^vüttOimsch-Technologiseii lnstuuu voor Zeeland MIDDELBURG WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen pr L -• v. HüHrafc sisGSMBlH No. 3002. Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 22 DECEMBER 1951. 40e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van artike len slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. i Redactie: Leden van de Z. L. M. en N.-Br. Mij van Landbouw ont- j cecretariaat der Z L M ABONNEMENTS GELE)voor niet-.eden van deze orga- Landbouwhui, Goes Tel. 2.145. saties bedraagt 10,per jaar. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent; minimum per advertentie 2,Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen of aan het i Landbouwhuis te Goes. YH-A #«f*«A *7^ A Ke-sf mis 1951 r jk~p*£ - - ;i -^.Ki -ga*- .K v' r Wederom hebben zich de dagen van het jaar 1951 aaneengeregen tot een lange reeks, waarvan het einde in zicht is. Wederom zijn de weken en maanden ver streken op de laatste week van de laatste maand na. Wederom hebben de seizoenen elkander opgevolgd en ons de winterse koude, de lente bloei, de zomerse pracht en de stervende herfsfnatuur gebracht. Is het niet begrijpelijk, dat juist nü veler gedachten bij de dingen vertoeven, die ons gedurende het jaar, dat bijna ten einde is, hebben vervuld, die ons zijn overkomen. Als mensheid en als mens. Op de wereld, in ons land, in ons gewest, bij ons werk en in ons gezin. Is het verwonderlijk, dat onze blik achterwaarts is gericht, dat wij ons instellen op het naderende einde van 1951. En wij zien dan een wereld, die opnieuw een heel jaar van strijd achter zich heeft. Een wereld, waar nog altijd de kanonnen bul deren en vliegtuigen hun dodelijke last af werpen. Waar jonge mensen elkander naar het leven staan en zo een nieuwe bloedige bladzijde in het geschiedboek der mensheid schrijven, een geschiedboek, dat reeds door drenkt was van bloed. Waar staatslieden eindeloze conferenties houden en zo bitter ver van elkaar af blijven staan. Een wereld ook, waar velen op velerlei wijze door anderen onderdrukt worden, be dreigd en geplaagd, weggevoerd of vermoord. Waar millioenen een nieuwe oorlog vrezen, waar andere millioenen te weinig voedsel krijgen, terwijl elders overvloed heerst, pro blemen waar de knapsten dezer mensheid geen oplossing voor weten te vinden. Wij zien ons land, ons dierbaar Nederland, dat nog steeds bezig is de wonden te helen, die oorlog en bezetting hebben toegebracht. Een Nederland, waar vele moeilijkheden op Over heid en Volk aanstormen, die weliswaar energiek aangepakt worden, doch waar toch ook een verdeeldheid heerst, die somtijds be angstigend aandoet. Wij zien ons mooie ge west, ons Zeeland, met zijn speciale proble men. Wij vertoeven een ogenblik bij ons werk. Wij hebben dit jaar gezaaid, ieder op ons eigen gebied en de oogst is gekomen. Voor sommigen een goede oogst, voor ande ren een mindere. Speciaal het boerenbedrijf heeft na het zaaien dikwijls met angst in het hart de regen- en windvlagen zien komen, doch zag toch uiteindelijk de zon! Er is weer gewerkt, gezwoegd, gesjouwd, doch dank baarheid kan er zijn voor de vruchten, die dit alles opbracht. Tenslotte en veelal wel in de eerste plaals zullen wij bij die gebeurtenissen verwijlen, die in ons gezin plaats vonden. Terwijl aldus alles is ingesteld op het einde van het oude jaar 1951 en terwijl het nieuwe en onbekende 1952 zich nog niet heeft aange ■üimm diend, gaan wij het Kerstfeest vieren. Velen hopen jaarlijks op een „Witte Kerstmis". Is het omdat de witte onbevlekte sneeuw de vlakken der mensheid als het ware uit schijnt te wissen? En omdat Kerstmis de herden king is van de geboorte, het begin op deze aarde dus van Hem, die nieuwe hoop heeft gebracht voor de zondige mens, voor de ver deelde, zelfzuchtige mensheid. Hij, die im mers de vlekken, waarmede de mensheid zichzelve heeft overladen, wil wegnemen, wil uitwissen. In de vorige wereldoorlog kropen in Vlaan- derenland op Kerstavond Duitse en Engelse soldaten uit de loopgraven. Niet om elkan der dood te schieten, maar om samen Kerst mis te vieren. De verdeeldheid, de ver scheurdheid viel weg, omdat zij zich een ogenblik bewust werden, dat in deze Kerst nacht, geboren was Hii, waarvoor geen Duit sers of Engelsen bestonden, doch slechts mensen, die, door Hem weer mochten hopen op een nieuw, op een beter Begin. Daarom is deze Kerstnacht „schoner dan de dagen". Daarom is Kerstfeest 1951 ook weer het feest van het Begin. Daarom is er ook weer yoor de zichzelve plagende mens heid van einde 1951, hoop op een nieuw en beter Begin. S. I

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1