KORT VERSLAG waarin opgenomen het NOORD-BR AB ANTSCH LANDBOUWBLAD VAN DE VERGADERING VAN HET DAG. BESTUUR DER Z.L.M., gehouden op Vrijdag 7 December 1951 te Goes. D. J. VAN DER HAVE £migpanl Sckolib«rs No. 3001. Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 15 DECEMBER. 1951. -r-rp •j» - 40e Jaargang CH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van artike len slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en N.-Br. Mij van Landbouw ont vangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor niet-leden van deze orga- saties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent; minimum per advertentie 2,Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief.. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen of aan het Landbouwhuis te Goes. De Voorzitter, Ir. M. A. Geuze, opent de vergade ring en heet alle aanwezigen van harte welkom. MEDEDELINGEN. Situatie voergranen. De Voorzitter deelt mede, dat er geruchten wa ren over een eventuële verlaging van de subsidie op het gedistribueerde veevoeder. Zoals men weet kwam het veevoeder, dat op de bonnen wordt ver strekt, goedkoper aan de markt, dan de aankoop prijs. Verleden jaar werd deze subsidie vrij aan zienlijk verlaagd, hetgeen prijsstijging tengevolge had. Doordat sedert dien de graanprijzen op de wereldmarkt steeds zijn gestegen, loopt ook het bedrag, dat voor de aanvankelijk verlaagde subsi die nodig was, steeds op. Geruchten over een nieuwe verlaging kunnen echter momenteel niet bevestigd worden. Ons land beschikte over een aanzienlijke voor raad voergraan. In de laatste maanden werden deze voorraden aangesproken, waardoor zij per 1 Januari a.s. tot ongeveer de helft zullen zijn teruggelopen. Er blijft dan een voorraad van 200.000 ton. Deze gang van zaken heeft mede een gunstige invloed gehad op onze betalingsbalans. Tot de nieuwe oogst zullen wij echter nog heel wat in het buitenland moeten kopen. Naar verluidt is thans ook een transactie met Rusland afgeslo ten voor haver, rogge en gerst. Ten aanzien van het toekomstige prijsverloop zijn zeer moeilijk con clusies te trekken. De wereldmarkt is op het ogen blik uiterst gevoelig voor geruchten inzake de op brengsten in de verschillende graan exporterende landen en voor oorlogsgeruchten. In eigen land lijkt het of er vorig jaar om deze tijd meer voer graan door de boeren was afgezet dan dit jaar. De vergadering is het erover eens, dat elke individuële boer er het verstandigste aan zou doen de afzet van zijn voergraan geleidelijk over het afzetseizoen te verdelen. Op 69-jarige leeftijd overleed Maandag j.L, nog onverwacht, te zijnen huize te Domburg, Jhr Mr J. W. Quarles van Ufford, oud-Com missaris der Koningin in Zeeland, die de landbouw een warm hart toedroeg en op onze Algemene Vergaderingen een graag geziene gast was. Hij ruste in vrede. Aardappelen. Het is gebleken, dat de consumptie-aardappelen export enigszins op gang is gekomen. Ook de uit voer van pootaardappelen loopt beter, dan het zich in het begin van het seizoen, liet aanzien. De prij zen, die de Nederlandse exporteurs maken zijn hoog. Hierdoor dreigt een ernstige concurrentie uit Denemarken. Erwten en bonen. Het per 1 Januari a.s. verder liberaliseren van de handel door West-Duitsland heeft een tijdelijke vraag naar consumptie-erwten en bonen doen ont staan, daar deze producten, op de nieuw te publice ren vrije lijst zouden worden geplaatst^ Deze vraag schijnt thans weer voorbij. Blauwmaanzaad en fijne zaden. De" opbrengst van blauwinaanzaad is dit jaar beneden de verwachtingen gebleven. De opbrengst van karwij is behoorlijk geweest. Ten aanzien van blauwmaanzaad vraagt de vergadering zich af hoe het komt, dat de opbrengst van dit gewas de laatste jaren zoveel minder is, dan een 20 30-tal jaren geleden. Ten aanzien van een vraag of de boer niet beter kan worden ingelicht over de markt van fijne zaden, meent de Voorzitter dat deze zaden een uiterst speculatief artikel vormen. Er wordt thans in Zeeland nagegaan of men niet kan komen tot een contractzaadtelersvereniging, zoals deze ook in Groningen en West-Friesland bestaan. Suikerbieten. De vergadering spreekt als haar mening uit, dat, wil de Minister het door hem gewenste areaal van 75.000 ha suikerbieten verkrijgen, de suikerprijs aanzienlijk verhoogd zal dienen te worden. Vele factoren werken mee om mogelijk een niet onbe langrijke daling van de teelt van dit gewas in Zee land te veroorzaken. Hiervan kunnen genoemd worden de arbeidsmoeilijkheden, de bietenmoeheid, die in sommige districten dreigt, de slechte oogst van dit jaar en de moeilijkheden met het rooien verleden jaar. Wil Nederland zichzelve voorzien van suiker, hetgeen uit deviezenoogpunt toch ge wenst geacht moet worden, en wil ons land een zo hoog mogelijke opbrengst per ha aan voedsel voor mens en dier, dan zal het areaal suikerbieten, dat de laatste twee jaren aanwezig was, minstens ge handhaafd dienen te blijven. De suikerfabrieken hebben zich thans aan dit grote areaal aangepast en hebben hiervoor grote investeringen moeten doen. Gezien de wens van de Minister, te komen tot een areaal van 75 80.000 ha, is extra aanmoe diging van de teelt hard nodig. De vergadering dringt dan ook op een belang rijke verhoging van de suikerprijs ten sterkste aan. Omzetbelasting grasdrogerijen. Een mededeling van Minister Lieftinck over de te heffen omzetbelasting voor grasdrogerijen wordt door de heer Meijers toegelicht. Als de boer het meel van zijn eigen gedroogde gras terugkrijgt, behoeft alleen omzetbelasting betaald te worden van het droogloon. In alle andere gevallen zal er 2 x 4 betaald moeten worden. Deze regeling betekent, dat de Zeeuwse drogerijen in het alge meen onder het laatstgenoemde tarief zullen vallen. De vergadering acht een en ander zeer on gunstig. Verlichting tractoren en landbouwwerktuigen. Naar aanleiding van een publicatie van de Stich ting voor de Landbouw, wordt door het Dagelijks Bestuur de aandacht van de leden nogmaals geves- INHOUD: Kort verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur der Z. L. M. In memoriam Jhr Mr J. W. Quarles van Ufford Zitdagen van het Boekhoudbureau en Secretariaat der Z. L. M. Notulen der vergadering van het Hoofdbestuur der Z. L. M. Van Boerderij en Organisatie Productie, afzet en prijsvorming voor de melk op Schouten en Duiveland Agenda Z. L. M.-Afdelin- gen Belangrijk rapport over de Landbouwvoor- lichtingsdienst Agenda Algemene Vergadering der Z. L. M. Boerenjeugd Mededelingen Land bouw Coöperatie Centrum voor Zuid-Westelijk Nederland Demonstratie Uienafstaartmachine Melkkerscursussen Verlichting tractoren en aanhangwagens Emigratie Nieuwe indeling Maisrassen in rassenlijst Landbouwgewassen 1952 Mededeling Prov. Commissie ter bevordering Vee fokkerij in Zeeland Voor de Plattelandsvrouw Coöp. Melkinrichting en Zuivelfabriek „Wal cheren" Ingezonden Bram uit de Slikhoek Kort verslag Tuinbouwmiddag der Z. L. M. Marktberichten Noord-Brabantse Maatschappij, van Landbouw. tigd op de bepalingen ten aanzien van de verplichte verlichting van tractoren, aanhangwagens enz. Reeds enige malen werden deze bepalingen in het landbouwblad opgenomen. Toch krijgt men de indruk, dat er nog heel wat voertuigen zijn, die niet aan de vereisten voldoen. Aangeraden wordt dan ook zich aan de voorschriften te hóuden, waar door men onaangenaamheden voorkomt. De Planologische Dienst en de streekplannen. Onder de leden van het Dagelijks Bestuur bestaat enige onrust over het tempo, waarmede de Plano logische Dienst werkt aan streekplannen. Terwijl het streekplan Walcheren, het eerste in Nederland, nog niet in werking is getreden, spreekt men over tal van mogelijke bepalingen ten aanzien van Oost Zeeuws-Vlaanderen. De vergadering vraagt zich af of het niet veel beter ware, indien men er varing opdeed met het streekplan V/alcheren en tevens met dergelijke plannen in andere delen van ons land. Ook de onvoldoende vertegenwoordiging van de landbouwsector in genoemde Dienst een voor een agrarische provincie als Zeeland onbegrijpe lijke toestand kwam opnieuw ter sprake. Er is nog steeds geen uitsluitsel op dit punt van de zijde van het Provinciaal Bestuur. Besloten werd zich met een en ander tot het Bestuur van de Provinciale Stichting te wenden. Zaaïmaïs. De nieuwe regeling voor kwekers en telers van zaaimaïs zal als volgt zijn. Kwekers van zaaimaïs zullen vóór 15 Januari vergunning moeten vragen om op bepaalde percelen te telen. Deze aanvragen zullen mede-ondertekend dienen te zijn door de teler. Vóór 15 Februari zullen dan door het Pro vinciaal Voedselvoorzienings-apparaat de aldus ge registreerde percelen bekend worden gemaakt. Tot 1 Maart bestaat dan voor de consumptiemaïstelers gelegenheid om in beroep te gaan. - Gaat niemand in beroep, dan zal dus op een minimum-afstand van 200 meter van het perceel zaaimaïs, geen con- sumptiemaïs geteeld mogen worden. Gaat men wel in beroep, dan zal een districts adviescommissie dit behandelen en eventueel be middelen. Publiekrechtelijke Bedrijfs Organisatie (P.B.O.) Medegedeeld wordt, dat de Algemeen Secretaris der Z. L. M._ voor het Provinciaal Bestuur der Stich ting een uiteenzetting heeft gegeven over het bij de Sociaal-Economische Raad ingediende ontwerp Algemene Maatregel van Bestuur. Besloten wordt dat in de Januari-vergadering van het Dagelijks Bestuur eenzelfde inleiding zal worden gehouden. KONINKLIJK KWEFKBEDRIJF ZAADHANDEL KAPELLE-BTEZELINGE in Rassenlijst 1952 opgenomen. Bestelt ze heden!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1