DE BELGISCHE andbouwers Alba Tarwe: zijn bevreesd voor de Benelux ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU waarin opgenomen het NOORD-BR AB ANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen D. J. VAN DER HAVE Jh-T £chn ol o gis cli Voor Zeeland No. 2091. Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 6 OCTOBER 1951. 39e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,— per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum per advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan h«t Landbouwhuis te GOES. „Draagt het goede zaad van de Europese samenwerking over de grenzen". Aldus besloot de gouverneur van West-Vlaanderen zijn openingsrede tijdens de onlangs gehouden BelgischNederlandse landbouwontmoeting te Brugge. Uit verschillende uitlatingen van Belgische zijde menen we echter te moeten concluderen, dat dit zaad, met name door het blad „De Boer", maar zeer schaars wordt rondgestrooid en dat het ook ncgal eens op de rotsige bodem, die de vrees als ondergrond heeft, niet tot kieming wil komen. Kostprijsverschil kan van 20 tot 8 dalen. Het wetenschappelijk goed gefundeerd betoog van de adjunct-directeur van het L. E. I., Ir Van Riemsdijk toonde ons de perspectieven van de kost prijzen, indien de Benelux werkelijkheid zou zijn geworden. We mogen immers niet alleen naar de huidige aanpassing kijken, die van 30 verschil na de devaluatie is teruggelopen tot ongeveer 20 doch zullen er rekening mee moeten houden, dat alle productie-voorwaarden, met uitzondering van de pachtprijzen, straks bij de totstandkoming zullen nivelleren. De kostprijzen in de beide landen zouden dan, ontdaan van de z.g. geldsluier, veel dichter bij elkaar komen te liggen en nog maar 8 verschil vertonen (België 100 Nederland 92). Naast het verschil in de kostprijzen is natuurlijk ook het niveau der prijzen van belang. (We hoeven hierbij alleen maar te denken aan het verschil in tarweprijs, dat momenteel zo sterk in de belangstelling staat.) Met uitzondering van de voedergranen, vormt de akkerbouwsector dan ook wel het moeilijkste punt. In de dierlijke sector zijn de verschillen minder groot, alhoewel de melk- opbrengst per koe, de eierproductie per kip, en de groei van de varkens per kg voer in België nog te laag is. Deze factoren zijn uiteraard voor een groot ge deelte terug te voeren op een verschil in technisch peil. Wèl wijst men er in België graag op, dat dit de laatste jaren met kracht wordt aangepakt, doch men kan in een paar jaren niet inhalen, wat men in een halve eeuw heeft verwaarloosd. Illustratief in dit opzicht was de vergelijking tussen de begroting van de cultuurtechnische wer ken in beide landen, zoals één der deelnemers ons toonde. Bij een ongeveer vijfmaal zo hoge begro ting in Nederland, moest men tevens nog vaststel len, dat vele bedragen van de Belgische begroting uit voorbereidende werkzaamheden en onbekende posten bestonden. Terwijl men een niet onbelang rijk deel der posten van de Belgische begroting in Nederland bij begrotingen van andere departemen ten zou moeten zoeken (natuurbescherming of waterstaatkundige werken). Ir Van Riemsdijk meende, dat de klacht van de Belgische landbouw, dat de productie niet voldoen de winstgevend was, speciaal geweten moest wor den aan de te hoge pachtprijzen in België. (Is de vraag hier echter niet op zijn plaats of de Nederlandse pachten niet te laag zijn. Men denke maar eens aan de meningen, die op het Landhuis- houdkundig Congres te Deventer en de vergadering van de Zeeuwsche Polder en Waterschapsbond hieromtrent te beluisteren waren. Een feit is het echter ook dat de prijsbeheersing t.a.v. de pachten in België gefaald heeft; m.a.w. dat men daar van zwarte pachten zou kunnen spreken). Verder zullen we er bij het beoordelen van de kostprijzen vooral om moeten denken dat vergelij king van de landsgemiddelden niet voldoende is en dat vooral rekening gehouden moet worden met de spreiding van de kostprijzen in de verschil lende landbouwgebieden. (We namen deze gedachte reeds ter harte in ons artikel van 8 Sept. j.l. in de rubriek „Wij lazen voor U" toen wij getracht heb ben de productievoorwaarden tussen een zo veel mogelijk gelijkwaardig bedrijf op de zeeklei aan een nader onderzoek te onderwerpen). Een voortgezet onderzoek naar de verschillen zou dan ook moeten worden ingepast in een uit gebreid economisch, en economisch sociografisch onderzoek dat in België zeker nog te weinig wordt uitgevoerd. En in beginsel biedt de door Nederland gevoerde landbouwpolitiek voldoende waarborgen om de moeilijkheden die straks zouden ontstaan in Unie verband uit de weg te ruimen. Neem het wantrouwen van de Belgische boer en tuinder weg. De wijze waarop dit gedaan kon worden vormde één van' de hoofdpunten van het betoog van de heer E. Maes, die op deze ontmoeting zijn functie als volksvertegenwoordiger niet verloochende. Hij meende dat het verschil in productievoor waarden schuldig was aan het verschijnsel dat de Belgische landbouw de totstandkoming van de Benelux remde. Volgens een gemengde commissie zou enige jaren geleden de technische achterstand voor gedeelte hebben bijgedragen in het verschil in productie- voorwaarden. Aan de hand van de oogstramingen voor 1951 was dit cijfer echter bestreden door het blad van de Belgische Boerénbond „De Boer". Ook de innerlijke structuur van het bedrijf is anders, alleen de gemiddelde oppervlakte is reeds beduidend lager (Nederland 10 ha, België 6 ha). Daarnaast staat nog een groot verschil in waar dering tussen de Nederlandse en de Belgische land bouw, waar de laatste volgens spreker eigenlijk niet meer is dan een knecht van de Belgische nij verheid. (En van de partijpolitiek? Red.). INHOUD: Zitdagen Boekhoudbureau Zitdagen Secretariaat Z. L. M. De Belgische landbouwers zijn bevreesd voor de Benelux 75 jaar Rijksland- bouwonderwijs in Nederland Uit de Provincie; Wij lazen voor U De Boerenjeugd De Z. A. R. nodigt U uit Ontgrondings-machine Demon stratie bietenrooien De tractor op de weg De Z. L. M.-editie van de Staring's Almanak 1952 Bestrijding van aardvlooien in winterkoolzaad Onderwijs Voor de Plattelandsvrouw Inge zonden Groenbemesting in de fruitteelt Noord-Brabantse Mij van Landbouw Markt- en Veiling-berichten Bram uit de Slikhoek. WISSENKERKE: Woensdag 10 October,'in Hotel „De Kroon". TERNEUZEN: Woensdag 10 October in Hotel „Des Pays-Bas". ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café ,,De Eendracht". ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. OOSTBURG: Woensdag 10 October, van 2y2—4% uur, in Café „De Vuijst". Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal, en technisch gebied. Het Nederlandse systeem van de geleide econo mie noemde spreker een „doolhof-organisatie" waar de Belgen en ook zelfs vooraanstaande Nederlan ders niets van begrepen. In de discussie ontving de heer Maes voldoende aanbiedingen van Nederlandse kant om hem dit uit te leggen en aanmerkingen van Belgische zijde op hun leiders die hier geen moeite voor namen, om hem er van te overtuigen dat ook deze doolhof nog wel toegankelijk is voor een buitenstaander. De Nederlanders kunnen het wantrouwen van de Belgen alleen wegnemen door een goede toepas sing van het protocol van 1947, aldus de heer Maes. Hij noemde als bezwarende feiten de onmogelijk heid voor de-Belgen om goedkope vroege aardappe len te leveren in het afgelopen jaar en het zoveel mogelijk omzeilen van de Belgische regelende markten door de Nederlanders, in welke feiten hij een zekere tendenz van monopolistische centrali satie zag. De prioriteit voor Nederland had volgens hem betreurenswaardige gevolgen, waar vroeger Deense boter werden geruild tegen bloemen en paarden. Nederland mag wel alle andere aanvoerders van de Belgische markt verdrijven, doch geen Belgische boeren van hun bedrijf verjagen. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADIIANDEL K APELLE-BIEZELIN GE OOGSTZEKERE TARWE

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1