Alba Tarwe LANDBOUWBEGROTING v r r J ZITDAGEN L BOEKHOUDBUREAU tconomiscK-TéchnoloCTisch hi WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen Prijsbeleid in d° landbouw blijft gericht op redelijke bestaansmogelijkheid ZITDAGEN SECRETARIAAT Z.L.M. D. J. VAN DER HAVE No. 2090. Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 29 SEPTEMBER 1951. 39e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum per advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. INHOUD: Zitdagen Boekhoudbureau en Secreta riaat der Z.L.M. Landbouwbegroting 1952 75 jaar Rijkslandbouwonderwijs in Nederland (III) Op de ere-galerij Adreswijziging P.B.H. Tarwe- prijs voor de boer Diepe grondbewerking De E.N.C.K. een bekende naam op alle wereldzeeën Het leggen van lattenroosters Stichting examens van de georganiseerde landbouw R.A.R.-dag te Goes De Boerenjeugd Het oogsten van maïs Optreden van de steenbrand in tarwe -De Sta- ring's Almanak 1952 N.-Brabantse Mij van Land bouw Het kleinvee op de tentoonstelling en markt te Oostburg Tuinbouw Jubileum fokdag te Oss Markt- en veilingberichten Bram uit de Slikhoek Uit de Kringen en Afdelingen. Ook in het komende begrotingsjaar zal het prijsbeleid in de landbouw er op zijn gericht de werkers in deze bedrijfstak een redelijke bestaansmogelijkheid te ver schaffen, terwijl tevens prijsmaatregelen nodig zullen zijn voor de producten, die voor de voedselvoorziening in Nederland van bijzondere betekenis zijn. Aldus de Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening in de aan het prijsbeleid ge wijde paragraaf van de Memorie van Toelichting op het Landbouw-hoofdstuk van de Rijksbegroting- 1952. Waar de beheersing van de prijs over het alge meen slechts kan worden verkregen door maat regelen ten aanzien van de productie en de afzet, zal om een te grote bemoeienis hiermede te voor komen steeds nauwkeurig moeten worden nage gaan, welke plaats het product inneemt in de be drijfsvoering van het goed-geleide bedrijf. Met het oog op het bij de prijsvaststelling voor agrarische producten te volgen beleid onderscheidt de Minister enkele categorieën, waarvoor een bepaalde gedrags lijn kan worden vastgesteld, n.l.: 1. Producten, waarvan de voortbrenging uit een oogpunt van algemeen belang moet zijn ge waarborgd en waarvan de prijsvorming nage noeg geheel door de Overheid moet worden be heerst. Tot deze categorie kunnen worden ge rekend: tarwe, koolzaad, suikerbieten en con- sumptiemelk. De prijs, welke de producent voor deze producten ontvangt, zal minstens gelijk moeten zijn aan de kostprijs, vermeerderd met een redelijke ondernemingswinst. 2. Producten, die voor zover niet begrepen Onder de eerste categorie gerekend kunnen worden tot de basisproducten, welke uit hoofde van hun betekenis voor de bedrijfsuitkomsten bijzondere aandacht verdienen. De prijsregelin gen ten aanzien van deze artikelen, waarvan in het algemeen de vrije uitloop der prijzen naar boven kan worden toegestaan, behoeven om deze reden geen volledige garantie in te houden. In verband met het belang van deze artikelen, zowel voor het landbouwbedrijf als voor het land zelf, zal die garantie toch zodanig moeten zijn, dat voor het gemiddelde bedrijf onder normale omstandigheden op deze pro ducten geen verlies wordt geleden. Tot deze producten zijn te rekenen: melk (voor zover geen consumptiemelk), vlees, voedergranen en aardappelen. 3. Producten, waarvoor geen prijsregeling wordt ontworpen en waarvoor ook de marktrisico's geheel voor rekening komen van de producent. Dit is het geval voor vlas en karwijzaad, blauw- maanzaad, erwten en bonen, vele tuinbouw producten, enz. De Minister stelt zich voor bovenaangegeven ge- dachtengang ten aanzien van de prijsregelingen in de landbouw nader uit te werken in overleg met de Stichting voor de Landbouw. HET LANDBOUW-EGALISATIEFONDS Tekort geraamd op 110 millioeii gulden. In de Memorie van Toelichting op de begroting van het Landbouw-Egalisatiefonds voor het dienst jaar 1952 wijst de Minister van Landhouw, Visserij en Voedselvoorziening er op, dat met het oog op het bijzondere karakter van dit fonds, de in de be groting opgenomen cijfers slechts met het grootste voorbehoud omtrent de uiteindelijke juistheid daar van kunnen worden verstrekt. De beweging der wereldmarktprijzen in het begrotingsjaar, waar omtrent onmogelijk voorspellingen kunnen worden gedaan, is wel de belangrijkste factor voor de on zekerheid van de in de begroting van het Land bouw-Egalisatiefonds uitgetrokken bedragen. Aangezien thans in veel sterker mate dan voorheen bovendien nog zeer belangrijke ver schillen bestaan tussen de wereldmarktprijzen gel dend bij betaling in dollars en bij betaling in andere valuta, is de onzekerheid omtrent de te betalen im- portprijzen nog toegenomen, omdat de hoeveelheid dollars, die gedurende 1952 voor de aankopen be schikbaar zal komen, nu nog niet te bepalen is. Het nadelig saldo van het Landbouw-Egalisatie fonds wordt voor 1952 geraamd op 110 millioen gulden, waarbij een voordelig saldo van 62.375.000 voor het landbouw-deel en een nadelig saldo van 172.375.000 voor het consumenten-deel, tegen 130 millioen gulden in 1951. Bij de berekening van het nadelig saldo van het Landbouw-Egalisatiefonds voor 1951 ten tijde van de Regeringsverklaring in Maart j.l. werd dit be groot op 175 millioen gulden. Daarbij was rekening gehouden met het resultaat van de voorgenomen subsidieverlagingen voor een geheel jaar, terwijl de berekeningen uiteraard waren gebaseerd op het prijzenniveau op de wereldmarkt op dat tijdstip. Hoewel de meeste van de subsidieverlagingen eerst in Maart van dit jaar of later zijn ingegaan en uit dien hoofde zou zijn te verwachten, dat het bedrag van 175 millioen gulden zou moeten worden ver hoogd, wordt deze verhogende factor meer dan ge compenseerd door de gevolgen van de prijsverla gingen op de wereldmarkt voor veevoeder en mar garinegrondstoffen. Het resultaat is dan ook, dat aan de hand van de thans geldende wereldmarkt prijzen de raming van 175 millioen gulden kan worden teruggebracht tot 130 millioen gulden, een verlaging dus van 45 millioen gulden. BEZORGDHEID, ONDANKS ACTIEVE AGRARISCHE HANDELSBALANS. De balans van im- en export van producten, res sorterend onder het Ministerie van Landbouw, Vis serij en Voedselvoorziening, vertoont een export overschot, dat in 1950 lager was dan in 1949, doch in de maanden Januari t/m Mei 1951 ongeveer 55 groter was dan in de overeenkomstige periode van 1950. Ongeveer drievierden van de export van deze producten is gebaseerd op voortbrengselen van de Nederlandse land- en tuinbouw, de veeteelt en de visserij, terwijl voor slechts ongeveer 25 invoer van grondstoffen uit het buitenland nodig is. OOSTBURG: Woensdag 3 October in Café „De Windt." ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau." MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht." (De zitdag van Donderdag 4 October hopen wij met 2 personen te houden.) THOLEN: Zaterdag 6 October in Hotel „Hof van Holland." GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. Hoewel de balans van de agrarische im- en export een exportsaldo vertoont, is er niettemin reden om de toekomst met enige bezorgdheid tegemoet te zien, aldus de Minister. In het eerste halfjaar 1951 is geen verbetering ten aanzien van de betalingsbalans opgetreden. De dollar- en goudreserves zijn aanzienlijk geslonken. Met name voor de invoer van producten, ressor terend onder het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, is deze ontwikkeling van grote betekenis. Voor de invoer van broodgraan, veevoeder en suiker, en in mindere mate oliën en vetten, blijft Nederland n.l. nog steeds op het dollar- gebied aangewezen. Weliswaar is de agrarische handelsbalans in totaal actief, doch de inkomsten liggen in hoofdzaak in de sfeer van de Europese Betalingsunie en in veel mindere mate in het dollar- gebied, terwijl voor de uitgaven de dollars een be langrijke rol spelen. In het verleden is dit probleem voor een groot deel opgelost door de Marshall-hulp. Voor de toekomst moet er echter rekening mede worden gehouden, dat deze bron minder rijkelijk zal vloeien, terwijl voorts de criteria, volgens welke zij wordt verleend, in toenemende mate in plaats van in het zuiver economische- in het militaire vlak zullen komen te liggen. De bevordering van de ex port naar dollar-gebieden wordt in dit verband met kracht voortgezet. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL K APELLE-BIEZELIN GE dorst uitstekend en heeft het minste schot.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1