WIJZIGING VAN HET PACHTBESLUIT STEKELS op den BLEIK Bescherming pachter bij verkoop van het pachtobject Ruilverkaveling Kruiningen Lonen en sociale voorzieningen RECTIFICATIE. Zeeuws Stierenreglement MOND- EN KLAUWZEER RADIO AARDAPPELMOEHEID RAAKT IEDERE AARDAPPELTELER. Op 16 Januari 1953 is een Staatsblad verschenen, waarin enkele wijzigingen van het Pachtbesluit zijn opgenomen, welke voor de practijk van groot be lang zijn. Een nadere toelichting hierop is dan ook wel gewenst. Allereerst iets over de voorge schiedenis van deze wijzigingen. Het Pachtbesluit verschaft in sterke mate ge- bruikszekerheid aan de pachter. Op één punt is er echter sprake van een ernstig lek. Deze lacune vindt vooral zijn oorzaak in twee omstandigheden n.l. in het ontbreken van een voorkeursrecht van de pachter bij verkoop en ten tweede in het zeer gebrekkig functionneren van de huidige prijsbe- heersing van landbouwgronden. Door de grote landhonger in ons land bestaat onder de boeren, die een bedrijf willen kopen voor eigen gebruik of voor een zoon of schoonzoon, een grote belangstelling voor boerderijen, waarvan de lopende pachtovereenkomst binnenkort eindigt. Men kan verschillende makelaars ontmoeten, die er op uit zijn, dergelijke boerderijen in handen te krijgen, als regel tegen een aanmerkelijk hogere tegenprestatie dan de prijzen, welke het Prijzen- bureau op advies van de Grondkamer toestaat. Een pachter van een dergelijk bedrijf kan zich dan plotseling voor de omstandigheid gesteld zien, dat hij geheel onverwacht een nieuwe verpachter krijgt, die de boerderij na beëindiging van de lopende pachtovereenkomst in eigen gebruik wil nemen. Er zijn zelfs gevallen voorgekomen, dat tijdens een procedure tot het verkrijgen van verlenging in ho ger beroep voor de Pachtkamer van het hof te Arn hem, de boerderij nog verkocht werd en de Pacht kamer van het Hof tegen de verwachting in op grond van het verlangen van de nieuwe eigenaar, het bedrijf in eigen gebruik te nemen, de verlenging moest afwijzen. De pachter stond dan vrijwel plotseling op straat, vooral wanneer de verlen gingsprocedure vrij veel tijd had gekost. Deze gang van zaken had de Stichting voor de Landbouw op advies van de Commissie Grond gebruik aanleiding gegeven, zich met een adres tot de Ministers van Landbouw en Justitie te rich ten met het verzoek hiertegen voorzieningen te treffen. Deze zijn mede onder aandrang van de Commis sie voor de Landbouw uit de Tweede Kamer, hier toe bereid gebleken. In zeer snel tempo is een wetswijziging ontworpen, welke eveneens in een sneltreinvaart door de Staten-Generaal is behan deld en na het aanbrengen van een wijziging is aangenomen. Deze wijziging houdt het volgende in. De Pachtrechter is verplicht de pachtovereen komst met een termijn van 4 jaar te verlengen, indien het gepachte verkocht is en overgeschreven binnen 4 jaar voor het einde van de pachtovereen komst en de pachter door het gemis van het pacht object de grondslag van zijn maatschappelijk be staan zal verliezen. Deze 4 jaar begint te lopen na het einde van het pacht jaar, waarin de nieuwe ver pachter zijn voorganger is opgevolgd. Om een voor beeld te noemen, een boerderij wordt verkocht in Juni 1953. De pacht eindigt blootschoofs 1954 voor het land en 1 Mei 1955 voor de gebouwen. De pach- j ter moet in een dergelijk geval verlenging aanvra gen uiterlijk 1 Mei 1954. Bestond de nieuwe rege ling niet, dan zou de pachter dus het veld moeten Aan Zijne Excellentie de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening werden door de heer Mr. W. F. E. Baron van der Feltz de volgende vragen gesteld: Is het de Minister bekend, dat onder de belang hebbenden bij de ruilverkaveling Kruiningen grote ongerustheid is ontstaan omtrent de verrekening der financiële lasten, welke op de desbetreffende gronden zullen drukken en de trage wijze van af werking. Is de Minister niet van oordeel, dat de gedane toezegging, dat practisch alle kosten dezer ruilver kaveling, gezien de bijzondere omstandigheden onder welke deze is tot stand gekomen, door het Rijk zouden worden gedragen, dient te worden nagekomen, temeer gelet op de slechte technische uitvoering van een belangrijk deel der werken, als drainage. Is de Minister niet van oordeel, dat aan de be trokken Plaatselijke Commissie de gelegenheid dient te worden verleend van alle kosten op deze ruilverkaveling vallende en de wijze waarop deze zijn gefinancierd, kennis te nemen en deze Com missie de nodige vrijheid dient te worden gelaten om met inachtneming der in de 2e vraag gestelde toezegging de min, of meerwaarde der percelen vast te stellen. Is het de Minister bekend, dat juist door de tot standkoming dezer ruilverkaveling de polderlasten ten aanzien van de betrokken percelen, in strijd met de toezegging in vraag 2, reeds abnormaal verhoogd zijn en nog verhoogd zullen worden. Is de Minister bereid te bevorderen, dat de vast stelling der kosten van de ruilverkaveling van het blok „Kruiningen" zal geschieden overeenkomstig de toezegging van de Minister in vraag 2 bedoeld. ruimen herfst 1954 resp. 1 Mei 1955. Op grond van de nieuwe voorschriften zou hij nu verlenging kun. nen krijgen, indien althans hij de grondslag van zij maatschappelijk bestaan zou verliezen, tot 4 jaar na het einde van het pachtjaar 1953, dat is dus tot resp. blootschoofs 1957, resp. 1 Mei 1958. Wij leggen er de nadruk op, dat de pachter deze extra verlen ging alleen kan verkrijgen indien hij tijdig verlen ging aanvraagt d.w.z. uiterlijk één jaar voor het einde van de pachtovereenkomst. Een reden temeer om dit steeds te doen en bij toestemming van de verpachter met de verlenging van de overeenkomst hiervan een schriftelijk bewijs te vragen. Van belang is nog, dat deze extra verlenging al leen dan kan worden toegekend, indien de koop- acte van de boerderij in de openbare registers is overgeschreven binnen 4 jaar vóór het einde van de pachtovereenkomst. Een voorlopig koopcontract is dus niet voldoende. Indien de pachter door het gemis van het gepach. te niet de grondslag van zijn maatschappelijk be staan wordt ontnomen, is de rechter bevoegd een verlenging met ten hoogste 4 jaar toe te staan. In dat geval heeft de pachter er dus minder behoefte aan en zal de Pachtrechter op grond van de billijk heid van geval tot geval kunnen beslissen. Het is logisch, dat deze extra-verlenging niet geldt in geval de boerderij verkocht wordt aan een zoon of schoonzoon van de vorige verpachter. Een tweede wijziging, welke bij bovengenoemde wet is ingevoerd betreft de mogelijkheid bij verla ging van de pachtprijs door de Grondkamer, in ho ger beroep te gaan bij de Centrale Grondkamer. De toestand was deze, dat men in hoger beroep kon gaan indien de Grondkamer de overeengekomen pachtprijs verlaagd had met «minder dan 15 Dit percentage is thans verlaagd tot 10. Bovengenoemde wijzigingen hebben geen terug werkende kracht, hetgeen begrijpelijk is. In de practijk heerst hierover ongerustheid. Dit is dus ten onrechte. Een en ander geldt sinds 17 Janu ari j.l. Mocht een en ander niet duidelijk zijn, dan zal Uw standsorganisatie, de Grondkamer of de Commis sie Grondgebruik van de Stichting voor de Land bouw, Raamweg 26, 's-Gravenhage, bereid zijn U van voorlichting te dienen. In het orgaan van 24 dezer verscheen onder deze rubriek een artikel „De looncompensatie in ver band met de Werkloosheidswet". Als loontoeslag W. en W. werd hierin genoemd 1,1 voor vaste arbeiders en 1,4 voor los-vaste en losse arbeiders. Ter voorkoming van misverstand zij opgemerkt dat het laatste percentage 4,4 moet zijn zoals reeds herhaaldelijk werd gepubliceerd. Binnen enkele weken zal een aanvang worden gemaakt met de verplichte voorjaarskeuringen. In verband hiermede wijzen wij belanghebben den nogmaals op de volgende punten: 1. Alle stieren van 8 maanden en ouder (uitge zonderd definitief of tijdelijk in het stamboek in geschreven stieren en stieren, die op twee achter eenvolgende voorjaarskeuringen zijn goedgekeurd) dienen ter keuring te worden aangeboden. 2. Deze aangifte voor de keuring vervult men, als men aangifte van aanwezigheid van stieren doet op de gemeentesecretarie. Ieder stierhouder is namelijk verplicht in de maand Januari aangifte van aanwezigheid van een stier te doen, welke de leeftijd van 8 maanden heeft bereikt. 3. Stieren, die door de keuringscommissie wor den afgekeurd, dienen 28 dagen na die datum, waarop de afkeuring plaats vond, van het bedrijf te worden verwijderd of gecastreerd. Het programma der keuringen zal tijdig ter ken nis van belanghebbenden worden gebracht. Nadere inlichtingen kan men verkrijgen op het Secreta riaat der Provinciale Commissie voor de Rundvee fokkerij, Landbouwhuis te Goes (tel. K 1100 - 2345) H. A. A. Baron COLLOT d'ESCURY, Voorzitter. Ir. A. E. BRUIJNING, Secretaris. Verloop van het mond- en klauwzeer in het district ZeelandWestelijk Noord-Brabant gedu rende de week van 18 tot en met 24 Januari 1953. nieuw gevallen nieuw 111 111 1 1 1 Gemeenten Aagtekerke 's Heer Arensdkerke St. Laurens Prov. Zeeland: Afgemaakt werden: 36 runderen, 9 varkens, 4 geiten en 1 schaap. In een uitzending, voorbereid door de Afdeling Voorlichting van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, zal de heer J. K. Stiksma, Technisch Ambtenaar bij de Plantenziek- tenkundige Dienst te Wageningen, één van de ac tuele problemen van deze tijd, met name de aard appelmoeheid, aan een nadere bespreking onder werpen. De uitzending heeft plaats op Maandag 2 Febru ari 1953, des avonds van 19.4520.00 uur over de zender Hilversum I. Zaterdagmiddag om 13 uur, zoals dat officieel heet, naar de nieuwsberichten voor de radio luiste rend, werden we verrast, wij zouden haast zeggen, met in meerderheid agrarisch nieuws. Daar was in de eerste plaats het speciaal voor het Zuid-Westen verheugende nieuws, dat de koppelingsregeling voor oogst 1953 is afgeschaft. Voorwaar een prach tig succes na de Algemene Vergadering half December te Middelburg. Dan was er daarnaast de bedenkelijker mededeling, dat weer het distributie- voergraanprijspeil per 1 Maart a.s. met gemiddeld 2,— zal worden verlaagd. De wereldmarkt is zo danig geworden, dat hiertoe aanleiding is. Alles begint nu wel bedenkelijk te zakken, of 't nu de voergranen, het vlas, de erwten, het slachtvee enz. is. De haver is nu een kwartje en dat is laag genoeg. De derde mededeling had betrekking op een verscherping van de mond- en klauwzeerbepalin- gen. Hoe, dat was nog niet al te duidelijk. Maar ja, het moest er wel van komen. De vrijwillige be strijding dient voorop te blijven staan en zal thans wel gestimuleerd worden. Dat er op deze wijze ge noeg te bereiken valt, leert de geschiedenis van de vaccinatie bij de mensen tegen pokken. Eerst was de vaccinatie verplicht. In 1939 kwam er een nieuwe wettelijke regeling, die de verplichting tot inenten niet meer oplegde, doch door een zekere vorm van drang de ouders trachtte te bewegen tot het doen vaccineren van hun kind in het eerste levensjaar. De ervaring nu leert in de laatste jaren, dat het percentage- van de kinderen, dat in het eerste levensjaar aan deze vaccinatie wordt onder worpen steeds stijgende is (in 1949 73 Aan een absolute verplichting is dus, gezien deze gang van zaken, vooralsnog geen behoefte en wat hier bij de mensen mogelijk is, zou o.i. zeer zeker bij het rundvee parallel kunnen lopen. In sommige kranten heftig gestelde stukjes ge lezen over de katoenbrand in Enschedé, door een jongen van zeven jaar aangestoken, 5 millioen schade. Knaap in gezelschap van jongens van 16 en 17 jaar. Elders een jongetje van 7 jaar door zijn opdringende mede-scholieren onder het ach terwiel van een aanrijdende bus geduwd, dood. Nog weer elders een oude heer, die van 't achter- balcon was afgestapt, om anderen te laten opstap pen, bij 't wegrijden door de opdringende menigte onder de tram geduwd, dood. Een bloemlezing van veel kwaad onder de zon. Wie is verantwoor delijk? Voor de jeugd ongetwijfeld de ouders, 't Lijkt tegenwoordig soms wel of sommige ouders bang zijn van hun kinderen, 'k Wilde dat er maar geen ijscokarren waren, klaagt dan een moeder. Ze is blijkbaar niet flink genoeg haar kinderen iets te weigeren. Hoevele ouders, ook op onze Zeeuw se dorpen, weten iets goeds in de plaats te stellen voor het straatgeslenter iedere avond weer. Dur ven zij verantwoordelijk zijn, voor wat men daar soms te horen krijgt? Wat-doe-je-d'r-an, wordt er gezegd. Als die ouders maar weten, dat het oor deel straks, juist van die kinderen als ze soms dientengevolge in moeilijkheden geraken of mis lukken, over henzelf uitermate hard zal zijn. SCHERPSLIJPER.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 6