HET BEDRIJFSPLAN VOOR 1953 Nu nog Wintertarwe zaaien LEDENWERFACTIE DER Z. L. M. Ned. Wolfederatie G.A. Afd. Zeeland Bij het maken van het bedrijfsplan wordt onder meer vastgesteld welke gewassen zullen worden verbouwd en hoe de opper vlakte-verhouding zal zijn. Deze gewassenkeuze en oppervlaktebepaling worden belangrijk beïnvloed door de winst die van elk gewas wordt verwacht. Bepaling van de te ver wachten winst per gewas is echter een moeilijke zaak; naast vele andere factoren is de prijs bij toe komstige verkoop van beslissende betekenis. Van enkele gewassen is de prijs vooraf bekend (tarwe, suikerbieten), in hoofdzaak is het echter afwachten wat de markt zal doen. Ongeacht de verrassingen die het prijsverloop kan brengen, hebben veel landbouwers in gedach ten de gewassen in een bepaalde winst volgorde ge rangschikt en houden hiermee rekening als er een bedrijfsplan wordt opgesteld. Genoemde gedachten over de winst berusten meestal op ervaringen van voorgaande jaren en kunnen steunen op gemaakte kostenberekeningen; dikwijls is het echter een glo bale indruk waarbij het bedrag dat men van een bepaald gewas in handen krijgt, een te grote rol speelt. Dit laatste brengt mee, dat er een algemene neiging bestaat om. aardappelen en suikerbieten tot de meest winstgevende gewassen te rekenen. In werkelijkheid is dit de laatste jaren niet altijd het geval geweest. De winstberekening op een aantal Zeeuwse bedrijven geeft dit duidelijk aan. Het vol gende staatje geeft het resultaat van deze bereke ningen. De meest verbouwde gewassen zijn gerang schikt naar de winst per ha. Het meest links ge noemde gewas gaf in het betrokken jaar gemiddeld de hoogste en de naar rechts volgende gewassen steeds minder winst per ha. (Zie tabel I). Vrijwel elk jaar zijn het dus andere gewassen die de grootste winst geven. De grootste winst nazaai- en is dus niet de methode om de beste bedrijfsresul taten te bereiken. Dit is begrijpelijk, want de winst in een bepaald jaar is het resultaat van kosten, kg- opbrengsten en prijs, en die kunnen van jaar tot jaar vrij sterk uiteenlopen. De winst van een gewas in voorgaande jaren kan daarom niet gebruikt worden als uitgangspunt voor een bedrijfsplan in de volgende periode. Een dergelijk plan kan alleen gemaakt worden aan de hand van de te verwachten winst. Hiervoor dient een winstbegroting te worden gemaakt. Om hiertoe te geraken is het nodig, dat zowel de te maken kosten als de te verwachten op brengsten' voorlopig worden berekend. Voor deze berekeningen kunnen bij een bestaand bedrijf met bepaalde productiemethoden wèl gege vens van voorgaande jaren worden gebruikt. De gemiddelde hoeveelheid benodigde productiemidde len zijn te gebruiken als grondslag voor de kosten berekening. De hoeveelheden (kunstmest, zaaizaad, manuren enz.) worden daartoe vermenigvuldigd met de prijzen die waarschijnlijk betaald zullen moeten worden om de kosten te bepalen. Daarnaast wordt nog en berekening gemaakt van de kosten, die niet direct aan een gewas zijn toe te rekenen maar per ha over de gewassen worden verdeeld. .Voor 1953 zal een kostenberekening er als volgt kunnen uitzien: Tabel I: - IR Kosten per ha bouwland ongeacht het te verbouwen gewas: Grondbewerking ƒ111.- Indirecte werkzaamheden 60.— Kosten werktuigen 89.— Algemene bemestingskosten ƒ21.- Pacht 120.— Kleine onkosten 63.— Totaal gelijke kosten 464.— Directe kosten aan de gewassen per ha (Zie ta bel II). Hierbij dient te worden aangetekend, dat in het voorbeeld bij de berekening van de directe kosten uitgegaan is van de volgende werkwijze: de granen worden met eigen zelfbinder gemaaid en door een loondorser gedorst; de tarwe en haver worden in de schuur en de gerst van het land gedorst; de erwten worden met de hand gepikt en door een loondorser in de schuur gedorst; het blauwmaanzaad wordt met de zelfbinder ge maaid en met een maaidorsmachine door een loon dorser op het land gedorst; het vlas wordt met de hand getrokken en op een klamp gereden bruine bonen worden door een loondorser in de schuur gedorst; de aardappelen worden met werpradrooier ge rooid en in October afgeleverd; de rnais wordt met de hand geoogst en door der den gedorst en gedroogd. Als de totale kosten per gewas bekend zijn is het voor een winstbegroting nog nodig om de verwach te geldopbrengst te benaderen. Dit kan het best ge beuren door de kg-opbrengst zo goed mogelijk te schatten en deze met de te verwachten prijs te ver menigvuldigen. Als voorbeeld kan deze berekening als volgt worden opgesteld: (Zie tabel III). Door de totale opbrengst te verminderen met de kosten is de winst per ha gewas benaderd. Deze be grote winst nu is belangrijker voor het opstellen van een bedrijfsplan, dan de werkelijke winstcijfers over voorgaande jaren. Deze laatste zijn vaak zo door de toen heersende omstandigheden beïnvloed, dat van een voortzetting van deze winstverhouding tussen de gewassen onderling geen sprake is. Ieder kent die gevallen in de practijk; en buitengewone kg-opbrengst, en hoge prijs, eendeels mislukt ge was enz. Maakt steeds een winstbegroting van de gewas sen die voor verbouw in aanmerking komen aan de hand van de op Uw bedrijf te verwachten kg-op- brengsten en te gebruiken hoeveelheden productie middelen. Het geeft een goed inzicht in de kosten van elk gewas en voorkomt bij goede opstelling na- zaaien van de markt. Natuurlijk is de te verwachten winst alléén, niet doorslaggevend bij het opstellen van een bedrijfsplan, maar hierop hopen wij in een volgend artikel nader in te gaan. Goes, Januari 1953. De assistent v.'h. Econ. Onderzoek, L. NIEUWENHUIJSE. oogst 1946 s. bieten w. tarwe z. gerst c. aard vlas haver bl. maanz, rwten oogst 1947 vlas erwten s. bieten gerst bl. maanz. c. aard. haver w. tarwe oogst 1948 s. bieten erwten vlas w. tarwe gerst b. maanz. c. aard. haver oogst 1949 s. bieten erwten vlas w. tarwe gerst b. maanz. c. aard. haver oogst 1950 erwten c. aard vlas s. bieten gerst b. maanz. haver w. tarwe oogst^951 vlas erwten gerst c. aard. s. bieten haver w. tarwe bl. maanz. Tabel II: Directe kosten aan de gewassen per ha: Omschrijving w. tarwe z. gerst haver erwten bl. maanz. vlas br. bonen c. aard. s. bieten Zaaizaad Bemestingskosten Tractiekosten Arbeidskosten Bindertouw Dorsen en drogen Ziekten en insectenbestrijding Weegloon indraaggeld dekstro Totaal directe kosten per ha Totaal gelijke kosten per ha Totale kosten per ha 70 82 56 183 17 79 487 464 951 60 73 56 159 15 80 443 464 907 58 74 54 178 17 76 457 464 921 179 34 45 299 55 18 630 464 1094 9 117 53 240 13 112 544 464 1008 184 73 35 364 19 675 464 1139 152 36 39 428 46 701 464 1139 274 204 141 577 112 37 1345 464 1809 29 218 151 593 52 1051 464 1515 Tabel III: Opbrengst per ha: Omschrijving Hoofdproduct kg-opbrengst opbr. per kg in ct opbrengst in guldens Bijproduct Opbrengst in guldens Totale opbrengst in gld. Totale kosten per ha Winst per ha w. tarwe z. gerst 3950 4000 26 30 1027 1200 165 112 1192 1312 951 907 241 405 haver erwten bl. maanz. vlas br. bonen c. aard. s. bieten mais 3800 2750 1100 7500 2400 24000 48000 3800 28 55 100 20 60 9 41 45 1064 1513 1100 1500 1440 2160 1968 1710 120 93 60 160 70 1184 1606 1100 1500 1500 2320 2038 1710 921 1094 1008 1139 1165 1809 1515 1229 263 512 92 361 335 511 523 481 Verschillende boeren zouden nog gaarne tarwe willen zaaien, hetgeen te begrijpen valt wanneer wij de omstandigheden waaronder de uitzaai van de wintertarwe in het 1.1. najaar plaats vond, in aanmerking nemen. De vraag is nu wat te doen. Wintertarwe zaaien en dan zo vlug mogelijk, of nog even wachten en dan met zomertarwe komen. Het komt mij voor, dat het riskant is om thans nog wintertarwe te zaaien. Lopen de omstandigheden van grond en nawinter wat tegen, en hoe vaak gebeurt dit niet, of treft men het met het zaaien van de zomer tarwe dan is het lang niet onwaarschijnlijk dat de laatste meer opbrengt. Wil men thans nog tarwe zaaien, zaai dan straks zomertarwe en kies daar voor het ras Peko. Overigens behoeft de koppelingsregeling tarwe- voedergranen geen aanleiding te zijn om nog tarwe te zaaien, aangezien deze regeling voor oogst 1953 buiten werking is gesteld. De Rijkslandbouwconsulent, Dr Ir C. W. C. VAN BEEKOM. Sedert onze opgave van vorige week is het leden tal der Z. L. M. weer met 41 toegenomen. Een fraai resultaat, temeer omdat de grote actie nog niet op volle toeren is gekomen. De afdeling Koudekerke staat in deze weck met 5 nieuwe leden aan de kop, gevolgd door de afde ling Colijnsplaat met 4, de afdeling Zierikzee met 3 en de afdelingen Scherpenisse en Oudelande elk met 2 nieuwe leden. De totaalstand sedert begin Januari is thans als volgt: Afd. Waarde 25 leden. Afd. Colijnsplaat 17 leden. Afd. West Zuid-Beveland 6 leden. Afd. Koudekerke 5 leden. Afd. Poortvliet 5 leden. Afd. Zonnemaire 4 leden. Afd. Zierikzee 4 leden. Welke afdeling zal Waarde van de eerste plaats afdringen? NABETALING SCHEER 1952. Van hoe groot belang het op coöperatieve wijze verkopen van wol is, moge de schapenhouders blij ken uit de mededeling, dat over scheer 1952 een nabetaling zal worden gedaan van 33% der op brengst in dat jaar. De gezamenlijke schapenhouders treden op deze wijze op als groothandelaar en maken hierdoor aanzienlijke besparingen op vracht, sortering, ren dement, opslagkosten en van extra winsten door bewerkingen van de wol. Dat over de wol van 1952, evenals van scheer 1951 een nabetaling van 33% zal plaats vinden, betekent dat de gemiddelde prijs in Zeeland op ruim 3,50 per kg komt te liggen. In sommige gevallen komen de leveranciers van kleinere partijen tot ver boven de 4,per kg. Uit het bovenstaande moge duidelijk blijken, dat de Ned. Wolfederatie hét vertrouwen, dat zij in zo hoge mate van haar leden geniet, volkomen recht vaardigt. De nabetaling zal in de loop van de maand Maart of begin April aan de leden plaats vinden op nader bekend te maken datum en plaats, ter wijl gelijkertijd wollen goederen kunnen worden verkregen. Wij wijzen de leden er nogmaals op, dat ook schriftelijke bestellingen voor breigarens en dekens kunnen worden gedaan aan het secretariaat der Afdeling, Landbouwhuis te Goes. De prijzen en maten der dekens, welke direct te leveren zijn, nemen wij op veler verzoek hieronder nog eens op. Tweepersoons Van Wijk-dekens, in diverse kleu ren, maat 190 X 230 55. Tweepersoons Geldrop-dekens, diverse kleuren, maat 190 X 230 cm 47,50. Geldrop-dekens, maat 170 x 220 cm, diverse kleu ren 42,50. Geldrop-dekens, maat 160 x 210 cm, diverse kleu ren ƒ37,50. Wiegedekentjes en kinderledikantdekentjes, maat 75 X 100 cm en 90 X 130 cm 10, en 14,—. Bestellingen, alsmede aanvragen voor het lid maatschap te richten aan Afd. Zeeland der N.W.F., Landbouwhuis te Goes (telef. K 1100 - 2345). W; C. SINKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 4