Lonen <5 in Zeeland ociale voorzieningen AFDELING ZEELAND DER NED. WOLFEDERATIE G. A. AARDAPPELMOEIXEID. EMIGRATIE. HET ONTSMETTEN VAN WINTERGRANEN Denkt U er aan, dat het accoordtarief, volgens .de C.A.O. 1951/1952 voor: 1. Bieten rooien a. zonder koppen hakken, met laden en loof uit de rijbanen Zeeuws schoon ƒ151,tot 194,per ha bedraagt. Bij machinaal rooien met de bietenlichter mogen bovenstaande tarieven met 10 tot 30 worden verlaagd. b. Koppen hakken 23,tot 34,per ha be draagt. 2. Voederbieten rooien zonder laden 83,tot ƒ120,per ha bedraagt. 3. Bruine- en witte bonen a. trekken, in de tol geleverd 73,50 tot 97, per ha en b. trekken 59,tot ƒ72,per ha bedraagt. Voor een normaal gewas dient steeds het ge middelde tarief te worden betaald, terwijl de tarie ven met 5 dienen te worden verhoogd voor ar beiders, die speciaal voor accoord-werkzaamheden zijn aangenomen en slechts één week of korter bij de betrokken werkgever werkzaam zijn. Opgelet! Ter voorkoming van misverstand willen wij er de aandacht op vestigen, dat de te betalen vacantie- toeslag aan vaste- en los vaste arbeiders in de land bouw geen 2 bedraagt van het totale jaarloon doch als volgt: a. voor vaste arbeiders, die een weekloon ge nieten, een vacantietoeslag te betalen ter grootte van 1 gemiddeld weekloon, minus pensioenpremie en loonbelasting. Voorbeeld: Een vaste paardenknecht van 23 jaar e. o. heeft volgens de C.A.O. recht op een weekloon van 51, van 1 Mei t/m 30 Nov. en van 1 Dec. t/m 29 Febr. ƒ44,40 per week. Trekt men daarvan de pensioen premie af dan wordt dit resp.: ƒ49,75 en ƒ43,15. Vacantietoeslag nu 39 weken k 49,75 plus 13 weken a ƒ43,15 gedeeld door 52 is ƒ48,10. Van dit bedrag moet nog loonbelasting worden ingehouden. b. voor vaste- en losvaste arbeiders, die uurloon genieten bedraagt de vacantietoeslag 50 maal het uurloon. De demonstratie met kunstmeststrooiers te Krui- ningen kan als zeer goed geslaagd beschouwd wor den. Hoewel de belangstelling niet overgroot ge noemd kan worden, was zij toch zeer bevredigend. Uit het feit, dat alle elf deelnemende machines zonder uitzondering met het schotelsysteem waren uitgerust, kan geconcludeerd worden, dat het systeem van de kunstmeststrooiers geen probleem meer vormt. Het was dan ook eigenlijk meer een wedstrijd van verschillende merken onderling, dan een de monstratie met verschillende systemen. Enerzijds maakte dit de demonstratie wat eenzijdig, ander zijds vielen er toch nog heel wat verschillen op te merken. Er moet nog even opgemerkt worden, dat de strooiers van de boeren uit Oost Zuid-Beveland, in een zeer goede staat van onderhoud verkeerden, iets wat nog niet van alle bedrijven gezegd kan worden. De demonstratie met wiedwerktuigen moest van wege een wolkbreuk, welke zich de avond van te voren boven Goes en Wilhelminadorp ontlastte, worden uitgesteld van Donderdag 13 Sept. naar Maandag 17 Sept. Dit uitstellen en de regen die er in de nacht van Zondag op Maandag viel, is er waarschijnlijk de oorzaak van, dat slechts zeer wei nigen van hun belangstelling blijk gaven. Wat de demonstratie op zichzelf betreft, deze is begun stigd door mooi weer. Ook over deze demonstratie, waar acht verschillende typen wiedwerktuigen i demonstreerden, volgt t.z.t. een uitvoerig verslag. De volgende demonstratie welke gehouden zal worden is die met vernevelmachines op Vrijdag 28 September in de Wilhelminapolder op hetzelfde perceel als van de wieddemonstratie. Het probleem spuiten of vernevelen is in zoverre opgelost, dat voor vele doeleinden de vernevel- machine kan worden gebezigd. Echter zitten er tussen de vernevelaars onderling grote verschillen. In onze provincie gaat het er vooral om, vernevel machines te krijgen, die geschikt zijn voor het bestrijden van het kwaad in de aardappelen. Deze moeten dus geschikt zijn voor het vernevelen van suspensies. Daar dit bj) alle nog niet het geval is, Voor een arbeider van 23 jaar e. o. is het uur loon 84% cent, minus de pensioenpremie 82 cent. Vacantietoeslag dus 50 x 82 is ƒ41,Van dit bedrag moet eveneens loonbelasting worden inge houden. Opgemerkt zij, dat losse arbeiders geen recht hebben op vacantietoeslag. Zij ontvangen daaren tegen bij de wekelijkse loonbetaling een vacantie- bon ter waarde van 4 maal het uurloon. Voor de vaste arbeiders, werkzaam in de fruit teelt, groententeelt en boomkwekerij is deze vacan tietoeslag niet van toepassing, terwijl voor losse arbeiders de waarde der vacantiebon 3 maal het uurloon bedraagt. U doet goed, omtrent arbeidskwesties, loon- berekeningen enz. steeds inlichtingen te vragen bij het Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes. de L. Goede resultaten kan men alleen bereiken, als het ontsmetten op de juiste wijze en met de uiter ste nauwkeurigheid wordt uitgevoerd. Om kiem beschadiging te voorkomen, dienen zwakke partijen en partijen met een te hoog vocht gehalte spoedig na het ontsmetten te worden gezaaid. Droogontsmetting mag alleen geschieden in trommels of in continuwerkende apparaten. Men dient de ontsmettingstrommel 3 a 4 minuten regel matig zodanig te draaien, dat het zaad goed door elkaar valt. Bij de natontsmetting kent men twee methoden: De omschepmethode geschiedt als volgt: Onder het toevoegen van de ontsmettingsvloeistof schept men het zaad op de dorsvloer of op een zeil zolang zullen de deelnemende machines worden gesplitst in twee groepen n.l.: a. geschikt voor het vernevelen van suspensies; b. niet geschikt voor suspensies. Door de eerste groep zal koper Sandoz worden verneveld ter sterkte van 2,5 en een maximum hoeveelheid vloeistof van 200 1 per ha. Door de tweede groep zal een kleurstofoplossing worden verneveld. Hoewel deze groep niet geschikt is voor het vernevelen van suspensies, heeft zij toch weer be paalde voordelen bij het vernevelen van zuivere op lossing b.v. van groeistoffen. In totaal is voor 15 a 16 machines toezegging gedaan tot deelname. Na door een deskundige commissie beoordeeld te zijn, wordt het terrein om 14 uur voor het publiek opengesteld. Verzuimt niet deze belangrijke demonstratie te bezoeken. De Hoofdassistent voor de Werktuigen, J. C. VAN LIENE. INLEVERING SCHAPENWOL Hoewel de normale inname van schapenwol in Zeeland afgelopen is, worden degenen, die om de een of andere reden verzuimden hun wol in te leveren, alsnog in de gelegenheid gesteld dit te doen. Wanneer het hoeveelheden, minder dan 15 kg betreft, kan men de wol opzenden aan het Land- bouwhuis te Goes. Gaat het om grotere aantallen kg of om de wol van een kudde, dan gelieve men zich eerst met de Secretaris der Afdeling Zeeland, Landbouwhuis te Goes in verbinding te stellen. (Telefoon 2345, toe stel 7). Bij hoeveelheden boven 150 kg zal getracht wor den de wol ter plaatse te keuren. Het bovenstaande geldt zowel voor leden als nieMeden der N.W.F. De Secretaris, W. S. De Provinciale Contactcommissie voor de Aard* appelmoeheid in Zeeland maakt in aansluiting op haar vorig persbericht bekend, dat de kaarten waarop de aardappelpercelen zijn ingeschetst van die gemeenten waar de kartering is beëindigd ter inzage blijven liggen bij de Plaatselijke Commis sies van de Stichting voor de Landbouw in de maand October. Dit geldt voor alle gemeenten in Schouwen en Duiveland, Tholen, St. Philipsland, Noord-Beveland, West Zuid-Beveland en West Zeeuws-Vlaanderen. Voor Oost Zeeuws-Vlaanderen en Oost Zuid-Beve land geldt nog de eerste bekendmaking. Voor Walcheren volgt in het volgende nummer nader bericht. Voor emigratie naar Nieuw-Zeeland zijn steeds een aantal vacatures beschikbaar doorgaans op ge mengde bedrijven of veebedrijven, waar gezinnen met huisvesting geplaatst kunnen worden. De emigratie naar Canada neemt het volgend jaar weer vrij grote vormen aan, zodat belang stellenden aangeraden wordt zich onverwijld te melden indien ze het volgend voorjaar wensen te vertrekken. Nadere inlichtingen bij het Secreta riaat van het Algemeen Landbouw Emigratie- Comité Landbouwhuis Goes. om totdat alle korrels voldoende zijn bevochtigd. Het omscheppen moet 1015 minuten duren. De machinale omschepmethode kan worden uitge voerd in daarvoor ingerichte droogontsmettings- trommels. De toevoer van de vloeistof moet auto matisch plaats kunnen hebben. Indien dit niet het geval is, koekt het zaad samen en geschiedt de ver deling van de vloeistof niet regelmatig. Bij deze methode kan met een liter vloeistof per hl min der worden volstaan dan hieronder is aangegeven. Het graan moet tijdens 't draaien goed door elkaar vallen. Er dient tenminste drie minuten te worden gedraaid. Er moet voor worden gezorgd, dat hef natontsmette zaad niet opnieuw wordt besmet. Voor de droogontsmetting worden de navolgende middelen aanbevolen: AAgrano '48-droog, Abavit neu, Agrosan GN, Ceresan-nieuw, Denkasan-droog, Zaaizaadontsmetter, Duphar-droog, Farning-zaad- ontsmetter-droog, Germisan-droog, Harvesan, Kwi- xol, Landisan-droog en Panogon. Voor de natontsmetting kan gebruik worden gemaakt van: AAgrano-nat, Ceresan-nat, Denka- sannat, Zaaizaad-ontsmetter, Duphar-nat, Germi- san-nat en Landisan-nat. Hoeveelheden droogontsmetting. Tarwe, rogge en gerst: 2 gr per kg zaad. Voor tarwe en gerst, welke ter keuring wordt aange geven, kan zekerheidshalve iets meer worden ge nomen, doch hoogstens 3 gram per kg zaad. Bij gebruik van Panogon leze men c.c. in plaats van grammen. N atcntsmetting. Tarwe en gerst. Tegen steenbrand, kiemschim- mels en bij gerst ook tegen strepenziekte: voor keuring te velde 3 liter van een 3 oplossing; voor gewoon zaad 3 liter van een 2 oplossing en voor zwak zaad 2 liter van een 2 oplossing per hl graan. Warmwaterbehandeling. Bij toepassing van bovenstaande ontsmettings methoden wordt de stuifbrand in tarwe en gerst niet bestreden. Dit kan alleen door de behandeling met warm water. Teneinde een goed resultaat te bereiken, dient de hier beschreven werkwijze nauw keurig te worden opgevolgd. Het zaad wordt eerst 1% uur te weken gezet in water van 1820 gr. C., daarna blijft het 4% uur, tegen afkoeling beschut, buiten water naweken en tenslotte wordt het ge durende 10 minuten ondergedompeld in water, dat voor tarwe een temperatuur moet hebben van 53 gr. C., en voor gerst 5152 gr. C. Na de ont smetting moet het graan zo spoedig mogelijk weer worden afgekoeld. De ontsmetting met warm water alleen is niet afdoende tegen steenbrand en strepenziekte. Mede ter voorkoming van achteruitgang in kiemkracht is behandeling met een chemisch middel vóór, tij dens of na de warmwaterbehandeling beslist nood zakelijk. Bij toepassing van de nabehandeling wordt genomen 50 gram van een der genoemde natontsmetters, opgelost in 2 k 2% liter water per hl zaad of 2 gram van één der droogontsmetters per kg zaad. De trommel moet 4 a 5 minuten wor den gedraaid. Zwak zaad verdraagt de warmwaterbehandeling niet zonder grote vermindering van kiemkracht. Daar alle zaadontsmettingsmiddelen giftige stof fen (maagvergiften) zijn, betrachte men de nodige voorzichtigheid.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 6