Noord-Brabantsche Mij van Landbouw ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU. KRING OOST- EN MIDDEN-BRABANT De Kring Oost- en Midden-Brabant der Noord-Brabantse Maatschappij van Land bouw zal op Vrijdag 28 Sptember a.s. des n.m. 2 uur in Café „De Korenbeurs", Grote Markt, te Eindhoven een Kringver gadering houden, welke speciaal is gewijd aan het onderwerp: „T. b. c.-bestrijding onder het rundvee." Alle leden cn belangstellenden worden opgewekt deze vergadering bij te wonen. Enige kennisgeving zegt het voort. COOP. LANDBOUWVERENIGING SPRANG—CAPELLE. GEWEST. PLOEGDEMONSTRATIE MET ONDERGRONDSPLOEGEN. RIJKSLANDBOUWCONSULENT- SCHAP VOOR W. NOORD-BRABANT TE ZEVENBERGEN. EEN BELANGRIJKE MIJLPAAL VOOR HET LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA EN DE BIESBOSCH. DINTELOORD: Woensdag 26 September 111 uur, Hotel Korf. FIJNAART: Vrijdag 28 September 10—12% uur, Hotel De Graanbeurs. AGENDA 1. Opening. 2. Notulen. 3. Mededelingen betreffende de op Dinsdag 25 September gehouden vergadering van het Hoofdbestuur. 4. Spreker Dr J. Kirch, Directeur van de Ge zondheidsdienst voor Dieren in Noord-Bra bant over: „Het plan tot het uitroeien van de t. b. c. onder het rundvee in Noord-Brabant." 5. Rondvraag. 6. Sluiting. N. B. Er zal ruimschoots gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. VERGADERING VAN HET HOOFDBESTUUR DER NOORD-BRABANTSE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW op Dinsdag 25 September a.s. om half twee n.m. in Café-Restaurant „De Graanbeurs", Reigerstraat 18, te Breda. AGENDA: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Positie en taak der N. B. M. L., mede in ver band met het komende bedrijfschap voor de landbouw. 4. Verzekeringen der N. B. M. L. 5. Verslag Jubileumvergadering. 6. Het uitgeven van een revueboekje. 7. Onteigeningsplannen. 8. Cultuurechnische werken, toegelicht door Ir Smale, Rijkscultuurconsulent. 9. Aanwijzing vertegenwoordigers a. in Bestuur Chr. Lagere Tuinbouwschool te Dussen; b. in Bestuur Chr. Landbouwhuishoudschool te Sprang-Capelle. c. plv. in Afd. Werkgeversbelangen van het K. N. L. C. 10. De huisvesting van het kantoor. 11. Staring's Almanak. 12. Rondvraag. 13. Sluiting. Alle leden van de Coöp. Landbouwvereniging Sprang-Capelle worden bij deze uitgenodigd tot bij woning van een ledenvergadering op Maandag 24 September a.s. om half acht 's avonds, in Café ,,'t Bruggetje" te Vrijhoeve-Capelle. AGENDA: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Benoeming commissie voor het nazien van de rekening. 4. Spreker de heer W. G. de Waard, voorzitter der Noord-Brabantse Mij van Landbouw over: „De nieuwe pachtwetgeving". 5. „Verbeteringen in onze bedrijfsvoering" door de heer B. J. Elsman met algemene bespre king. 6. Rondvraag. 7. Sluiting. Op het bedrijf van Gebr. C. en R. den Engelse aan de Stoofdijk nabij Klundert, zal op Dinsdag 25 September a.s., een ploegdemonstratie met ondergronders worden gehouden, georganiseerd door de Technische Com missie van de Stichting voor de Landbouw in Noord-Brabant (sectie klei), in samenwerking met de Rijkslandibouwvoorliohtingsdienst te Zeven bergen. Aanvang 13,30 uur n.m, Van 15.00 uur tot 15,30 uur zal een pauze worden gehouden, waarin een causerie zal worden gehouden door de Rijksland- bouwconsulent Ir. Kupers, gevolgd door een alge mene beschouwing betreffende de gedemonstreer de ploegen door Ir. Bakker Arkema. Het systeem van ondiep ploegen gecombineerd met ondergronden heeft al jaren de belangstelling van onze West-Brabantse boeren. De technische mogelijkheden zal men op deze demonstratie kun nen gaan zien. Wij twijfelen er dan ook niet aan of deze demonstratie zal door velen worden bezocht. Aanstelling van een eigen monsternemer voor het grondonderzoek. Het Rijkslandbouwconsulentschap te Zevenber gen is thans, in samenwerking met de verschil lende Bedrijfslaboratoria van de Stichting voor de Landbouw, overgegaan tot het aanstellen van een eigen monsternemer. Wij zijn gedwongen tot deze regeling over te gaan omdat de assistenten van de Rijkslandibouw- voorlichtingsdienst zo vele en vooral tijdrovende taken er bij hebben gekregen, dat de voornaamste taak, de voorlichting van de boer op het bedrijf, er door in het gedrang raakte. Het steken van de grondmonsters, dat tot nu toe door de assistenten geschiedde, zal dus in het ver volg gedeeltelijk worden overgenomen door de eigen monsternemer van het Bedrijfslaboratorium te Goes en Geldrop. Monsters afkomstig van bedrijven groter dan 10 ha worden genomen door de eigen monster nemer, maar van bedrijven kleiner dan 10 ha door de rayon-assistent van de Rijkslandbouwvoorlich- tingsdienst. De monsters genomen door de eigen monster nemer worden ook onderzocht bij de Laboratoria van de Stichting voor de Landbouw, voor klei- monsters te Goes en voor zandmonsters te Geldrop. De particuliere laboratoria, zoals bijv. Grouw, Beegden enz., hebben ook eigen monsternemers in dienst. Wij raden de boeren aan dus vooral goed te informeren, welk laboratorium het onderzoek verricht. Deze mensen immers steken wel de monsters, maar zij kunnen U geen enkel advies geven hoe de bemesting op uw bedrijf moet zijn. De Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst kan alleen aan de hand van de analyse van Uw eigen labora toria een behoorlijk bemestingsadvies opstellen. Opgave tot het nemen van grondmonsters kun nen, zoals tot nu toe, geschieden bij de rayon assistent van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, die de opgaven zal doorgeven aan de eigen mon sternemer, of bij de eigen monsternemer zelf. Het adres van deze is: de heer J. Cammaert, Markt 11, Roosendaal. De Wnd. Rijkslandbouwconsulent, Ir. L. J. P. KUPERS. Opening magazijnen Centraal Bureau en C.A.V. Altena en Biesbosch aan de haven te Werkendam. Wanneer men van Werkendam, komende over de Bandijk, naar de Kop van 't Land rijdt, ziet men dat even buiten Werkendam aan de rechterzijde «en ringdijk is verrezen, waardoor het daarachter liggende gebied aan het oog is onttrokken. Toch is daar achter die dijk iets tot stand gebracht dat voor de Biesbosch en omgeving, mede i.v.m. de plannen tot ontsluiting van dit gebied, van ver strekkende betekenis is. Het devies voor ogen „regeren is vooruitzien" is daar door de gemeente Werkendam aangelegd de Biesboschhaven, die van groot belang zal blij ken te zijn bij de aan- en afvoer van producten van en voor de Biesbosch en omgeving. Dat het Centraal Bureau en de Coöp. Aan- en Verkoopvereniging Altena en Biesbosch juist dit punt hebben uitgekozen om hun nieuwe magazij nen te vestigen, getuigt van een even vooruitziende blik. Daar is in korte tijd een modern bedrijf uit de grond verrezen, geheel naar de eisen des tijds ingericht en klaar om de boeren bij aan. en ver koop van producten, bij schonen en drogen van granen, alle mogelijke service te verlenen. Op 12 September j.l.' had de officiële opening van deze magazijnen plaats en waren velen met ons in de gelegenheid van nabij met dit nieuwe coöperatieve bedrijf kennis te maken. Deze offi ciële opening werd verricht door de heer Hendrik- se, directeur van het Centraal Bureau, die zijn toespraak begon met een hartelijk welkom toe te roepen aan alle genodigden. Spreker wees op de grote mogelijkheden, die de Biesbosch voor de toekomst als landbouwgebied biedt. Hoewel de landbouw hier thans reeds op een hoog peil staat, neemt het kunstmestverbruik nog steeds toe. Dit schept problemen o.a. wat betreft: de opslag van deze kunstmest. Voor deze opslag is ruimte nodig, teneinde de afnemers steeds tijdig te kunnen bedienen. Met het oog hierop heeft het: Centraal Bureau dan ook het initiatief genomen om aan de nieuwe Biesboschhaven 'n gibot kunst- mestmagazijn te plaatsen. Verwacht mag worden, dat dit door het Centraal Bureau gebouwde maga zijn in de nabije toekomst door de gewestelijke aan koopvereniging zal kunnen worden overgenomen. Spreker beklemtoonde nog eens, dat dit bedrijf gezien moet worden als een eigen bedrijf van de boer, gesticht met boerengeld. Daarnaast is door de C.A.V. „Altena en Biesbosch" een graanpakhuis gesticht met voorreiniger en graandroger. Nadat beide gebouwen onder applaus door de heer Hen- drikse geopend waren verklaard, ging de grote schuif in de nok van het kunstmestmagazijn open en begon de losinrichting over de mantrolleybaan haar werk met het lossen, van kunstmest. Hierna werd een rondgang door de magazijnen gemaakt en werden de installaties bezichtigd. De gebouwen, resp. door aannemersbedrijf Splunder en Fa Kloos gebouwd, maken een solide indruk. Het geheel werd uitgevoerd onder architectuur van Ir De Heer. De installaties als mantrolleybaan en drooginstallatie werden geleverd door de Fa Van Opstal te Zevenbergen, terwijl ook de Technische Dienst van het Centraal Bureau een belangrijk aandeel in de werkzaamheden had. Door Ir. Van Alphen van het Centraal Bureau werd vervolgens een technische uiteenzetting be treffende het bedrijf gegeven. De kunstmestloods is uitgevoerd met NeMaho-spanten en is uitge-, voerd met drukvaste wanden. In de graanloods kan 1000 ton graan worden opgeslagen. Deze is uitgevoerd in staalconstructie door de Fa Kloos. Liever had men een flinke graansilo gebouwd, doch financiële bezwaren hebben dit plan voorlopig uit gesteld. Naar verwacht mag worden zal echter van uitstel geen afstel komen. De droger heeft een capaciteit van 5000 kg per uur bij terugdrogen van 18 op 14 vocht. Door de Directeur van de C.A.V., de heer Van Putten, werden enkele finesses nog nader toege licht, waarna door de voorzitter van de Coöp. Aan koopvereniging de heer A. van der Stelt een over zicht werd gegeven van de totstandkoming van deze gebouwen en de verdere plannen voor de toe komst. Hierna werd door verschillende sprekers van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun ge lukwensen aan te bieden. Door burgemeester De Bruin van Werkendam Nieuwe magazijnen Centraal Bureau cn Coöp. Aankoopvereni ging te Werkendam.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 9