DE BOERENJEUGD KWADE GEWOONTEN ORGAAN VAN DE LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND IN VOORZORG VOOR DE WINTER Zaterdag 27 Oct. Vergadering Provinciale Raad. Redactie: Ad. Doeleman, N. Filius, M. Kosten, Z. Poppe, M. Poissonnier en J. J. de Putter. Redactie-adres: Secretariaat L. J. G., Landbouwhuis, Goes. Op wel zeer noodlottige wijze werd Zater dagavond van ons weggerukt MARINUS JACOBUS MARIS. Met dit heengaan verliezen wij een trouw lid, één van diegenen die vanaf de oprichting zijn beste krachten voor onze L. J. G. gaf en dit op de hem eigen wijze daadwerkelijk toonde. Eerst in 't bestuur der afdeling, later als gewoon lid werd er nooit tevergeefs een beroep op zijn medewerking gedaan. Wij verliezen echter niet alleen een trouw lid, maar ook een vriend, met wie, zoals de afge lopen winter wel zeer sterk naar voren kwam, het goed was samen iets te doen. Onze gedachten gaan echter in deze tijd wel in de eerste plaats uit naar zijn ouders en verloofde. Wij wensen hen de kracht toe, om dit ont stellende verlies, dat wij ten volle kunnen beseffen, te dragen. F. Teunis in gesprek mee z'n vader. Goeden avond vader! Dag Teunis, hoe was het op de streekbestuurs- vergadering? Ach vader: „Er binne viertien spieren nodig om een nijdig gezicht te trekken als iets je tegenloopt en maar zes om je er over heen te zetten door een glimlach". Tjonge, tjonge, wat moet toch dat Hoofdbestuur vanavond wel een slechte indruk gekregen hebbe, toen onze streekvoorzitter een hele avond op 't tipje van zijn stoel bleef hange, imee een ge zicht zonder spieren, waarop je leze kon, dat het hem ijskoud liet, wat er met zijn jongerenorgani satie gebeure ging. Werkelijk vader, ik hé me op zitte vrete. 't Was wel jammer, want wat was het een goed idee van dat hoofdbestuur, om aan het begin van de nieuwe winter en werkcampagne, de streekbesturen is op te zoeken en wat op te warmen. Ja vader, onze algemene voorzitter deed vanavond het begrip algemene organisatie uiteen, want 't is toch zo als dat hij zei, dat de meeste leden het niet bewust binne, wat het lidmaatschap van een alg. organisatie a'ls de L. J. G. meebrengt, of zo als hij dat ook zei „de consequenties van dit lid maatschap moeten we aanvaarden". Ja Teunis, ik hebbe het al eerder is tegen je wille zeggen, jullie jonge mensen denke te weinig over de grondslag na, daar wordt te weinig aan- De zomer is weer haast voorbij. We zien het overal om ons heen. Het land is kaal geworden, de dorsmachines ronken en de ploeg trekt voren in het stoppelland. Met een zucht zeggen we tegen elkaar: je kunt toch duidelijk zien, dat het herfst 'begint te worden, en een blik op de kalender zegt ons dat de eerste helft van Sept. al weer verstreken is, dusdat het de hoogste tijd wordt om eens bloembollen in te gaan slaan, willen we van de \q'nter eigengekweckte bloeiende bolgewassen hebben. Eerst iets in 't algemeen over oppotten. We nemen daarvoor liefst oude bloempotten of als we sierpotjes en schalen gebruiken dan moeten die toch voorzien zijn van afvoergaatjes, zodat het overtollige water kan afvloeien. De aarde die we gebruiken mag niet zwaar zijn. Om dit te voor komen mengen we de aarde met zand en turf- strooisel, lichte tuinaarde is ook heel geschikt. Bollen geven we geen mest. Zet na het oppotten de bollen koel en donker b.v. in een donkere kast op de zolder, of in een koele kelder (die niet al te vochtig is). We zetten de bol len pas in het licht en eventueel warmer als de neus de vereiste lengte heeft. De „neus" is dat gedeelte wat boven de bol uitgroeit. In 't algemeen moet hij bij grote bolsoorten zoals tulpen, narcissen en hyacinten pl.m. 8 cm lang zijn en bij de kleinere pl.m. 5 cm voordat de bol in het licht gezet mag worden. Wanneer we de planten uit 't donker te voor schijn halen zetten we ze niet direct in een ver warmde kamer, maar laten ze eerst geleidelijk aan de warmte wennen. Een uitzondering is de narcis Paperwhite; die kan direct na het oppotten in 't licht gezet worden. We kunnen de bollen ook op glazen en in 't grind kweken. Het beste hiervoor geschikt zijn hyacin ten en crocussen. We vullen de glazen zover met water, dat het net de bol niet raakt om schimmelen van de bol te voorkomen. Ook vullen we geregeld tot die hoogte bij. Het verdient aanbeveling iets (b.v. lucifersstokje) tussen bal en glas te plaatsen zodat de lucht goed kan circuleren. Verder behan delen we als opgepotte bollen. Wanneer we een erg vochtig huis hebben of om andere reden geen bollen in huis kunnen kweken, zetten we de opgepotte bollen op een koele plaats onder de grond in de tuin. De laag grond op de bollen mag pl.m. 10 cm zijn. Deze laag houden we voortdurend vochtig. Als het begint te vriezen leggen we er turfstrooigel of mest op om bevriezen van de grond te voorkomen. We moeten immers de bollen midden in de winter in huis kunnen ha'len. Nu iets over de verschillende soorten die we kun nen kweken. Hyacinthen. Wanneer we met Kerstmis bloeiende hycinthen willen hebben nemen we de geprepareer de hyacinth 1' Innocence., die we nu plaatsen en als de neus lang genoeg is geleidelijk warmer zetten. Voor later bloeiende nemen we geen geprepa reerde; deze bloeien ook al in Januari. Tulpen. Voor de Kersttulp nemen we Brilliant Star; nu plaatsen en begin Dec. al op 't licht halen en warm zetten. Tulpen kunnen goed warmte ver dragen. Crocussen. Deze bloeien in Januari. Ze is erg gevoelig voor droogte; geregeld water geven, an ders vormt ze te veel loof. Zo is het ook met Sneeuwklokje; die kunnen absoluut niet tegen droogte en ook niet tegen teveel warmte; maar op een koele vochtige plaats kunnen ze schattig in de huiskamer bloeien. Ook Blauwe Druifjes zijn heel aardig, maar wat moeilijk te kweken. Ze kunnen niet tegen te veel vocht en zeker niet tegen een hoge kamertempera tuur. Narcissen zijn gemakkelijk te kweken, vooral de bovengenoemde Paperwithe. De andere soorten in 't donker kweken in aarde of grint. Ze kunnen goed tegen vocht en warmte mits deze niet te droog is. Ze bloeien in Januari. Dit was in 't kort iets over het kweken van bloembollen. Ik hoop, dat de Z. P. M.-sters en misschien een enkele L. J. G.-er van de winter mooie bloeiende bollen zullen hebben, dat zal de lente naderbij brengen en de winter korter doen schijnen. L. de J. BELANGRIJKE DATA. Zaterdag 13 Oct. Z. A. R.-Dag. Zie programma elders in dit blad. Zaterdag 20 Oct. Bestuursledenconferentie. Deze dag zal het concept winterprogramma ter bespreking worden overgelegd. dacht aan besteed. Je leve wel is te oppervlakkig, geloof je dat ook nie jongen? Zeker vader, we denken wel is te licht over deze dingen, evèn zo goed als over het nut van de Volks hogeschole. En het is waarachtig zo als dat de alg. voorzitter zei, dat door de Volkshogeschole in Zeeland, het chauvinisme opgeheft en de binding van de Zeeuwen groter zou kunnen worden. Ja zeker Teunis, het is nu eenmaal zo dat bij ons in Zeeland de Zeeuwen langs elkaar heen leve en elkander niet willen begrijpen net zo a'ls dat de burgers op de eerste, tweede en derde verdieping langs elkaar leve. De Volkshogeschole kan redding brenge Teunis in Zeeland. Geloof dat gerust, en ik zou zeggen bespreekt het van de winter op je ver- gaderinge en ga ook is naar zo een Volkshoge- scholecursus toe, want jij kan ook nog wel wat geestelijke en zedelijke ontwikkeling gebruike jongen. Nou vader, dat zei je niet tegen een doove, rekent er op dat ik dan ook van de winter naar de Volkshogeschole ga. Dat mag nou wel net zo weze, want onze algemene secretaris die heeft het toevallig over een cursus gehad over „verenigings techniek" of zo in Januari a.s. Nét dus als ons boerenjongens en meisjes vacantie hebben. Ja onze alg. secretaris Bos, die was vol vuur over deze cursus, die liep zo maar warm als die het er over had, en ons ginge ook al warm lope dat spreekt vanzelf. Goed Teunis, je gaat er naar toe, dat zal niet alleen jezelf en je organisatie goed doen, maar dat zal ook jullie secretaris Bos nieuwe moed geven, als hij ziet dat er mee gevochten wordt na een hoger levensdoel en levenspeil van d'organisa- tie. Zeg Teunis alle jongens en meisjes mochten het is mee d'r vaders en moeders bespreken zo als ons dat nou doe, dan zou er veel meer naar de Volkshogeschole ga. Ik geef het toe vader, er wordt te weinig mee d'ouwe mensen over ons werk gesproken. Maar nog is een anders praatje, je had 't daar net over het streven naar een hoger lévenspeil, geloof ik. Nou ja onze alg. voorzitter die heeft ook nog gezeit dat we de leden niet een bordje „watersoep" voor moeten zetten, maar een goed aantrekkelijk pro gram moet de vergaderinge van jonge mensen wor den voorgezet. Ook moete we nog nieuwe leden winnen zeit hij, en ook nieuwe afdelingen stichten, en het braakliggende land bewerke en goed be meste van de winter. Dat is een zwaar werk Teunis, dat die voorzitter jullie heeft opgedragen, maar die zal wé denke, vele gemeenschappelijke L. J .G.-handen, maken toch licht werk. Je doen wel is wat meer gemeen schappelijks heb ik toevallig verleden weke hore, dat minder in jullie kraam te pas komt. Of het waar is weet ik niet, maar ik hoorde zeggen dat er wel is gedanst is op een avond van de jongeren. Is dat waar Teunis? Vader, dat is nou toch wel toevallig dat je daar vanavond ook nog over begint, want onze alg. voorzitter die heeft er ook vanavond mee nadruk op gewezen, dat we niet dansen moge in L. J. G.- Z. P. M. Ik weet niet meer precies hoe of hij dat verklaarde, maar het kwam er op neer, dat volgens de grondslag van L. J. G. er niet gedanst mag wor den binnen de muren van d'organisatie. Ik had dat ook nooit zo gezien, maar nu zeg ik ook, en bewust, niet meer dansen in d' L. J. G.. Geen „bal na", zei de voorzitter en 't is waar ook. We moeten de naam hoog houden van onze organisatie vader! Dat is goed gesproke Teunis, een tien en een griffel, maar helpt dan ook voortaan mee dat kwaad in L. J. G. te bestrijden. Ja vader, wat dat hoofdbestuur vanavond ge sproken heeft, daar kunnen we het mee doen hoor. „Vergaderingen laten indrukken na" zei m'n grootvader altijd, en dat heb ik vanavond ook on dervonden. Veertien spieren had ik nodig om een nijdig gezicht te trekken, toen ik de „precis" op het tipje van zijn stoel zag hange. Het wordt hoog tijd vader, dat dit soort is een persoonlijkheidscursus ga volgen. Ik zal de alg. secretaris is vragen of die z'n medewerking daartoe wil geven. Gelukkig had ik nog zes spieren over voor een glimlach, toen het hoofdbestuur krachtig gesproken had. Zeg vader het is al 'laat op mijn horlogé dus we moeten na bed. Ik zal de paarden nog even een kladde hooi geven, en we prate dan morgen nog wel 1» verder, maar denkt d'r dan ook nog Is over na hoe of we zulke ongemanierde jonge mensen manieren moeten leren. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 5