Oncler«v!|s Z)e f ALGEMENE ANDELSVOORWAARDEN CURSUS BOEKHOUDEN EN BEDRIJFSLEER. VAN WINTERZAAIGRANEN. VERGADERING CENTR. LANDBOUW-ONDERLINGE VOOR DE PLATTELANDSVROUW MAAK EENS IETS ANDERS VAN APPELS. wekken, dat een toetsdoos onze practisehe land- en tuinbouw vooreerst nog weinig diensten zal kun nen bewijzen. Het zich blindstaren op het gemak en de snel heid, waarmee de bepalingen verricht kunnen wor- den zonder voldoende begrip te hebben voor het verband, dat bestaat met de voedingstoestand en de eventueel hieruit af te leiden voedselbehoefte van de plant, zou aanleiding kunnen geven tot een ver keerd kunstmestgebruik. Om dit te voorkomen wordt hier met de meeste klem naar voren gebracht, dat thans in het alge meen zonder voorafgaand onderzoek geen over bemesting geadviseerd kan worden aan de hand van de toetsdoosresultaten. In het huidige stadium zijn slechts het grond onderzoek en optredende gebreksverschijnselen betrouwbare bakens. Ir. K. H. S. HAASJES. Waar het ons gebleken is, dat in de praktijk be langstelling bestaat om zich voor te bereiden op het door de „Stichting Examens van de Georgani seerde Landbouw" ingestelde diploma voor dit vak, zouden wij gaarne een inzicht ontvangen omtrent de animo die hiervoor bestaat. Wij kunnen dan overwegen één of meerdere cursussen op nader te bepalen plaatsen te organi seren die speciaal op dit examen gericht zijn. Ter nadere toelichting delen wij belangstellenden mede, dat de exameneisen gaan over de volgende onderwerpen. A. 1. Rekenen; 2. Landbouwboekhouden3. Recht. B. 1. Algemene land'oouwkennis; 2. Landbouw bedrijfsleer; 3. Nederlandse Taal. In verband met de mogelijkheid van Rijkssubsidie aan te vragen verzoeken wij belangstellenden voor 20 October a.s. ons per briefkart zich voorlopig op te geven aan het Secretariaat der Z. L. M., Grote Markt, Goes. Aan de hand van deze opgaven zal dan een beslissing worden genomen. H Door de Stichting voor de Landbouw zijn in samenwerking met de Ondervakgroep Groothandel in Zaden voor Akker- en Weidebouw en de Neder landse Algemene Keuringsdienst „Algemene Voor waarden voor de verkoop van Zaaigranen van Landbouwgewassen door Telers aan Handel" op gesteld. Deze voorwaarden zijn-op 28 September 1951 ter griffie van de Arrondissements-Rechtbank te 's-Gravenhage gedeponeerd en zijn dus vanaf deze datum in werking. Zoals ook reeds bij andere Algemene Handels- voorwaarden is uiteengezet hebben de organiaties ook hier weer de volgende doelstellingen voor ogen gehad. In de eerste plaats de bevordering van het ■maken van deugdelijke en duidelijke overeenkom sten. In de tweede plaats het bevorderen van de rechtszekerheid. Door het gebruik maken van •koop-verkoopbriefjes ligt de inhoud van de ge maakte afspraken vast en kan hieromtrent later geen misverstand rijzen. Voorts wordt het verkrijgen van recht, indien er meningsverschillen zijn ontstaan, voor de betrok kenen gemakkelijker gemaakt door het instellen Van arbitragecommissies, bestaande uit op Jhet gebied van zaaizaad deskundige personen. De enige niet-bedrijfsgenoot op het gebied* van het zaaizaad zal de voorzitter zijn, welke de titel van Mr. in de rechten dient te bezitten, teneinde te bereiken dat de tussen de partijen gemaakte af spraken ook op juridisch juiste wijze worden vast gelegd. Indien wij iets nader op deze voorwaarden in gaan, dan zien wij, dat blijkens artikel 2 van de meeste artikelen niet mag worden afgeweken. In dien men van deze handelsvoorwaarden gebruik wi'l maken is het dus van belang om na te gaan of eventuele afwijkende bedingen niet in strijd zijn met de voorwaarden. Verder is het noodzakelijk, dat alle afwijkende bedingen op het koop- en ver koopbriefje worden vermeld. Aangezien koop. en verkoopbriefje in de practijk meestal beide door de handelaar worden opgesteld, is het voor de teler van belang, dat hij goed leest, wat hij onder tekent. Tevens moet er op worden gelet, dat geen twee handtekeningen worden geplaatst op koop- en verkoopbriefje. Op het koopbriefje mag slechts de naam ondertekening van de handelaar staan en op het verkoopbriefje de naam (ondertekening) van de teler. Zoals reeds is vermeld worden geschillen opge lost door een arbitragecommissie, welke bestaat uit drie personen, n.l. één arbiter, aan te wijzen door de teler uit een door de Stichting voor de Landbouw opgestelde lijst en één arbiter, aan te wijzen door de handelaar uit een door de Ondervak. groep opgestelde lijst en een arbiter, die tevens voorzitter is. De voorzitter is voor onbepaalde tijd aangewezen en inmiddels is als zodanig benoemd Mr. Dr. J. C. van Leeuwen te Utrecht. De Plantenziektekundige Dienst te Wageningen heeft er reeds op gewezen, dat om kiembeschadi- ging bij granen te voorkomen, zwakke partijen en partijen met een hoog vochtgehalte spoedig na het ontsmetten dienen te worden gezaaid. Dit advies houdt derhalve de aanwijzing in, dat het ontsmet ten zo kort mogelijk voor de uitzaai dient te ge schieden. Mede in verband met bovenstaande heeft het dagelijks bestuur van de N.A.K. besloten, ten aan zien van winterzaaigranen, af te wijken van het be paalde in art. 66 van het keuringsreglement, waar in wordt gezegd, dat partijen, die te veel door kiem- schimmels zijn aangetast, moeten worden ontsmet voordat tot plombering (en dus aflevering) wordt overgegaan. Het blijkt n.l. dat dit jaar in vele partijen winter granen kort schot voorkomt, terwijl eveneens en vrijwel als regel in meer of minder ernstige mate aantasting door fusariumschimmels is geconsta teerd. Om de nadelen van kiembeschadiging tijdens de bewaring te voorkomen, is dan ook besloten ont smetting vóór de aflevering niet voor te schrijven, doch de ontsmetting aan de gebruiker van het zaai zaad over te laten, waarbij deze een tijdstip zo kort mogelijk vóór het zaaien kan kiezen. Teneinde de gebruikers een zo goed mogelijke richtlijn te geven, zullen de keuringsdiensten van alle ter plombering aangeboden partijen een ge deelte van het monster ontsmetten, en uit eenzelfde monster de kiemkracht bepalen in het niet-ont- smette en het ontsmette zaad. De partijen, die in het niet-ontsmette zaad een kiemkracht hebben van 90 of hoger, zullen worden aangeduid als kiem- krachtsgroep I; de partijen, welke niet ontsmet de 90 niet halen, doch in het ontsmette zaad een kiemkracht hebben van 85 of hoger, worden aan geduid met kiemkrachtsgroep II, waarbij dan tevens op de label zal worden vermeed: „Ontsmet ten noodzakelijk, doch kort voor het zaaien". Het bovenstaande komt dus in de plaats van de normale voorschriften, die in verband met de zeer bijzondere omstandigheden, dit jaar voor de win tertarwe buiten werking zijn gesteld. Bij kwaliteitsgeschillen kan de voorzitter zich laten bijstaan door één of meer onpartijdige des kundigen, indien de beide andere arbiters niet tot overeenstemming kunnen komen. Wij wijzen er voorts nog eens op, dat het raad zaam is om de tekst van de A.V.Z.T. terdege te lezen, alvorens men op deze voorwaarden trans acties gaat afsluiten. De A.V.Z.T.'s zijn verkrijgbaar tegen een prijs van 0,20 per stuk. Bestellingen kunnen worden ingediend bij de Provinciale Stichtingen van de Landbouw. Op 21 September 1951 werd te Goes in „De Prins van Oranje" onder voorzitterschap van de heer Ir. W. Kakebeeke te Rilland, de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden van de onder-afdeling Zeeland van de Centrale Landbouw-Onderlinge. Aan het ter vergadering uitgebrachte verslag over het boekjaar 1950 ontlenen wij het volgende: Op 31 December 1950 waren 2970 werkgevers aangesloten, 723 patroons waren persoonlijk vrij willig verzekerd en 217 leden namen deel aan de vrijwillige verzekering voor hun kinderen of bloed verwanten, die niet onder de wettelijke verzekering vallen. Het door de gezamenlijke leden uitbetaalde loon bedroeg over het boekjaar 1950 14.715.400 (vorig jaar ƒ13.482.000). In 1950 werden aangegeven 1022 ongevallen, waarvan 87 niet als bedrijfsongeval of daarmede gelijkgesteld letsel in behandeling konden worden genomen. (1949 resp. 935 en 87). Met de leden kan worden afgerekend op 1,47 waarin begrepen een storting groot 0,10 in de reservekas per 100 loon, benevens 1,50 per lid. Het verslag en financieel overzicht werden door de algemene ledenvergadering goedgekeurd. Tot leden van het bestuur werden herkozen de heren: Ir. W. Kakëbeeke, M. C. Lindenbergh en C. M. Zeijler. Tot plaatsvervangende leden werden herbenoemd de heren: J. Burger, W. A. Mol en C. J. van Schelven. Ter vergadering werd de heer J. Burger Fzn. te Wemeldinge die gedurende 25 jaar in een Plaatse lijke Ongevallen Commissie zijn medewerking aan de Landbouw-Onderlinge heeft verleend, gehuldigd. Uit handen van de Directeur van de Centrale Landbouw-Onderlinge ontving de heer Burger als blijk van waardering een oorkonde met herinne- ringsmedaille. Een Engels gezegde luidt: One apple a day Keep the doctor away! of vrij vertaald: Eén appel per dag, houdt de dok ter de deur uit, en zeer zeker zullen velen van ons al enige tijd genieten van de heerlijke appels van eigen bomen of van het mooie fruit wat de winkel ons biedt. Er zijn vele soorten en de smaken ver schillen ook in dit opzicht. De één is gesteld op de zachtzure Transparente, een ander heeft liever een Groninger Kroon en een derde prefereert een Cox Oranje of een Goudreinet. Ook als we de appels gaan verwerken in de keu ken letten we wel degelijk op de soorten. Mank's Codlin en Bramley's Seedling zijn echte keuken appels. Voor gebaksoorten waarin we hele appels of appelschijfjes op prijs stellen gebruiken we vaak Bellefleurs, daar deze heel blijven. Gerechten met appels zijn er ontelbaar vele ik heb echter een keus voor U gedaan en geef U hier bij enige beproefde recepten die zeer zeker in de smaak zullen vallen. Daar menige plattelands vrouw over eigengemaakt bessensap beschikt, ook enige nagerechten met sap en appel gecombineerd. Bessenvla met appel en yoghurt. Vz 1 yoghurt, 2 dl bessensap, 10 gr. aardappel meel (1% lepel), 60 gr suiker (5 lepels), 1 grote handappel, Vz dl water. Kook de bessensap, bind ze bij met aardappel meel, maak ze af met suiker. Rasp de gewassen appel door de vla en laat deze afkoelen. Giet de vla in een glazen schaal en bedek ze met de geklopte, met suiker vermengde yoghurt. Bessensap - Appelpudding. 7 dl bessensap (rood-zwart), 3 dl water, 1 zure appel, citroenschil, 135 gr suiker (±11 lepels), 35 gr witte gelatine. Week de gelatine. Breng bessensap water citroenschil aan de kook, voeg de gelatine toe (die in iets kokend water is opgelost) en voeg de suiker toe. Snipper de appel fijn en roer deze door de massa. Wanneer de pudding gelei-achtig begint te worden pas overdoen in een omgespoelde pudding vorm en op laten stijven. Presenteren gestort op een glazen schaal met vanillevla of room. Vruchtensla (4 pers.). 1 peer, 1 zure appel, sap van citroen, 2 ba nanen, 8 gedroogde geweekte abrikozen, 8 dito pruimen, 8 noten, 50 gr witte basterd (4 lepels) of 3 lepels honing, slagroom. Schil de vruchten, snijd appel en peer in blokjes en overgiet ze met citroensap. Snijd de banaan in plakjes, de ontpitte abrikozen en pruimen in stuk jes. Pel de noten, hak ze, maar houdt 4 helften over voor garnering. Meng alle ingrediënten door één met de suiker of honing. Laat de sla 1 uur staan, doe ze in een glazen schaal of 4 wijde gla zen en garneer ze met de geslagen room en de noten. Gevulde beschuitbollen. 8 beschuitbollen, 500 gr moesappelen, 75 gr krenten, 80 gr suiker 7 lepels), 100 gr boter. Kook een gladde dikke appelmoes en kook de ge wassen krenten even mee. Snijd een kapje van de bollen af en hol ze voorzichtig uit; besmeer ze met boter. Vul ze met de appelmoes, leg het kapje er op en besmeer ze aan de buitenkant met boter. Bestrooi de bollen met suiker en kaneel en laat ze in de oven of in de koekepan deksel) warm en croquant worden. Appelgelei. Appels (liefst rode) eventueel samen met enige kleine groene appeltjes van de Pyrus Japenica, suiker, cellophaanpapier. Was de vruchten, snijd ze door en zet ze op met water totdat ze juist onderstaan. Kook ze zeer zachtjes tot ze geheel zacht zijn (±1 uur). Laat de massa uitlekken op een doek of haren zeef en meet het sap, neem 2/3 van het gewicht aan suiker. Kook het sap in tot 2/3 van de hoeveelheid, voeg de suiker toe en verwijder het schuim. Kook nog even tot een druppel op een koud bord niet meer uitvloeit en doe de gelei zo heet mogelijk in de potjes. Sluit deze af met cellophaan. Appelgebak (Bladerdeeg). 150 gr bloem, 150 gr margarine (boter), zout, water, 500 gr appels, 50 gr rozijnen, 50 gr kren ten, 50 gr sucade, 50 gr basterdsuiker, iets abrikozen of pruimenjam. Snipper de appelen, vermeng ze met de gewas sen, goed uitgelekte rozijnen, krenten, de gesneden sucade en de suiker. Maak op de reeds eerder be schreven wijze bladerdeeg van boter, bloem, water en zout en rol het 3 x uit; dit met een rustpoos van 20 min. twee keer herhalen. Het deeg de laat ste keer uitrollen tot een lap 20 cm breed, cm dik). Het vulsel in het midden leggen, randen om- Slaan en op elkaar plakken met iets water. De

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 7