iMiH BOUW BEVREDIGENDE ONTWIKKELING VAN DE EXPORT UIT EN VOOR DE POLDER en de middelen voor de che mische bestrijding zijii verkrijgbaar bij: Fa. P. J. DE PUNDER, Kwadendamme, telf. K. 1194—235. Harkt- en Veilingberichten VEEMARKT 's HERTOGENBOSCH. GRAANBEURS ROTTERDAM. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM. AARD APPELMARKT GOES. STROVLAS. In de Memorie van Toelichting op de begroting 1951, onder par. 14, lezen wij n.l., dat de export van tuinbouwproducten zich in het afgelopen jaar bevredigend heeft onwikkeld. Ter illustratie hier van volgt dan een overzicht, waarin een vergelij king wordt gegeven van de omvang van de export respectievelijk in het le en 2e halfjaar van 1950 en het le halfjaar van 1951. Wij willen onze lezers dit overzicht niet onthouden: Export van producten, ressorterende onder het Hoofdbedrijfschap van Tuinbouwproducten. (In 1000,—.) PRODUCTEN: le helft 2e helft le helft 1950 1950 1951 Verse groenten 79.251 35.865 70.517 Verwerkte groenten 10.602 11.720 11.246 Vers fruit 18.316 32.544 18.793 Verwerkt fruit 11.692 32.485 18.610 Vers verwerkte Zuidvr. 1.088 1.126 576 Diversen (spec, etc.) 340 551 Groentezaden 2.929 2.533 2.846 Bloemzaden 1.587 1.914 1.145 Ov. zaden en peulvruchten 6.575 1.308 5.491 Bloembollen 14.396 98.156 16.557 Planten 704 2.297 902 Bloemen 9.961 5.921 9.061 Boomkwekerij 7.163 6.333 6.105 Totaal 164.264 232.542 162.400 Zo op het eerste gezicht valt in de le helft van 1951 een kleine teruggang te bespeuren ten opzich. te van het le halfjaar 1950. Indien men echter in aanmerking neemt, dat door de weersomstandig heden de oogst van voorjaarsgroenten in 1951 sterk is verlaat, valt de kleine export-daling erg mee. Verder zijn er in het le halfjaar van 1951 enige afzetmoeilijkheden geweest. Nemen wij op dit moment het export- en prijs verloop in aanmerking, dan moeten de resultaten over het 2e halfjaar 1951 zeker nog gunstiger zijn. In de Memorie van Toelichting wordt er o.m. op gewezen, dat niettegenstaande de in het algemeen gunstige gang van zaken bij de export van tuin bouwproducten het afgelopen jaar voor de onder scheidene sectoren van de tuinbouw sterk wisselen de uitkomsten heeft gebracht. De moeilijkheden, welke zich in de koudegronds-tuinbouw in 1950 hebben voorgedaan, zijn algemeen bekend. De directe aanleiding daartoe is te vinden in de gun stige weersomstandigheden, welke in 1950 tot een bijzonder grote productie hebben geleid. Doordat dit ook in het buitenland het geval was, kon de grotere productie niet tot waarde worden gebracht en werden toenemende hoeveelheden vollegronds-groenten doorgedraaid. De diepere oorzaak moest evenwel daarin worden gezocht, dat de opzet en structuur van vele koudegronds-bedrij- ven uit een oogpunt van bedrijfseconomie en pro ductie-keuze veel te wensen overlaat. Het beleid van de Minister zal er op zijn gericht te bevorde ren, dat de basis van deze bedrijven zoveel mogelijk wordt verbreed. Stopzetting nieuwe vergunningen. In dit verband willen wij er op wijzen, dat naar aanleiding van de ongunstige uitkomsten in de koudegronds-tuinbouw in 1950 door de georgani seerde tuinbouw een adres werd gericht aan de Minister, waarin om stopzetting van uitgiften van nieuwe teeltvergunningen-A werd gevraagd. Wèl werd in overweging gegeven de vrij-gekomen teelt, vergunningen aan jonge tuinders uit te geven. Wij hebben reeds gemeld, dat hierover een bespreking met de Minister heeft plaats gevonden, doch dat zijne Excellentie op dit moment geen speciale maat regelen van node acht. Om welke belangen het hier gaat, moge uit on derstaand overzichtje blijken: 1948 1949 1950 ha ha ha Uitgegeven nieuwe vergunningen 500 462 570 Ingeleverde vergunningen en ingetrokken 365 308 385 Meer aan nieuwe vergunningen ha 135 154 185 In 3 jaar tijds is dus het tuinbouwareaal met 474 ha uitgebreid. De georganiseerde tuinbouw zou nu graag deze uitbreiding voorlopig stopgezet willen zien om bin. nen het bestaande areaal de vrijkomende vergun ningen voor jonge tuinders te bestemmen. Inderdaad zou bedoelde oppervlakte voor andere doeleinden nuttig gebruikt kunnen worden. Intussen hield ir. K. B. BarteldS op i Oct, 1951 een radiocauserie over de Verbetering van het fruitsortimerit, waarbij hij wees op de enorme uitbreiding van het fruitareaal, de sterke toename van de productie tengevolge van deze uitbreiding en verbeterde cul tuurmethoden en cultuurzorgen door te blijven gaan. De heer ir Bartelds heeft in dit radiopraatje met het steeds terugkerende bijltje gehakt: Willen wij onze steeds groter wordende productie afzet ten, dan moeten wij goed en nog eens goed mate riaal aan onze buitenlandse afnemers aanbieden. Wanneer wij zo eens op de veilingen rond kijken dan is er werkelijk goed fruit te zien, doch wat komt er toch ook nog een massa rommel ter vei ling en een fruit waar veel aan mankeert. Wat kan daar inderdaad, ondanks de vele goede raadgevin gen, toch nog in verbeterd worden. Dit minderwaardig fruit wordt ook afgezet, ver werkt of verconsumeerd en is eigenlijk een sta in de weg voor het goede fruit. Deze rommel moet deswege van de veilingen verdwijnen; het gaat langzaam, doch, laten we hopen, zeker. Tenslotte hebben wij nog enig Boekennieuws. Wij ontvingen heden de 5e herziene druk van de handleiding bij het lager land- en tuinbouwonder- wijs over de Bijenteelt door A. S. Planting. In dit boekwerk wordt uitvoerig stilgestaan bij de geschiedenis, omvang en betekenis van de bijen, het leven van de bij, de verzorging, ziekten en vijanden, kortom een bijenliefhebber treft in dit boekje alles aan wat hij van de bij weten wil. Te verkrijgen ibij de Uitgeversmaatschappij van J. B. Wolters te Groningen tegen de prijs van 1,25 per stuk. Van dezelfde Uitgeversmij ontvingen wij de 17e herziene druk van de handleiding bij het lager land- en tuinbouwonderwijs over de Plantkunde door Fop. I. Brouwer. Hoewel dit boekje van bijzonder belang is voor het schoolonderwijs kan het individu er eveneens zijn kennis op het gebied van de bouw, indeling, stofwisseling, groeiverschijnselen en erfelijkheid der planten mee verrijken. Te verkrijgen bij dezelfde Uitgeversmij tegen de prijs van 1,50 per stuk. De L. In dit artikel zetten we ons praatje over de tomatenziekten voort, en zullen eens nagaan welke narigheden onze tomatenplanten nog verder kun nen worden aangedaan. In de eerste plaats over een verschijnsel, dat geen ziekte is, doch hetwelk door veel mensen voor een ziekte wordt aangezien en vrij algemeen voor komt. Dat is een krulling van de bladeren. Dit komt veel voor, het zijn vooral de oudste bladeren die dit verschijnsel het eerst en het meest vertonen. Ze krullen daarbij zo sterk, dat er van dé bovenkant van het blad niets meer te zien is. Elk blad verandert daarbij ongeveer in een koker tje, hetgeen de planten een minder fraai aanzien geeft. Hoewel dit niet altijd het geval is, kan er toch behoorlijk schade door ontstaan. De schade kan een gevolg zijn van een onvolledige vruchtzetting. Hoe ontstaat nu dit krullen van de bladeren? Het is de gewoonte om tomatenplanten, wanneer ze een zekere hoogte hebben bereikt, te toppen. Meestal gebeurt dit boven de 3e of 4e bloemtros, dit hangt meestal af van de ontwikkeling der planten. Welnu, doordat deze planten op een zodanige manier in hun groei worden gestremd, reageren ze hierop door een krullen van de bladeren. Het is een gevolg van het opeenhopen van de voedingsstoffen in de bladeren. Deze stoffen zijn in hoofdzaak bestemd voor de opbouw van nieuwe delen. Door dat men nu de top heeft weggenomen en ook de zijscheuten regelmatig uitbreekt, is er voor de voedingstoffen geen voldoende afzet meer, ze worden in de bladeren niet meer verder getrans porteerd, ze raken overvol, worden daardoor stijf en daarbij zeer kortbrak. Wanneer het wat al te erg wordt, kan men een vertakking laten staan, doch meestal doet men dit niet. Schadelijk voor de planten is het verschijnsel, als zodanig niet. Het is een bewijs, dat ze meer kun nen voortbrengen dan van haar wordt gevraagd, het kan de opbrengst wel enigszins beïnvloeden. Het krullen der bladeren, zoals dit hierboven is beschreven, moet niet worden verward met een aantasting door bladluizen. Wanneer de planten door deze ongenode gasten zijn aangetast, krullen de bladeren juist in tegenovergestelde richting. Hierbij krult dus de onderzijde naar binnen. In de ineenerekru 1de bladeren vindt men dan de luizen kolonies. Bij een aantasting, waarbij de bladeren ineen- krullen, loopt men grote kans, dat de planten er aan ten ondergaan. Men dient, wanneer er luizen worden gevonden, zo vlug mogelijk maatregelen te nemen. Daar het in een gewone moestuin, meestal maar gaat over een klein aantal planten, hebben de meeste mensen geen bestrijdingsmiddelen in voor raad. Meestal en zeer terecht, is men bang voor zwaar vergif, we denken hierbij aan Parathion. Om narigheden te voorkomen, zou ik in de moes tuin liever dit preparaat niet gebruiken. Voor een bestrijding van luizen in tomaten in de moestuin kan men gebruik maken van een 2 %-ige oplossing van gewone zachte, gele of groene zeep In water, waaraan men 1 brandspiritus to«< voegd. Daar de tomaten nogal gevoelig zijn voor een dergelijke bespuiting, doet men goed de eerste bespuiting uit te voeren met een oplossing ter halve sterkte, dus 1 zeep en V2 brandspiritus. Bij een lichte aantasting zullen de luizen reeds ver opgeruimd zijn. Ook kan imen gebruiken de, in de handel zijnde, Derrispreparaten, die in de sterkte moeten worden verspoten, zoals die op de verpakking staan aan gegeven. Nicotine is ook een uitstekend luisbestrijdend middel, doch verscheidene rassen tomaten zijn nog al gevoelig voor dit middel, vooral wanneer ze nog jong zijn. Om dus de risico van een eventuele beschadiging te voorkomen, doet men beter één van de eerstgenoemde bestrijdingsmiddelen toe te passen. R. A. ADGEVER. Op de markt van Woensdag werden aangevoerd 6180 stuks vee, zijnde: 3006 runderen, 385 vette kalveren, 279 nuchtere kalveren, 227 zeugen, 226 lopers, 1808 biggen, 212 schapen, 37 geiten. De prijzen waren als volgt: Melk- en kalfkoeien van 700 tot ƒ950; Guiste koeien 500 tot 750; Kalfvaarzen ƒ650 tot ƒ900, met papieren boven notering; Klam vaarzen ƒ500 tot ƒ625; Guiste vaarzen 500 tot 575; Pinken 350 tot ƒ475; Graskalveren ƒ180 tot ƒ280; Fokkalveren 90 tot ƒ130; Drachtige zeugen 265 tot ƒ345; Lopers 65 tot 80; Biggen 35 tot 50, zware soorten boven noteringSchapen 60 tot 80, vette scha pen liepen tot ƒ115; Zuiglammeren 75 tot 95, alles per stuk. Aanvoer slachtvee 886 stuks. Prijzen: le kw. ƒ2,55 tot 2,65, 2e kw. ƒ2,35 tot ƒ2,45, 3e kw. 2,20 tot ƒ2,30; Stieren ƒ2,30 tot ƒ2,45; Worst koeien ƒ1,80 tot ƒ2, alles per kg geslacht gewicht; vette kalveren van 1,85 tot 2,45, extra kwalitei ten boven noteringnuchtere slachtkalveren 1,45 tot 1,55; slachtzeugen 1,80 tot ƒ1,96, per kg lev. gew.; extra kwaliteiten 2 per kg lev. gew. met 4 kg tarra. BIGGENPRIJZEN W. ZEEUWS-VLAANDEREN. In dit gebied werden de volgende biggenprijzen betaald in de week van 8 tot en met 13 Óct. 1951: Biggen van 6 tot 8 weken 37,50 tot 40; Biggen van 8 tot 10 weken 40 tot 45. Tarwe. Matige aanvoer, welke vlot werd opge nomen. Franco fabriek op de gebruikelijke condi ties 24,45. Gerst. Eveneens klein aanbod bij prijshoudende stemming 33,50 tot 34. Haver. De prijs herstelde zich in de afgelopen week. Maalhaver werd betaald met 30,50. Zwaar dere soorten hoger. Schokkers. De goede kwaliteiten blijven goed gevraagd, terwijl het moeite kost de mindere soor ten te plaatsen 48 tot 64. Erwten. Waren vandaag het gevraagde artikel. Evenals bij schokkers valt het moeilijk om voor de mindere kwaliteiten kopers te vinden. Notering 39 tot 51. Bruine bonen. Iets meer belangstelling, 45 tot 54. Rozijnerwten. Flauwe stemming 50 tot 60. Capucijners. Flauwe stemming 55 tot 70. Karwijzaad. Rustige stemming 80 tot 90. Blauwmaanzaad. Rustige markt, ƒ110 tot ƒ130. Ruwvoeders. Voor stro was de stemming iets gemakkelijker. Het aanbod hooi was gering. Voor Voeraardappelen Werd heden 4,50 brd.-spoorvrij betaald. Op de aardappelbeurs te Rotterdam waren de noteringen voor klei-aardappelen van 35 mm op waarts Dinsdag als volgt: Eigenheimers ƒ10 tot 10,50, Bintjes 8,50 tot 9 en Koopmans Blauwe ƒ9,50 tot ƒ10; Nieuwlandse Zandaardappelen 35 mm opwaarts noteerden 8,50 tot 9,50. Voor zieke voeraardappelen werden 4 betaald en voor gezonde voeraardappelen ƒ4,75 tot ƒ5,25 al deze prijzen gelden per 100 kg en zijn berekend op de handelsvoorwaarden vastgesteld voor de verkoop van consumptie-aardappelen per wagon, schip of auto. Bintjes ƒ7,50 tot ƒ8; Koopmans Blauwe 9,50 tot 9,75; Eigenheimers ƒ9,25 tot ƒ9,50; Voeraard appelen 4,25. Er blijft steeds vraag naar strovlas maar door de sterk gestegen prijzen voor zaailijnzaad zijn de prijzen voor ongerepeld vlas sterk aangetrokken. Goede kwaliteit vlas gerepeld 38 tot 45 cent per kg; ongerepeld 34 tot 40 cent per kg; meerdere soorten gerepeld 3238 cent per kg; ongerepeld 28 tot 34 cent per kg, terwijl voor uitzonderlijk goede bartüen wel iets boven de noterinff werdt etealdi

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 9