üceMt* uil het er slag SporfcluS S. ORGAAN VAN DE LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND Het vraagpunt 1951 der L. J. G. is te moeilijk H O! NZE BIJEENKOMSTEN 3 i hSi £k5 Oost Zeeuws-Vlaanderen L. 1. G. Streek Zuid-Bevelend Redactie: Ad. Doeleman, N. Filius, M. Kosten, L. de Jager, Z. Poppe, M. Poisscnnier en J. J. de Putter. Redactie-adres: Secretariaat L. J. G., Landbouwhuis, Goes. AGENDA. Zaterdag 8 Dec., 2 uur: L. J. G. en Z. P. M., streek Walcheren. Ontwikkelingsmiddag in de Boogaardzaal te Middelburg. RECTICATIE. In ons laatste nummer werden tot onze spijt de data van de eerste avonden van de Vormingscursussen verwisseld. Die in Tholen begint op Dins dag 4 December in Hotel Engelvaart en die te Zaamslag op 7 December in café 't Wa pen van Zeeland, beiden te 7 uur precies. WIITERFROGRAMMA Dat hel hoofdbestuur evenals vorig jaar een vraagpunt aan de L. J. G. voorlegt is zeer verheugend, doch dat de vraag ditmaal zodanig is gesteld, dat deze voor niet-ingewy- den practisch niet behoorlijk beantwoord kan worden, is niet voldoende onder ogen gezien. Een meer direct op de persoon afgaande vraag ware beter geweest. minder moeite kosten, want hierbij komen ook vele verschillen voor, maar deze zal toch voor een groter aantal leden uitvoerbaar blijken te zijn. Dan is er nog een categorie van leden die noch aan die van een trekkeruur kunnen deelnemen, n.l. die van onze kleine boerenbedrijfjes, onze land- aan de kostenberekening van een paardenuur, noch arbeidersjongeren, en last but not least onze tuin- bcuwjongeren en onze fruitkwekers. Bij een berekening van de kosten van een trek. keruur komen verder nog allerlei technisch bijzon derheden om de hoek kijken. Laten we er hiervan slechts enkele noemen. Welk merk tractor is het voordeligst in aanschaf en bovenal in gebruik? Hoe groot moet het motor vermogen van de trekker zijn om zo rendabel mo gelijk te werken op een bedrijf van een bepaalde grootte, b.v. 40 ha? Welke soorten werktuigen kan men het beste gebruiken achter een trekker, opdat deze zo ren. dabei mogelijk werkt? Men kan op deze wijze door blijven gaan. Naar mijn mening was het beter geweest, het vraagpunt op een andere wijze te stellen, en wel zodanig dat ieder lid voor zichzelf en voor het bedrijf waarop hij werkzaam is, een kostenbereke ning op zou stellen voor een trekkeruur en zo mo gelijk ook voor een paardenuur, al naar gelang er met een trekker of mét paarden wordt gewerkt of met beide. Tegelijkertijd wordt men dan ook verplicht om diverse gegevens over het bedrijf te verschaffen, om een juist beeld te krijgen van de kostenbereke ning. Iedere afdeling beoordeelt dan welke leden de beste berekening hebben opgesteld en stuurt deze dan door naar het provinciaal secretariaat. De beste zouden dan beloond kunnen worden met een prijs! Wanneer het afdelingsbestuur er werkelijk zijn uiterste best voor doet om de leden hiertoe aan te zetten, en dan ook nog eens een deskundige spre ker hierover vraagt een inleiding te houden, dan neem ik aan, dat er aanmerkelijk meer bereikt zal worden dan nu, nu de vraag door zijn algemeen heid wel interessant en belangwekkend is, doch van onze leden, die allen leken zijn op dit gebied, ten enenmale te ingewikkeld is. M. C. J. KOSTEN. Vorig jaar, toen de L. J. G. haar eerste vraag, punt te beantwoorden kreeg, toen bleek de animo hiervoor niet erg groot, het feit, dat slechts 4 afde lingen een rapport instuurden spreekt voor zich zelf. Wat is de reden geweest dat er zo weinig resul taten zijn bereikt? Was de opgave te moeilijk, waren de vragen niet belangwekkend, of waren de leden te lauw om zich hierover druk te maken? Ik wil hierop niet verder ingaan, ieder voor zich zal zeker het antwoord op de gestelde vragen we ten, en ik denk dat practisch allen zullen weten, welke vraag door de meesten positief zal moeten worden beantwoord! Wanneer we nu het vraagpunt van 1950 verge lijken met dat van 1951, dan blijkt dit laatste veel moeilijker te beantwoorden, met het gevolg dat nog minder leden zich daarover druk zullen maken. Mogelijk dat het feit dat we ons thans bevinden temidden van een mechanisatieconjunctuur, een gunstige invloed heeft, maar toch ben ik bang dat dit jaar zeker niet het gewenste resultaat bereikt zal worden. Ik meen zelfs dat dit ook niet bereikt kan worden en wel om de volgende redenen: Ieder die goed nadenkt bij de gestelde vraag, zal steeds tot de conclusie komen dat zijn berekening van de kosten van een trekkeruur, altijd een be groting zal moeten blijven, omdat wel niemand over voldoende gegevens zal kunnen beschikken. Ieder die op een groot bedrijf, waar met trekkers wordt gewerkt en die tevens de venbruiks- en enkostenrekening van de trekkers ter inzage heeft, kan zich een beeld vormen van de kosten van een trekkeruur op dat bedrijf, doch wanneer dit niet het geval is, dan zal het wel nimmer lukken, dit met enige nauwkeurigheid vast te stellen. Lukt het inderdaad om een behoorlijke berekening op te stellen, dan zal dit in de practijk toch altijd nog maar voor één bepaalde trekker gelden, hetzij een petroleum-, hetzij een dieseltrekker, maar voor bei de tegelijk zal dit vrijwel altijd moeilijkheden op leveren. U zult misschien vragen: Is door samenwerking hier niets te bereiken, b.v. als de één een bereke ning voor een petroleumtrekker opzet en een an der weer voor een dieseltrekker, dan kan men toch samen een rapport opstellen. In theorie wel maar in de practijk zal dit steeds op moeilijkheden stui ten, o.a. rijst dadelijk de vraag in hoeverre de beide bedrijven met elkaar te vergelijken zijn, wat ligging en grondsoort betreft, welke rol speelt de trekker- chauffeur etc. Een lid die werkt op een bedrijf van ongeveer 15 ha, dat over een trekker beschikt, zal onder gun stige omstandigheden een kostenberekening kun nen maken voor deze bedrijfsgrootte, maar zeker niet voor oen groter bedrijf. Tenslotte nog diegene die nooit met een trekker omgaan, voor hen is het zeker in het geheel niet mogelijk om een steekhoudende berekening op te zetten. Het vraagpunt is ondertussen reeds aange vuld met de kostenberekening van een paardenuur, zodat zij zich daar thans op toe kunnen leggen. Deze laatste berekening zal op zichzelf zeker niet van dc Bestuursvergadering van de L. J. G. en Z. P. M., Afd. 's-Heer-Abtskerke, Nisse. Vrijdag 23 Nov. vergaderde het bestuur met het oog op het samenstellen van het winterprogramma, daar er nog wel wat aan bij te schaven viel. Eerst werd het toneel onder de loupe genomen, en werd geprobeerd om op 14 en 15 Dec. het stuk op te voeren indien de hoofdrolspeler vlug van zijn ziekte hersteld zal zijn. Anders moet deze datum wel wat opgeschoven worden. De St. Nicolaasavond wordt gecombineerd, in de hoop dat er op deze avond weer echt de gezellige sfeer van de verdwenen jaren zal heersen. Deze wordt gehouden op Maandag 3 December. Ook werd er besloten om op de 7 Januari te starten met de cursussen in veeverloskunde. 20 deelnemers gaven zich al op. De volksdanscursus moest even worden stop ge zet wegens gebrek aan een goed lokaal. Verder werd er nog wat geregeld voor de toneel avonden en voor de ledenvergadering op Maandag 26 November. Daarna werd het gezellig samenzijn gesloten en keerden we door de plasregen huiswaarts óm wat op te frissen, De sportclub „L. J. G. Oost Zeeuws Vlaanderen" organiseert: 1°. Een damcompetitie. Aanvang Maandag 7 Jan. '52 bij de heer R. J. v. d. Veke te Zaamslag. Opgave hiervoor bij de heer J. Haak, B. O. B., L 52, Axel. De kosten zijn voor sportclubleden 2,en voor L. J. G.-leden 2,50. 2°. Een biljartcompetitie. Te houden bij de heer H. de Vrieze te Terneuzen. Aanvang Zaterdag 5 Jan. '52. Opgave voor biljarten bij de heer H. de Feijter, Pouckestraat 1, Axel. Kosten voor sportclubleden 1,50, voor L.J.G.-leden 2, Voor deze beide competities, opgave vóór 1 Jan. 1952. Na opgave worden nadere inlichtingen verstrekt. Excursie naar de Coöperatieve Zeeuwse Aar.- en Verkoopvereniging te YVemeJdinge op Vrijdag 7 Dcc., 14,30 uur. Het bezichtigen van de gebouwen en machines is hoofdzaak, terwijl de maïsdors- en drooginrich- ting ook bezocht zullen worden. Wij hopen op een goedo opkomst. Vooral nu de maïsteelt nog zo in de kinderschoenen staat, betekent dat erg veel voor de nog in kinderschoe nen staande boer die wij L. J. G.-ers zijn. J. M. Heeft U het spelenbcek der L. J. G. al besteld? Zo niet, doet het dan divect. De prijs bedraagt 1,50, welk bedrag men kan storten of doen over- schrijven op de Girorekening van de Z. L. M., nr. 172503. Op de strook vermelden: Spelenboek L. J. G.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 5