ZITDAGEN Ir. F. R MESU EREDOCTOR IN DE LANDBOUWKUNDE. ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT OP VERZEKERINGSGEBIED (Z.V.V.) ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT VOOR DE BRANDVERZEKERING (Z.V.B.) ADVIESBUREAU VOOR OORLOGSSCHADE. Voorlichtingsbijeenkomsten dat men hier weer eens een voorbeeld heeft van hoe snel de toestand zich in de wereld kan wijzi gen. In de zomer 1952 nog besteedde ditzelfde Hoofdbestuur veel tijd om te onderzoeken, hoe een te hoog oplopen van de prijzen der voergranen tegen was te gaan! Inzake de kostprijsberekening akkerbouwproduc ten oogst 1952 en 1953 is het Hoofdbestuur de mening toegedaan dat met name de bepaling van de opbrengsten van de verschillende producten bij zondere aandacht vraagt. Het L.E.I. is uitgegaan van een breed opgezet theoretische berekening en heeft het resultaat hiervan ook getoetst aan de praktijkopbrengsten. De vraag doet zich echter voor of wel voldoende aansluiting met de prak tijk is verkregen. Overigens bestaan tegen de be rekening van de productiekosten, welke zeer minu tieus is opgesteld, ook nog wel verschillende be denkingen. Wij kunnen de lezers nog mededelen, dat de land bouworganisaties zich binnenkort zullen beraden over de wijze van kostprijsberekening van het L(andbouw) E(conomisch) I(nstituut) en de ver deling van de aan het L. E. I. medewerkende be drijven over de verschillende gebieden van ons land. Daar zal te zijner tijd dus nog wel een pu blicatie over volgen. Een ander punt dat de gemoederen bezig houdt is de mond- en klauwzeerbestryding. Naar het Dagelijks Bestuur der Z. L. M. in de laatst gehouden vergadering hierover uitvoerig van gedachten wisselde en het „Kort Verslag", op genomen in het vorig nummer van dit blad, deze discussie heeft weergegeven, zullen wij hier thans laten volgen de nieuw getroffen maatregelen. De Minister van Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening heeft de reeds aangekondigde maat regel bij de bestrijding van het mond- en klauwzeer, welke aanvankelijk reeds een vervoer- en markt- verbod van niet geënt rundvee inhield, nog ver scherpt, naar blijkt uit een in de Nederlandse Staatscourant van Maandag 26 Januari 1953 gepu bliceerde beschikking. Deze beschikking bepaalt nl. dat het vervoer van een rund, dat ouder is dan twee maanden, slechts is toegestaan, indien de ver voerder in het bezit is van een verklaring, waaruit blijkt, dat het rund tegen mond- en klauwzeer is geënt en afkomstig is van een bedrijf met een vee- beslag, dat tenminste 14 dagen voor de datum van vervoer in zijn geheel tegen mond- en klauwzeer is geënt. Deze verklaring, welke een geldigheids duur heeft van tien dagen, dient te zijn afgegeven namens een erkende Provinciale Gezondheids dienst voor Dieren. Onder „geënt rundveebeslag" verstaat de be schikking: a. een rundveebeslag, waarvan alle runderen, ouder dan twee maanden, in de laatst verlopen periode van 15 Februari tot 15 April (voor het jaar 1953 de periode van 1 Januari tot 15 April), doch tenminste veertien dagen geleden, tegen mond- en klauwzeer zijn geënt en waar aan na 15 April geen runderen, ouder dan twee maanden zijn toegevoegd zonder dat daarvoor een verklaring als bovenbedoeld, aanwezig was; b. een rundveebeslag, dat na 15 April is gevormd uit runderen, welke of op die datum nog geen twee maanden oud waren, of voor welke een verklaring als bovenbedoeld, aanwezig is. Deze maatregel heeft ten doel de Nederlandse rundveestapel door enting opnieuw ongevoelig te maken tegen mond- en klauwzeer. Van de dieren, die in het voorjaar van 1952 zijn geënt gedurende de stalperiode, loopt de onvatbaarheid ten einde, hetgeen blijkt uit de in de laatste weken gecon stateerde uitbreiding van het aantal gevallen van mond- en klauwzeer. Opnieuw enting is dus ge boden, anders mag men zijn runderen niet vervoe ren of op de markt brengen. Voorts moet voor komen worden, dat reeds besmette dieren, die ech ter nog niet de kentekenen, van de ziekte vertonen (het zgn. incubatiestadium) tijdens vervoer en op de markt de vervoermiddelen en het marktterrein besmetten. De maatregel wordt 1 Februari 1953 van kracht. De Directeur van de Gezondheidsdienst voor dieren in Zeeland, Dr. G. Wagenaar gaf ons nog een nadere aanvulling op bovenvermelde publicatie, die afkomstig is van het Ministerie van Landbouw. Dr. Wagenaar schrijft dan: Bij een bespreking op Dinsdag 20 Januari 1953 tussen de vertegenwoordigers van de Gezondheids commissie en van de Stichting voor de Landbouw met de Minister van Landbouw, Visserij en Voed selvoorziening is overeenstemming bereikt over de te volgen gedragslijn inzake de mond- en klauw- zeerbestrijding. De volgende regelingen zullen hiertegen worden getroffen. 1. Met ingang van 1 Februari 1953 gaat een markt- en vervoerverbod in voor rundvee zon der geldige ent-verklaring. 2. Alleen verklaringen door of namens de Ge zondheidsdiensten afgegeven, zullen worden erkend. Andere verklaringen mogen niet wor den afgegeven. 3. Deze verklaringen zullen alleen worden afge geven voor de na 1 Januari 1953 volledig inge ente rundveebeslagen. Dit betekent dus, dat alle dieren boven de 2 maanden op een be drijf moeten worden ingeënt, alvorens een ver klaring zal mogen worden afgegeven. 4. De verklaringen mogen alleen worden afge geven voor zover de dieren minstens 14 dagen tevoren en niet langer dan 6 maanden geleden zijn ingeënt. Deze maatregelen betekenen voor de komende weken een geweldige belemmering voor de vee handel. Dit zal voor het goede doel op de koop toe moeten worden genomen. Dit klemt des te meer, daar deze maatregelen ook voor het slachtvee zul len gelden. Het betekent ook, dat de dieren artsen het geweldig druk zullen krijgen. Wij verzoeken de veehouders niet het onmoge lijke te eisen. Zij kunnen medewerken door de ur gentie zo eerlijk mogelijk op te geven bij hun die renarts. Hierdoor kan ernaar gestreefd worden, dat die veestapels, welke zich in onmiddellijk ge vaar bevinden en die waaruit dringend moet wor den verkocht, zoveel mogelijk het eerst worden ingeënt. De maatregelen zijn, zoals men ziet aanzienlijk verscherpt. Het is duidelijk, dat de belangen van onze agrarische export een grote rol hebben ge speeld bij het bouwen van de beslissingen. Het moet ons van het hart, dat wij het verschil tussen een algemene verplichte enting en het hui dige systeem niet goed meer inzien. Alleen is het nu veel ingewikkelder. Men heeft indertijd bewust de verplichte enting van de hand gewezen en voor een vrijwillige mede werking van de veehouders gekozen. Nog voordat dit in de praktijk tot uitvoering gebracht kon wor den, is er een aantal maatregelen getroffen, die de boer indirect dwingen tot enting. Men kan zich dus afvragen of men van hogerhand dan niet beter de eenvoudige weg had moeten nemen. Daar de belangen van onze uitvoer een straf in grijpen vorderen, kan men zich tenslotte de vraag stellen of het niet op de weg van de Overheid ligt een financiële tegemoetkoming voor het enten te geven. In Goes vond de Algemene Vergadering van de Afdeling Zeeland van de Koninklijke Vereniging Het Nederlandsche Trekpaard plaats onder leiding van de nieuwe voorzitter, de heer J. Q. C. Lenshoek. Men kreeg zo de indruk dat er na de bekende moeilijkheden van het vorige jaar, moeilijkheden die iedere vereniging wel eens heeft, weer een sfeer van samenwerking was. Uit het uitvoerige jaarverslag van de secretaris, de heer Cappon, bleek, dat de Afdeling Zeeland gelukkig bloeit. Dit alles kan de Zeeuwen alleen maar verheu gen, daar het trekpaard in de harten van de Zeeuwse boerenstand een grote plaats inneemt. Moge straks op de Centrale Hengstenkeuring weer blijken, welk prachtig materiaal de Zeeuwen heb ben gefokt. En moge onder de nieuwe voorzitter zich een tijd van vooruitgang ontwikkelen. De Senaat van de Landbouwhogeschool te Wa geningen heeft aan Ir. F. P. Mesu, Directeur van de Cultuurtechnische Dienst te Bilthoven, het doctoraat in de Landbouwkunde honoris causa verleend. De verlening geschiedde „wegens zéér uitstekende verdiensten". Ir F. P. Mesu, die op 14 April 1889 in Zeeland werd geboren, behaalde in 1914 te Wageningen de Acte Landbouwkunde M. O. In 1917 werd hij be noemd tot Cultuurconsulent bij de Friese Maat schappij van Landbouw. Na van 9 December 1918 tot 31 Mei 1920 te zijn opgetreden als Hoofd van de Afdeling Binnenlandse Granen en Peulvruchten van het Rijksbureau Distributie Granen en Meel, werd hij op 1 Juni 1920 aangesteld tot Rijksland- bouwconsulent, belast met de Landbouwkundige werkzaamheden aan het Provinciaal Bureau voor de Ontwatering van Drente. Op 16 Mei 1923 werd hem Zwolle als standplaats aangewezen, waar hij in het bijzonder de cultuurtechnische werken in de provincie Overijssel leidde en hielp bevorderen. In verband met het in cultuur brengen van de Wie- ringermeerpolder werd Ir Mesu ingaande 16 April 1930 gedetacheerd bij het Departement van Wa terstaat. Hier bleef hij tot 1 Januari 1935, waar na een benoeming volgde bij het Ministerie van Sociale Zaken. Hij werd belast met de functie van Landbouwkundig Adviseur in Algemene Dienst terwijl hem voorts de leiding van de Rijksinspectie Werkverschaffing Drente werd opgedragen. In Augustus van hetzelfde jaar werd Ir Mesu te werk gesteld bij de Cultuurtechnische Dienst met de bepaling, dat hij optreedt als Hoofd van Dienst, tevens Landbouwkundig Adviseur voor werkver schaffing en steunverlening Sociale Zaken. Zijn benoeming tot Directeur van de Cultuurtechni sche Dienst op 1 Januari 1939, bracht tevens met zich mee, dat hij werd belast met de functie van Landbouwkundig Adviseur in Algemene Dienst bij Sociale Zaken. Ir Mesu heeft in zijn kwaliteit van Directeur van de Cultuurtechnische Dienst een belangrijk aan deel gehad in de groei en ontwikkeling van deze instelling. Dat de ruilverkaveling hier te lande tenslotte tot een grootscheepse maatregel is uit gegroeid, is vooral te danken aan zijn grote activi teit, die hij op dit gebied heeft ontplooid. Ir Mesu is Officier in de Orde van Oranje Nas sau en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. AFDELING WAARDE LIGT OOK OP ANDERE WIJZE AAN DE KOP. Niet alleen door het werven van nieuwe leden heeft de afdeling Waarde der Z. L. M. zich onderscheiden, doch ook door de vlotte afdracht der contributie over 1953. Binnen 14 dagen, nadat de ledenlijsten 1953 door het secretariaat der Z. L. M. waren verzonden, kwam de secretaris-penningmees ter der afdeling Waarde, de heer J. Pieper met de volledig ingevulde lijsten èn de con tributie over dit jaar terug. Hier werd een activiteit aan de dag ge legd, die een felicitatie waard is en tot voor beeld mag strekken. TERNEUZEN: Woensdag 4 Februari a.s. in Hotel „Des Pays-Bas" van 2.304.30 uur (de heer Wegner) ZIERIKZEE: Donderdag 5 Februari a.s. in Hotel „Huis van Nassau", van 1113 uur (de heer Wegner). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Komt hier met Uw vragen op het gebied van de kapitaal-, pensioen-, studie- en uitzetverzekering. Tevens gelegenheid voor het maken van afspraken voor huisbezoek enz. o WISSENKERKE: Woensdag 4 Februari a.s. op de beurs van 1113 uur (de heer Van Burg). ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 5 Februari a.s. in Hotel „Hof van Holland" van 10.30—12.30 uur (de heer Van Burg). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Komt hier voor informaties over Uw brand- polissen. Zijn uw goederen voldoende verzekerd tegen een redelijke premie? Vraag het onze advi seur. o Het Adviesbureau voor Oorlogsschade van de Stichting voor de Landbouw maakt hiermede be kend, dat de eerstvolgende zittingen in de provin cie Zeeland, als volgt zijn vastgesteld: Woensdag 4 Februari 1953 van 1416 uur te Oost burg in Café „De Vuyst" (Markt). Donderdag 5 Februari 1953 van 1416 uur te Mid delburg, Dam 43. Eveneens Donderdag 5 Februari 1953 van 1113.30 uur te Zierikzee in „Het Huis van Nassau". Dinsdag 10 Februari 1953 van 1014 uur te Goes, ten kantore van de Stichting voor de Land bouw, Grote Markt 28A. Bezoekt de voorlichtingsbijeenkomsten van het Landbouw Coöperatie Centrum te: GOES op Maandag 2 Februari 's middags om kwart over twee in de „Prins van Oranje". Spreker: M. A. van Varik Jzn., Directeur van van de coöperatieve zuivelfabriek „Walcheren". KORTGENE op Woensdag 4 Februari 's avonds om kwart over zeven in de „Stadswijnkelder". Spreker: Mr. R. M. van Renen, Secretaris van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilin gen in Nederland. MIDDELBURG op Donderdag 5 Februari 's mor- gens om kwart over tien in het Veilings gebouw. Spreker: Mr. R. M. van Renen. THOLEN op Vrijdag 6 Februari 's middags om kwart over twee in het „Hof van Holland". Spreker: Mr. R. M. van Renen. Na de lezingen worden er enkele interessante films vertoond. De boeren en tuinders op Zuid-Beveland maken wij speciaal nog attent op de bijeenkomsten te: KLOETINGE op Dinsdag 3 Februari 's avonds om half acht in Café Meulpolder. RILLAND-BATH op Woensdag 4 Februari 's mid dags om half drie in „Het Wapen van Rilland". KRUININGEN op Vrijdag 6 Februari 's avonds om half acht in „De Korenbeurs".

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 2