DE BOERENJEUGD Besluursiedenconfereniie 1951 HET BUITENLAND Wielersportfestijn ORGAAN VAN DE LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND KORT VERSLAG KORT EN KRACHTIG. IN OOST ZEEUWS-VLAANDEREN Redactie: Ad. Doeleman, N. Filius, M. Kosten, Z. Poppe, M. Poissonnier en J. J. de Putter. Redactie-adres: Secretariaat L. J. G., Landbouwhuis, Goes. Hoeveel woorden zouden daar in West Zeeuws- Vlaanderen al over gesproken zijn! Eerst was ik van plan om een reisverslag op te maken, maar omdat er tegenwoordig al zo'n mooi vervolgver haal in de „Boerenjeugd" staat, heb ik daar maar van afgezien. Ik wil het hier nu alleen hebben over het woord „liftende". Velen kijken al bedenkelijk, als je zegt, dat je naar Engeland geweest bent. Ze denken bij zich zelf: 't is toch ook nooit genoeg meer. Waarom moet dat nu altijd buitenland zijn. Misschien is daar veel waars in, maar ik vind, als je vijftig bent, kan je nog altijd naar Limburg en de Veluwe gaan, maar om dan over de grenzen te gaan moet je maar afwachten. Wij waren nu in de gelegenheid, dus het werd met beide handen aangegrepen. Zoals ieder ongetwijfeld zal begrijpen, kost dat nog al tamelijk. Engeland staat er voor bekend, dat het daar gemakkelijk liften is voor buitenlanders. We waren met drie meisjes, dus het gevaar was ook niet zo groot. Voor zover wij het hebben kunnen nagaan, is de bevolking vriendelijk, beleefd en be hulpzaam. Waarom zouden wij het dus eens niet proberen? Velen durven er niet voor uitkomen, dat ze het een of ander te duur vinden. Dat staat nu eenmaal niet voor een boerendochter of zoon. Veel studenten, wier vader dokter of advocaat is, maken buitenlandse reizen. Ze gaan werken in de vreemde, gedurende een bepaald aantal dagen, om geld te hebben om hier of daar heen te gaan. Sommigen zijn er helemaal niet be schaamd in om te vertellen, dat ze 's avonds via een arbeidsbeurs borden gaan wassen in het een of andere hotel, en om de andere morgen even vrolijk, met het geld op zak, aan de kant van de weg te staan en een auto aan te houden. In sommige bladen wordt liften aangeduid als' teren op andermans zak, maar ik geloof niet, dat dit bij ons het geval was. Wij hebben alles zelf betaald, alleen het vervoer niet, de boot uitgesloten. Het heeft de chauffeurs slechts een beetje goede wil en een druppeltje of wat meer benzine gekost. Zodra je in Engeland zei, dat je Hollander was, waren ze direct een en al oor. Laatst las ik een artikel in de P. Z. Crt. over die Middelburgers, die verlegen werden onder de Engelse gastvrijheid, maar zo is het inderdaad. Ook is ons opgevallen, dat ze er niet zo klagen en kankeren als in Holland, hoewel ze er wel reden voor zouden hebben. Als je bij ons bij iemand een bonbon krijgt, zeggen velen al gauw: 't zijn er van 70 cent het ons, 't is toch bar hé, dat kan je toch niet meer doen. En toch zijn er telkens weer nieuwe. Zo is het met meer dingen. Maar toch zit er ook weer wel een goede kant aan. Hoe dikwijls hoort men niet: hij wordt al klagende vet. Dit is dan niet alleen leterlijk, maar ook figuur lijk. Of zou dat anders ook het geval zijn? van de Najaarsledenbijeenkomst van de L. J. G. Streek O. Z.-Vlaanderen, gehouden op Zaterdag 6 Oct. bij H. de Vrieze te Terneuzen. De zaal was tot de laatste stoel bezet. Ook van de zijde der Plattelandsvrouwen was er belangstel ling, alsmede de Streek Tholen en Zuid-Beveland. In zijn openingswoord betuigde de voorzitter, de heer J. W. de Putter, zijn spijt dat Aafje Top ver hinderd was te komen spreken. Als eerste punt kregen we het Z. P. M. koor. Punt 2 was een korte rede door Ir. Bosdeze kwam in plaats van de heer Js Ce vaal, welke eveneens verhinderd was. Punt 3 was een declamatie door mej. S. C. de Putter. Zij declameerde: „Het liefste plekje" van een onbekende dichter. Hierna volgde de pauze met verloting en oliebollen, en cake-trac- tatie, welke door de meisjes zelf waren gebakken. Na de pauze vertoonde de heer Bos een f imp je óver Boerderijen in Nederland; dit was zeker da moeite waard. Dan trad het L. J. G.-orkest voor ons op. Als laatste nummer kregen we een causerie te horen door de heer A. de Regt, Hoofdassistent bij de R.L.V.D. O. Zeeuws-Vlaanderen gevestigd in Axel. Na deze leerzame uiteenzetting over een niet nader te noemen onderwerp, bracht de voorzit ter dank aan alle medewerkenden en werd de ver- gadtring mat hat zingen van hat Wilhalmus ge- «loten. Enfin, wat er ook van gezegd wordt, als het een beetje wil, gaan we volgend jaar weer ergens naar toe. Het is niet alleen plezierig, maar ook wel eens leerzaam om op eigen benen te léren staan in de vreemde, en je voeten eens onder andermans tafel te steken. Het liften was ook wel avontuurlijk, tel kens zat je in spanning; wie zou het nu weer zijn; hoeveel mijl zou hij ons meenemen; wat zal hij alle maal te vertellen hebben e:d. Velen waren al eens in Holland, geweest, maar dan altijd in Amsterdam of Den Haag. Sommigen in Nijmegen als parachu tist, maar die hadden er niet veel van terug. Velen hadden Hollanders ingekwartierd gehad tijdens de oorlog, en andere dames hadden weer met onze Prins gedanst op een. partijtje. Er waren dus altijd punten om een gesprek te beginnen. Ze tracteerden onderweg soms op ijs of thee en cake, en waren al lang blij dat ze gezelschap hadden, daar velen lange tochten moesten maken en op de duur moe werden. Een zangnummertje en wat voor gekraai soms hield velen wakker. Zijn er onder de lezers soms, die er iets voor voe len om hun vacantie zó te houden. Voor andere lan- velen. Je zult er vast geen spijt van hebben, al is het er niet zo proper over het algemeen als in Holland. MARIE POISSONNIER. Wij als plattelanders zullen innerlijk sterk moe ten staan om te weigeren wat ons niet past; om te vermijden wat gevaarlijk is, en om uit de weg te ruimen wat onze eer, waardigheid en karak. ter aantast. En hier ligt ook de plicht van onze ouders. Niet in een conservatief vasthouden aan oude gebruiken, die de jongeren niet meer beleven en niet in het in stand houden of terugwinnen van oude vormen, die niemand meer begrijpt, maar in het bewust maken en in het bewust doen beleven van ten eerste wat de mens waardig is, en in de tweede plaats van datgene wat ons als bóér waar dig is. Zo dreigt het ons wel eens moede te worden. Maar gebruikt het talent U toevertrouwd, en ge zamenlijk, daar ben ik van overtuigd, bereiken we het doel ons gesteld. I. W. de P. Op Zaterdag 15 Sept. 1.1. organiseerde de L.J.G.- sportclub O. Z.-Vlaanderen een wielerwedstrijd voor L.J.G.-'ers. Het doel van deze dag, de L. J. G. in het midden der belangstelling plaatsen, slaagde volkomen. Van de bijna 20 inschrijvers verschenen 12 aan de start, wat niet precies denderend was te noe men. De strijd om de ere plaatsen was er echter niets minder om, wat het hoge gemiddelde bewijst. Na voorlezing van het reglement door het hoofd der jury, loste om 3 uur de Streek-voorzitter on der grote spanning, gepaard gaande met sensatie, het startschot. De renners bonden dan de strijd aan over het 40 km lange parcours, verdeeld over 18 ronden. Het zware parcours en de harde wind eisten reeds spoedig hun tol. In de 4e ronde verween C. Bareman uit Axel uit de strijd, spoedig gevolgd door enkele anderen. De valpartijen waren legio en het was J. Haak Pz., die in de 8e ronde hiervan gebruik makende, de eerste serieuze uitlooppoging waagde. In korte tijd nam hij 2 min. op het reeds sterk gehavende peloton. Enkele ronden hierna demarreerden De Feijter, samen met Colpaard en De Regt. De laatste echter liep door een val een achterstand op, maar herstel de zich keurig. Het was te voorzien dat de koploper tegen het machtige tempo dat de achtervolgers draaiden niet bestand was en enkele ronden voor het einde werd hij dan ook achterhaald. Het was toen dat de beslissing viel. Op meester lijke wijze rukte Colpaard zich van zijn concurreh- ten los, iets wat alleen een Brik Schotte hem had kunnen nadoen. De uitslag was ten slotte: 1. A. Colpaard, Woensdrecht in 1.14.55 zijnde een gem. van bijna 33 km/uur. 2. H. de Feijter, Vogelwaarde, Ï.16.Ï0. 3. J. Haak Pz., Hoek, 1.17.52. 4. P. de Regt, Axel, zelfde tijd. 5. C. de Jager, Wolphaartsdijk, 1.21.16. 6. F. van Arenthals, Axel, 1.23.36. 7. D. Haak Pz., Hoek, 1.24.10. De jury en politie waren volkomen op hun taak berekend. 's Avonds werd een gezellige avond gegeven in „du Commerce", onder leiding van de Sportvoor- zitter met prijsuitreiking door de Streekvoorzitter. Verder verleenden medewerking het L. J. G.- orkest en de jodelende cowboy. Deze laatste bleek ongetwijfeld een jonge man met talent te zijn en hij oogstte dan ook een daverend applaus, vooral met zijn „Zie de gai mij gaerne". Alles beschouwd, was het een zeer geslaagde dag. Het volgen van goed onderwijs door de land- bouwjongeren, wordt welhaast door een ieder nut tig en nodig geacht. In de eerste plaats om zich een bestaanskans in de landbouw te bemachtigen. Hiertoe kan dus meehelpen 't volgen van cursus sen, de lagere landbouwschool of indien mogelijk 't bezoeken van de R.L.W.S. Dit wil niet zeggen, dat men nu een zak vol diploma's moet hebben; maar toch hoe beter ontwikkeld, des te meer kans van slagen heeft men. Wanneer men eenmaal een eigen bedrijf heeft, wat voor inzicht wordt er dan niet van ons gevraagd in allerlei problemen en vraagstukken zoals verantwoorde mechanisatie, 't overnemen van nieuwe moderne werkwijzen, ar beidsverdeling enz. Dit alles om de economische resultaten van ons bedrijf op peil te houden of op te voeren. Hoe nuttig is het tevens niet wanneer men naast vaktechnisch, ook voldoende algemeen onderwijs ontvangen heeft. Onze kennis en inzicht van ver schillende vragen op maatschappelijk gebied wor den er door vergroot, terwijl men in gesprek met mensen die een hogere opleiding genoten hebben of vooraanstaande positie innemen zich behoorlijk kan uitdrukken en verstaanbaar maken. Zo zijn er nog wel meer redenen aan te voeren voor 't vol gen van goed onderwijs, maar voor dit alles dient eigenlijk in de eerste plaats te staan de vorming van onze persoonlijkheid en karakter. Hoe dikwijls zal men in 't leven niet komen te staan voor ge vallen waarin boekenwijsheid te kort schiet, maar waarin het aan zal komen op ons karakter? Denker! we ook wel eens aan onze verantwoorde lijkheid tegenover de geh'ele samenleving van ons plattelandj? Hoeveel ouderen zijn er niet die niet verder geïnteresseerd zijn dan van wat er gebeurd tot aan 't damhek van 't eigen bedrijf? Dit is wel niet algemeen, maar toch kunnen we het vooral nog al eens tegenkomen bij hen die van oudsher economisch onafhankelijk zijn geworden. Daarom zullen wij jongeren ook belangstelling moeten hebben voor 't vraagstuk van onze persoon lijkheid en karaktervorming. Mogelijkheden in dit verband zijn daartoe het lid zijn van de L. J. G., 't bezoeken van de Volks- hogeschool, uitwisseling enz. Ook het een tijdje van huis zijn kan hiertoe wel degelijk bijdragen wanneer je eens voor jezelf moet zorgen. Of het bij een ander zijn, waar andere begrippen heersen en waardoor men weer een andere kijk op verschil lende dingen krijgt en ook vader en moeder er niet steeds zijn om je uit de moeilijkheden te halen. Dit alles kan alleen maar voordeel geven. Een andere mogelijkheid die ons allen nu gebo den wordt op 27 October, is 't bezoeken van de bestuursledenconferentie, waar de heer M. Knoop uit Deventer zal spreken over: „Fersoonlijkheids- en karaktervorming ten plattelande juist nu!" Ieder lid van de L.J.G. die 't orgaaA van de P. J. G. N. ontvangt, en ook leest, zal daarin zeker nooit overslaan de rubriek van de heer Knoop: „Be zinnende notities" en zal dan ook zeker de 27e Oct. aanwezig zijn om te horen en hopenlijk ook ter harte te nemen de woorden die hij over twee der belangrijkste factoren die ons leven beïnvloeden te zeggen zal hebben. NIC. FILIUS.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 5