NOTULEN E Kort bericht =—E A van de Algemene Vergadering der L» M., gehouden op Maandag 15 December 1952, te 1.30 uur in het „Schuttershof' te Middelburg Ir. Geuze, op de Algemene Vergadering te Middel burg krachtig heeft gepleit deze koppelings-rege- ling ongedaan te maken, daarbij een aantal argu menten naar voren brengende, die stuk voor stuk hout sneden. Er is genoeg tarwe in de wereld. Het slechte herfstweer heeft vele boeren belet hun reeds aangekochte zaaitarwe aan de grond toe te vertrouwen. Heel wat toch uitgezaaide percelen staan er slecht voor. Zij zullen blijven staan, in dien de regeling blijft. Dit is économisch niet te verantwoorden. Hopelijk heeft zijn pleidooi het succes, dat het verdient. Richtprijs Tarwe. Een ander punt, dat in 1952 veel ontstemming verwekte onder de tarwetelers in het Zuidwestelijk kleigebied, is het feit, dat zij de richtprijs niet halen. Reeds meerdere malen werd deze kwestie in het Dagelijks Bestuur der Z. L. M. besproken en daarna te bevoegder plaatse kenbaar gemaakt. Thans heeft de Hoofdafdeling Akkerbouw van de Stichting voor de Landbouw in haar gehouden vergadering van 15 December hierover het volgen de besloten. Over het algemeen heerst bij de verbouwers van tarwe de mening, dat zij de richtprijs niet halen. Hierover bestaat verschil van inzicht tussen het bedrijfsleven en de Overheid. Eén van de concrete klachten is, dat wanneer het AVA aan de markt komt, zij de gecalculeerde marge voor de handel niet volledig zal uitbetalen. Nu vormen de han delsmarges niet een onderwerp, hetwelk de Stich ting voor de Landbouw direct aangaat, doch het resultaat van de gevoerde politiek is, dat het aan de markt komen van het AVA geen afdoende maatregel is om in alle opzichten de telersprijs te garanderen. In zoverre heeft de Stichting wel te maken met deze marges. De Hoofdafdeling noemde het onbegrijpelijk, dat de Overheid ener zijds steeds verklaart de tarweteelt op prijs te stellen, doch anderzijds bij het realiseren van de richtprijs zich vaak niet op een breed standpunt weet te plaatsen. Dit zal de uitbreiding van de tarweteelt zeker niet ten goede komen. De Hoofd afdeling heeft besloten in een der volgende ver gaderingen op deze aangelegenheid terug te komen. In dezelfde vergadering sprak de Hoofdafdeling zich uit over de stro-situatie. Bekeken werd de stro-markt, zoals deze zich de laatste maanden heeft ontwikkeld. De vraag naar stro is sedert enige tijd toege nomen. Eén van de belangrijkste oorzaken hier van is, dat de strocarton-industrie na 1 Januari weer op volle capaciteit zal gaan werken. Zoals bekend is de productie beperkt geweest, eerst met 40 later met 20 Tengevolge van de geringe vraag zijn de prijzen in zomer en najaar zeer laag geweest; tevens is een betrekkelijk aanzienlijke hoeveelheid stro uitgevoerd. Wegens de uitvoer, de verliezen door het werken met maaidorsers en kwaliteitsverlies door opslag in de buitenlucht bij ongunstige weersomstandigheden is de industrie thans bevreesd, dat zij niet voldoende grondstof zal kunnen krijgen. De Hoofdafdeling was ech ter van mening, dat er nog geen redenen aanwezig zijn om in te grijpen in de afzet van stro, temeer niet, omdat enige maanden geleden alle gelegen heid aanwezig is geweest om voldoende stro tegen lage prijzen te kopen. Indien er gevaar zou drei gen voor de voorziening met grondstof, zou de Hoofdafdeling er anders over denken; nu het alleen een kwestie van prijzen is, acht zij het niet nodig maatregelen voor te stellen. Wij schreven enige tijd geleden hoe belangrijk het is indien de Overheid de prijs van de suiker voor de komende oogst spoedig bekend maakt, op dat daaruit de door de fabrieken uit te betalen bietenprijs kan worden berekend en de boer hier dus bij het opstellen van zijn bouwplan rekening mee kan houden. De suikerbiet is immers een tweede hoofdproduct voor Zeeland. De Hoofdafdeling Akkerbouw heeft zich nader beraden omtrent de prijsstelling van suikerbieten oogst 1953 en daarbij uitgesproken dat handhaving van een behoorlijke oppervlakte suikerbieten zo wel voor de werkgelegenheid als voor onze devie- zenpositie van grote betekenis moet worden ge acht. Met voldoening werd kennisgenomen van het besluit van de Regering waarbij, geheel con form het voorstel van de Stichting voor de Land bouw, de suikerfabrieken in staat zijn gesteld over alle geleverde bieten van oogst 1952 een extra bedrag van 57% ct per 1000 kg uit te keren ter compensatie van de invoering van de premie voor wachtgeld- en werkloosheidsverzekering. Tenslotte zal het onze lezers interesseren, wat de Stichting besloot te doen teneinde de teelt van brouvvgerst voor het Zuidwestelijk kleigebied te behouden. Zoals onze lezers zullen weten dreigt deze zo spe cifieke Zeeuwse kwaliteitsteelt in het gedrang te geraken. De Hoofdafdeling meldt hierover: De bröuwgerst in Nederland verkeert in een moeilijke situatie. Het is vooral de provincie Zee land, die hierbij betrokken is. Dit gebied levert een product van onovertroffen kwaliteit, doch heeft te kampen met de moeilijkheid dat voor de vrije bröuwgerst in vergelijking met de voergerst een onvoldoende premie te maken is, hetgeen mede een gevolg is van de import van bröuwgerst tegen lagere prijs. Er zijn in Zeeland reeds stem men opgegaan om de teelt van voor de brouwerij geëigende rassen te vervangen door de verbouw van rassen, welke een hogere opbrengst geven dan de specifieke brouwgerstrassen. Hiertegen rijst echter het bezwaar, dat de brouwgerstcultuur achterop zou raken. Men meent een middel ge vonden te hebben om deze teelt in stand te kunnen houden. De Overheid zou dan bröuwgerst moeten beschouwen als een kwaliteitsartikel, dat volkomen los staat van de voergerst. Op dezelfde wijze als de uitvoer van zaaigranen volkomen los gemaakt is van de binnenlandse behoefte aan brood- en voergraan; en zoals ook cle uitvoer van pootaard- appelen in het geheel geen verband houdt met de binnenlandse voorziening van consumptie-aard- appelen. Indien men bij bröuwgerst een soortge lijke regeling zou treffen, zou de teelt van dit ge was behouden kunnen blijven. Wel zou men de voorziening van de Nederlandse brouwerijen voor rang moeten geven, maar het zal vrij gemakkelijk zijn een regeling te treffen, die export mogelijk maakt en toch de voorziening van de Nederlandse brouwerijen veilig kan stellen. De Hoofdafdeling achtte het gewenst deze aangelegenheid met de Overheid op te nemen. Zoals men ziet zijn er zeker voor 1953 verschil lende wensen, waaraan op korte termijn tegemoet kan worden gekomen. Een geheel ander punt is het prijsbeleid van de Overheid op langere termijn. Hierbij komt ook de positie van de Nederlandse veehouderij sterk om de hoek kijken. Hierover hopen wij de volgende week te schrijven. S. INHOUD: De blik vooruit Zitdagen Boekhoud- bureau en Secretariaat Z. L. M. Overzicht Notulen van de Algemene Vergadering der Z. L. M. Lonen en sociale voorzieningen: Win- terlonen in de tuinbouw gewijzigd; Loonlijsten en Zegelbladen spoedig gereedmaken Van Boer derij en Organisatie Zitdagen Z. V. V. en Ad viesbureau voor Oorlogsschade Let op de uit breidingsplannen De Boerenjeugd 't Verke (II) Wij lazen voor U Onderwijs: Rente loze voorschotten Koninkl. Ver. „Het Neder- landsche Trekpaard": Verplichte keuringen van Dekhengsten Omzetbelastingtabel voor 1952 Verplichte voorjaarsstierenkeuringen 1953 Paard en paardensport Korte wenken voor de praktijk Bram uit de Slikhoek Voor de Plattelandsvrouw Noord-Brabantse Mij van Landbouw Uit de Kringen en Afdelingen: Mededeling Kring Schouwen en Duiveland Marktberichten. In een nota aan de Tweede Kamer der Staten- Generaal deelt Minister Mansholt mede, dat de be strijding van de rundertuberculose in het kader van het vijf-jarenplan zeer goede vorderingen maakt. Van de in het basisjaar 1949/'50 aanwezige 406.194 reactiedieren is tot 1 November 1952 het aantal van 148.827 ter slachting aangeboden. Mede hierdoor is het aantal tuberculosevrije bedrijven gestegen met 32.162, zodat 75 pet. van het totale aantal bedrijven momenteel vrij van rundertuber culose is. Hoezeer bij de veehouders begrip bestaat, voor de bestrijding en de wil tot medewerking aan wezig is, moge blijken uit het feit, dat van de 32.162 sedert de aanvang van het vijf-jarenplan vrijgemaakte beslagen, 12.205 bedrijven zijn vrij gemaakt één of meerdere jaren vóórdat dit volgens de provinciale reglementen verplicht was. Opening. De Voorzitter opent de vergadering en begroet in de eerste plaats de heer Ir J. A. P. Franke, die als spreker op deze vergadering zal optreden. Spr. zegt het zeer op prijs te stellen, dat de heer Franke zich bereid heeft getoond te zullen spré ken over de aspecten der agrarische in- en uitvoer, een onderwerp, dat ieder, die in enig opzicht met de landbouw heeft te maken, zeker zal interes seren. De Voorzitter spreekt vervolgens hartelijke woorden van welkom tot de heer C. Philipse, die namens het Provinciaal Bestuur ter vergadering is gekomen; tot de heer J. W. Kögeler, wethouder der gemeente Middelburg; de heer A. S. de Jonge, vertegenwoordiger van de Kamer van Koophan del; Ir J. D. Dorst, Prov. Voedselcommissaris voor Zeeland; de heer J. Q. C. Lenshoek, voorzit ter der N. F. O., Afd. Zeeland; P. de Kam als ver tegenwoordiger van de Prov. Stichting v. d. Land bouw; de heer C. Zwagerman, Erelid der Z. L. M., de adviserende leden en de persvertegenwoordi gers. De Voorzitter is verheugd, dat, ondanks de slechte weersomstandigheden, welke met de Z. L. M.-vergadering te Middelburg nauw verbon den schijnen te zijn, nog zovele leden de moeilijke reis door sneeuw en ijs hebben ondernomen en dat meer dan de helft van de afdelingen der Z. L. M. zijn vertegenwoordigd. Hierna houdt de Voorzitter zijn openingsrede (opgenomen in ons blad van 24 Dec.). Notulen. De notulen van de Algemene Vergadering van 27 Juni 1952 worden, behoudens een wijziging in de presentielijst, goedgekeurd en vastgesteld. Mededelingen, a. Vereenvoudiging loonadministratie. De Voorzitter deelt mede, dat deze materie, welke reeds lange tijd de volle aandacht van het bestuur heeft gehad, thans in hoog niveau gedu rende de tweede helft van 1952 ernstig is bestu deerd. De situatie is thans zo, dat het Hoofd van de Afdeling Sociale Verzekeringen van het Minis terie van Sociale Zaken de toezegging heeft ge daan, dat tussen Pasen en Pinksteren 1953 defini tieve voorstellen tot vereenvoudiging bij de Twee de Kamer der Staten-Generaal zullen worden in gediend. Het bestuur der Z. L. M. is van mening, dat het onjuist moet geacht worden, thans reeds tot een ingrijpende actie over te gaan. Wel heeft het be stuur zich op het standpunt gesteld, dat, indien bedoelde toezegging niet gestand wordt gedaan, de Landbouworganisaties in samenwerking met Middenstandsbonden etc. zich het recht voorbehou den, maatregelen te beramen en ten uitvoer te brengen qm de gewenste vereenvoudigingen te bereiken. b. Brandverzekering. De Voorzitter deelt mede, dat de Stichting voor de Brandverzekering haar werkzaamheden op 1 Januari 1953 zal aanvangen. Er zal dan op het Landbouwhuis een bijkantoor gevestigd worden van de Onderlinge Brandwaarborg Mij. te Middel burg, dat onder toezicht zal staan van het Stich tingsbestuur. Ook op dit terrein zullen de leden der Z.L.M. dus in de naaste toekomst voorgelicht kunnen worden via hun eigen organisatie. Spreker wijst er met nadruk op, dat het geens zins in de bedoeling ligt om de bestaande Onder linge brandverzekeringswijze in Zeeland op de één of andere wijze afbreuk te doen. c. Vrijwillige mond- en klauwzeerbestrijding. De Voorzitter deelt ten aanzien van de landelijke actie ter bestrijding van het mond- en klauwzeer mede, dat het bestuur zich lang te voren reeds op het standpunt heeft gesteld, dat het niet noodzake lijk moet worden geacht, deze bestrijding verplich tend te stellen. Wel is het bestuur unaniem van mening, dat alle steun dient te worden gegeven aan de vrijwillige bestrijding. De exportbelangen, welke samenhangen met een gezonde veestapel zijn van uitermate groot belang voor ons land, zodat de volle medewerking van iedere veehou der gewenst is. d. Vergelingsziektebestrijding. Over de vergelingsziekte is, aldus de Voorzitter, in de landbouwbladen reeds herhaaldelijk geschre ven. Deze ziekte, welke men aanvankelijk dacht te kunnen onderdrukken met een verbod tot de teelt van zaadbieten, veroorzaakt nog steeds aan zienlijke schade. De z.g. voederbietenkuilen zijn ook infectiehaarden gebleken, zodat het tijdig op ruimen hiervan een zeer gunstig, zo niet afdoend middel is tot het bestrijden van deze ziekte. e. Z. V. V. en Auto-Onderlinge. De Voorzitter wijst nogmaals op de gelegenheid, die de leden der Z. L. M. wordt geboden op zeer voordelige wijze hun auto of tractor te verzekeren. De Auto-Onderlinge der Z. L. M., waarbij op het ogenblik ruim 930 auto's en tractoren zijn inge schreven, heeft bewezen in een grote behoefte te voorzien. Het Z. V. V. heeft ten doel de leden voor lichting te geven en controle mogelijkheden te bie den op het moeilijke terrein der verzekering. f. Winterschool voor jonge boeren. De Voorzitter wijst op een deze winter door de Volkshogeschool te geven wintercursus voor jonge boeren. Het doel van deze cursus is om de jonge boer, naast technische vorming ook algemene vor ming te bieden, iets wat mét het oog op de steeds

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 2