KORT VERSLAG Du Puits Lucerne ZATERDAG 24 JANUARI 1953. waarin opgenomen het NOORD-BRAB ANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. l. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen van de Vergadering van het Dagelijks Bestuur der Z. LM., gehouden op Maandag 19 Januari 1953 te 10 uur in Hotel „Centraal" te Goes D. J. VAN DER HAVE No. 2156. Frankering bij abonnement: Terneuzen. 41e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van arti kelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L M. en N.-Br. Mij van Landbouw ont vangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor niet-leden van deze orga nisaties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per advertentie 2,Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen of aan het Landbouwhuis te Goes. De Voorzitter, de heer Scheelede Putter, opent de vergadering met een hartelijk woord van wel kom tot de aanwezigen. Spreker deelt mede, dat de Algemeen Voorzitter, Ir. M. A. Geuze, een lichte operatie heeft ondergaan en thans gelukkig goed vooruitgaat. De vergadering besluit de Voorzitter een tele gram te sturen met wensen van beterschap. De heer Scheelede Putter wenst op deze eerste vergadering van het Dagelijks Bestuur in het nieu we jaar alle leden een voorspoedig 1953 toe voor gezin en bedrijf en ook het Secretariaat een succes vol jaar. De heer Klompe wenst de Voorzitter namens de vergadering hetzelfde. MEDEDELINGEN. Aanvullende bijdrage Wet op Mat. Oorlogsschade. Hoewel er nog allerlei spaken in het wiel steken, wordt toch verwacht dat in de loop van 1953 met de uitbetaling van een en ander begonnen kan worden. Rogge-export. is tot nader order toegestaan, met een heffing van ƒ3,(afgestemd op gemiddelde V.I.B.-prijs van gerst en milocord). Tot heden toe is de ex port tegengevallen. Koppelingsregeling. Het Bedrijfschap voor Granen, Zaden en Peul vruchten heeft aan de Directeur-Generaal van de Voedselvoorziening verzocht de koppelingsregeling tarwe-voergranen dit jaar te schorsen. Ér bestaat dus een gerede kans, dat de koppelingsregeling ver dwijnt. Het D. B. besluit aan te dringen op het afschaffen van de koppelingsregeling. Tevens is een spoedige bekendmaking hiervan geboden, daar de boeren moeten weten waar zij aan toe zijn. In verband hiermede dient ook door de Regering de export van brouwgerst vrijelijk te worden toege staan. Invoer van slachtpaarden. In de laatst gehouden Hoofdbestuursvergadering van het K.N.L.C. werd besloten bij het Bedrijf schap voor Vee en Vlees bezwaren te maken tegen invoer van slachtpaarden. Het voornaamste bszwaar was, dat deze slachtpaarden verhandeld en gebruikt worden als werkpaarden. Het K.N.L.C. heeft zich tot genoemd Bedrijfschap gericht en ontving het volgende antwoord: „Juist één dezer dagen is in overleg met belang hebbenden uit de kringen van de paardenfokkerij en de paardenhandel besloten de in te voeren slachtpaarden van een brandmerk te voorzien, ten einde de doorverkoop van deze paarden voor andere dan slachtdoeleinden zoveel mogelijk te voor komen. Met deze maatregel, welke uiteraard enige tijd van voorbereiding vergt, alsmede handhaving van de thans reeds bestaande voorwaarden, zoals het afscheren van de manen en staartharen der in te voeren slachtpaarden, is aan de naar voren ge brachte bezwaren inzake bovenbedoelde doorver koop tegemoet gekomen". Loonadvies Landbouw 1953/1954. De Hoofdafdeling Sociale Zaken heeft zich in haar op 11 December j.l. gehouden vergadering nader beraden over de basis-uurlonen in de land bouw voor het contractjaar 1953/1954. Ofschoon de wensen, die de Hoofdafdeling met betrekking tot de basisuurlonen deze zomer aan het College van Rijksbemiddelaars heeft kenbaar gemaakt, niet geheel zijn ingewilligd en de Hoofd afdeling, na zich bij de mening van het College te hebben neergelegd, zich het recht heeft voorbe houden te gelegener tijd nog eens op deze kwestie terug te komen, is zij niettemin van oordeel, dat voor het komende contractjaar in de thans goed gekeurde resp. vastgestelde basis-uurlonen geen wijziging dient te worden gebracht. De Hoofdafdeling wil de provinciale organisaties dan ook uitnodigen op basis van deze uurlonen de verdere looncijfers (weeklonen, tarieven e.d.) pro vinciaal c.q. regionaal vast te stellen. De omstandigheid, dat het Mantelcontract onge wijzigd is gebleven, zal hiertoe zeker bijdragen. Weerstandsfonds voor de Tuinbouw. Medegedeeld wordt, dat door de Minister van Landbouw een werkcommissie is ingesteld om de oprichting van een weerstandsfonds voor de tuin bouw te bestuderen. Deze kwestie maakt reeds geruimen tijd een punt uit van bespreking bij het K.N.L.C. en het doet de vergadering dan ook ge noegen, dat door de Minister deze commissie is in gesteld, waarin tevens vertegenwoordigers van de organisaties zitting hebben. Rooien van boomgaarden. In verband met de zeer kapitaals intensieve be drijfsvoering wordt voor de cultuurtechnische ver betering van de tuinbouwgronden in het algemeen geen overheids-subsidie gegeven. Een uitzonde ring op deze regeling is nu gemaakt, indien de cul tuurtechnische maatregelen gepaard gaan met het rooien van oude boomgaarden. Om misverstand te voorkomen wordt er op ge- wezsn, dat het rooien van boomgaarden zonder cultuurtechnische werken (draineren, egaliseren, sloten dempen enz.) niet gesubsidieerd wordt. Buitenlandse Granen. De voorraden tarwe en gerst schijnen zowel in de Verenigde Staten als in Canada vrij aanzienlijk te zijn. Volgens mededelingen heerst er omtrent de prijsvorming van deze granen in de wereld enige onzeksrheid. Deze hangt nauw samen met het - landbouwbeleid van de nieuwe Amerikaanse regering, waarover van zelfsprekend nog niets be kend is. Ook zullen de besprekingen inzake een nieuwe internationale tarwe-overeenkomst van in vloed zijn. De verlaging van de buitenlandse maïs- prijs is voor de regering aanleiding geweest de heffing voor partijen op Maart-aflading van 3,85 op 4,50 te brengen, daarmede de maïsprijs in het binnenland stabiliserend. De Suikerprijs. In het Hoofdbestuur van de Stichting voor de Landbouw is reeds in December uitvoerig gespro ken over de nieuwe suikerprijs. Om verschillende redenen, die allen bekend geacht mogen worden, daar zij door de Algemeen Voorzitter der Z. L. M. op de algemene vergadering te Middelburg naar voren zijn gebracht, zou een hogere vaststelling van de suikerprijs de uitzaai ten goede komen. Het D. B. kan zich met een dergelijke conclusie geheel verenigen. Het zou echter in ieder geval een spoedige bekendmaking van de suikerprijs ten zeerste toejuichen. Mond- en klauwzeer. Uitvoerig wordt vervolgens van gedachten ge wisseld over het mond- en klauwzeer. Dr. Wage naar geeft eerst een overzicht van de stand van zaken. Hij herinnert er aan, dat in de vorige win ter een nieuw type mond- en klauwzeer haar in trede deed in Nederland. Ondanks het feit, dat er eerst weinig entstof tegen dit nieuwe type be schikbaar was is men er toch in geslaagd de ziekte te verdrijven. Er bleven echter veestapels over die niet geënt zijn. In Juli maakte de Minister plotse ling gebruik van zijn bevoegdheid, die in de Vee wet is vastgelegd om veestapels waar zich mond en klauwzeer voordeed af te slachten. Dit ge schiedde zonder overleg met de georganiseerde landbouw. Het aantal gevallen was aanvankelijk gering. In December j.l. breidde dit aantal zich wederom uit, terwijl in de 2e helft van December het mond- en klauwzeer weer verergerde. De Minister stelde toen een commissie in, die uitein delijk adviseerde dat men moest komen tot enting van de gehele veestapel in het voorjaar, doch die tegen verplichte enting was. Een eventuele boete voor het niet enten werd door de Minister afge wezen. Inmiddels besloot de Overheid door te gaan met afslachting. Vervolgens werd medegedeeld, dat in de week van 411 Januari 1953 zich nog 54 nieuwe gevallen van mond- en klauwzeer in ons land hebben voorgedaan. De meeste gevallen, n.l. 19, traden op in Noord-Brabant, daarop volgden Zuid-Holland met H, Gelderland met 8, Limburg en Noord-Holland met 4, Zeeland en Utrecht met 3 en Overijssel met 2 nieuwe gevallen. De provincies Groningen, Friesland en Drente zijn vooralsnog vrij van nieuwe besmetting ge bleven. Vergeleken met de daaraan voorafgaande week kan derhalve een lichte daling, met name 3 gevallen, worden vastgesteld. Dit neemt niet weg, dat het mede in verband met de reeds aangekon digde maatregelen ten aanzien van het vervoers- verbod voor rundvee, noodzakelijk blijft, de vee stapel op grote schaal in te enten. Met ingang van 1 Februari a.s. mag geen vee meer worden vervoerd, dat minder dan 2 weken voordien en langer dan 6 maanden nadien is inge ënt. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE De beste Lucerne, niet alleen in Nederland, maar ook in Amerika.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 1