Zevenbergen ondervond terug slag door de oprichting van een landbouwhuishoud- school te Fijnaart, waardoor dit jaar geen parallel klas kon worden gevormd. Overigens verdient het aanbeveling, dat onze afdelingen zoveel mogelijk het volgen van het onderwijs aan landbouw-, tuin bouw. en landbouwhuishoudscholen stimuleren en bevorderen, dat hiervan een zo ruim mogelijk ge bruik wordt gemaakt. Voor de onderlinge ha gel verzekering was 1952 een ongunstig jaar. Vooral in de Westhoek, het Land van Altena en de Biesbosch werden verschil lende bedrijven door hagelschade getroffen zodat een aanzienlijk bedrag aan schadevergoeding moest worden uitgekeerd. Gelukkig is de financiële positie van deze onderlinge gunstig en is het risico zeer verdeeld door de verspreide ligging van de deelnemende bedrijven over de gehele pro vincie. Het belang van zich tegen hagelschade te verzekeren is overigens hierdoor de afgelopen zomer weer duidelijk gebleken De afdeling verzekeringen der N. B. M. L. omvat voorts handverzekering en variaverzekering, waarvan de deelname in het afgelopen jaar sterk is toegenomen. De verzekering van roerende goederen tegen brandschade, ondergebracht bij de Meergelijk- matige Onderlinge Brandwaarborgmij nam toe met een verzekerde waarde van 349.345, de ver zekering van vaste goederen vnl. boerderijen tegen brandschade nam toe met een verzekerde waarde van 1.271.875. Ook de variaverzekeringen, waar onder W. A.-verzekering voor het bedrijf blijken in een behoefte te voorzien. Alleen voor ongevallenverzekering werd reeds een bedrag van 1.673,78 als vergoeding uitgekeerd. Ook voor deelname aan de Onderlinge Ver zekeringsmij voor Motorvoertuigen van de Z. L. M., waarvan ook de leden der N. B. M. L. gebruik kunnen maken, bestaat grote belangstelling. In totaal zijn reeds 141 auto's en tractoren van onze leden bij deze Onderlinge verzekerd. Gezien de lage premies en de voordelige voorwaarden mag verwacht worden, dat dit aantal in de e.v. jaren belangrijk zal toenemen. De paarden- en veeverzekering (Pavee) verdient door haar billijke premies en zeer soepele uitke ringsregeling meer belangstelling, dan zij tot nu toe ondervindt. Het aantal deelnemers hieraan is zeker nog voor uitbreiding vatbaar. De samenwerking met het O. B. F. op het ge bied van levens- en pensioen verzekeringen leverde reeds bevredigende resultaten op. Al met al kan de N.B.M.L. voor haar leden thans op vrijwel elk gebied van verzekeringen de nodige service en voorlichting bieden. Dat hierbij het belang van de leden wordt voorop gesteld is van zelfsprekend. Aan het einde van dit jaarverslag willen wij ten slotte niet onvermeld laten de goede verstandhou ding waarin met andere organisaties o.a. in stich tingsver band kon worden samengewerkt. Ook met de Bond van Plattelandsvrouwen en de Prov. Jongerenorganisatie bestaan vanzelfsprekend goede relaties. Met genoegen mag worden gecon stateerd, dat ook daar een opgewekt verenigings leven wordt gevonden. Wij zijn hiermee aan het einde gekomen van dit jaarverslag. Veel werd in het afgelopen jaar ver richt, veel rest ons nog te doen. Moge de N.B.M.L. ook in 1953 onder Gods onmis bare zegen op.de ingeslagen weg voort kunnen gaan met de behartiging van de belangen van haar leden en van de Nederlandse landbouw in het alge meen. Wij rekenen daarbij op Uw blijvende steun en medewerking. Op 22 Jan. j.l. hield het bestuur van de kring Midden- en Oost-Brabant een vergadering te Eind hoven. Jammer genoeg waren enkele afdelingen niet vertegenwoordigd. Besloten werd voor de e.v. kringvergadering een deskundige te vragen voor het bespreken van de mogelijkheden bij het uit voeren van de Bw. 1 en Bw. 2 werken en verder de Rijkslandbouwconsulent te vragen een inleiding te houden over het bouwplan 1953. Getracht zal worden de kringvergadering in overleg met de sprekers te houden tussen 12 en 19 Februari a.s. Aan de vergadering zal voorgesteld worden, dat de afdelingen 50 cent per lid per jaar aan de kring zullen afdragen voor het bestrijden van de onkosten en zal verder de vraag gesteld worden, of de tijd misschien is aangebroken om paal en perk te stellen aan het houden van varkens en kippen door industrie-arbeiders en dergelijke personen. De afd. Valkenswaard vergaderde op 10 Jan. '53 voor de eerste maal in het nieuwe jaar. Voorzitter De Zeeuw opende de vergadering met een woord van welkom, in het bijzonder tot de assistent van de Voorlichtingsdienst, de 'heer Veld man en wenste verder allen een voorspoedig jaar voor gezin en bedrijf. Na nog even op de resultaten van het afgelopen jaar te hebben gewezen en de voornaamste punten van ons landbouwverenigingsleven te hebben ge memoreerd, wees hij op de overal dreigende daling van onze productenprijzen. Hierna gaf hij het woord aan de heer Veldman, die uitvoerig het bouwplan 1953 besprak en daarna de stalvoedering nog even de revue liet passeren. Met grote aandacht werd de spreker, die op dui delijke en leerzame wijze zich van zijn taak kweet, aangehoord. Van de rondvraag werd druk gebruik gemaakt. Nadat besloten was in Februari zo mogelijk een filmavond te houden en de inleider dank gebracht was, werd deze leerzame vergadering gesloten. De afd. De Kempen der N.B.M.L. hield op 20 Januari j.l. in de zaal van café Van Doren te Duizel, een ledenvergadering. De dikke mist was oorzaak, dat verschillenden afwezig waren en de vergadering wat later dan het gestelde uur kon aanvangen. Na een openings woord van de Voorzitter, de heer Van Heijst, wer den door de heer KorteWeg verschillende films vertoond o.a. de jubiieumfilm van het Centraal Bureau, en de bestrijding van Abortus Bang bij het rundvee, boor de hëer Kuipers, assistent bij de landbouwvoqrlichtingsdienst werd hierna een cau serie gehouden over voederböuw en veevoeding op

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 9