cBestelformulier De glaring' s Almanak 1952 Dit de Kringen en Afdelingen UIT EN VOOR DE POLDER VOOR DE PLATTELANDSVROUW ZuMtBOIIW In dit artikel beginnen we dus ons praatje over tomatenziekten en de bestrijding daarvan. Hoewel de tomaat op onze boerenbedrijven nog geen alledaags artikel is, geloof ik toch niet, dat ze in veel tuinen ontbreekt. Een 15 20 jaar geleden zag men in geen enkele tuin tomaten. Dit is echter in de laatste jaren ge heel anders geworden en treft men momenteel in iedere moestuin de tomatenplant aan. De tomaat is geheel ingeburgerd en is een vrucht die door vele mensen graag wordt gegeten, hetzij uit de hand, in de soep of op een andere manier. Men1 moet ze leren eten en zijn we zo ver. dat we ze lusten, dan is het voor velen een lekkernij. De tomaat behoort tot de familie der Nachtscha den en is daardoor ook familie van de aardappel. Mede door dit feit kan zij dan ook dezelfde ziek ten vertonen, als welke in de aardappelen voor komen. Nu is het niet de bedoeling om alle ziekten Een scliat van gegevens in zakformaat. Wij behoeven niet uit te wijden over deze alma nak die in 1952 haar 105e jaargang hoopt te beleven. In gecomprimeerde vorm geeft deze U een grote hoeveelheid gegevens waarvan het op zoeken in boeken of tijdschriften doorgaans veel tijd vergt. Dit jaar hebben we het plan opgevat om een speciale uitgave van deze almanak door de uitgever te doen verzorgen, waarin U vele gegevens omtrent uw eigen standsorganisatie, de Z. L. M. aan kunt treffen, zodat het boekje nog aan practische waar de zal winnen. Daarnaast vindt U in deze almanak nog een ruime gelegenheid om allerlei notities te plaatsen en ondanks dat, kan nog van een zakboekje wor den gesproken, zodat U het te allen tijde kunt raadplegen. De prijs zal gelijk aan de normale prijs en ƒ2 per stuk bedragen. DE ZEEUWSE HOFSTEDE door R. C. Hekker. Gaarne vestigen wij tevens Uw aandacht op de belangrijke publicatie over de boerderijtypen in Zeeland, welke als overdruk van het Archief van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen bin nenkort zal verschijnen. In dit boekje dat uitstekend verlucht is met een veertiental afbeeldingen vindt U gegevens over de Zeeuwse hofstede, die U elders vergeefs zult zoe ken. De prijs toedraagt 1,50 per stuk. Voor de bestelling van beide uitgaven kunt U gebruik maken van onderstaand bestelformulier, hetwelk U, ingevuld met naam en adres, aan het Secretariaat der Z. L. M. in niet-gesloten enveloppe en ge frankeerd met 2 cents postzegel kunt in zenden. en gebreken te gaan beschrijven; dit zou wellicht langdradig worden en dientengevolge niet aantrek kelijk. Bovendien zou men dan bijna bang worden om tomaten te telen. Dit laatste zou natuurlijk onzin zijn, want onze aardappelen kunnen door minstens een 65-tal ziekten worden aangetast en we telen ze nog steeds ieder jaar en dat is maar wat gelukkig. In sommige streken van ons vaderland is de tomaat één van de producten, welke dienen als financiële steunpilaar voor het instand houden der bedrijven. Het is daar één der hoofdproducten, zo als dat in Zeeland de aardappelen zijn. We blijven dus, ondanks dat we meer van de ziekten afweten, doorgaan met het telen van to maten. Naar ik hoop is het zelfs een stimulans tot uitbreiding van het aantal planten in de tuin, want het eten van tomaten is gezond en zeer aanbevelens waardig voor kinderen. We zullen ons dus bepalen tot de voornaamste ziekten en hoe deze zijn te bestrijden. Er zijn deze zomer ontzettend veel zieke tomaten; in sommige tuinen zijn er zelfs bijna geen gezonde planten. Ze vertonen hetzelfde beeld als de aard appelen. Ook bij de tomaten is dit het gevolg van het „weer", dat we deze zomer moesten incasseren. Tomaten kunnen worden aangetast door de „gewone aardappelziekte", althans door een zwam, die dezelfde verschijnselen geeft, als dit bij de aard appelen het geval is. Ook hier worden de blaadjes slap, krijgen een enigszins grauwe verkleuring, hetgeen later bruin achtig zwart wordt. Op de grens van het gezonde en zieke gedeelte vormt zich aan de onderkant van het blad een fijn wit schimmerpluis. Het aangetaste blad valt uit eindelijk af. Op de stengels ontstaan ook zwarte, zachte vlek ken, die snel uitbreiden en waarop zich eveneens wit pluis vertoont. De vruchten kunnen eveneens worden aange tast, hierop komen bruine rondachtige, zachte vlekken, die spoedig tot rotting overgaan, terwijl CURSUSSEN „WIJ EN ONS HUIS", voor leden van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen van 1519 October op de Volkshogeschool „'t Oude Hof" te Bergen (N.-H.) en van 2226 October op de Volkshogeschool „Overcinge" te Havelte (Dr.). Is het niet een gelukkig en gezond verschijnsel, dat onze woning en zijn inrichting tegenwoordig zo in het middelpunt van de belangstelling staan? Overal wordt men zich bewust, dat het niet onver schillig is, hoe men zijn omgeving, waar men toch een zo groot deel van de dag doorbrengt, heeft in gericht. Enerzijds zien we daarbij de zeer practische kant van een woning, die ons door zijn doelmatige in deling en inrichting werk bespaart, anderzijds zijn het de vragen van de stijl van inrichten, die in zo hoge mate het karakter van onze woning bepalen en die bovendien zo'n sterke invloed uitoefenen op de bewoners zelf. Deze vragen zijn het, die ons in de cursus „Wij en ons Huis" zullen bezighouden. Deskundige in leiders zullen in korte lezingen de vragen inleiden, men r«nëom deze vlekken «ok het witte schimmel- itfNlA hsta *aarilto»n. Dit witte pluis ztfn draden, waarop de voort- telingsorganen van de ziekte worden gevormd. Wat de bestrijding betreft, deze ziekte kan ge heel worden voorkomen, door de planten tijdig zorgvuldig te bespuiten met een koperpreparaat. Dit kan zijn een' bespuiting met Bordeauxe pap, koperoxychloride of een der vervangingsmiddelen daarvan. Het is hier ook, als met de bestrijding van de aardappelziekte, men kan het wel voorkomen, doch niet genezen. R. A. ADGEVER. en de middelen voor de che mische bestrijding zijn verkrijgbaar bij: Fa. P. J. DE PUNDER, Kwadendamme, telf. K. 1194—235. DE BRAMENTEELT. Nu de financiële uitkomsten van de bramenteelt de laatste 2 jaren zeer goed genoemd mogen wor den zal dit ongetwijfeld tengevolge hebben, dat vele intensieve fruitkwekers meer dan gewone be langstelling zullen krijgen voor deze teelt. In dit verband is het goed er op te wijzen, dat onlangs een boekje is verschenen, getiteld „de Bramenteelt", samengesteld door Dr. Ir. G. de Bakker, voor Zeeland geen onbekende. In dit boekwerk behandelt Dr. Ir. G. de Bakker achtereenvolgens, de betekenis van de braam, de soorten en rassen, de vermenigvuldiging, aanleg en verzorging bramenperceel, ziekten en beschadigin gen en enkele economische punten. Zowel de gegevens als de fraaie foto's in dit boekje van 50 pagina's zijn in hoofdzaak afkomstig uit Zeeland. De schrijver heeft met dit boekwerkje zeker in een behoefte voorzien. Zij, die belangstelling voor de bramenteelt nebben, vinden in dit boekje een schat van gege vens opgetekend. Wij willen hen dit werk ten sterk ste aanbevelen. In de serie „Mededelingen van de Tuinbouwvoor- lichtingsdienst no. 48 is dit boekwerkje „De Bra- menteelt" verschenen en is verkrijgbaar bij de Staatsdrukkerij, en Uitgeversbedrijf te 's-Graven- hage tegen de prijs van 1,75 per stuk. waarna een onderlinge discussie volgt. Met elkaar willen we zo bespreken aan welke eisen onze in richting moet voldoen; op welke wijze het moge lijk is ook in deze dure tijd een woning goed en gezellig in te richten en op welke manier we onze woning het beste kunnen gebruiken. In het bijzonder zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen; Algemene inleiding „Wij en ons Huis", waarin besproken zal worden welke functie ons huis eigenlijk vervult. Er zal verder gesproken worden over de speciale eisen welke men aan de plattelandswoning moet stellen. De stoffering en aankleding van onze woning zal een punt van bespreking zijn. Wij zullen ons bezighouden met het indelen van onze kamers en daarbij verschillende plattegron den ontwerpen. Hoe we door middel van het bloemenschikken onze woning op een goede manier kunnen versie ren, zullen we in deze cursus eveneens leren. Ook het organiseren en vieren van huiselijke feestjes zal een onderdeel van het programma zijn. Wij zullen een kijkje nemen over onze grens om te zien hoe de plattelandswoning in andere landen is ingericht. Kleine tentoonstellingen op allerlei gebied zullen het besprokene verduidelijken, terwijl handenarbeid en wandelingen in de mooie omgeving voor de nodige afwisseling zullen zorgen. Men kan zich voor één van de cursussen opgeven rechtstreeks bij de betreffende Volkshogeschool, of bij het Provinciaal Secretariaat: Landbouwhuis, Goes. KRING OOSTELIJK ZUID-BEVELAND DER Z. L. M. Algemene Vergadering op Zaterdag 6 October 1951, des namiddags 2 uur» in Hotel „De Korenbeurs" te Kruiningen. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Lezing door de Weledelgestrenge heer Ir C. W. C. van Beekom, Rijkslandbouwconsulent. Onderwerp: „Rassenkeuze voor het Zeeuwse bouwplan". 5. Lezing door de Weledele heer J. H. Blank, Inspecteur Centraal Bureau te Rotterdam. Onderwerp: ^Georganiseerde afzet der pro ducten en hun industrieële verwerking". 6. Lezing door de Weledelgestrenge heer Ir J. Dorst te Goes. Onderwerp: „Samenvatting van voornoemde onderwerpen en enige conclusies hieruit". 7. Voorkomende zaken. 8. Rondvraag en Sluiting. Belangstellende leden uit andere Kringen zijn van harte welkom. Het Bestuur. P. SCHEELE—DE PUTTER, Voorzitter. M. A. KOSTENSE, Secretaris. Ondergetekende verzoekt bij verschijning aan hem te willen zenden ex. Staring's Almanak 1952 ex. „De Zeeuwse Hofstede" is Het verschuldigde bedrag door mij gestort op wordt Giro 172503 der Z. L. M. Naam Adres Ondertekening S. V. P. Doorschrappen wat niet verlangd wordt IIIMMMItl.HMMMipIltf

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 8