i i Centraal Bureau - Rotterdam GARAGE „CENTRUM S Fa W. SCHIPPER Zn Landbouwwerkiuigentoonzaal - Goes k k De „VICON" Kunstmeststrooier OILS een Hengstveulen VULPENNEN Heren Landbouwers Fa Le Coq Zn I 1 I De ISARIA SUPER UNIVERSAL ZAAIMACHINE Scnsylvonio fl&afraegett DUVEKOT's Graanhandel Uit een geheim weekboek van Bram uit de Siikhoek 9 Oct. Toen Markgraff d'eerste suiker vond In de wilde suikerbiet, Heeft hij nooit gedacht, dat deze De concurrent werd van 't suikerriet. Het is peêoogst, volop, mooi weer, weinig tarra, goed rijden over 't land mijn liefje wat wil je nog meer. Door de vele regen is de grond hard gewor. den en toegeslagen en daardoor bollen de wagens er over. De oogst is niet als vorig jaar, maar ze valt ons toch niet tegen; 1950 was een recordjaar en mag niet als maatstaf worden aangelegd, doch de oogst is toch beter dan in '47. We hebben nog geprobeerd met de lichter, doch de grond is te vast en we konden er niet goed onder komen, daardoor sleepten de bieten, die veel loof hebben mee op hopen en dan gaan er ook veel bieten stuk. Neen, we zijn maar op de oude Zeeuw se manier begonnen, het loof, dat gekuild moet worden blijft dan beter en schoner. Vooral op de geïnundeerde grond valt het lichten tegen. Het suikergehalte zal nu nog wel wat hoger ge worden zijn door de vele zonuren, die we vorige week hebben gehad. Het was vorige week, de eerste week na 13 weken waarin geen neerslag was gevallen. Het is met de bietencampagne ook al wat veranderd. Vroeger reden we met kleine Zeeuwse wagens met hoogstens een last en nu met de bandenwagen bijna het dubbele. Op de kade moesten ze per kruiwagen over lange rech ters en over schragen aan boord worden gekruid, wat veel manuren kostte en nu licht de kraan de netten met bieten van de wagen en deponeert ze netjes zonder moeite aan boord. Het is alles veel rustiger geworden dan vroeger. Alleen kan men slechts bieten aanvoeren indien er een schip is, dus niet meer aan hopen, dat is na tuurlijk alleen maar vervelend wanneer het droog weer is en men rijden kan. We zien overal wel schepen liggen, dus we hopen maar dat deze alle ingeschakeld zullen worden en we weinig behoeven te wachten. We hebben een opmerking gekregen waarom we de wintertarwe in deze volgorde gezet hebben: Heine, Minister, Harry, Alba. Ja, we zijn alleen boer en geen handelaar, dus hebben geen voordeel om een zeker ras aan te 'bevelen, maar iedere weldenkende boer, die zijn ogen open heeft, ziet wat er rondom zijn bedrijf groeit, de proefveld- cijfers juist beoordeeld, moet toch zelf z'n conclusie kunnen maken wat goed voor zijn 'bedrijf is. De waarschuwing om alles niet op één kaart te zetten is goed omdat het volgend jaar de omstandigheden voor een zeker ras wel eens bepaald slecht kun nen zijn; bij meerdere rassenkeuze heeft men daar voor minder gevaar. Er is keuze genoeg. Zo is het ook met de bietenrassen. Men moet zelf proeven nemen, welk ras het beste gedijt op uw eigen grond en de proefvelden ook bekijken op welke grondsoort de proeven zijn genomen. Heeft men b.v. zelf heel hoge grond, dan is liet best mogelijk, dat ons beste ras op lage grond gezaaid zeker niet het beste is, en een ander ras betere resultaten geeft. Dat moet iedere boer zelf uitzoeken en niet alleman afvragen en nadoen. Natuurlijk moet men alle voorlichting niet in de wind slaan, maar zelf ook proberen. Het is op de gehele wereld nog steeds herrie. Eerst Korea, daarna Perzië, en nu van morgen hoorden we door de radio, dat ook Egypte vrij wil van de overheersing van Engeland, die al heel wat minder streng is geworden. Zo zien we bij de Oosterse volken, een meer en meer zich vrijmaken van hun vroegere overwinnaars. De be schaving en ontwikkeling brengt dit mede en we kunnen ons ook indenken dat vooral omdat we zelf een jaar of 5 geknecht zijn, deze vrijheid boven alles gaat. En Engeland zal zijn Dominions, waar door hij vroeger veel rijkdom heeft verkregen, kwijtraken evenals wij ons Indonesië, al is dit niet even prettig, dat gaat vast door. Algemenie Vergadering der Eerste Nederlandsche COÖPERATIEVE KUNSTMESTFABRIEK Vlaardingen te houden op Woensdag 31 October 1951 te 10 uur v.m. in de lunchkamer van het laboratoriumge bouw der fabriek te Vlaardingen. HET BESTUUR. TE KOOP: „Nico van Wezendijke" vloeder: Glorieuse van de Linge. Vader: Nico van de Heibloem. Kampioenhengst 1950- J. WISSE. Wezendijke, Zoutelande. Algemene Vergadering der Zeeuwsche COÖPERATIEVE KUNSTMESTFABRIEK Goes te houden op Dindag 30 October 1951 te 3 uur n m. in één der zalen van het Parkhotel, Westersingel 70-72 te Rotterdam. HET BESTUUR. N.V. Fa P. J. van de Sande Laat Uw werktuigen en machines ZAND STRALEN en METALISEREN. Het voor komt roestvorming en alles gaat langer mee. Wij geven vele jaren garantie op Metalïseer- werk. Ook komen wij desverlangd met onze mobile installatie bij U aan huis. Zandstraal- en Metaliseerbedryf Wijngaardstraat 24 Telefoon 2020 - 2712 GOES Land-Rover Reeds vele in gebruik bij diverse instellingen en landbouwbedrijven GROTE TREKKRACHT ZUINIG VERBRUIK Vraagt inlichtingen en demon stratie bij: ff v. d. Vliet Bak Dealer voor geheel Zeeland GOES - Jacob Valckestraat 5 Telefoon 2404 t X X X X y 9 V y V X X y f x X J I X y y X X X X Dit VICON-product heeft onder de schotel strooiers het bewijs geleverd dat het AF is. Het schotelsysteem van deze strooier waar borgt U een gelijkmatige verspreiding van de kunstmest, hetgeen een allereerste eis is. De schotels zijn van taai gietijzer en kunnen dus niet roesten. Wij kunnen deze machine leveren tegen zeer concurrerende prijs, voor paardenjractie en voor tractorgebruik. Strooibreedte van 1.75 t/'m 5-10 meter. Op aanvraag zenden wij U gaarne prospectus en prijs toe. Nieuwstraat 18-26 - Telefoon 2383 GOES X B Is ook op Uw bedrijf onmisbaar Nadere inlichtingen bij: Y ZIERIKZEE Tel. 90 LEWEDORP Tel. K 1196-304 VOOR AUTO'S EN TRACTOREN HET NEUSJE VAN DE ZALM f TERNEUZEN De vloeibare droogontsmetter voor alle zaaigranen. Goedgekeurd onder P.D. No. 78. Kan in elke droogontsmettingstrommel worden gebruikt. Geen kiembeschadiging bij bewaren. Snelle opkomst - betere kiemdoding. Geen stuiven - hogere opbrengst. Vraagt inlichtingen bij: te GOES Imp. LIGTERMOET Zn, Rotterdam HARINGVLIET 100 AFD. LANDBOUWWERKTUIGEN POSTBUS 182 In hét centrum van Zeeland hebben wij thans een toonzaal en onderdelen- magazijn gevestigd, alwaar steeds een aantal der door ons gevoerde LAND BOUWWERKTUIGEN kan worden bezichtigd, terwijl alle gewenste inlichtin gen gaarne worden verstrekt. Wij zouden de volgende werktuigen met name willen noemen: AGRICO-ZAAIMACHINE 2 m, fabr. St. Hubert, zonder drukveren ƒ800, AGRICO-ZAAIMACHINE 2 m, fabr. St. Hubert, met drukveren 900, YSTA-KUNSTMESTSTROOIERS, 2 m, met 6 sohotels 589,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 11