f> Overzicht vcoruif ZITDAGEN f BOEKHOUDBUREAU Bataaf Bruine Bonen ZATERDAG 3 JANUARI 1953. voor Zoels -X ï-'JDDELE p r, waarin opgenomen het NOORD-BR AB ANTSCH LANDBOUWBLAD ZITDAGEN SECRETARIAAT. DER Z. L. M. D. J. VAN DER HAVE No. 2153. Frankering bij abonnement: Terneuzen v nomisch-TechnolorLjch L. 41e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van arti kelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L M. en N.-Br. Mij van Landbouw ont vangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor niet-leden van deze orga nisaties bedraagt ƒ10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per advertentie ƒ2,Incassokosten ƒ0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen of aan het Landbouwhuis te Goes. u IEMAND van ons is gelijk aan de ander. Dat is bekend genoeg, maar zelden is het zo goed merkbaar als omstreeks de jaarwende. Dan zijn er van ons die voornamelijk vooruit zien, in de toekomst; er zijn er die biet zonder bespie gelingen kunnen stellen en die doodeenvoudig aan het heden genoeg hebben; er zijn er tenslotte die de blik uitsluitend terugwenden om te herdenken en te overdenken. En dan moeten we constateren, dat de laatsten overheersen. Misschien is dat zo'n wonder niet, want de toekomst lijkt allesbehalve rooskleurig. De Godverlatenheid -in onze tijd is groot en men doolt rond de grenzen van het be staan. Zelfs zij die slechts nuchter in het heden plegen te leven, hebben bij oud en nieuw nog wel eens even de neiging terug te blikken. Zeker de boerenstand overdenkt in meerderheid wat het vergane jaar bracht. De wetenschap en de kennis van de practische boer is opgebouwd uit de er varingen die tientallen wisselende seizoenen hen deden geworden. Maar als het goed is, staan wij bij het verleden aan het einde van het oude jaar slechts stil. Het verleden is dood, citeerden wij kort geleden. Immers het nieuwe jaar is begonnen en mens en dier vragen hun rechten. Het werk kan niet stil staan. Er ligt nog zoveel te ploegen en er zal weer gezaaid moeten worden, van het allerbeste als het kan. Zo moeten wij stilstaan bij wat is geweest, herdenken en overdenken het ervarene, doch daar na wacht het leven, waarvan het Monument op de Afsluitdijk zegt: „Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst". We willen dan ditmaal speciaal even stilstaan bij het organisatorische. De Zeeuwse boeren- en tuindersstand heeft in zijn standsorganisatie, onze Z. L. M., ook al zullen velen zich dit nauwelijks realiseren, een kostbaar bezit. Een goede en in dit geval grote organisatie, gedragen cloor het vertrouwen van duizenden, is de woordvoerder, spreekbuis en verdediger van de agrarische be langen. Zonder de vertegenwoordiging der vrije en bewuste organisaties, stond de boer als enke ling vrijwel onmachtig tegenover hen, die tegen woordig teveel onleesbaar en onbegrijpelijk met papier regeren. Organisatorisch behoeven we dan ook niet onte vreden te zijn. Tevreden mogen we evenmin zijn. Doch de activiteit in de Maatschappij is toege nomen; de belangstelling in de afdelingen groeit. Nieuwe werkzaamheden, zoals b.v. op verzeke- ringsgebied, zijn aangevat en ontwikkelen zich reeds voorspoedig. Gebouwen worden aanbesteed en zullen verrijzen om landbouw- en landbouw- huishoudonderwijs de basis waarop onze bóeren- werkzaamheid stoelt definitieve vorm te geven. Een grote ledenwerfactie is gaande. Het najaar van 1952 heeft veel van onze boeren gevergd. Maar in 't bijzonder ook van onze land arbeiders. Wij willen niet nalaten de Zeeuwse landarbeider onze waardering te betuigen voor zijn prestaties met name in de suikerbieten in deze uitzonderlijke moeilijke herfst en vooral voor hun doorzettingsvermogen en volhardendheid de oogst tot een goed einde te brengen. Op de jongste Algemene Ledenvergadering te Middelburg werden van de zijde van het Provin ciaal Bestuur belangrijke mededelingen gedaan over werken, welke voor Zeeland in de directe toe komst grote verbeteringen kunnen brengen. De blik vooruit zal op dit gebied een werkelijk voor uit kunnen betekenen. Zo zij er evenwicht tussen verleden, heden en toekomst bij de vervulling van onze plicht en ons werk. Zijt gij wijs, leeg Uw hert van hoop en vreze, zegt de dichter: „Zoolang menschen, menschen zijn Zal der pijn, Kamp, gevaer en onlust wezen." En ziende naar 1953 geldt: „Al is het einde ook verborgen voor 't oog, dat door geen nevels ziet, God zal voor onze toekomst zorgen: zij, die geloven, haasten niet." M. A. GEUZE. TERNEUZEN: Woensdag 7 Januari, in Hotel „Des Pays-Bas". OOSTBURG: Woensdag 7 Januari in Café „De Windt". WISSENKERKE: Woensdag 7 Januari in Café „De Kroon". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 8 Januari in Hotel „Hof van Holland". ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". SEROOSKERKE (W.): Vrijdag 9 Januari in Café Huijsse, van 91.30 uur. OOSTBURG: Woensdag 7 Januari, van 23/±4 uur, in Café „De Vuijst". THOLEN: Zaterdag 10 Januari, van 1112 li- uur, in „Hof van Holland". Aan het begin van 1953 zij het ons eerst vergund alle leden der Z. L. M. en van de Noord-Brabantse Mij van Landbouw en overige lezers van ons blad een Voorspoedig Nieuw Jaar voor gezin en bedrijf toe te wensen. In onze Wes terse samenleving speelt gelukkig het gezin de eerste rol. Vandaar dat voorspoed in ons gezin een der belangrijkste voorwaarden is voor een gelukkig leven. Een zegening, die wij niet genoeg kunnen waarderen. Daarnaast in de boerenwereld het bedrijf. Naast de stoffelijke welvaart, die het bedrijf kan opleveren, is een goede gang van zaken voor de boer als het ware de kroon op zijn werk. Hoeveel uren per jaar arbeidt hij niet op zijn be drijf. Hoeveel uren vertoeven zijn gedachten niet bij zijn bedrijf. Als het goed gaat, als alles naar wens verloopt, dan gaat het hem goed. Gaat het slecht, dan snijdt hem dat door zijn ziel. Moge daarom 1953 U allen in gezin en bedrijf veel goeds brengen. Moge het weer meehelpen opdat straks weer een goede oogst geborgen kan worden en men zijn werk tijdig aan de kant kan hebben. Mogen de prijzen rendabel zijn en het regeringsbeleid in Nederland voldoende rekening houden met rechtvaardige boerenwensen. Moge tenslotte de Z. L. M., de aloude en krach tige Zeeuwse boerenorganisatie op de bres blijven staan voor het boerenbelang in het 110de jaar van haar bestaan. Beschouwingen over het prijsbeleid. Nu wij op de overgang staan van het oude naar het nieuwe jaar, is het begrijpelijk, dat wij het prijsbeleid ten aanzien van de landbouwpro ducten zoals dat in 1952 door onze regering is ge voerd, beschouwen en daarbij het komende 1953 betrekken. Er is op het gebied van de prijzen der akker bouwproducten het laatste jaar niet veel veran derd. En ook voor 1953 verwachten wij voorlopig in het beleid van Minister Mansholt weinig wijzi gingen. Wij zitten nog altijd met een vastgestelde tarweprijs, die onzes inziens te laag is, daar de tarwe, die toch één der hoofd- en basisproducten voor het akkerbouwbedrijf op de zeekleigronden behoort te zijn, officieel tot tweede rangsproduct wordt gemaakt. Daarnaast is er een tarwe-gerst koppelingsrege ling. Wij hebben reeds vroeger onze bezwaren tegen een dergelijke maatregel kenbaar gemaakt. Doch van Overheidsstandpunt bezien waren er zeker argumenten aan te voeren een behoorlijke tarwe-uitzaai af te dwingen en daarnaast de prijs van de tarwe betrekkelijk laag te houden. Deze argumenten zijn thans voor een flink deel vervallen. Het moet dan ook zeer worden toege juicht, dat de Algemeen Voorzitter der Z. L. M., KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE Oogstzeker. De boon bij uitstek voor consumptie.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 1