Verenigingsdrukwerk DE TRACTOR OP DE WEG N.V. Firma P, J, VAN DE SANDE UIT DE PROVINCIE Van boerderij en organisatie kreken een belemmering waren voor een goede waterafvoer. Nieuwe leiding in Zwinpolder. Schrijver dezes had het genoegen om op 17 Juli een excursie met bestuur en hoofd-ingelanden door het waterschap te maken ter bezichtiging van de uitgevoerde werken zoals ik die boven schetste. Deze excursie maakte op ons allen een goede in druk en men was overtuigd van de noodzakelijk heid van de uitgevoerde werken. Rest mij nog iets te schrijven over de wegen. We weten allen, dat deze niet meer bestand zijn tegen het toenemende verkeer met de zwaar beladen vrachtauto's. Een probleem, dat zich op alle grint en macadamwegen voordoet. Thans gaat men proeven nemen op enkele wegen met teerproducten een nieuw bovendek te leggen. Hopende dat deze proefneming moge slagen om dit moeilijke wegenvraagstuk op te lossen. Toch ontlokt mij de vraag: zal door verbetering van dat grote wegennet de financiële draagkracht der Ingelanden niet te boven gaan? Ik ben er van overtuigd lang niet volledig te zijn geweest. Toch meende ik in het belang van onze landbouw in ons eigen Landbouwblad een uit eenzetting te moeten geven, wat samenwerking vermag, ook op poldergebied. Het zou immers tot de onmogelijkheden behoren wanneer kleine pol ders voor dergelijke werken geplaatst werden. Dat van de ingelanden financiële offers gevraagd worden spreekt vanzelf, vooral nu alles zoveel duurder is geworden als vóór de standkoming van genoemd waterschap. JOH. LE CLERCQ, Sluis. Door het vele vervoer van bieten is de kans op een overtreding van de wettelijke voorschriften bij het wegvervoer weer toegenomen. Daarom wijzen wij U erop dat: le. Rijvergunningen aangevraagd moeten wor den bij de Rijksverkeersinspectie te Middelburg; 2e. Nieuwe nummerbewijzen aangevraagd moe ten worden bij de Rijksdienst voor het wegverkeer te Middelburg of bij de andere in ons vorige num mer genoemde adressen; 3e. Uw personeel dient te zijn voorzien van een rijtijdenboekje, dat U op het gemeentehuis kunt verkrijgen 4e. De trekker (met kentekenbewijs) en aan hangwagens aan zekere eisen moeten voldoen: a. de gezamenlijke lengte van trekker met aan hangwagens mag de 22 m niet overschrijden, terwijl maximaal 3 aanhangwagens meege voerd mogen worden; b. zijdelings uitwijken dient zoveel mogelijk voor komen te worden door net aanbrengen van j sterke koppelingen, terwijl, tenzij extra perso- S nen meerijden, op de aanhangwagens oploop- remmen aanwezig moeten zijn; c. de snelheid dient beperkt te blijven tot 16 km/uur (zonder remmen of rubberbanden j 6 km/uur) d. in het donker dient de volgende verlichting te worden gevoerd: 1. twee witte stadslichten van gelijke grootte; 2. één achterlicht en twee rode reflectoren, één of twee parkeerlichten die naar voren wit en naar achteren rood licht uitstra len. Bovendien dient men te zorgen voor de z.g. lengtedriehoeken, bestaande uit driehoeken van goed reflecterend materiaal. De hier opgesomde eisen gelden voor een trekker met nieuw kentekenbewijs. Indien men dit niet be zit, zal de trekker uitgerust moeten worden met claxon, richtingaanwijzers, stoplicht en spiegel. RED. OOST ZEEUWS-VLAANDEREN. Met de verkoop van de gedorste tarwe, schijnt het bij sommige landbouwers niet zo vlot te gaan. Partijen waar nogal veel schot in voorkomt, wor den niet voor de vastgestelde prijs gekocht. Dit betekent alweer een streep door de rekening, want men komt dan bij verkoop aan het A. V. A. tot een prijs van 18, 19 cent per kg, omdat het voor vee voeder bestemd is. Wanneer nu dergelijke partijen niet voor con sumptie geschikt zijn, zou toch zeker zo'n partij vrij voor veevoer moeten kunnen worden verkocht. Wij komen dus met het product tarwe van de wal in de sloot. De suikerbietenoogst is in volle gang. Het weer is best om te rooien en te vervoeren, maar het ge wicht en het suikergehalte zijn te laag. Bij de eerste analyses die we hoorden waren er vele van 15 suiker. Coöp. Sas van Gent had de eerste leveringsdag 4 Oct., een daggemiddelde van 15,5 en heden Maandag 8 October 15.8. Mogelijk stijgt dit laatste nog wel wat bij droog weer, maar de opbrengst in gewicht per ha kan de achter stand niet meer inhalen, daarvoor zijn bijna alle percelen te veel aangetast door de vergelingsziekte. In ons gewest is vorige week nog gedemonstreerd met een nieuwe machine voor moldrainage. Mol- drainage is al oud en meerdere malen geprobeerd, maar met weinig succes. Met deze machine schijnt men goed en vlug te kunnen werken, de moeilijk heid is nog om de getrokken moldrains op de juiste uitwateringslijn te kunnen leggen. Na verloop van tijd zal wel blijken wat het resultaat is. Nieuwe bietenrooimachines worden ook weer in ons gewest beproefd, maar wij zijn toch het meest geïnteresseerd in de grote demonstratie in de Bath- polder. NOORD-BEVELAND. In het vorige artikeltje werd de opmerking ge maakt, dat het met de opbrengst van verschillende percelen suikerbieten misschien nog wel mee zou vallen. En inderdaad, nu de eerste opbrengsten be kend worden, blijkt dat sommige collega's nog aan een vrij behoorlijke opbrengst komen. Ook de aan tasting van het beruchte wortelaaltje, dat de bie tenmoeheid veroorzaakt, valt dit jaar mee. De vele regen heeft het zichtbaar worden van de z.g. sla pers aanmerkelijk tegen gegaan. Toch hoort men van diverse verbouwers, die hun percelen op bieten moeheid hebben laten onderzoeken, dikwijls de op merking maken, dat zij in een besmet perceel toch weer bieten zaaien. De reden is dan dat zij i. v. m. aandelen toch aan een zekere hoeveelheid moeten komen. En hoewel dit te begrijpen is, kan toch niet genoeg gewezen worden op het gevaar dat hierin schuilt. De vermeerdering van deze parasiet is zeer sterk en is een perceel eenmaal goed ziek dan duurt het jaren voor het weer gezond is. Voor zichtigheid is dus wel degelijk nodig. Bij enkele collega's is in de afgelopen weken de aardappelbewaarplaats met buitenluchtkoeling ge reed gekomen. Het betreft hier bewaarplaatsen in een bestaand gebouw waarbij dus één of meer muren van de schuur benut worden. Zodoende wordt een gedeelte van de schuur rendabel ge maakt, wat anders niet altijd het geval is. Dit jaar is dit wel wat apart, omdat door de hoge stroprij- zen nog vrij veel gehinderd is. Doch bij normale prijzen komt er op de grote bedrijven weinig graan meer binnen zodat er dan dikwijls ruimte genoeg is. Voor verschillende bedrijven ligt hier een kans, die het overdenken zeker waard is. De Rijksland bouwvoorlichting verstrekt in deze alle mogelijke en gewenste inlichtingen, zodat men niet het risico loopt later voor onaangename verrassingen te staan. ZUID-BEVELAND. We hebben de tweede week van de suikerbieten- oogst achter de rug. Het weer was tot nu toe gun stig. Daardoor werkt het gemakkelijk voor mens en dier. De opbrengst van de bieten per ha ligt dit jaar veel lager dan in de twee voorgaande jaren. Begonnen we toen met ruim 45.000 kg in de eerste levering, nu moeten we genoegen nemen met 40.000 kg. Het suikergehalte valt daarbij ook niet mee. De meeste bieten komen niet boven de 15.5 De hoeveelheid loof en koppen is op de meeste percelen ook niet groot, maar niettegenstaande dat, zal er heel wat ingekuild worden. Op veel bedrij ven zal men het samen inkuilen met stoppelklavcr waarvan de opbrengst goed is. Om gemakkelijk en goed te werken missen we in ons gebied echter nog een hakselmachine. Er is een loonwerker welke er een zal aanschaffen, maar de machine zal te laat komen om er dit na jaar nog veel werk mee te kunnen doen. Enkele personen die mee willen doen aan de in- kuilwedstrijd hebben daarom besloten om een hak selmachine van een ander eiland te gebruiken. We kunnen echter ook mee doen aan deze wedstrijd wanneer we in plaats van koppen en blad voor de conservering van de stoppelklaver gemalen voeder bieten nemen. Daarnaast kunnen we dan de kop pen en blad afzonderlijk inkuilen. De maïs-oogst staat voor de deur. De grootste oppervlakte zal met de hand geplukt moeten wor den. Het geeft nog al niet veel moeite om de groe pen mensen voor dit werk bij elkaar te krijgen. Ze kennen dit werk nog niet maar toch denkt de voor man er aan om in het aangenomen te gaan werken. De verwachting die men heeft voor de opbrengst van de maïs is hoog gespannen. De blossen zijn groot gegroeid en de stand van het gewas is over het algemeen goed. THOLEN—ST. PHILIPSLAND. Op de meeste percelen valt de opbrengst bij de eerste levering bieten niet mee. We zullen nu maar hopen op nog enkele weken mooi weer. De bieten groeien nog hard en het suikergehalte kan bij zon nig weer snel toenemen. Het schoonwinnen van de bietenbladeren en -koppen vraagt nu weer onze volle aandacht. Het vorige jaar werd op enkele bedrijven met de Pom- meritzschoffels gewerkt met uitstekend resultaat. Deze werkwijze moet echter door het personeel eerst geleerd worden om snel en goed werk te leveren. Om de verliezen bij het inkuilen van het bieten- loof zo gering mogelijk te houden is het nodig om de silo of kuil vlug te vullen en direct 'zwaar af te dekken. Het vorig jaar werden enkele silo's ge vuld door middel van een hakselmachine. Dit ver kleinde product leverde een uitstekend voer, waar bij bleek dat de gemaakte kosten ruimschoots ver goed werden door de hogere voederwaarde. Om meer eiwit in het kuilproduct te hebben is het bij voegen van stoppelklaver zeker aan te bevelen. Bij de proeven van vorig jaar is bij hakselen van 50 bietenbladeren en -koppen met 50 stoppelklaver in alle gevallen een goed geslaagde kuil verkregen. Nu aanstaande winter de krachtvoer-import nog drastischer wordt beperkt zal het zaak zijn om veel eiwit te winnen om onze dieren op productie te houden. SCHOUWEN EN DUIVELAND. Vorige week zijn de eerste suikerbieten aange voerd. Als men de volgeladen wagens voorbij ziet rijden dan lijkt de grootte van de biet nog niet zo gek. Bij nader bekijken zijn de meeste bieten ech ter te kort. De opbrengst valt in de meeste geval len dan ook niet mee. Men hoort opbrengsten van 30.000 tot 45.000 kg/ha. De laagste opbrengsten geven die percelen waar in bietenmoeheid te constateren valt. Dit behoeft ons overigens niet te verwonderen. Zo als men weet noemt men het beeld van bietenmoeheid „slapen". Het zal de lezer bekend zijn, dat men tijdens het slapen geen voedsel tot zich neemt. Slaapt men nu onafgebroken dan vermagert men, denk hierbij maar aan de „vleermuis", deze gaat vet z'n winterslaap in en ontwaakt vermagerd. Hetzelfde geldt voor onze suikerbiet. Laat uw percelen voor a.s. jaar onderzoeken op het wel of niet aanwezig zijn van het bietenaaltje. Dit voor komt teleurstelling en een lege beurs. Het inzaaien van de wintertarwe is reeds begon nen. Wanneer men zo hoort en ziet, dan krijgt men niet de indruk dat de uitzaai veel groter zal zijn dan we in een normaal jaar gewoon waren. Bij het uitzaaien van Heine's VII moet men er aan denken iets meer zaad te verzaaien als dat men b.v. bij Staring gewoon is. Dit ras heeft n.l. een grote korrel en stoelt weinig uit. In het Westen van ons eiland is de maïsoogst begonnen. Dit zijn overwegend zgn. flintrassen. De opbrengst lijkt niet tegen te vallen. Maandag j.l. is de eerste partij verkocht. Wanneer ik goed ben ingelicht was de prijs circa ƒ39,per 100 kg droogproduct. Vorig jaar was de prijs voor de eerste partij 44,Volgens mijn zegsman zou de prijs voor de kleine korrel (hybriden) 2 cent per kg hoger liggen. In het artikel over de ontgrondingsmachine ge lezen, dat de ontgrondingsmachine van de Heide Mij. aan het werk zou zijn. Dit is niet doorgegaan. Tijdens het transport van bedoelde machine bleek, dat onze wegen en tractoren er niet voor berekend waren. Men zag n.l. geen kans het proefperceel te bereiken. De Nieuwsbode van Maandag gaf de volgende advertentie: Bezitters van een platensilo die deze volgens Hardeland-methode wensen te vullen, die nen er aan te denken dat er 4 of 3 banden (mans hoogte) om heen moeten liggen. Deze waarschu wing vindt haar oorzaak in het feit, dat een gevul de silo is gebarsten. Vorig jaar hebben we in ons blad vele artikeltjes over de platensilo tegenover de gestorte kunnen lezen. Wij gaan daar nu niet dieper op in en halen ook geen ouwe koeien meer uit de sloot. Doch deze advertentie moet U toch wel iets zeg gen!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 3