Alba Tarwe: IN MEMORIAM J. LANGEBEEKE waarin opgenomen het NOORD-BR AB ANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ZEEUWSE AGRARISCHE RAAD Feestelijke Bijeenkomst 2 uur n.m.: HTDACEN 3Lc.; M BOEKHOUDBUREAÜ ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. D. J. VAN DER HAVE No. 2092. Frankering bij Abonnement: Terneuzen ZATERDAG 13 OCTOBER 1951. 39e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landboow ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,— per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum per advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. ©verzie fff Op 8 October 1951 overleed te Arnemuiden de heer J. Langebeeke, Burgemeester dier gemeente. Daar zal de heer Langebeeke, voor wie Arnemuiden alles was en waarvoor hij zich gegeven heeft met al de kunde en krachten die in hem waren, een grote open plaats achterlaten. Maar niet alleeri in eigen gemeente, ook in de Z. L. M., de boerenorga- nisatie die hem zo na aan het hart lag, zal zijn heengaan als een groot verlies worden gevoeld. Z. L. M.'er was hij in hart en nieren. Voor de boe ren stond hij met raad en daad klaar. Al spoedig werd hij benoemd tot secretaris van de Afd. Arne muiden en ook van de Kring Walcheren, welke functies hij bekleedde tot zijn benoeming tot bur gemeester. Deze voor hem zo eervolle benoeming deed hem geenszins de Z. L. M. vergeten. Geen openbare Z. L. M.-vergadering of de heer Langebeeke was present. Daar was hij meebmalen niet alleen de toe hoorder, maar als hij dat nodig oordeelde, kwam hij er met volledige overtuiging krachtig voor de belangen van de boer, met name voor de Walcherse boerenstand, op. Degenen, die hem kenden, en vooral zij die met hem samenwerkten, zullen zijn joviale persoonlijk heid en zijn zo nuttige arbeid op velerlei gebied in het organisatieleven met weemoed herdenken. De Z. L. M. brengt hulde en dank aan de nagedachtenis van deze zo gewaardeerde medewerker. Onze deelneming gaat vooral uit naar zijn zwaar beproefde familie. Mogen zij de kracht vinden dit verlies te dragen. Hij ruste zacht en in vrede. op Zaterdag 13 October 1951, in de zaal van de heer KRIJGER te GOES. Agenda: 10 uur v.m.: Prof. Ir. W. de Jong: „Moderne aspecten van de Rundveefokkerij". Pauze. 1. Openingsrede van de Voorzitster van de Bond van Plattelandsvrou wen, Afdeling Zeeland, mevrouw F. KostenseKraak. 2. Dameskoor Zuid-Beveland. 3. De Bond van Plattelandsvrouwen in Zeeland 20 jaar, door mevrouw J. de Visser-Minderhoud en mevrouw P. MinderhoudMinderhoud. 4. Wedstrijd. („Horen wij bij elkaar?"). 5. L. J. G.-Orkest uit Hoek. Pauze. 6. Dameskoor Zuid-Beveland en zang van mej. Evers. 7. Schets door mevrouw P. Minder houdMinderhoud. 8. Vervolg Wedstrijd. („Horen wij bij elkaar?"). 9. L. J. G.-Orkest uit Hoek. 10. Sluiting. Hoewel wegens een afwezigheid van enkele weken Uw overzichtsschrijver thans wel wat laat komt met zijn commentaar, wil hij toch het door de Minister van Landbouw in de Memorie van Toe lichting op de Landbouwbegroting aangekondigde nieuwe landbouwbeleid aan een beschouwing onderwerpen. In de eerste plaats hebben wij met genoegen gelezen, dat het de Minister van Financiën uiteindelijk 6 jaren na de bevrijding gelukt is met een sluitende begroting te komen. Alhoewel ons dadelijk van het hart moet, dat dit meer tot oorzaak heeft het opschroeven van de belastingen tot een nauwelijks verantwoord peil dan door de zo hoog nodige bezuinigingen op de Staatsuitgaven. Deze geweldige belastingdruk, die op zich zelve met het landbouwbeleid niet direct te maken heeft, heeft natuurlijk zeker een grote invloed op de fi nanciële toestand in het Nederlandse landbouw bedrijf. Doch de gevolgen van deze zware druk, zoals het niet sparen, het opvoeren van de onkos- tenrekening en het daardoor doen van meer uit gaven dan normaal nodig zijn en het niet kunnen vormen van voldoende reserves, deze gevolgen moet men niet verwarren met de gevolgen van de land bouwpolitiek. Met andere woorden, als men door de prijzen van de landbouwproducten tot een rede lijk inkomen komt, doch nadat de fiscus het zijne ervan af heeft gehaald niet meer in staat is de nodige reserveringen te doen en iets weg te leggen om de kinderen aan een behoorlijk bestaan te hel pen of zelve voor de oude dag te zorgen, is dit niet te wijten aan het landbouwbeleid, maar aan de financiële politiek van een Regering, waarvan natuurlijk de Minister van Landbouw ook deel uit maakt, maar waarvoor deze in veel mindere mate de verantwoordelijkheid draagt, dan voor het land bouwbeleid. Wij hebben even over dit onderdeel uitgeweid, omdat het landbouwbeleid op zichzelve wel gunstig kan zijn voor de bedrijfstak landbouw, doch indien het totale Regeringsbeleid de voordelen weer teniet doet, hebben wij aan een en ander niet veel. Om verwarring te voorkomen stellen wij dus voorop, dat wij het thans uitsluitend zullen hebben over de door Minister Mansholt aangekondigde nieuwe prij zenpolitiek voor de landbouwproducten en niet over de eindresultaten. Zoals men weet is de voornaamste nieuwigheid de indeling in drie categorieën der landbouwproducten. In de Memorie van Toe lichting bij de begroting 1952 onderscheidt de Minister: 1. Producten, waarvan de voortbrenging uit een oogpunt van algemeen belang moet zijn ge waarborgd en waarvan de prijsvorming nage noeg geheel door de Overheid moet worden be heerst. Tot deze categorie kunnen worden gerekend: tarwe, koolzaad, suikerbieten en consumptie- melk. De prijs, welke de producent voor deze producten ontvangt, zal minstens gelijk moe ten zijn aan de kostprijs, vermeerderd met een redelijke ondernemerswinst. 2. Producten, die voor zover niet begrepen onder de eerste categorie gerekend kunnen worden tot de basisproducten, welke uit hoof de van hun betekenis voor de bedrijfsuitkom- sten bijzondere aandacht verdienen. De prijs regelingen ten aanzien van deze artikelen, waarvan in het algemeen de vrije uitloop der prijzen naar boven kan worden toegestaan, behoeven om deze reden geen volledige garan tie in te houden. In verband met het belang van deze arti kelen, zowel voor het landbouwbedrijf als voor het land zelf, zal die garantie toch zodanig moeten zijn, dat voor het gemiddelde bedrijf onder normale omstandigheden op deze pro ducten geen verlies wordt geleden. Tot deze producten zijn naar de mening van de ondergetekende te rekenen: melk (voor zover geen consumptiemelk), vlees, voeder- granen en aardappelen. 3. Producten, waarvoor geen prijsregeling wordt ontworpen en waarvoor ook de marktrisico's geheel voor rekening van de producent komen. Dit is het geval voor vlas en karwijzaad, blauw- maanzaad, erwten en bonen, vele tuinbouw producten enz. Over deze indeling op zichzelve valt wel het een en ander te zeggen. Zo op het eerste oog lijkt het niet ongunstig. Immers er is een groep belangrijke akkerbouwgewassen plus de consumptiemelk, waarvoor de boer de kostprijs en een redelijke on dernemerswinst krijgt. Dit lijkt dus een basis voor vele bedrijven in ons land en zeker in onze pro vincie. Daarnaast een groep producten, waarvoor een zodanige minimumprijs wordt gegarandeerd, dat de gemiddelde boer op deze producten geen verlies maakt (ook geen ondernemerswinst), waarvoor dus de kale kostprijs wordt gegarandeerd, terwijl een vrije uitloop naar boven van deze prijzen in OOSTBURG: Woensdag 17 October in Café „De Windt". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 18 October in Hotel „Hof van Holland". ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café ,,De Eendracht". De zitdag van Donderdag 18 October hopen wij met 2 personen te houden. ST. PHILIPSLAND: Zaterdag 20 October in Hotel „De Druiventros". THOLEN: Zaterdag 20 October in Hotel „Hof van Holland" van 10%12% uur. HULST: Maandag 22 October in Hotel ,,'t Bonte Hert" van 2%4 uur. TERNEUZEN: Woensdag 24 October in Hotel „Des Pays-Bas" van 2%4% uur. ST. PHILIPSLAND: Zaterdag 27 October in Hotel „De Druiventros" van 111 uur. GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal, en technisch gebied. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADIIANDEL KAPELLE-BIEZELINGE OOGSTZEKERE TARWE

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1