Kort verslag ZITDAGEN l POEKHOUDBUREA!) No. 2O0B. Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 24 NOVEMBER 1951, onotrusch-T^clmologiscl;^ WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. D. J. VAN DER HAVE voor Zeeland •T T O D 3»© Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z.L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. i Secretariaat der Z. L. M.. ABONNEMENTSGELD voor niet-ledac van deze organlsa- I Landbouwhuis, Goes - TeL 2345 ties bedraagt 10,per jaar. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum per advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. van de vergadering van het Dagelijks Bestuur der Z. L. M„ gehouden op Maandag 19 November 1951 te Roosendaal. De Voorzitter, Ir. M. A. Geuze, opent de verga dering met een hartelijk woord van welkom tot de aanwezigen. Een bijzonder welkom roept spreker toe aan de heer J. M. van Bommel van Vloten, die in zijn functie van Voorzitter der Verenigde Coöperatieve Suikerfabrieken des middags de gast heer van het Dagelijks Bestuur zal zijn bij het be zoek aan de suikerfabriek te Dinteloord. Het is nuttig dat men aldus een kijkje krijgt in de indu striële sfeer en spreker betuigt bij voorbaat zijn dank voor de uitnodiging tot bezichtiging van deze grote en moderne fabriek. Mededelingen inzake dè Stichting v. d. Landbouw. 1. Gerstpositie. De Regering heeft voor de volgende periode 60.000 tón Australische gerst gekocht, welke onge veer Januari verwacht wordt. Deze gerst is prima gerst, droog, grof en blank, prijs vermoedelijk 39-— c.i.fRotterdam en niet zoals reeds werd verteld tegen 36,—. 3. Vlasregeling 1952. Het voorstel voor de nieuwe oogst behelst eeri uitzaai van 4500 ha vlas door de Belgen in Neder land (vorig jaar 3000 ha). Dit is inmiddels goed gekeurd. De export van gerepeld vlas zal geheel vrij zijn. 4. Nieuwe melkprijs. De nieuwe garantieprijs wordt 20 cent, overeen komstig het voorstel van de Stichting voor de Landbouw. 5. Haver. De afzetmogelijkheden voor goedgekeurde zaai- haver worden gunstig beoordeeld. 6. Wachtgeld- en werkloosheidsverzekering. De drie Centrale Landbouworganisaties zullen, nu de Regering het besluit genomen heeft de wet midden volgend jaar in te voeren, een ernstige poging wagerr de termijn van werkzaamheid in de landbouw; welke nodig is om voor uitkering in aanmerking te komen, te verhogen van 156 op 234 dagen. Het standpunt, inzake de uitkering voor losse arbeiders is voor het gehele jaar: uitkerings percentage x normaal geldend uurloon X normaal geldende arbeidstijd. 7. Export Aardappelen. Er gaan 20.000 ton zandaardappelen naar Duits land. 8. Nabetaling suikerbieten. De nabetaling vanwege de loonsverhoging van 5 in 1949 zal voor de suikerbieten thans binnen afzienbare tijd haar beslag krijgen. Deze nabeta ling bedraagt 22 cent per 100 kg suiker, omge rekend op 1000 kg bieten. Tuinbouw. Het bestuur bespreekt de Besluitenlijst van de vergadering van de Tuinbouwcommissie der Z. L. M. Het verslag van deze vergadering werd reeds in het Zeeuwsch Landbouwblad van 10 November gepubliceerd. Het Dagelijks Bestuur besloot het verstrekken van een financiële bijdrage ter bestrij ding van de kosten, verbonden aan een onderzoek naar de waterbeweging op groter diepte in de Westhoek van Schouwen te onderwerpen aan een nader onderzoek. Dat een speciale bespreking ge wijd zal. worden aan de bijzondere bepalingen van dé C.A.O. voor de Tuinbouw 1952/1953, waarbij enkele tuinbouwwerkgevers zullen worden uitge nodigd, teneinde o.a. de werktijden te bezien, acht de vergadering toe te juichen. Tenslotte gaat het Dagelijks Bestuur accoord met het voorstel om op 10 December 1951 in de „Prins -van Oranje" te; Goes een tuinbouwmiddag der Z. L. M. te organiseren. Hier zullen inleidingen ge houden worden over de teeltregeling voor de groente- en fruitsector. Zeer deskundige sprekers zullen hier het voor en het tegen belichten, te weten de heren Van Kampen, Voorzitter van de Afdeling Tuinbouw van het K.N.L.C., Prins, Voor zitter van het Centraal Bureau voor de Tuinbouw veilingen en Boudewijn, Voorzitter van de N. F. O. Provinciale Verordening T.B.C.-bestrijding Na een toelichting door de Directeur van de Ge zondheidsdienst, de heer Wagenaar, bespreekt de vergadering uitvoerig de nieuwe ontwerp-verorde- ning, ontworpen door de Provinciale Gezondheids dienst voor Dieren in Zeeland, die is toegezonden aan het Provinciaal Bestuur. Het bleek, dat, nu het Nationale Plan van de tuberculosebestrijding is ingediend, het noodzakelijk w?? de bestaande Pro vinciale Verordening te wijzigen. Was tot voorheen het onderzoek op tuberculose alleen voorgeschreven, thans is ook het vrij maken van tuberculose voorgeschreven. Hierdoor is dus aan alle veehouders de plicht opgelegd om hun reagerende dieren op te ruimen. Een en ander gaat gepaard met behoorlijke subsidie, maar het spreekt vanzelf, dat de veehouders, die kosten héb ben gemaakt om vrij te. worden, bescherming vra gen tegen infectie van buitenaf. Voor zover dit ge vaar van buitenaf komt van de aangeslotenen van de Stichting, Gezondheidsdienst, is het intern wel mogelijk deze matérie te regelen. De groep veehandelaren staat echter nog steeds buiten deze organisatie en het is noodzakelijk, dat ook zij zich richten naar het grote plan van de tuberculosebestrijding. Aangezien in Zeeland in de komende jaren bijna 2 millioen gulden zal moeten worden gestoken in deze bestrijding is het tevens te begrijpen, dat alles in het werk gesteld moet worden om nieuwe infecties te voorkomen. Dit kan zoveel mogelijk worden bewerkstelligd door de gehele invoer van elders in Zeeland te verbieden, wanneer niet dè bewijzen aanwezig zijn, dat dit vee t.b.c.-vrij is. Daarnaast moet de afvoer uit Zeeland van reageer- ders, in hoofdzaak naar de slachthuizen, mogelijk blijven. Voor rundvee met een borstomvang van minder dan 140 cm zijn uitzonderingsbepalingen opge nomen. De vergadering ziet de noodzaak van de voorge stelde wijziging in en besluit dit te bestemder plaatse mede te delen. Nu wij eenmaal de weg van de bestrijding zijn opgegaan, zal deze tot het einde afgelegd dienen te worden. Wel meent het Dagelijks Bestuur dat Onder ogen gezien dient te worden of het vele werk, dat door de huidige maatregelen ook op ander veterinairgebied op de schouders van de vee artsen wordt gelegd, door hen zodanig kan wor den gedaan, dat niet de veehouder de dupe wordt van eventuele verzuimen; Data Hoofdbestuur- en Algemene Vergadering. Besloten wordt de eerstvolgende Hoofdbestuurs vergadering der Z. L. M. te houden op 7 Dec. a.s. en de Algemene Wintervergadering op Maandag 17 Dec. te Goes. Maïsteelt. De vergadering bespreekt de verschillende as pecten van de maïsteelt. Het blijkt, dat nog vele vraagstukken zich voordoen ten aanzien van de rassenkeuze, het rijpen, het oogsten, het dorsen en het drogen. Men vraagt zich af, hoe een en ander zich zal ontwikkelen, wanneer de maïsteelt zich op de kleigronden nog uitbreidt, waar zeer zeker rekening mee zal moeten worden gehouden. Een vraag, die de moeite van het bestuderen waard lijkt, is bijvoorbeeld of het plukken van de maïs INHOUD: Kort verslag vergadering Dagelijks Bestuur der Z. L. M. Zitdagen Boekhoudbureau en Secretariaat der Z. L. M. Productie, afzet- en prijsvorming voor de melk in Zeeuws-Vlaanderen Uit de Provincie Bestrijding van het mond- en klauwzeer Emigratie De T. B. C.-bestrijding bij het rundvee Kort bericht Enkele opmer kingen naar aanleiding van de enquête naar het optreden van vergelingsziekte in de suikerbieten Algemene vergadering Coöp. Aan- en Verkoop verenigingen Ring Goes Enige aantekeningen over de maïsteelt in de Balkan Aardappelbewaar plaatsen met buitenlucht-koeling Boerenjeugd Voor de Plattelandsvrouw Tuinbouw: Uit en voor de polder; Tuinbouwmiddag der Z. L. M. Noord-Brabantse Maatschappij van Landbouw Radio Bram uit de Slikhoek Marktberichten. OOSTBURG: Woensdag 28 November, in Café „De Windt". ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". SEROOSKERKE (W.): Vrijdag 30 November in Café Huijsse, van 9 tot 1.30 uur. THOLEN: Zaterdag 1 December in Hotel „Hof van Holland". ADRESWIJZIGING DIRECTEUR BOEKHOUDBUREAU. Het privé adres van de heer B. Meijers, Directeur van het Boekhoudbureau van de Z. L. M., voorheen D. D. van der Boutstraat 6, is thans Stationsweg- 8, Goes. IJZENDIJKE: Zaterdag 24 Nov. van 11—1 uur in Hotel „Lievens". HULST: Maandag 26 Nov. van 2V-± —4 uür in Hotel „Het Bonte Hert". TERNEUZEN: Woensdag 28 Nov. van 2%—4% uur in Hotel „Des Pays-Bas". GOES: Iedere Dinsdag in het Landbouwhuis. Komt hier met Uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. met de hand n'a de bietenoogst geen voordelen op levert boven het mechanisch plukken. Ook de mo gelijkheden, economisch en technisch bezien, voor het bouwen van droogrennen worden besproken. Mond- en klauwzeer. Naar aanleiding van het uitgebroken mond- en klauwzeer in Nederland bespreekt het Bestuur het voor en tegen van een verplichte inënting. Het blijkt wel, dat van een verplichting tot inenting in het gehele land niets komt. Gebleken is, dat de meeste gevallen voorkomen op die bedrijven, waar niet geënt is of die dieren hebben aangekocht, die niet geënt waren. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADIIANDEL K APELLE-BIEZELIN GE heeft op eigen bedrijf nog MAISRENNEN beschikbaar en kan desgewenst ook nadrogen en dorsen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1