HEREN SEeeuwse melfi ZITDAGEN M BOEKHOUDBUREAÜ PRODUCTIE, AFZET EN PRIJSVORMING Hybridemaïskweker ZATERDAG 10 NOVEMBER 1951. WAARIN OPGENOMEN HET NOQRD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. Bestuursleden van de Afdelingen OPGELET D. J. VAN DER HAVE No. 2096. Frankering bij abonnement: Terneuzen. ^omisch-TechnoJoc- voor Zeeland M 1 D D E L i; 39e Jaargang LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z.L. M. en van de N.-Br. Mij van Landboaw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-lede* van deae ties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - TeL 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum per advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. INHOUD: Nummer gewijd aan het grondonder zoek (zie bladz. 6, 7, 8 en 9) Zitdagen Boekhoud- bureau en Secretariaat der Z. L. M. Bezoek Dage lijks Bestuur Z. L. M. aan de Kringen Productie, afzet en prijsvorming Zeeuwse melk Wij lazen voor U Van Boerderij en Organisatie Vee markt Oostburg Toewijzing tarwezemelen/-grint voor hengsten Coöp Vlasfabriek „Dinteloord" Kort verslag vergadering Tuinbouwcommissie der Z. L. M. De Boerenjeugd Cursus opleiding stal- en voederadviseur Tractorcursus te Wol- faartsdijk Tarweregeling oogst 1952 Kort Bericht Uw tractor met aanhangwagen (s) dient voorzien te zijn vanUit de Kringen en Af delingen Noord-Brabantse Mij van Landbouw Bram uit de Slikhoek Grondonderzoek op bietencystenaaltje Onderl. Verz. voor motor voertuigen Marktberichten. OOSTBURG: Woensdag 14 November in Café „De Windt". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 15 November in Hotel „Hof van Holland". ZÏERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". De zitdag van Donderdag 15 November hopen wij te houden met 2 per sonen. ST. PHILIPSLAND: Zaterdag 17 November in Hotel „De Druiventros". ZÏERIKZEE: Donderdag 15 November in Hotel „Huis van Nassau" van 1112% uur. THOLEN: Zaterdag 17 November in Hotel „Wed. Hoek" van 10%12% uur. GOES: Iedere Dinsdag in het Landbouwhuis. Komt hier met Uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. DOOR C. ZWAGERMAN. Waar Zeeland een uitgesproken akkerbouwge- west is, zijn velen geneigd de betekenis die vee houderij en melkproductie daar nog hebben, te on derschatten. De jaarlijkse melkproductie van 90 mil. kg en vee-omzet van zeker 40.000 stuks ver tegenwoordigt een waarde, die zeker opweegt tegen die van de in Zeeland verbouwde tarwe en gerst samen. Wij willen in enige artikelen een beschouwing wijden aan productie, afzet en prijsvorming van de melk, eerst voor ons gewest als geheel en daarna voor de afzonderlijke delen. Het zal dan blijken, in hoeverre de landbouwpolitiek van de Overheid, van diverse instanties op het terrein der voedselvoor ziening (Bedrijfschap voor Zuivel, Vakgroepen) en organisaties van de belanghebbenden in Zeeland, hierop van invloed zijn. Naar te hopen is, zullen de Zeeuwse landbouw organisaties en hun overkoepelend orgaan, de Stich ting voor de Landbouw, daaruit de conclusie trek ken, dat ook dit onderdeel, mede gelet op het in grijpen van diverse instanties, hun volle aandacht verdient. Meer en meer toch zakken we af naar de toestand, dat centrale instanties met grote machts bevoegdheid volgens uniforme richtlijnen, maatre gelen dirigeren, die zich onvoldoende aanpassen aan de bijzondere omstandigheden in bepaalde gebieden. En op het gebied van melkproductie en -afzet zijn de Zeeuwse omstandigheden zeer afwijkend van elders. Zo lang het mogelijk was, in overleg met organisaties en deskundigen in zo'n betreffend ge bied, de maatregelen aan de bijzondere, daar heer sende, omstandigheden aan te passen, kwamen er geen stukken. De mogelijkheden daartoe vermin- De Algemene Voorzitter der Z. L. M., Ir. M. A. Geuze, de Algemene Secretaris en de Adjunct- Secretaris zullen, zoals gebruikelijk is geworden, in de volgende week een ibezoek brengen aan alle Kringen. Tot de in deze Kringen te houden bijeen komsten zijn a'lle bestuursleden van de Afdelingen uitgenodigd. Gesproken zal hier worden over het Landbouw beleid en over het winterprogramma der Z. L. M. Tevens kunnen hier alle vragen behandeld en voorstellen overwogen worden. Het programma luidt als volgt: KRING WEST ZEEUWS-VLAANDEREN: op Maandag 12 November te Oostburg om 10 uur. KRING WALCHEREN: op Maandag 12 Novemiber te Middelburg om 1% uur. KRINGEN OOST- EN WEST ZUID-BEVELAND: op Dinsdag 13 November te Goes om 2% uur. KRING AXEL: op Woensdag 14 November te Terneuzen om 3% uur. KRING SCHOUWEN EN DUIVELAND: op Donderdag 15 November te Zierikzee om 1 uur. KRING NOORD-BEVELAND: op Vrijdag 16 Novemiber te Kortgene om 1% uur. KRING THOLEN: op Zaterdag 17 November te St. Maartens om 2% uur. KRING HULST: op Zaterdag 1 December. (Nadere gegevens rechtstreeks aan de Bestuursleden.) deren in toenemende mate, met funeste gevolgen voor de Zeeuwse melkveehouderij en vooral voor de economische consumptiemelk-voorziening. In December 1950 telde Zeeland op 184.000 ha cultuurgrond bij 6761 veehouders totaal 85900 run deren en daaronder 23.625 melkkoeien. Dit is per veehouder 12,7 runderen, 3,5 melkkoeien en per 100 ha cultuurgrond 47 runderen en 12,8 melk koeien. Voor de veerijke provincie Friesland waren deze laatste cijfers als volgt: Per veehouder 17 run deren, 11,5 melkkoeien en per 100 ha cultuurgrond 150 runderen en 90 melkkoeien. De fabrieksmelkdichtheid (melkproductie na af trek van wat op de boerderij moet blijven) is in Zeeland per ha cultuurgrond 257 kg, in Friesland 3248 kg. Hieruit blijkt wel het zeer bijzondere karakter der Zeeuwse rundveehouderij. Veel vee is onmis baar om het onscheurbare weiland te bezetten en de afvallen van het bouwland tot waarde te bren gen. Uitgebreide melkveehouderij ondervindt echter KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAAD HAND EL, K APELLE-BIEZELIN GE

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1