DE ANTI-SLIPKETTING DE N. P. K SLAKKEN GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN De L. EN HUN BESTRIJDING fjeiajdssesvfoeiscl oos „om AM" a Een enkele maal is er al iets gepubliceerd over de antislipketting „Oriam". Wij zouden hier het volgende aan toe willen voegen. Op 31 Augustus 1951 zijn de genoemde kettingen geprobeerd op een Farmall H, met afgesleten (ban den. Het had de vorige dag veel geregend, zodat de grond nat was, en vooral bovenop erg vettig. Bijna nergens in het land was een trekker aan het werk. Er werd gereden op lichte grond (25 af- slibbaar) in stoppelland met pl.m. 3 tot 5 cm losse grond en op zwaardere grond (35 afslibbaar) in erwtenland met 8 tot 10 cm losse grond en op grond van dezelfde zwaarte in vlasland met pl.m. 5 cm losse grond. Op de lichte grond was een schij- venploeg achter de trekker bevestigd en op de zwaardere grond een losse 11-tands cultivator. In het eerste geval kon de trekker zonder anti slipketting de schijvenploeg voorttrekken, wanneer deze 5 a 7 cm diep de grond ploegde. Hierbij trad echter veel slip op, terwijl af en toe de wielen hele maal doordraaiden. Bij meting bleek, dat de trek ker 5 tot 600 kg kon trekken. Uitgerust met de Oriam antislipketting kon men tot een diepte wer ken van pl.m. 15 cm met weinig slip. De meter gaf dan 1000 tot 1100 kg aan. Men kan dan rekenen, dat de trekker aan pk-uren ruim 3 X zoveel ontwikkelt* Af en toe liep de schijvenploeg vol, waarbij tot 1400 kg werd getrokken. Het toerental van de motor daalde dan vlug en de motor sloeg zelfs af zonder dat er meer slip optrad. Op de zwaardere grond kwam men ongeveer tot hetzelfde resultaat. Zonder antislipketting kon de trekker nog iets minder presteren dan op de lichte grond. De cultivatortanden werden hier ongeveer 7 cm door de grond getrokken, waarbij veel slip der trekkerwielen optrad. Met de slibkettingen om de wielen kon de cultivator zo diep door de grond gaan, dat men de cultivatortanden bijna niet meer zag (ongeveer 20 cm diep), terwijl de wielen niet slipten. De motor kon het dan moeilijk bolwerken. Het aanbrengen van de kettingen vraagt ongeveer 15 minuten, het afhalen 5 minuten. De Oriam anti slipketting mag niet te strak om de band liggen. De platen, welke om de band liggen, moeten be weeglijk zijn, zodat deze, wanneer de band gaat doordraaien, zich in de grond vastzetten. Deze platen worden op hun plaats gehouden door een stel kettingen, die scharnierend hiermede verbon den zijn en naast de luchtband gelegen zijn. Hoe meer de trekker moet presteren, hoe beter deze platen zich in de grond vastklemmen. Enige slip blijft er, omdat de plaat zich moet instellen op de grond, bij licht werk iets meer dan bij zwaarder werk. Rijdt men van het land op een harde weg, dan moet men er niets aan veranderen. De platen passen zich direct aan, omdat ze scharnierend zijn. Op de harde weg blijven ze plat op de band liggen en bij lage snelheid schokt de trekker wat, omdat deze dan op de platen loopt, welke pl.m. 30 cm van elkaar liggen. Zodra men wat harder gaat rijden, heeft men er helemaal geen hinder meer van, b.v. boven de 6 k 7 km. Het is niet uitgesloten, dat op zachte asphaltwegen het wekdeg wat beschadigd wordt. Het is bijna uitgesloten, dat in het land de platen vol gaan zitten met modder of grond, omdat deze grond er als het ware uit persen door de spanning van de ketting. Is de grond zo taai, dat dit niet Sinds de oprichting van de Onderlinge Verzeke- rings Maatschappij voor Motorvoertuigen der Z. L. M. per 1 Januari 1951 met het doel de leden in de gelegenheid te stellen hun auto en/of tractor op goedkope en voordelige wijze onderling te ver zekeren tegen het risico van eigen wagenschade en wettelijke aansprakelijkheid, hebben reeds vele leden van de Z. L. M. en N.-Br. Mij van Landbouw hiervan een dankbaar gebruik gemaakt. Dagelijks komen nog aanvragen binnen en het toaal aantal onderling verzekerde auto's en trac toren heeft op dit moment al het respectabele getal van 500 overschreden. Mogelijk zijn er nog een aantal leden, die het resultaat over het le boekjaar eens af willen wachten? Wij zouden hen slechts dit willen zeggen: volgt het goede voorbeeld van Uw collega, opdat U moge lijk niet tot de conclusie moet komen, dat U zich één jaar te laat bij de Onderlinge aangesloten hebt. Volledige inlichtingen en aanvraagformulieren zijn steeds verkrijgbaar bij onze districtsvertegen woordigers en op het Secretariaat, Landbouwhuis, Goes. De Secretaris-Penningmeester is te bereiken onder tel. no. 2345 en na 18 uur onder tel. no. 3424 te Goes. Sluit U aan bij de Onderlinge Verz. Mij voor Motorvoertuigen der Z. L. M. kan, dan schuift de grond bij een volgende greep van de plaat er uit. Bij achteruit rijden met de trekker heeft men niets aan de antislipketting, omdat de platen dan plat op de band blijven liggen; dit is echter geen bezwaar, omdat men altijd vooruit kan, als de motor het maar haalt. Wanneer de trekker hard moet trekken op los en zeer nat land, dan zullen de platen van de antislipketting een diep spoor ach terlaten. Ingraven kan bijna niet voorkomen, omdat dan de motor dadelijk afslaat. Tot voor kort was het niet mogelijk om anti- slipkettingen of wielen te krijgen, die aan de vol gende eisen voldeden, zoals de Oriam. a. De trekker slipt onder de meest ongunstige omstandigheden zo weinig mogelijk. to. Zonder iets te veranderen kan zo van het land op de harde weg gereden worden. c. Beide wielen kunnen voorzien worden, ook bij het ploegen met wentel- of 2 wegploeg. d. Ze zijn vlug aan te brengen en af te nemen. De Oriam ketting heeft in alle opzichten een goede oplossing gebracht. Deze kan zeer zeker aanbevolen worden. Een moeilijkheid was altijd, dat de wieltrekker op natte grond weinig presteer de, waardoor meer paarden moesten worden ge houden dan nodig was, of anders was men gedwon gen met het werk zo vroeg mogelijk klaar te zijn of moest men de beschikking zien te krijgen over een rupstrekker. Met de Oriam-antislipketting wordt de situatie veel gunstiger. Men is nu met de wieltrekker niet meer zo afhankelijk van het weer. Ook onder ongunstige omstandigheden kan nu het motorvermogen zo veel mogelijk benut worden. Hierdoor zal de wieltrekker een nog grotere plaats op het landbouwbedrijf kunnen en gaan innemen. 4-9-51. R. L. V. D., Axel. In Amerika is een doosje met chemicaliën in de handel met behulp waarvan men kan aantonen of er in het plantensap stikstof, fosforzuur of kali aanwezig is. In de eerste plaats gaat het er hierbij om, vast te stellen of de gevonden hoeveelheid vol doende of onvoldoende is voor de goede ontwikke ling van het gewas. De methode is getoaseerd op het verkrijgen van kleurreacties. Bij een slechte voedingstoestand van de gewassen zullen deze reacties zwak zijn, bij een goede voedingstoestand is de kleuring sterker. De uitvoering van de ge hele N.-P. en K-toets neemt slechts enkele minuten in beslag. Doordat in het veld geen laboratoriumomstandig heden te verwezenlijken zijn, zullen de reacties slechts een benadering vormen van de werkelijke toestand. Men krijgt dus wel een indruk van veel of wei nig, maar geen antwoord op de vraag: hoeveel of hoe weinig. Niettemin werd bij het samenstellen van de toetsdoos getracht verband te leggen tus sen de kleursterkte en de in cijfers uitgedrukte concentraties. Tot op zekere hoogte is men hierin geslaagd, hoewel de grenzen waartussen één kleur- traject gelegen is, zeer ruim zijn. De Albatros Superfosfaatfabrieken N.V. impor teerde een beperkt aantal van deze Amerikaanse toetsdozen met het doel de Nederlandse land. en tuinbouwdeskundigen kennis te laten maken met deze methode. Het is begrijpelijk, dat er al direct grote belang stelling bestond voor het proberen van de toets doos op de hier te lande geteelde gewassen. Nu er langzamerhand meer bekendheid gegeven wordt aan het bestaan van dat snelwerkende middel tot onderzoek, wordt er van verschillende zijden aan gedrongen op een ruimere beschikbaarstelling. Men bedenke echter, dat in Amerika eerst na jaren lange ervaring uitgemaakt is, wat de kleuren be tekenen, d.w.z. hoe ze uitgedrukt moeten worden in termen, die op de voedingstoestand betrekking hebben. Deze ervaring moet in Nederland nog op gedaan worden en hiermede zullen jaren gemoeid zijn. Dat dit niet eenvoudig is, zal duidelijk zijn, als men weet, dat verschillende gewassen, geteeld op dezelfde grond met eenzelfde bemesting, verschil* lende kleurreacties te zien geven. Men moet dus Op vele plaatsen komt deze zomer, vooral in tui nen, maar ook op grotere percelen een ware slak- kenplaag voor. Meestal zijn het de kleine naakte aardslakjes die de schade veroorzaken. Doordat deze dieren vooral in hun element zijn in regen- rijke perioden en op vochtige plaatsen, is het niet te verwonderen dat deze zomer een sterke uitbrei ding plaats vond en schade optrad op plaatsen waar men in andere jaren geen last van betekenis onder vond. Dat zij zich snel kunnen vermeerderen blijkt wel wanneer men bedenkt dat elke slak zowel manne lijk als vrouwelijk is en dat zij bij paring elkaar bevruchten, waarna dan na 8 weken de volgende generatie reeds weer toe is aan het eieren leggen (rond de 40 stuks). De eitjes zijn de bekende witte bolletjes die men onder plantafval en kluitjes kan aantreffen. Gelukkig zijn de omstandigheden niet dikwijls van dien aard, dat men tot bestrijding hoeft over te gaan. Een van de redenen hiervan is dat zij vrij veel natuurlijke vijanden bezitten, waaronder allerlei vogels, mollen, spitsmuizen, padden en kikkers. Nu ook deze nazomer de weersomstandigheden gunstig zijn, werd reeds schade geconstateerd aan koolzaad en loopt ook de wintertarwe gevaar. Voor al op of langs percelen waar ruigte voorkomt (kla verstoppel!) en op akkers of gedeelten daarvan, ge legen langs begroeide slootkanten of langs dijken, kan de aantasting van betekenis worden. In metaldehyde hebben wij echter een middel, waarmede wij de slakkenschade tot een minimum kunnen beperken. Van dit middel hebben wij per ha 500 gram nodig dat met 30 kg verse zemelen bevochtigd tot een goed strooibare kruimelige mas sa, op het land wordt uitgestrooid. Betreft het een kleinere oppervlakte, dan kan men ook overgaan tot het uitleggen op hoopjes. De slakken komen op dit preparaat af en plegen zonder meer zelfmoord. Het voordeel van metalde hyde boven b.v. poederkalk of een mengsel van kopersulfaat en patentkali is dat men de dieren niet één of twee keer behoeft te raken. Ook kan men dit middel op alle gewassen toepassen. In de nieuwe Zuid-Sloepolder werden dit najaar met metaldehyde reeds zeer goede resultaten ver kregen, vooral daar waar het mengsel uitgelegd werd op hoopjes, 1 a 1.50 m uit elkaar. De Assistent voor de Plantenziekten, P. VERHAGE. Kruiningen, October 1951. de waarde der kleuren voor elk gewas opsporen. Voorts is het de vraag, of de concentratie van de reagentia, zoals deze in Amerika gebruikt worden, voor al onze gewassen dienst kunnen doen. De kali-reactie bijv. is gesplitst in drie trappen. Men kan nagaan of er meer of minder dan 1000, 2000 of 3000 mg K per liter aanwezig is. Bevat evenwel het sap van al onze gewassen meer dan 2000 mg K per liter plantensap? Het onderzoek op tomaten deed vermoeden, dat voor deze plant een kalistrookje dat 3 lagere ge haltes aangaf, toeter op zijn plaats zou zijn. Zo is het ook denkbaar, dat voor een ander gewas de stikstof- of fosforreactie gelden. Afgezien van de sterk persoonlijke kundigheid, geringe kleurverschillen goed te onderscheiden, doet zich thans de moeilijkheid voor, dat wij nog niet weten wat de verkregen kleuren voor de voe dingstoestand van een bepaald gewas betekenen. De toestand in Amerika is, dat iedere land- en tuinbouwer, die zulks wenst, een toetsdoos kan kopen om zijn gewassen te controleren. Wanneer men dit zo hoort, is men geneigd te zeggen: „Zo ver moet het hier ook komen". De Amerikaanse collega kan echter beschikken over waardevolle aanwijzingen inzake het verkla ren der kleuren. Hierbij komt nog, dat van de toetsdoos in de Amerikaanse practijk vaker een nuttig gebruik gemaakt zal kunnen worden, omdat uitersten in de bemesting daar vaker zullen voor komen. Met nadruk zij er op gewezen, dat vooreerst, behalve het onderzoekerscorps, niemand er mede gebaat zou zijn, als een chemische industrie zou overgaan tot de vervaardiging van toestdozen. Evenals een boek alleen nuttig kan zijn in handen van iemand, die heeft leren lezen, zo ook is het ge bruik van de toetsdoos gebonden aan de kennis van de „lettertekens". Nu de 'laatste tijd in enkele bladen melding is gemaakt van het bestaan van de toetsdoos, berei ken talrijke verzoeken ons, die betrekking hebben op de samenstelling, aankoop of verkoop van toets dozen. De reden hiervan is gewoonlijk, dat men niet op de hoogte is van het feit, dat deze methode niet zonder meer van de Amerikanen kan worden overgenomen. Het bovenstaande drage er toe bij het besef te

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 6