Wij leuzen LANDBOUWMECHANISATIE N UIT DE PROVINCIE Van boerderij en organisatie Maandblad voor landbouwwerktuigen 7,per jaar Vraagt gratis proefnummer Bosrandweg 2 WAGENINGEN WALCHEREN. De organische stof en de humus in de grond zijn onmisbaar voor een goede structuur en een goede bodemvruchtbaarheid. De juistheid van deze stelling ondervinden we maar al te goed op de afgespoelde gronden die we zo hier en daar in het inundatiegebied van Wal cheren aantreffen. Vooral in de Zuid-Watering bijv. in de „Zaaihoek" liggen veel afgespoelde gronden. Op deze gronden worden vaak slechte opbrengsten verkregen, de groei der gewassen is beneden peil, terwijl door de slechte structuur de teelt soms geheel of gedeelte lijk mislukt, Immers op deze gronden is de humusrijke laag teelaarde soms geheel of ten dele weggespoeld, zodat een humusarme ondergrond overblijft. Deze ondergrond is kalkhoudend of ook vaak kalkloos. Tijdens de regenperiode slaan deze gronden geheel dicht en verslempen. Het herstel van afgespoelde grond verloopt zeer langzaam en is zeer kostbaar. Alles moet erin ge bracht worden, zowel kunstmest als stalmest en gips en liefst in grote hoeveelheden. Vooral stalmest of groenbemesting blijkt goede resultaten op te leveren. Stalmest is echter niet altijd aanwezig vooral niet op de akkerbouw bedrijven. In dit verband verdient het rioolslib zoals dit bijv. te Souburg en Westkapelle vrijkomt onze volle aandacht. De hoeveelheden organische stof die op deze manier vrijkomen zijn echter zeer gering. De Coöp. Landb. Ver. „Eiland Walcheren" brengt momenteel een compost product in de handel van de composterings-installatie te Vlissingen. Volgens analyse van het Rijkslandbouwproefstation te Maastricht bevat dit product bij 40,7 vocht: 18,6 nuttige organische stóf. 0,65 stikstof totaal, 0,35 fosforzuur, oplosbaar in mineraalzuur, 0,45 kali, oplosbaar in water, 2,7 kalk (CaO), oplosbaar in mineraalzuur. Dit product komt in groter hoeveelheden be schikbaar en het verdient alle aanbeveling, mede doordat de prijs zeer billijk is. Door een compostbemesting van 20 la 30 ton per ha zullen de afgespoelde gronden spoediger her steld zijn. Ook van tuinderszijde is de belangstelling voor deze broeimest te verwachten. NOORD-BEVELAND. Onder zeer natte omstandigheden werd vorige week de demonstratie met hoge en lage drukban- den "aan landbouwwagens en opleggers gehouden. De belangstelling was vrij groot, waarschijnlijk had de vele regen van de voorgaande nacht wel wat extra bezoekers getrokken. Het perceel reed zeer zwaar en de wagens konden dan ook niet zwaarder afgeladen worden dan 3200 kg totaalge wicht. Hierbij moet men echter niet uit het oog verliezen dat steeds nieuwe banen-, gemaakt moes ten worden, wat in de practijk niet nodig is. Des namiddags was nog meer trekkracht nodig, zodat men deze cijfers niet zonder meer vergelijken mag, met die van 's morgens. Toch kwam wel duidelijk naar voren, dat de Cova lagedrukbanden onder dergelijke omstandigheden belangrijk minder trek kracht vragen. Ook de vliegtuigbanden kwamen gunstig voor de dag. Een ander voordeel van deze kleine banden is ook, dat men een lage wagen heeft, wat het bieten laden gemakkelijk maakt. Voor zakgoed zijn ze echter te laag. Ook voor de opleggers bestond veel animo, en vooral op de bedrijven waar geen paar den meer beschikbaar zijn, vraagt dit type wagen extra de aandacht. Men kan dan in de bietencam pagne met een wieltrekker heel wat meer pres teren als dat men enkel op normale wagens aan gewezen is. Ook werden nog de bekende Oriam en Ritscher antislipkettingen beproefd, die ook hier weer bewezen, dat er heel wat meer bereikt kan worden. Over het verschil tussen deze beide typen zullen we ons hier niet bezig houden, er is reeds zoveel over gesproken en geschreven. Niettegenstaande verschillende moeilijkheden vanwege het slechte weer kan de Ver. voor Be drijfsvoorlichting op een geslaagde dag terugzien. THOLEN—ST. PHILIPSLAND. Door de regenbuien van de laatste weken is het land vrij riat geworden, waardoor het bieten men nen minder vlot verloopt dan een maand geleden. Gelukkig loopt de bietenoogst ten einde en komt er een wat rustiger periode op het bedrijf. Daarom vragen we deze week uw aandacht voor een betere ontwatering van het grasland. Bekijken we op het ogenblik de weiden in de graslandkernen, dan zien we overal grote plassen water op het weiland staan. Misschien dat sommige collega's zeggen dat is altijd al zo geweest, dus waar züllen we ons druk om maken. Vergeet echter het oud Zeeuwse gezegde niet: ,,In water kan men wel vissen maar niet boeren". Dit geldt ook voor het grasland. De vorige herfst werden enkele Weiden goed be- greppeld door middel van een eenvoudige greppel- plóeg. Deze weiden begonnen van het voorjaar vroeger te groeien, terwijl door verbetering van de zode de grasopbrengst een hele zomer hoger was. Dit heeft iedere weiboer kunnen zien. Daar de resultaten zo goed waren, schaften 2 collega's een greppelploeg aan. Eén der eigenaren, n.l. col lega De Rijke te Poortvliet, adverteerde vorige week het graslandbegreppelen tegen een vergoe ding van ƒ1,50 per gemet. Een dergelijk luttel bedrag kan voor niemand een bezwaar zijn om het grasland nu van overtollig water te ontlasten. De schade die er jaarlijks ontstaat door slechte ont watering van het grasland is vele malen groter dan de kosten van begreppelen. Laten we er een eer in stellen dat Thoïen vooraan kcmt in betere ontwatering van de weiden. SCHOUWEN EN DUIVELAND. De maïsoogst in het Westen van ons Eiland be hoort tot het verleden. Nog circa 14 dagen en de club „Zierikzee en Omgeving" is ook klaar. De maïsoogst is dit seizoen niet ongemerkt voorbij ge gaan. Wij hebben met verschillende moeilijkheden te kampen gehad. Vooral het af dorsen gaf in het begin van de campagne nogal strubbeling. Later in het seizoen was dit veel beter, vooral toen de machine werkte met stompe slaglijsten. Dit was het echter niet alleen, de rijpheid nam toe, zodat de korrel iets meer los aan de spil kwam te zitten. Verder is wel een duidelijk verschil geconstateerd t. o. z. van de rassen. Het ene ras dorst aanzienlijk beter dan het andere. Hierop komen we nog wel eens terug. Hoe groot het verschil kan zijn tussen de betaal de prijs en de waarde van veevoeder toont ons een recente publicatie van de heer C. den Engelsen die wij door zijn omvangrijkheid helaas niet in ons blad op kunnen nemen. In „Wat kost veevoeder en wat is het waard" geeft de schrijver ons een hoeveelheid documen tatie materiaal die in de praktijk goed gebruikt kan worden als richtlijn bij verkoop en aankoop van veevoeder op het bedrijf. Zoals de schrijver reeds opmerkt, is een derge lijke vergelijking niet in alle omstandigheden door slaggevend, omdat immers verschillende producten of een te laag percentage hebben aan de gewenste onderdelen (stro en kaf), zodat te veel ballaststof- fen gegeven zouden worden? of een beperkte houd baarheid, wat speciaal betrekking heeft op saprijke vöedermiddelen (kuilvoer, pulp). Ook andere bijzondere eigenschappen kunnen het product een waarde geven, die niet direct in de prijs tot uitdrukking komt. Op de methode van berekening zullen we hier niet nader ingaan. Alleen willen we vermelden, dat het resultaat hiervan is, dat de prijs van een kg verteerbaar ruw eiwit (vre) of per kg eiwitvrije zetmeel waarde (evzw) dubbel zo hoog blijkt te zijn in de geconcentreerde middelen, in vergelijking met de weinig geconcentreerde. Zo loopt de prijs van een kg vre in een product met een percentage van 35 in de droge stof op tot 1,25, terwijl dit nog slechts 0,66 bedroeg in een product met een vre percentage van 1 Bij een oplopen van het percentage zw in de droge stof zien we de prijs stijgen van ƒ0,22 per kg evzw bij 15 tot ƒ0,46 bij 90 zw in de droge stof. Bij de berekening zijn de producten onderverdeeld in drie groepen, te weten die met een ruime, ge middelde en nauwe verhouding tussen het eiwit en het zetmeel. Uit deze drie groepen geven wij U hieronder enige sprekende voorbeelden, waaruit kan blijken dat de prijs die het voer waard is op grond van zijn samenstelling niet in alle gevallen overeenkomt met de prijs, die er in de praktijk voor betaald wordt. a af boerderij f franco boerderij. Met een ruime eiwit-verhouding Voedermiddel Prijs in guldens per 100 kg voer Handelspr. 1 Waardepr. Handelspr. minder of meer dan waardepr. Maïsmeel 49,f 40.70 8.30 Gerstemeel 36,80 f 33,90 2,90 Voeraardapp. 4.50 f 8,12 - 3,62 Haver 34.80 f 28,08 6,ö2 Voederbieten 2,— a 4,19 2.19 Gedroogde pulp 21.80 f 22.82 1.02 Hoe het ook zij, dit seizoen geeft ons overduide lijk geleerd, dat wij er nog niet zijn. Veel moet nog geleerd worden, zoals: 1. Bemesting. 2. Standdichtheid. 3. Rassenkeuze hybriden 4. Wijze van oogsten. 5. Wijze van afdorsen. 6. Tijdelijke bewaring in maïsdroogren. Punten te over om a.s. winter op uw vergade ringen, praatmiddagen en -avonden met elkaar te bespreken. Vooral het laatste punt is m.i. zeer urgent. Wij kunnen dan het artikel van de heer Ir. Koopman, alsmede van de heer v. d. Have volledig onder schrijven. Laat ik U dan tot besluit mogen verklappen, dat het Bestuur van de maïsclub „Zierikzee en Om geving" reeds in haar bestuursvergadering van half October j.l. heeft besloten voor te stellen een volgende oogst, althans gedeeltelijk, in rennen te gaan vóórdrogen. Dit is dus geheel in de geest van voornoemde heren. Bij het rondtoeren door onze polders behoeft men niet op de kalender te kijken om te zien dat wij al diep in het najaar zitten. Nog enkele weken en de bieten zijn geruimd. Ik hoorde vorige week al een landbouwer zeggen, ik wil weer eens een keer met St. Nicolaas klaar zijn. voor u Met een gemiddelde eiwit-ver houding: Voedermiddel Prijs in guldens per 100 kg voer Handelspr. minder of Handelspr. Waardepr. waardepr. Eiwitrijk varkensmeel Kunstmatig gedroogd gras Verse bietenk. Grashooi Veldboonstro 37.60 f (op de bon) 28.80 f 2.50 a 12,- f 3,— a 32.93 72,70 7.72 12.12 6.47 4.67 3- 6,10 5,22 0,12 3.47 Met een nauwe ei wit-ver houd'«3;: -$fc. Voeder middel Prijs in guldens per 1C0 kg voer Handelspr. minder of meer dan Handelspr. W.iardepr. waardepr. Ondérmelk Rundveemeel C Lucernemeel Lucernehooi Tarwezemelen Erwtenstro 7.- f 42.- f (bonprijs) 31.80 f 14.- a 29,— f 7.- a 5 93 43.47 20.33 13.97 2J.34 6.61 1.07 1.47 11,47 0,97 8.66 0.39 Zo zien we dus in de eerste groep dat gestemeel en vooral haver en maïsmeel onder de huidige omstandigheden, in verhouding tot hun voeder- waarde momenteel vrij duur zijn, wanneer men hiermee d'e behoefte aan zetmeel wil dekken. En het advies om b.v. varkens een ruime hoe veelheid aardappelen in het rantsoen te verstrek ken vindt in deze tabel een aanknopingspunt, ter wijl ook de nog niet veel gebruikte gedroogde pulp er vrij goéd afkomt. In de tabel van de producten met een gemiddelde eiwitverhouding springt het kunstmatig gedroogd gras naar voren als een in verhouding tot de waarde, duur product. Het grashooi wordt vrij zui ver op zijn waarde geschat bij verkoop, doch de verse bietenkoppen komen er, tengevolge van hun tijdelijke overvloed, slecht af met hun handels waarde, welke op van de voederwaarde blijkt te liggen. Ook het stro van de veldbonen gaat, zij het dan ook in verzwakte mate, deze weg. Tenslotte zien we in de laatste tabel waarin de sterk eiwitrijke producten zijn ondergebracht voor al een merkwaardige tegenstelling tussen het lucernehooi en het lucernemeel. Indien men in plaats van lucernehooi, lucernemeel wil maken kan men dit uiteraard bereiken door het product naar de drogerij te brengen. Afgezien van het vochtgehalte kan de handelsprijs hierdoor ver hoogd worden met 17,80 per 100 kg product, wat

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 3