ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAl) uinyoutvini ZATERDAG 1 DECEMBER 1951. xituach-l échnologisch 1. vcor Zeeland WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. lint» D. J. VAN DER HAVE No. 2099. Frankering bij abonnement: Terneuzen 40e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum per advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. ©verzicfii Wij hadden het genoegen in de vorige week een drietal gebeurtenissen mee te maken, die veel in druk maakten, weshalve wij onze lezers iets van deze indruk willen mededelen. In de eerste plaats bracht het Dagelijks Bestuur der Z.L.M. op uitnodiging een bezoek aan de Coöperatieve Suikerfabriek te Dinteloord. Nu zullen vermoedelijk velen onzer lezers deze prachtige fabriek ook al eens bezocht hebben, zo dat wij een beschrijving hier achterwege menen te kunnen laten. Het zijn dus meer de gedachten, die tijdens en na deze bezichtiging bij ons opkwamen, die wij op papier gaan zetten. Wij menen dan vooreerst, dat de boeren van heden zich gelukkig mogen prijzen, dat hunne voorvaderen de moed en het inzicht hebben gehad, ondanks de heel andere en in vele opzichten moeilijker tijden, over te gaan tot het oprichten van suikerfabrieken op coöpera tieve basis. En de groei en bloei van de verschil lende fabrieken hebben aangetoond, dat de boer volledig in staat is zijn eigen producten te verwer ken en zich daardoor onafhankelijker te maken van anderen. Wie de fabriek te Dinteloord beziet, kan niet anders dan bewondering gevoelen voor de groep van producenten, waaruit de mannen voort kwamen, die dit tot stand brachten en waaruit ook thans de mannen voortkomen, die deze zaak be sturen. Wij dachten, mede naar aanleiding van gevoerde gesprekken, echter ook aan andere dingen, die niet nalieten een gevoel van onrust te verwekken. De toekomst van het Zeeuwse gewas: de suikerbiet. Elke Zeeuw kent het mooie gewas, dat zoveel bedrijvigheid in onze provincie teweegbrengt in de WISSENKERKE: Woensdag 5 December in Hotel „De Kroon." TERNEUZEN: Woensdag 5 December in Hotel „Des Pays-Bas." ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau." MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht." (Het ligt in ons voornemen de zitdag op Donderdag 6 December met 2 personen te houden.) OOSTBURG: Woensdag 5 December van 2%4% uur in Café „De Vuijst". AXEL: Zaterdag 8 December van 2%4% uur in Hotel „De Lozanne". ZIERIKZEE: Donderdag 13 December van 11 12% uur in Hotel „Huis van Nassau". THOLEN: Zaterdag 15 December van 10%12% uur in Hotel „Hof van Holland". GOES: Iedere Dinsdag in het Landbouwhuis. Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. herfstmaanden. Weken achtereen staat het Zeeuw se platteland in het teken van de suikerbiet. Vrachtauto's, schepen, goederentreinen en boe renkarren vervoeren de millioenen kilo's bieten naar de losplaatsen of naar de fabrieken. De wegen zijn er modderig en slipperig van. Duizenden handen vinden maandenlang werk met het steken en koppen der bieten, met het ver voer en bij de verwerking. Wij zouden de suikerbiet een typisch werkgele- genheidsgewas willen noemen. Maar daarnaast is het een gewas, dat uit nationaal-economisch oog punt bekeken, een uiterst belangrijke plaats temid den van de overige akkerbouwgewassen inneemt. Het levert namelijk procentsgewijze zeer vele voe dingsstoffen per Hectare en dat is in een land als het onze met zijn weinige energiebronnen niet te versmaden. Vooral in verband met het streven van de Overheid om zov? mogelijk veevoeder in eigen land te verbouwen, is de suikerbiet met als hoofdproduct natuurlijk de suiker voor menselijk verbruik, doch met als zeer waardevolle bijproduc ten het loof, de koppen en de pulp een begerens waardige vrucht. Naast een werkgelegenheidsge- was is het tevens een deviezenspaargewas. Het ideaal van Minister Mansholt is dan ook, dat er in ons land voldoende suikerbieten verbouwd zullen worden voor de eigen consumptie suiker voorziening, waarnaast dan tevens een grote hoe veelheid kostbaar veevoeder wordt gewonnen. Hier voor is een areaal nodig van ongeveer 75.000 ha. Om de boeren tot deze krachtsinspanning te bewe gen werd dan ook enige jaren de prijs van de sui ker zo vastgesteld, dat de fabrieken een bietenprijs konden uitbetalen, die een stimulerend karakter droeg. En het areaal steeg met een sprong tot ongeveer 67.000 ha. Daar genoemde factoren nog steeds aanwezig zijn, zelfs in versterkte mate, zou men gevoegelijk INHOUD: Overzicht Zitdagen Boekhoudbureau en Secretariaat der Z. L. M. Tuinbouwmiddag der Z. L. M. Algemene Vergadering der Z. L. M. Adviesbureau voor Oorlogsschade Mededeling Keuringsdienst Zeeland Uit de Provincie Wij lazen voor U Lonen en sociale voorzieningen Bestrijding bruine rat Mais Teelt van zaai- mais in 1952 De Boeren jeugd Productie, afzet en prijsvorming van de melk op Zuid-Beveland Wintertelling 1951 Onderzoek op sporenelemen ten voor land- en tuinbouw Wat is bedrijfseco nomisch onderzoek? Vergadering melkafzet Uitslag prijsvraag Z. A. R. Tholen en St. Philips- land Het Zwitsersch reisje De Toondag en Veetentoonstelling te Goes Cursussen Volks hogeschool Bram uit de Slikhoek Noord-Bra bantse Maatschappij van Landbouw Uit de Krin gen en Afdelingen Marktberichten. de toekomst voor de suikerbietenteler met ver trouwen tegemoet kunnen zien. Nadelen van te uitgebreide teelt. Naast de verschillende voordelen, die er voor ons land zitten aan een groot areaal suikerbieten en die voor de teler slechts kunnen bestaan uit een lonende prijs, kleven er echter voor de boer ern stige nadelen aan een te grote oppervlakte suiker bieten. We menen er goed aan te doen hierop de aan dacht van de Overheid nog eens ten overvloede te vestigen. Niet omdat deze nadelen in Den Haag niet bekend zouden zijn, maar omdat wij de indruk hebben, dat deze aldaar onderschat worden. In de eerste plaats denken wij aan het technische gevaar van het suikerbietenaaltje. Vele Zeeuwse kleigronden, zo bij uitstek geschikt voor de ver bouw, dreigen bietenmoe te worden, voorzover zij het al niet zijn. Aan deze factor valt niets te ver anderen, doch zij is een natuurlijke belemmering van een uitbreiding van de teelt. Factoren van even ernstige aard, waaraan wel wat te verhelpen valt, dreigen echter het Zeeuwse areaal te verkleinen. Wij noemen de arbeidsmoei- lijkheden. De suikerbiet is een zeer arbeids-inten- sief gewas, dat bij de verpleging en bij het rooien flinke arbeidstoppen met zich brengt. Dat betekent n vele gevallen het werken met losse arbeiders. En dit nu biedt vele nadelen. Het is in de jaren na I Door de Tuinbouwcommissie der Z. L. M. wordt op Maandag 10 December 1951, des namiddags 1,30 uur, in de „Prins van Oranje" te Goes een Tuin bouwmiddag georganiseerd. Het programma luidt als volgt: 1. Opening door de Voorzitter van de Tuinbouw commissie der Z. L. M., de heer P. J. J. Dekker. 2. Moet de tuinbouwteeltregeling worden ge handhaafd? Sprekers: Pro, de heer W. J. van Kampen, Voorzitter van de Afd. Tuinbouw van het K.N.L.C. te Voorburg. Contra, de heer M. Prins, Voorzitter van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen te Den Haag. 3. Is een teeltregeling voor de fruitteelt ge wenst? Spreker: de heer C. Boudewijn, Voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie te Den Haag. 4. ten. 5. Gedachtenwisseling over bovenstaande pun- Voorkomende zaken en sluiting. Alle belangstellenden zijn welkom! Houdt deze middag vrij. Dit geldt speciaal ook voor de jon geren. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE heeft op eigen bedrijf nog MAISRENNEN beschikbaar en kan desgewenst ook nadrogen en dorsen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1