Dr. Ir. S. L. LOUWES ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU Du Puits Lucerne M I D D E ZATERDAG 31 JANUARI 1953. WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen Sn Memoriam D. J. VAN DER HAVE ^nejïui No. 2157. Frankering bij abonnement: Terneuzen ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van arti kelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z.LM. en N.-Br. Mij van Landbouw ont vangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor niet-leden van deze orga nisaties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per advertentie ƒ2,Incassokosten ƒ0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen of aan het Landbouwhuis te Goes. INHOUD: In memoriam Ir. S. L. Louwes Over zicht Zitdagen Boekhoudbureau Eredoctoraat Ir. F. P. Mesu Afdeling Waarde aan de kop! Zitdagen Z. V. V., Z. V. B. en Adviesbureau voor de Oorlogsschade Voorlichtingsbijeenkomsten Van Boerderij en Organisatie Agenda Z. L. M.- Afdelingen Het Bedrijfsplaan vor 1953 Nu nog wintertarwe zaaien? Stand der leden-werf - actie der Z. L. M. Nabetaling scheer 1952 Nederl. Wolfederatie Afd. Zeeland De Boerenjeugd Wijziging van het Pachtbesluit Ruilverkaveling Kruiningen Zeeuws Stierenreglement Stand mond- en klauwzeer Radionieuws Stekels op den Bleik Tuinbouw: Aandacht voor de jonge ren Uit en voor de polder Agenda Algemene Vergadering Kring Walcheren der Z. L. M. Land- bouwgids 1953 Uitslag hengstenkeuringen te Goes, Hulst en Axel Marktberichten Noord- Brabantsche Maatschappij van Landbouw. Het radiobericht van het heengaan van S. L. Louwes op 63-jarige leeftijd trof ons diep. Het zijn vaak de ogenschijnlijk sterksten, die het vroegst geveld worden. Een paar jaar geleden was er een waarschuwing geweest en zo heeft dit uitzonder lijk werkzame leven de rust over enkele jaren niet mogen halen. Stephan Louwes, Groninger boerenzoon, verwierf zich van de vroegste generatie Wageningers, een carrière zoals weinigen. Aanvankelijk Secretaris van de Overijsselse Landbouw Mij en lid van Ge deputeerde Staten van Overijssel, werd hij een lei dinggevende nationale figuur in de moeilijke crisis jaren, uiteindelijk als Regeringscommissaris voor de Akkerbouw en Veehouderij. Na 1945 werkte hij een drietal jaren op internationaal terrein als verantwoordelijk hoofd voor Europa der F.A.O. Teruggekeerd op zijn oude post als Directeur- Generaal voor de Voedselvoorziening is hij thans in het harnas gestorven. Maar een klein gedeelte van het Nederlandse volk zal weten wat het aan deze Louwes te dan ken heeft. In het laatste jaar van de bezetting was de Dienst van de Voedselvoorziening zowat de enige officiële dienst die nog behoorlijk function- neerde. Het kleine beetje voedsel dat in de hon gerwinter op de bonnen tenminste nog voor allen beschikbaar kwam, werd door Louwes georgani seerd. Zijn (in 't geheim verspreide) brief aan de Leider van de Hauptabteilung „Ernahrung und Land- wirtschaft" in Nederland, von der Wense, gaf een 'beeld van zijn onverschrokken karakter. Voor de boeren heeft Louwes beleid gemaakt. Talrijke regelingen, die diep in het boerenbedrijf hebben ingegrepen, zijn aan zijn brein ontsproten. Het L.E.I. is ontstaan door het initiatief van H. D. en S. L. Louwes. De 20 ondernemersbeloning was van „S. L." afkomstig. Louwes was een man van grote lijnen; een keiharde vent en ook een kei van een vent. Individueel waren er wel eens bezwaren tegen de consequenties van zijn beleid. Zij, die zo oor deelden, gelieven te bedenken, dat groot 'beleid in de moeilijkste omstandigheden geen zoutschaaltjes kan kennen. En was deze man niet straf geweest bij de ingrijpende arbeid, die hij heeft moeten ver richten, dan had hij het nimmer voor zichzelf kun nen bolwerken. De Nederlandse Landbouw mist voortaan in Louwes een man, die gedurende 20 jaar een stem pel op haar wist te drukken. Welke verdienste lag in dit vermogen! Hij ruste in Godes vrede. a (BverzicRt Het is einde Januari en de winter lijkt ten einde te spoeden. De dagen gaan lengen en spoedig zullen wij dit niet alleen tegen de avond gaan bemerken, maar zal ook de zon zich 's mor gens steeds vroeger boven de kim verheffen. Het betrekkelijk zachte weer van de laatste dagen doet ons misschien iets te licht denken over de nog voor ons liggende maand Februari, maar toch komt er weer meer leven op de boerderij en de drukkere voorjaars- en zomermaanden zijn in zicht. Hetgeen betekent, dat de boer zich weer langzaam maar zeker gaat voorbereiden voor het nieuwe oogstseizóen. Werktuigen in orde. Bouwplan ge reed. Ten aanzien van dit laatste hebben wij de verheugende mededeling, dat de koppelingsregeling gersttarwe voor het jaar 1953 buitenwerking is gesteld. Men heeft het reeds in de dagblaaen kunnen lezen. En het moet ons als Z.L.M.-ers toch goed doen, dat het dringende beroep, dat de Alg. Voorzitter, Ir. Geuze, op de wintervergadering te Middelburg op de Over heid heeft gedaan en dat later gesteund werd van verschillende zijden, succes heeft gehad. Voor de zekerheid delen wij de lezers nog mede, dat dus de gerst, haver en het gemengd gewas niet behoe ven te worden ingeleverd, ook niet indien het tarwe-areaal kleiner is dan de met voedergranen bebouwde oppervlakte. Dat de regeling nog niet geheel is afgeschaft moge blijken uit de mededeling in het officiële OOSTBURG: Woensdag 4 Februari in Café „De Windt". WISSENKERKE: Woensdag 4 Februari in Hotel „De Kroon". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 5 Februari in Hotel „Hof van Holland". ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nasau". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". P.S. WISSENKERKE: De zitdag van Woens dag 28 Januari j.l. kon wegens omstandig heden niet doorgaan. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADIIANDEL KAFELLE-BIEZELINGE De beste Lucerne, niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika. persbericht, waarin wordt gesproken van „voor 1953 buiten werking gesteld". Hopelijk komt het in de loop van dit jaar tot afschaffing, doordat de prijsverhoudingen van de granen onderling meer in overeenstemming ge bracht worden met de normale. De prijzen van de voedergranen. Het bovengenoemde persbericht bevat tenslotte nog de volgende zinsnede: „Omdat de prijzen van de voedergranen inmid dels aanzienlijk zijn verlaagd, mag voor de oogst 1953 een meer normale verhouding worden ver wacht van de tarweprijs ten opzichte van de voer- graanprijzen. Deze omstandigheid kan de uitzaai van zomer- tarwe bevorderen op daarvoor geschikte percelen." Wanneer wij hiernaast lezen dat het Bedrijfscnap voor Granen, Zaden en Peulvruchten de prijzen, waarvoor geïmporteerde voedergranen beschik baar worden gesteld, binnenkort wederom zal ver lagen, en wel met gemiddeld ca. 2,per 100 kg en dat deze verlaging van de prijzen een gevolg is van een verdere daling van de graanprijzen op de wereldmarkt, dan geeft dit alles te denken. Want dan is de terugkeer tot normalere verhou dingen in de prijzen van broodgraan en voeder- graan het gevolg van een daling van de laatste en niet van een stijging van de tarweprijs. Nu zijn weliswaar de prijzen van de in distribu tie te brengen granen andere dan de prijzen van de vrije binnenlandse voergranen, maar de neiging tot dalen, die wij overigens reeds weken geleden meenden te bespeuren, zal zich zeker over de ge hele linie openbaren. Een en ander zal tevens afhankelijk zijn van de invoerpolitiek van onze Overheid. De maatregel om het veevoeder op de bon op nieuw in prijs te verlagen moet ook gezien worden in het licht van het streven naar een lagere kost prijs van het varkensvlees, waarmede men immers een weinig in de maag zit. Tenslotte kan de beëindiging van de Amerikaan se dollarhulp aan Nederland een rol spelen, die overigens nog niet te overzien is. Het economische herstel van ons land is zeer verheugend. De land bouw heeft er een groot aandeel in gehad. Hope lijk vergeet men dat in de toekomst niet. Zo men ziet zijn er nogal wat onzekere factoren en zal men alvorens een oordeel te kunnen vellen over de richting waarin de prijzen der vrije granen zich zullen bewegen de toestand enige weken moeten aanzien. De boer, die straks moet gaan zaaien, heeft nog wel enige weken de tijd, maar zijn bouw plan staat practisch vast. Dit is ook een van de redenen, waarom wij steeds aandringen op het zo vroeg mogelijk bekend maken van beslissingen van de Overheid. Thans zijn er bijvoorbeeld al weer heel wat boeren, die zomerzaaitarwe hebben gekocht, terwijl het nu zonder koppelingsregeling de vraag zal zijn of deze inderdaad ook aan de Zeeuwse grond zal worden toevertrouwd. Hoofdbestuur van de Stichting. Deze en andere vraagstukken behandelde ook het Hoofdbestuur van de Stichting voor de Land bouw. Besloten werd speciale aandacht te beste den aan het prijsverloop en de kostprijsbepaling van de binnenlandse voergranen, aangezien men tekenen aanwezig achtte, welke erop wijzen, dat door de dalende tendenz op de buitenlandse voer- graanmarkt de rentabiliteit van de verbouw van voergranen en in het bijzonder van rogge, in het gedrang kan komen. Wij zouden hierbij de verzuchting willen slaken,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 1