Uitslag. WUitecpciysvcaag Leden-werfactie Z. L. M. KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING AFDELING WAARDE AAN DE KOP ZITDAGEN BOEKHOUDBÜREAU lW^J W ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT OP VERZEKERINGSGEBIED (Z.V.V.) ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT VOOR DE BRANDVERZEKERING (Z.V.B.) AGENDA Z. L. M.-AFDELINGEN Kort bericht Bovendien zal de vergoedingspremie voor rund vee, dat na een nader te bepalen datum aan mond en klauwzeer lijdende is met 20 worden ver laagd. Ook al om deze redenen is inenting van het rundvee een gebiedende eis voor de veehouder geworden. Inmiddels vernemen wij, dat de Minister nieuwe, ingrijpende beslissingen ten aanzien van de mond en klauwzeer bestrijding heeft genomen. Daar deze afwijken van bovenstaande mededelingen, ver- wijzen wij onze lezers naar het bericht van de Ge zondheidsdienst voor Dieren, dat elders in dit num mer is opgenomen. (Bed.) De vergadering komt na breedvoerige bespre king tot de conclusie, dat de maatregelen die de minister thans genomen heeft, uit bestrijdings- oogpunt onvoldoende geacht moeten worden. Im mers door het afslachten en het vervoersverbod bestrijdt men het virus niet, althans niet afdoende. Het plan, dat de Gezondheidsdiensten hebben op gemaakt en dat elders in dit nummer en in het nummer van het Zeeuwsch Landbouwblad van de vorige week is uiteengezet lijkt béter. Tevens acht men de datum van 1 Februari een willekeurige en bovendien onredelijk omdat voor die tijd de gehele veestapel onmogelijk kan zijn geënt. Daar de Vee wet in bijzondere gevallen toestaat, dat ook be drijfsschade vergoeding wordt gegeven, acht de vergadering het in ieder geval redelijk dat aan die genen, die geënt hebben en die toch met mond- en klauwzeer besmet worden een dergelijke vergoe ding zullen ontvangen. Uitvoering wachtgeld- en werkloosheids verzekering in de praktijk. Naar aanleiding van het feit, dat de heer Van Liere, Directeur van het Bijkantoor Zeeland van LET OP SAECK. T** WISSENKERKE: Woensdag 28 Januari in Hotel „De Kroon". TERNEUZEN: Woensdag 28 Januari in Hotel „Des Pays-Bas". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". SEROOSKERKE (W.): Vrijdag 30 Januari in Café „Huijsse", van 91,30 uur. o HULST: Maandag 26 Januari a.s. in „De Koren beurs" van 2.30—4 uur (de heer Wegner). KORTGENE: Donderdag 29 Januari a.s. in „De Korenbeurs" van 11—13 uur (de heer Weg ner). MIDDELBURG: Donderdag 29 Januari a.s. in Café „De Eendracht" van 1316 uur (de heer Cevaal). ST. ANNALAND: Vrijdag 30 Januari a.s. op de beurs van 10.30—12.30 uur (de heer Cevaal). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Komt hier met Uw vragen op het gebied van de kapitaal-, pensioen-, lijfrente-, studie- en uitzet- verzekering. De belangrijkste dag van Uw leven is vandaag. Dit betekent, nooit uitstellen. o OOSTBURG: Woensdag 28 Januari a.s. in Café „De Vuijst" van 24 uur (de heer Van Burg). ZIERIKZEE: Donderdag 29 Januari a.s. in Hotel „Huis van Nassau" van 1113 uur (de heer Van Burg). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Komt hier met Uw vragen inzake Uw brand- polissen op gebouwen, inventaris enz. Een goed advies kan U vele duizenden besparen. de Centrale Landbouw Onderlinge, ter vergadering aanwezig is, ontstaat eveneens een uitvoerige dis cussie over de uitvoering van de wachtgeld- en werkloosheidverzekering. Er worden verschil lende bezwaren van het huidige systeem naar voren gebracht. Gepoogd zal worden op verschil lende punten verbeteringen aan te brengen. Autoverzekering. Verslag wordt uitgebracht over de resultaten van de Onderlinge Auto- en Tractorverzekering in het jaar 1952. Het aantal verzekerde voertuigen steeg tot bijna 1000, terwijl de financiële resultaten een batig saldo opleverden. Advisefrend lid. Het D. B. besloot de heer Ir. Post, Rijkscultuur- consulent voor Zeeland, te benoemen tot advise rend lid van het Bestuur. Ledenwerfactie. Het blijkt, dat de ledenwerfactie die enige weken geleden werd ingezet reeds goede resultaten op levert. In het Landbouwblad zal de stand van zaken op gezette tijden gepubliceerd worden. Volkshogeschool. Op 5, 6 en 7 Februari zal in het Jeugdcentrum te Domburg een cursus worden georganiseerd door de Zeeuwsche Volkshogeschool. Medegedeeld wordt, dat een interessant programma is samen gesteld. Zo zal Prof. De VriesReilingh het on derwerp behandelen: „Wat bindt ons in Nederland" en de heer C. Lijnzaad: „Wat bindt ons in Zee land". Mevrouw HuijsmanGriep zal een culturele avond verzorgen en tenslotte zal een bezoek ge bracht worden aan de Koninklijke Maatschappij „De Schelde". De cursus zal onder leiding staan van Dr. en Mevr. v. d. Wielen. Opgaven aan de heer J. Cevaal te Serooskerke. DINSDAG 27 JANUARI. Afdeling NOORDWELLE: Geluidfilms en lezing over Paarden- en Motortractie, in café „De Jonge" te 7 uur. WOENSDAG 28 JANUARI. Afdeling BORSSELE: Lezing met lichtbeelden over Amerika, te 2.30 uur. DONDERDAG 29 JANUARI. Afdeling CADZAND: Lezing met lichtbeelden over Amerika. VRIJDAG 30 JANUARI. Afdeling MELISKERKE: Lezing met lichtbeelden over Amerika. Afdeling WOLFAARTSDIJKin café „Ossewaar- de" te 7 uur. MAANDAG 2 FEBRUARI. Afdeling NIEUWVLIET: Lezing met lichtbeelden over Amerika. De belangstelling voor deze prijsvraag onder het motto „Waar wonen zij?" was, gezien de honderden oplossingen, welke op het Secretariaat binnen kwamen, zeer groot. Niet alle inzenders wisten echter de goede com binatie te vinden van foto's en bedrijven, hoewel het aantal goede oplossingen nog 158 bedraagt. De juiste combinatie is n.l.: 1B; 2H; 3I; 4—E; 5—C; 6—F; 7—A; 8—D en 9—G. Onder het wakende oog van het Dagelijks Be stuur der Z. L. M. heeft de Vice-Voorzitter, de heer P. Scheelede Putter, Maandag j.l. de prijswin naars getrokken t.w.: Ie pr. J. J. Vogelaar, Prinsendijk 425, Kortgene. 2e pr. W. M. van Liere, B 104, Wolf aartsdijk. IN DIT NUMMER: Kort verslag vergadering Da gelijks Bestuur der Z. L. M. Uitslag Winterprijs- vraag Belastingrecht Het mond- en klauw zeer De looncompensatie in verband met de Werkloosheidswet Volkshogeschool Zeeland Afstamming 18-maanders op de keuringen te Oost burg, Hulst en Goes. Reeds enkele weken worden in het kader van de grote ledenwerfactie proefexemplaren van het Zeeuwsch Landbouwblad toegezonden aan honder den candidaat-leden. Hoewel pa de toezending van deze proefnum mers de eigenlijke actie pas gaat beginnen door middel van een folder zijn, dank zij de activiteit van diverse afdelingsbesturen, de resultaten al tastbaar. De laatste weken konden n.l. reeds 104 nieuwe leden worden ingeschreven, waarbij de afdeling Waarde met 25 nieuwe leden een bijzonder mooi resultaat boekte. Verder volgen hieronder enkele afdelingen met het hoogst aantal nieuwe leden: Afd. Waarde: 25. Afd. Colijnsplaat: 13. Afd. W. Z.-Beveland: 5. Afd. Poortvliet: 5. Afd. Zonnemaire: 4. Het ligt in de bedoeling om wekelijks te ver melden, welke afdelingen het beste uit de bus kwamen. Zal Waarde volgende week nog aan de kop staan? Met spanning wachten wij de nieuwe aanmel dingen van de afdelingssecretariaten af. Alle hens aan dek voor versterking van onze Z. L. M. Bij Koninkl. Besluit van 23 Dec. j.l. is de ere medaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, verleend aan de heer H. C. Berre- voets te Zierikzee, bedrijfsleider van het fruitteelt en landbouwbedrijf van de heer P. M. Panny te Zierikzee. Deze onderscheiding, die Donderdag 15 Januari ten huize van de heer Panny door de burgemeester van Zierikzee werd uitgereikt, werd de heer Ber- revoets verleend in verband met zijn 40-jarig dienst jubileum op bovengenoemd bedrijf. Onze hartelijke gelukwensen. In de maand November deden zich in Zeeland 7 gevallen van varkenspest voor, waarvan 5 nieuw waren. Hierbij waren slechts 6 dieren door de ziekte aangetast. 3e pr. Wed. S. de Ronde, Hermanshoeve, Anna Jacobapolder. 4e pr. J. Koole, No. 33, Koudekerke (W.). 5e pr. G. P. v. d. Weele, „Nieuwe Zorg", Colijns plaat. 6e pr. A. Wabeke, Nd. Achterweg 2, Wemeldinge. 7e pr. J. Bom, Westhoek, Ouwerkerk. 8e pr. J. J. de RegtDekker, Zaamslag. 9e pr. M. Kleinepier, Koudekerkseweg 23, M'burg 10e pr. C. de Feijter, Vogelwaarde B. A 16, post Axel. lie pr. Mw A. Zandee-Baarens, 's H.-Arendskerke. 12e pr. A. de NoodKasse, B 28, Veere. 13e pr. P. de Koeijer, Olzendepolder, Yerseke. 14e pr. A. J. J. Tazelaar, A 6, Stavenisse. 15e pr. M. C. Risseeuw, Plankenpoortje, IJzen- dijke. Onze gelukwensen met het behaalde succes. De prijzen zullen t.z.t. worden toegezonden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 2