Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw Dit de Kringen en Afdelingen Markt- en Veilingbericbten BIJ DE JAARSWISSELING. ALGEMENE VERGADERING DER N.B.M.L. AFDELING NUENEN. UITBREIDINGSPLANNEN VAN GEMEENTEN. BRIEVEN UIT CANADA. ZITDAG BOEKHOUDBUREAU. KRING SCHOUWEN-DUIVELAND. Het jaar 1952 is. wederom weggegleden in de schoot der eeuwen en een nieuw jaar gaat begin nen. Wat zal het ons brengen? Wij weten het niet en daarom kunnen we slechts wensen uiten. Als voorzitter der Noord-Brabantse Maatschappij van Landbouw wens ik alle aangeslotenen bij onze organisatie een gelukkig en voorspoedig Nieuw jaar toe, zowel in hun gezin, als in hun bedrijf, datzelfde wens ik ook aan onze functionarissen, met de hoop, dat ook zij op de plaats waar zij. ge steld zijn met opgewektheid hun arbeid kunnen verrichten. Een terugblik op het afgelopen jaar stemt ons tot tevredenheid en dankbaarheid, de oogst was goed en de financiële uitkomsten der bedrijven waren in het algemeen genomen bevredigend. De positie van de kleine bedrijven en voornamelijk die van de zandbedrijven, baart echter nog steeds zorg, en het is te hopen, dat het jaar 1953 hiervoor een aanvaardbare oplossing brengt. We zullen hier de gang van zaken waakzaam moeten blijven volgen. Met kracht en vol ijver hebben de Bestuurs- en Hoofdbestuursleden in het afgelopen jaar zich na genoeg belangeloos ingezet, om de agrarische be langen te dienen, waarvoor ik hun zeer erkentelijk ben, de wens uitsprekend, dat zij deze zelfde acti viteit ook in het jaar 1953 zullen ontwikkelen. Moge het jaar 1953 voor onze Organisatie een vruchtbaar en gezegend jaar zijn. Laten velen zich geroepen voelen zich bij de oude Noord-Bra bantse Maatschappij van Landbouw aan te sluiten, en laat er activiteit worden ontplooid op het agra risch, economisch, sociaal en cultureel terrein, tot heil van ons geliefd platteland. Doch eerste eis is, dat op al die arbeid dan rust God's Zegen, want zonder deze zegen is ons werk nutteloos en onvruchtbaar. Veel Heil en Zegen. De Voorzitter der Noord-Brabantse Maatschappij van Landbouw, W. G. DE WAARD. De datum voor de algemene vergadering van onze organisatie is vastgesteld op Dinsdag 27 Januari a.s. in de grote zaal van café-restaurant „De Graanbeurs" te Breda. Als spreker zal de voorzitter van het Utrechts Landbouw Genoot schap, Mr. Graaf van Lynden van Sandenburg voor ons het actuele onderwerp behandelen: P.B.Ó. en landbouw. De heer Van Lynden van Sandenburg heeft o.a. zitting in de ter voorbereiding van het Landbouw schap gevormde Wetgevingscommissie van de Stichting voor de Landbouw en in de P.B.O.-com- missie van het K.N.L.C. en is dus op dit terrein zeer goed geïnformeerd. Voorts zal op deze vergadering onze ere-voorzit- ter, de heer P. M. Sneep, een causerie houden over zijn reis door de Verenigde Staten van Amerika. Wij willen onze leden thans reeds opwekken de datum van 27 Januari a.s. vrij te houden voor het bezoeken van deze algemene vergadering. Nadere aankondigingen hierover volgen nog. Afdelingen die vraagpunten op deze vergadering behandeld willen zien, gelieven deze voor 20 Januari a.s. bij het secretariaat der N.B.M.L. in te dienen. De afdeling Nuenen der N.B.M.L. hield op 23 December j.l. voor haar leden een filmavond in café Verhagen te Gerwen. Vertoond werden o.a. de nieuwe rundertuberculose-bestrijdingsfilm en de jubileumfilm van de Ned. Heidemij. „Langs onge baande klingen". De vertoonde films vielen zeer in de smaak en het afdelingsbestuur mag dan ook op een goed geslaagde avond terugzien. BOXTEL. Onteigening. Vanaf 15 December ligt gedurende 21 dagen ter gemeente-secretarie voor een ieder ter inzage een afschrift van het raadsbesluit van 1 December j.l. tot onteigening in het belang der volkshuisvesting ten name.der gemeente Boxtel van ongebouwde en gebouwde eigendommen nabij de Se'lissenwal gelegen. Belanghebbenden kunnen gedurende deze ter mijn schriftelijk hun bezwaren indienen bij het gemeentebestuur. DIESEN. Vanaf 11 December ligt een gewijzigd ontwerp plan van uitbreiding voor de gemeente Diesen ge durende vier weken ter gemeente-secretarie ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedurende bovenver melde termijn hun bezwaren indienen bij de ge meenteraad, HEUSDEN. Het gewijzigdee uitbreidingsplan in onderdelen voor de kom Oud-Heusden ligt ter gemeente secretarie van 10 December tot en met 7 Januari 1953 ter inzage. Belanghebbenden kunnen gëdurende bovenver melde termijn bezwaren indienen bij de gemeente raad. Strathroy, December 1952. Beste vrienden. Allereerst wil ik mijn excuus aanbieden, dat ik deze winter wel een beetje 'laat ben begonnen met mijn vertellingen over Canada. Maar toch hoop ik dat jullie nog evengoed interesse zult hebben om iets te lezen over het farmersleven hier. De drukte van dit najaar is wel de grootste oorzaak dat ik niet eerder heb geschreven. Wij hebben dit najaar buitengewoon prachtig weer gehad en eigenlijk wel wat te droog. Het gevolg was, dat toen wij half November begonnen met vee opstallen wij op verschillende plaatsen niet terecht konden, omdat men nog op drinkwater zat te wachten voor het vee. Het moest eerst maar eens flink regenen, en daarbij was het nog mooi weer voor het vee in de wei, zeiden de boeren, die gewoonlijk vee op stalden voor mijn baas. Maar van de andere kant was Mr. Cub bin weer verplicht het vee van de huurgrasfarms af te halen op 15 November. De grasfarms worden hier meestal per jaar ver huurd en dat komt hoofdzakelijk omdat deze de laatste jaren nog duur verpacht worden, 500 tot $600 per 100 acres. En de pachters of huurders zijn een beetje bang om voor die prijzen een gras farm voor jaren te huren met het oog op de te ver wachten daling van de vleesprijzen. De verhuurder van een grasfarm moet zelf zor gen, dat de afrastering in orde is en ook voor drinkwater voor het vee zorgen. Jullie zullen mis schien raar opkijken als je leest dat ik over dat drinkwater schrijf, maar je moet niet denken, dat dit land zo laag ligt als in Holland de polders die onder de zeespiegel liggen. Hier zijn geen slootjes waar heel de zomer door water in staat. Waar wij hier wonen, zitten wij meer dan 3000 voet boven de zeespiegel. Dus je, begrijpt wel al regent het hier op tijd, dat het water toch in een ogenblik door draineerbuizen en natuurlijke wa tergangen, b.v. creek en riviertjes zo in de grote meren is. Het meer Huron is hier maar 20 mile vandaan, hoewel zo'n riviertje van hier naar het meer misschien wel 40 a 50 mile lang is, want die liggen gekronkeld als een slang en zijn ook niet bevaarbaar. Het water loopt altijd naar de meren en soms valt het water over een stenen dam zo een halve meter omlaag. Vroeger stond hier op elke farm een windmolen, die het water uit een put in een drinkbak pompte. Zo'n put was vaak 40 voet diep met meestal nog een 4050 voet dieper geboord met een grondboor van 8 of 4 inches (duims) wijd. Dat gat in de bodem blijft open zolang het wa ter omhoog komt, maar wanneer men in een laag drijfzand terecht komt, bestaat de kans dat op een gegeven moment de put gedeeltelijk vol met drijf zand zit en dan is het water van onder uit een wel meestal niet sterk genoeg meer om door het zand heen te breken. Hier IV2 mile vandaan is de weikracht echter zo sterk, dat op plaatsen het water door eigen kracht tot boven de grond komt. Ik weet verschillende plaatsen waar de boer ge woon een buis een eindje in de grond heeft gesla gen, waar altijd het water uitloopt met een dun straaltje, en ook goed drinkwater. Dit terwijl zijn overbuurman een 100 voet diep moet zoeken voor water. Wij wonen hier nü al ruim 3 jaar op deze plaats en ik heb 3 winters altijd volop water gehad voor een 70 stuks vee uit de put bij de schuur. Het water wordt met een windmolen opgepompt en tot in de, schuur gebracht. Maar deze zomer was het een vrij droge zomer en de 35 voet diepe put raakte leeg. De boer zei: „Ja, het is te droog deze zomer, als het regent zal er wel weer water genoeg zijn." Maar een week 'later was mijn buurman B. ook teleurgesteld met een droge put, en aan de andere kant van ons waren ook 2 putten zowat droog. Maar buurman B. maakte direct werk van z'n waterloze toestand, want die was op die put ook voor eigen drinkwater aangewezen. Hij haalde er een putmaker (wellrepair) bij en begon onder uit de put 4 of 5 voet modder en rommel te halen, en daar had hij resultaat mee, want hij kreeg volop water. Wij hebben hier bij ons huis een put van 14 voet diep, die wij verleden jaar zelf gemaakt hebben van cementringen en wij zijn tot op heden nog niet zonder water geweest. Na enkele weken moet bij ons de put van de schuur dan ook schoon gemaakt worden. Daar werd 5 voet drijfzand uitgehaald en toen nog een 15 voet dieper ingeboord. De volgende dag volop water, maar na 2 dagen weer droog. Toen de put schoon was, was hij 35 voet diep en na 2 dagen was hij maar 28 voet meer diep. Weer aan het uitgra- 1 ven tot de vaste bodem, en toen een gat in de bodem geboord van 48 voet diep! De volgende dag ZEVENBERGEN: Donderdag 8 Januari van 11 12.30 uur, Hotel „Tholenaar". stond de put half vol met water, maar na 2 3 dagen was er weer 7 voet zand in en stopte de, wa tertoevoer weer. Het was inmiddels staltijd geworden en geen water voor het vee, dus de baas weer a9hter die wellrepair aan, maar die. man had vooreerst geen tijd om te komen. Toen naar een andere man, want er moest toch water komen. Die man zou komen maar moest eerst nog op twee andere plaatsen een well gaan zoeken. Nu heb ik ook weer geluk gehad, dat het vee 14 dagen langer buiten heeft kunnen lopen als normaal, vanwege het buitengewoon mooie weer. Maar nu heb ik toch al 14 dagen water gehaald uit de creek hier 1 mile vandaan, met een grote bak op de wagen en een pomp die op de poelie van de tractor loopt met een slang in de creek en aan de andere kant een slang naar de waterbak. Thuis pompt dezelfde pomp de bak weer leeg in een drinkbak. Dus ik behoef ef niet nat van te wor den, ook niet van te zweten, maar trek er wel een extra jas voor aan om water te halen. Inmiddels zijn we toch zover dat de heimachine bij de put staat om nu een stelletje 4-inch-buizen in de bodem van de put te heien tot aan de rocks. Dat is misschien wel 200500 voet diep, maar dan heb je ook altijd water. Dat komt dan uit de rock (stenenlaag die onder in de grond zit). ,Dat water smaakt niet zo lekker, maar mensen die het ge wend zijn proeven het niet meer. Toch ben ik blij dat we bij huis nog een andere put hebben. Nu nog iets over het water op de grasfarms. De laatste jaren gaat men grote gaten voor drinkwa ter maken. Dan zoeken ze op zo'n farm naar een van de laagste plaatsen en daar gaan ze met een kraan een gat maken van 20 meter breed en in het midden 3 meter diep. Dat kost $60 en is werkelijk een deugdzaam water-reservoir. Wij hebben op 3 farms zo'n watervoorziening en altijd volop water. Er zitten hier ontzettend veel wellen in de grond en die stuwen het water naar boven als er een klein kansje is. Ik heb zelfs op een plaats hier een 15 mile van daan, gezien, dat de weg dwars door een 15 meter hoge heuvel was gegraven en naast de kant stond een drinkgelegenheid van water dat altijd liep door een gasbuis die dwars in die heuvel was geduwd. Wel vrienden ik wil voor deze keer gaan eindi gen, na mijn verslag over de drinkwater-positie in Zuid-West Ontario. Ik hoop binnenkort nog weer eens iets over Canada te schrijven. Ontvang verder, allen de groeten en zovast een gelukkig en voor spoedig 1953 toegewenst door je vriend A.. KUIJSTEN. C.A.O. CONTRACTJAAR 1952/1953. Hierbij wordt ter kennis van belanghebbenden gebracht, dat de C.A.O. voor het contractjaar 1952/1953 verkrijgbaar is bij de heer F. C. Hanse, Nieuwe Haven D 201, Zierikzee. Het boekje wordt gratis ter beschikking gesteld van de leden van de Kring Schouwen-Duiveland der Z.L.M. VEEMARKT ROTTERDAM. Op de veemarkt te Rotterdam zijn in totaal 2489 stuks vee aangevoerd. De aanvoer van gebruiksvee bestond uit 667 stuks, waarbij 170 t.b.c-vrij. De han del in vette koeien was slepend bij prijzen van 2,20 tot 2,95 per kilo levend gewicht. Kalf- en melk koeien brachten bij stille handel 875 tot 1200 per stuk op. De handel in nuchtere kalveren was slecht bij prijzen van 40 tot 50. Schapen noteerden 80 tot 115, lammeren 70 tot 95. Zij werden vlug verhandeld. EIERVEILING GOES (30 Dec.). De prijs der eieren voor de verzamelaars is deze week vastgesteld op 2,90 per kg. Voor tweede soort eieren wordt 12 cent per stuk minder uitbetaald. AARDAPPELBEURS GOES (30 Dec.) Telersprijs voor consumptie-aardappelen: Bintje klei 35 mm opwaarts 11,Eigenheimer idem ƒ12,Alpha idem ƒ9,50. Prijzen zijn berekend per 100 kg volgens handels- voorwaarden vastgesteld voor de verkoop van con sumptie-aardappelen franco sorteerinrichting. Telersprijs voor voederaardappelen 3,503,65.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 9