HENGSTENKEURINGEN MARKTBERICHTEN KONINKLIJKE VERENIGING „HET NEDERLANDSCHE TREKPAARD" (MET PREMIEKEURINGEN) IN ZEELAND Onder zeer grote belangstelling van de zijde der Zeeuwse fokkers vonden Woensdag te Goes en Donderdag te Hulst en Axel de hengstenkeuringen van de Koninkl. Vereniging „Het Nederlandsche Trekpaard" plaats, die de volgende uitslagen had den: KEURING TE GOES. 3-Jarige Hengsten. Goedgekeurd werden: Carmona van Rustwat 170750, eig. Gebr. J. A. L. J. Stoutjesdijk, C. G. Polderman te Tholen en Jac. A. M .Geluk Antzn te Oud-Vossemeer; Peter van Kijkuit 168636, eig. Jan Maljaars Jzn. te Oostkapelle; Nico van de Schaaps hoeve 168747, eig. W. de Buck Zonen te Melis- kerke. 4-Jarïge Hengsten. Goedgekeurd en opgenomen in het Keurstam- boek werd: Karei van Keilen K. 2371, eig. J. Q. C. Lenshoek te Kloetinge. Goedgekeurd werden: Nico van Kasteelshof 163137, eig. J. C. J. v. d. Velde te Kamperland en Mare. d'Hoore te Sluis; Burus van Aardenburg 166013, éig. L. P. Hanse te Noordwelle, J. der We duwen te Kerkwerve, C. Padmos te Eikerzee, A. N. Steendijk A.Jzn. te Nieuwerkerk en J. R. P. Eer man te Dreischor; Willem van 't Schenge 166100, eig. N.V. Hofstede „Schenge". Oudere Hengsten. Goedgekeurd werden: Nico II van Caroline K. 2352, eig. Gebr. Verdonk te Nieuwdorp; Nico van Dorpbroek K. 2351, eig. D. A. Timmerman te.Kat- tendijke; Lambiek van St. Kruis K. 2319, eig. L. P. Hanse te Noordwelle, J. der Weduwen te Kerk werve, C. Padmos te Eikerzee, A. N. Steendijk A.Jzn te Nieuwerkerk en J. A. P. Berman te Drei schor; Brutus van 't Hof Nieuwland K. 2353, eig. E. Koppejan Jzn en P. Dingemanse te Zoutelande en P. Wisse te Biggekerke; Marquis van de Koe straat K. 2321, eig. Jan Maljaars Jzn te Oostkapelle en Iz. de Buck te Grijpskerke. Goedgekeurd en opgenomen in het Keurstam- boek werd: Evert van Brunswijk K. 2372, eig. Gebr. Verdonk te Nieuwdorp. Goedgekeurd voor 4 jaar werden: Nico van Ella, K. 2299, eig. D. A. Timmerman te Kattendijke; Marquis van Zuiddorpe K. 2174, eig. G. Jeronimus te Hoedekenskerke. KEURING TE HULST. 3-Jarige Hengsten. Goedgekeurd werden: Alban 169941, eig. Al. Serrarens te Ossenisse; Karei van de Melo 170764, eig. C. Steijaert—Plasschaert te Graauw; Luc van Alstein 173357, eig. P. J. Boënne te Graauw; Carlo van de Melo 172305, eig. C. SteijaertPlasschaert te Graauw; Joep van Alstein 171669, eig. P. J. Boënne te Graauw; Certain van Hersa 172789, eig. Alph. Mangnus te Boschkapelle en E. Verstraaten te Graauw. Oudere Hengsten. Goedgekeurd werden: Dirk van Aldengoor K. 2346, eig. Al. Serrarens te Ossenisse; Paul 157340, eig. R. O. Buijsse te Schelfhoutshoek-Graauw. Goedgekeurd en opgenomen in het Keurstam- boek werd: Nico van Terhole K. 2373, eig. René Cornelissens te Terhole-Hontenisse. Goedgekeurd voor 4 jaar werden: Herseur van Alstein K. 2298, eig. P. J. Boënne te Graauw; Ben- no K. 2295, eig. Al. Serrarens te Ossenisse; Karei van Certain K. 2190, eig. P. J. Boënne te Graauw. KEURING TE AXEL. 3-Jarige Hengsten. Goedgekeurd werden: Herder van de Schaaps hoeve 170041, eig. Al. Serrarens te Ossenisse; Vain- queur van Eversdam 170793, eig. Cyr. van Over loop te Zuiddorpe en Jac. de Feijter te Axel; Nico van Kijkuit 171713, eig. Abr. Haak Czn te Zaam- slag; Karei van Nooit Gedacht 172319, eig. L. de Regt Mzn, M. L. M. IJsebaertv. d. Linden te Axel, J. Koster te Boschkapelle en Abr. Haak Czn. te Zaamslag; Nico van Helpeneij 169082, eig. Jac. de Putter Pzn. tè Axel en Al. Serrarens te Ossenisse; Victor van Eversdam 172333, eig. Cyr. van Over loop te Zuiddorpe en Jac. de Feijter vte Axel; Dorus 173510, eig. Jac. de Putter Pzn. te Axel. 4-Jarige Hengsten. Goedgekeurd werden: Paul 163804, eig. Fa. F. Dekker en M. L. M. IJsebaertv. d. Linden te Axel; Leonard van Martha 166059, eig. Abr. Haak Czn. te Zaamslag. Goedgekeurd en opgenomen in het Keurstam- boek werd: Nico van Eversdam K. 2374, eig. C. A. Dekker Czn te Axel. Oudere Hengsten. Goedgekeurd werden: Antoon van Strijen K. 2350, eig. H. de Maat te Stoppeldijk; Nico van do Klef K. 2347, eig. Jac. de Putter Pzn te Axel, Jac. Dieleman Mzn te Zaamslag, J. Kr. de Putter te Axel en Oswald Kerckhaert te Westdorpe; Nero van Oudenpolder K. 2349, eig. Alph. Mangnus te Boschkapelle en E. Verstraaten te Graauw; Paul van Vullingshoeve K. 2309, eig. Joz. Bonte te Koe wacht; Willy van de Maria Hoeve K. 2318, eig. Gebr. van Campen te Graauw. Goedgekeurd en opgenomen in het Keurstam- boek werd: Herman van Weverslo K. 2375, eig. Wed. Jac. de Feijter Czn te Boschkapelle. 26 Januari 1953. GRAANBEURS ROTTERDAM. Onderstaande notering moet voor het berekenen der prijzen „af boerderij" verminderd worden met de kosten van transport, eventuele bewerking en O.B. en commissie. Tarwe. De aanvoer was ruim. Verschillende hoog- molens blijken voor de eerstkomende weken belang rijke voorraden te bezitten, waardoor dit aanbod moeilijker werd verwerkt. Op fabriekscondities werd voor doorsneekwaliteit 27,15 betaald. Gerst. De monsterzakken bleven dicht! Men wenste de ontwikkeling maar eens af te wachten. Een enke ling moest blijkbaar wat spuien en hiervoor zou van 31 tot 33,50 betaald zijn. Deze laatste prijs zou be steed zijn voor enige geschoonde partijtjes (afge keurde brouwgerst). Haver. Geen zaken. Dit artikel maakt al weken lang een moeilijke tijd door. Insiders menen, dat de prijzen welke vorige week besteed werden (van 26 tot 26,75) een goede kans zouden hebben om zich te handhaven. Rogge Geen zaken. Een doorverkooptransactie zou op basis van 26 zijn afgedaan. Maïs. Enige kleine partijtjes werden verkocht voor prijzen die zouden liggen tussen 33 en 34,50. Groene Erwten. Blijven goed aangevoerd, veelal zijn er partijen bij, welke in voorgaande weken niet verkocht werden wegens kwaliteitsgebreken of te hoge vraagprijzen. De stemming is iets williger, zon der dat de aankopen nu van groter omvang waren. 40 tot 52. Schokkers. Ontmoeten wel enige vraag; het euvel van het voorkomen van kwade harten bemoeilijkt het verkoopwerk. De kooplust beperkt zich tot alleen de goede partijen, 55 tot 62. Capucjjners. Weten nog steeds geen kopers te trekken. De aanvoer is voor dit artikel groot; tot 47,—. Rozijnerwten. Waren weer goed gevraagd voor prijzen tot 66 voor goede geschoonde partijen. Bruine bonen. Werden niet ruim aangeboden. De kleinere vraag deed de prijs dalen en deze varieerde van 65 tot 82. Blauwmaanzaad. Hoewel de aanvoer niet groot is, blijft de vraag gering of ontbreken. Éénmaal ge schoonde partijen tot 100. Karwijzaad. Bij flink aanbod kalm. 50 tot 56. ALGEMEEN OVERZICHT. Binnenlandse granen. In de week van 19 tot en met 24 Januari was de binnenlandse graanmarkt flauw gestemd. De oorzaak hiervan lag in de steeds sterker wordende geruchten over een eventuele prijs verlaging van de distributiegranen, die Zaterdagmid dag j.l. inmiddels officieel is bekend gemaakt. De handel had met de mogelijkheid hiervan reeds reke ning gehouden. Het geringe tarwe-aanbod werd door de meelfabrieken vlot opgenomen. Zomergerst was aan het begin van de week prijshoudend wat betreft de betere kwaliteiten. Aan het einde der week kwam er echter enige reactie in verband met de lópende ge ruchten over de prijsverlaging, waardoor geen der gerstkwaliteiten zich kon handhaven en alle lager te koop waren. Wintergerst werd lager geoffreerd. Het aanbod was groter, doch de kooplust gering. De roggemarkt was zeer flauw gestemd als gevolg van de grote terughoudendheid der kopers en een ruim aanbod uit de productiegebieden. De havermarkt kon zich niet handhaven, doordat de binnenlandse vraag ten opzichte van het grote aanbod zeer klein was. In de haver voor exportdoeleinden ging niets om. Inlandse maïs kon zich nog handhaven, omdat deze maïs voor de fabricage van gemengd graan ge bruikt kan worden. Door de sterke geruchten over de verlaging der distributiegranen sloot de binnen landse graanmarkt met een flauv/e stemming. Buitenlandse granen Prijsverlaging voetlergra- nen per Maart 1953. Naar het Bedrijfschap mede deelt, zal in verband met de voortgezette daling van het wereldmarktprijsniveau voor de voedergranen wederom een verlaging van de richtprijzen plaatsvin den. De gemiddelde prijsdaling bedraagt ca. 2 per 100 kg. Bedoelde prijsverlaging zal wederom gekop peld worden aan een bonnenserie en derhalve ingaan voor de graantoe wij zingen, welke vanaf 1 Maart 1953 op basis van de mengvoedertoewijzingen voor de maanden Maart en April (O-serie) worden uitge geven. Onderstaand laten wij de prijzen volgen, zoals men deze per 1 Maart a.s. zal berekenen bij inlevering van O-coupures. Ter vergelijking worden tevens de prijswijzigingen op basis van de thans geldende richt prijzen genoemd: Prijzen per 1 Maart 1953. Prijswijziging Kippenmaïs A. 1 37,65 min 4,30 Andere maïs A. 2 32,65 2,30 Kippergerst A. 3 34,15 1,80 Andere gerst A. 4 30,15 „1,80 Haver A. 5 26,65 1,80 Millotzaad A. 6 27,65 3,80 Milocorn A. 7 27,65 „1,30 Sorghum A. 7 27,65 1,30 Dezé prijzen zijn: „Basis boordvrij gestort Rotter dam/Amsterdam". Uiteraard blijven de maïsprijzen aan wisselende noteringen onderhevig. AFDELING MESTSTOFFEN. Thomasmeel. De vraag naar Thomasmeel begint thans toe te nemen. De voorraden bij de meeste ver enigingen gaan slinken. In enkele delen van het land is het verbruik, begunstigd door het goede, droge weer van de afgelopen week, reeds volop begonnen. Kalizouten. In enkele landbouwgebieden is men reeds weer begonnen met het uitstrooien van kali- zouten. Dit lokte direct vraag uit naar disponibel product terwijl ook alweer belangstelling voor leve ring uit nieuwe aanvoer viel te constateren. Aange nomen kan worden, dat de eerste partijen van kali- zouten voor voorjaarslevering, thans spoedig zullen aankomen. Vanuit Oost-Duit,sland wordt een zeeboot met kalizout 40 op Amsterdam verwacht. Deze zoutsoort zal thans ook spoedig vanaf de Franse kali- mijnen naar ons land worden verladen. Nadere ge gevens omtrent nieuwe aanvoer van kainiet 17 en magn. houdende kainiet 17 met 5 MgO alsmede kalizout 20 en 60 ontbreken nog. Pa tentkali vanuit West-Duitsland kan binnenkort wor den verwacht. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM. Op de aardappelbeurs te Rotterdam werden Maan den voor kleiaardappelen van 35 mm opwaarts de volgende prijzen genoteerd: Eigenheimers ƒ12,50— ƒ13; Bevelanders ƒ11,75ƒ12; Bintjes ƒ11,50ƒ12; IJsselster 99,50; Alpha's ƒ10ƒ10,50 en Furore 1111,50. De noteringen voor zandaardappelen 35 mm opwaarts waren als volgt: Noordeling ƒ9,50; Voran, Record, Industrie en Eigenheimers 8. Voor voeraardappelen was de notering 3,50. Deze prijzen z\jn berekend per 100 kg en op handelsvoorwaarden, vastgesteld voor de verkoop van consumptie-aard appelen op wagon, schip of auto. AARDAPPELBEURS GOES (27 Jan. '53.). Bintje klei, 35 mm opwaarts ƒ11—ƒ11,25; Eigen heimer idem ƒ11,25ƒ11,75; Furore idem ƒ10,50 ƒ11; Alpha idem ƒ10ƒ10,25; Koopm. Blauwe idem ƒ11; Meerlander idem ƒ11. Luie handel, weinig vraag met wat lagere prijzen. Prijzen zijn berekend per 100 kg volgens handelsvoor waarden, vastgesteld voor de verkoop van consump tie-aardappelen, franco sorteerinriehting. Telersprijs voederaardappelen 3,75 per 100 kg. STRO VLAS. De markt blijft voortdurend kalm. Daar de vlas sers echter over weinig voorraad strovlas beschikken zijn er voortdurend kopers welke de partijen die aan redelijke prijzen te koop zijn komen opnemen. Goed gerepeld vlas 2528 ct per kg; tweede kwaliteit 20 25 cent; ongerepeld van 1523 cent per kg. VEEMARKT ROTTERDAM. Op de veemarkt te Rotterdam bedroeg de totale aanvoer Dinsdag 3592 stuks vee, waarvan ondermeer 791 stuks gebruiksvee, waarvan 198 tbc-vry en 1282 nuchtere kalveren. De aanvoer van vette koeien was iets minder, de handel verliep stroef en de prij zen waren onveranderd bij Maandag. De aanvoer van nuchtere kalveren was ruimer en de prijs iets lager op 40 tot 48 per stuk. De handel in schapen en lammeren verliep stug bij onveranderde prijzen. De aanvoer van kalf. en melkkoeien was als vorige week en bij kalme handel bleven de prijzen onver anderd. VEEMARKT 's-IIERTOGENBOSCII. Op de markt van Woensdag werden aangevoerd 3171 stuks vee,^zijnde: 1828 runderen, 210 vette kal veren, 732 nuchtere kalveren, 258 slachtzeugen, 116 schapen, 27 geiten. v De prijzen waren als volgt: Melk- en kalfkoeien van ƒ825ƒ1200; Guiste koeien ƒ600775; Kalfvaarzen 825ƒ1100; Klam- vaarzen ƒ700ƒ800; Guiste vaarzen 575700; Pinken ƒ400530; Graskalveren ƒ225350; Fok- kalveren ƒ90ƒ150; Nuchtere slachtkalveren 35 45Zware soorten 5565Schapen 6080 vette schapen 95; Vette lammeren 7286, alles per stuk. Aanvoer van slachtvee: 776 stuks. Prijzen: Extra kwaliteiten tot ƒ2,90, le kw. ƒ2,70—ƒ2,75; 2e kw. ƒ2,40ƒ2,50; 3e kw. ƒ2,20ƒ2,30; vette stieren ƒ2,40ƒ2,45; worstkoeien ƒ1,90ƒ2,05, alles per kg geslacht gewicht. Vette kalveren lichte ƒ1,90ƒ2,25; idem zware ƒ2,45ƒ2,35, prima boven notering; Nuchtere slacht kalveren ƒ1,10ƒ1,25; zware soorten ƒ1,45ƒ1,65; Slachtzeugen 1,481,55, alles per kg lev. gew. met 4 kg tarra.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 8