BALANS ORGAAN VAN DE LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND 1953 Bij de intrede van ^BIJEENKOMSTEN Redactie: J. D. Haak Dzn, A. C. Hanse, P. Hendrik se, M. Kosten, L. de Jager, Z. Poppe en M. Poissonnier. Redactie-adres: Secretariaat L. J. G., Landbouwhuis, Goes. Een nieuw jaar maakt zijn intrede, oude kalenders hebben hun taak vol bracht en moeten ruimen voor nieuwe, met een lange reeks van dagen. Wat zullen deze ons brengen in het komende jaar? Wij wensen elkaar veel geluk en voorspoed toe. Kinderen komen dik wijls langs de deur en mompelen: „veel heil en zegen in het nieuwe jaar", maar de gedachte: „wat zou ik hier krijgen" dringt zich hierbij op de voor grond. Hoe is het als wij elkaar een geluk kig nieuw jaar toewensen? Waarom doen we dit? Natuurlijk, dat hoort nu eenmaal zo. Als men elkaar ontmoet zegt men ook goedendag, als groet bedoeld. Goed, dit is een uiting van vriend schap. Ma^r staan we nog wel eens stil bij de betekenis van deze wens! Vooral met onze Nieuwsjaarswensen mogen we daar toch wel eens extra over nadenken, wat wij onze naasten en bekenden toe zouden willen wensen. Dit zal voor een ieder dikwijls ver schillend zijn. Het is niet mijn bedoe ling hierop verder in te gaan, doch alleen heb ik dit maar naar voren ge bracht, ter overdenking. Ook gaan we allen natuurlijk met de beste voornemens het Nieuwejaar tege moet. Maar deden we dit ook niet in het afgelopen jaar? Wat is hier van terecht gekomen? Hoe moeilijk is het onze idealen, want die hebben we toch allen, na te leven. Om dan nog maar niet te spreken van de moeilijkheden, die op ons af komen gestormd en welke wjj niet voorzien hadden. Het is goed dat wij al deze dingen met de jaarwisseling kunnen over denken. Wat zegt ons het Nieuwejaar verder. Ja de kalender aan de wand is nieuw en /ijkt nog wat vreemd tussen alle vertrouwde dingen. Maar voor de rest draait alles rustig verder. De soldaten in Korea vechten door. Afrika blijft rumoerig. Europa is plotseling niet verenigd. Hoe graag we dit alles ook zouden willen! Kunnen wjj daar iets aan veranderen? Wel nee zul je zeggen, dat ligt te ver buiten ons bereik. Zeker, maar toch kunnen we van onderaf beginnen ons zelf te verbeteren en ook elkaar beter leren begrijpen. Eén van deze mogelijkheden hier voor, ligt ook in onze L. J. G. besloten, maar dan moeten we daar ook allen aan meewerken. Laat dit dan ook één van onze idealen zijn, om met onze beste krach ten te proberen dit tot werkelijkheid te brengen. Dan zijn we weer een stap verder op weg van het grote ideaal: wereldvrede! AD. DOELEMAN. Aan het einde van een jaar maakt iedereen de balans op. De één van het kasregister, de ander van het economische leven; een derde van het eigen leven. Dit laatste is een lastig karweitje, dat velen gaarne terzijde schuiven. Want deze balans stelt scherp in het licht de tekortkomingen van en in je persoonlijk leven. Hij geeft een duidelijk overzicht in je houding en verhouding ten aanzien van de ge meenschap; bij de jeugd hun aan deel in het jongerenwerK. Uit het rapport over 't jongeren werk in de vijf West-Europese lan den dat onlangs verscheen wordt aangetoond, dat het jeugdwerk in Nederland aan de top staat. Dit wordt gedeeltelijk bereikt door de sterKe diiierentiatie naar de ver schillende levensbeschouwingen, wat de concurrentie prikkelt. Nog steeds zijn de ouderen de bezielers van net jeugdwerk. In de andere landen is het stads en plattelands-jongerenwerk meer op gelijke wijze genent. Voor de jon geren in Engeiand uit het boeren bedrijf zijn er in de meeste graaf schappen organisaties, die steun ont vangen van de locaie oncierwijs- autoriteiten. Naast het vele werk, dat deze ciubs verrichten voor 't on derwijs en opvoeding der plattelands- jeugd, schenken zij ook aandacht aan aneriei maatschappelijke problemen, dus ook buiten hun eigen terrein. In verschillende verenigingen wor den de leden getraind in net spreken in het openoaar en zo is op deze wijze de organisatie een goede oefen school voor latere leden van be sturen. In België en Luxemburg worden cursussen en voordrachten georga niseerd, welke zijn aangepast aan de gewestelijke behoeften, ook bij het landbouwonderwijs wordt dit toege past. Heel veel werk wordt er on dernomen ten gunste van de piatte- landsjeugd: langere cursussen, uit wisseling van jongeren, inleiding tot het lekenspel, enz. Zo houdt men zich momenteel ern stig bezig met het vraagstuk van een efnciënte scholing der jongeren en het probleem hen te brengen tot waardering voor betere vrije tijds besteding b.v. het belangstelling wek ken voor goede literatuur, film, museumbezoek enz. Beschamend is het voor ons wan neer we onszelf gaan vergelijken met onze Franse broeders en zusters, die zelf het initiatief nemen en die zelf moeten vechten om te komen tot een beter gebruik van de vrije tijd. Deze jeugdbeweging heeft een duide lijk begrip voor haar zelfstandigheid; zij wijst een overdreven bemoeienis van ouderen en Staat van de hand en wil zelf haar zaken regelen. Ze verwacht enkel voorlichting en be grip van ouderen en Overheid. In Frankrijk is men er van door drongen dat het jongeren-ontwikke lingswerk het beste verdedigingsmid del is tegen de gevaren, die in het huidige tijdsgewricht de jeugd be dreigen. Dit werk beantwoordt niet alleen aan de eisen van het moderne maatschappelijk leven, maar aan het ideaal der mensheid: de vrije toe gang tot het gemeenschappelijk erf deel van de menselijke waarden te helpen vergemakkelijken. Gij jongeren, ook uit Zeeland, kunt hier iets van leren. Wij zijn vaak te lauw om iets aan te pakken of uit te voeren. Liever laten we onze capaciteiten indutten. We heb ben vaak al niet eens de moed meer om een interessante cursus aan Volkshogeschool te volgen of een goede lezing in dichtstbijzijnde plaats te bezoeken. Missen we ook al dit beetje gezond egoïsme voor vorming van onszelf? Er ligt nog zoveel terrein braak voor een ruime ontwikkeling van de plattelands jongeren. Durf het te wagen om b.v. eens een documen taire film van vormende waarde te gaan zien. Vraag eens iemand om jullie onderwijs te geven in leken spel, zang of handenarbeid. Organiseer een avond voor ouderen en jongeren, om over jullie proble men te debatteren. Want in ieder van ons leeft een sterke behoefte naar gemeenschap. We kunnen het alléén toch niet klaar spelen. Ons contact bestaat toch niet enkel uit een dansavondje of uitgaan op een dergelijk vlak? We kennen toch hogere waarden om ons tot mensen van inhoud te vormen. Een groot man schreef eens: Sterke mensen heeft onze tijd no dig. Mensen van veerkracht en weer stand, mensen, die kunnen doorzet ten totdat ze hun doel hebben be reikt. Levenskracht hebben we nodig in onze dagen, nu veel vragen en moeilijkheden ons beangstigen en wij toch nog steeds tussen levend puin neerzitten, want wij zijn een zwak geslacht, geestelijk afgemat, moreel ontwricht. Levenskracht heb ben wij daarom nodig niet als levens doel, maar als middel tot leven, om te kunnen lijden, om te kunnen strij den, om te kunnen hopen en geloven, om groot te leven". Met welk saldo beginnen wij in 1953? Maakt dit positief en zet je schrap! A. B.—K. fcVIJ ONZE In Axel opende de heer A. de Feij- terde vergadering, die 18 man sterk was. In het bijzonder werd de heer C. Vercauteren, leeraar aan de R.K. Landbouwschool te Hulst welkom ge- heten. Na de notulen kreeg het sportbe- stuur de opdracht om de Z.P.M.sters in het winterprogramma te betrek ken en te trachten een tafeltennis club op te richten: wat een lofwaar dig idee is! Van de R.L.V.D. was een schrijven gekomen inzeke de proefvelden, er werd besloten de hoofdassistent te raadplegen over de aanleg. Hierna sprak de heer Vercauteren zeer interessant over „Ons Bouw plan". Na de pauze moest er gestemd wor den voor een nieuwe voorzitter, daar de heer H. de Feijter in militaire dienst moest. In zijn plaats werd M. Murre gekozen. In Middelburg werd een gecombi neerde vergadering gehouden. Een Z.P.M.-ster vertelde over het landbouwjongerenwerk in de U.S.A., terwijl ook een L.J.G.-er zijn inzicht te kennen gaf over dit systeem van werken. Er werd vooral gesproken over het verschil in het werk wat betreft het practische en technische werk. De jeugd in de U.S.A. wordt a.h.w. spelenderwijs op de hoogte gebracht van de technische kennis die later nodig is om als boer een goed figuur te slaan. Toch dacht men dat hier deze me thoden moeilijk na te volgen zouden zijn, daar er een te groot verschil be staat tussen ons land en Amerika, vooral wat betreft de volksaard en maatschappelijke en culturele struc- SPORTCLUB L.J.G. OOST ZEEUWS-VLAANDEREN. Voorlopige uitslagen biljartcompe titie: Hoogste partij (20 beurten) 60 cars en hoogste serie 17 cars door H. de Feijter. Vervolg competitie Zaterdag 3 Jan. A. DE PUTTER, R. MURRE. tuur. Na de pauze werd er gezongen en voorgedragen. Ook werden de vraagpunten be sproken. Aan het einde van de avond kwam nog het plan naar voren om ieder lid, die een nieuw lid aanwerft een halfjaar vrij te stellen van contri butie. DE KADERDAGEN worden dit jaar gehouden op 22, 23 en 24 Januari te AXEL. VOORDRACHTWEDSTRIJD OP DE ALG. VERG. DER P. J. G. N. Op 14 Februari 1953 wordt in het Gebouw voor Kunsten en Weten schappen, Mariaplaats te Utrecht, de Algemene Vergadering van de P.J.G.N. gehouden. In het middag programma zal een voordrachten wedstrijd worden gehouden. Hier aan mogen deelnemen één meisje en één jongen uit iedere provincie die bij de P. J. G. N. zijn aangesloten. Er zullen 2 rubrieken worden gevormd, n.l. ernst en luim. De deelnemers- (sters) zijn vrij in de keuze van het voor te dragen gedicht, alleen moet het in het Nederlands zijn geschre ven. Het verdient aanbeveling dat men het gedicht uit 't hoofd leert. We hopen dat uit iedere provincie één meisje en één jongen voor deze wed strijd worden opgegeven. Opgave moet geschieden vóór 1 Februari bij het secretariaat van de P.J.G.N. Tegelijkertijd moet het voor te dragen gedicht in drievoud wor den ingeleverd, onder vermelding van de schrijver (ster). Wil men het papier waarop de tekst van het gedicht wordt geschre ven, maar aan één zijde beschrijven en duidelijk leesbaar? De P. J. G. N. stelt voor de win naars (essen) een paar aardige prij zen beschikbaar.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 5