KORT ERSLAG Afba Tarwe ZITDAGEN M. BOEKHOUDBUREA' waarin opgenomen het NOORD-BRAB ANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatsc happij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen D. J. VAN OER HAVE voor Zeeland MIDDELBbf; No. 2089. Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 22 SEPTEMBER 1951. 39e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10— per Jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum pei advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan hel Landbouwhuis te GOES. van de vergadering van het Dagelijks Bestuur der Z. L. M., gehouden op Maandag 17 Sep tember 1951 te Vlaardingen in een der gebou wen van de E. N. C. K. De Voorzitter, Ir. M. A. Geuze, opent de verga dering en heet de aanwezigen van harte welkom. Spreker richt zich vervolgens tot de Voorzitter van de E. N. C. K., de heer D. W. Lindenbergh, en dankt hem bij voorbaat voor de gelegenheid, die het Be stuur van de E.N.C.K. aan het Bestuur der Z. L. M. biedt om de fabrieken te bezichtigen en de verga dering in e ender gebouwen te houden. Spreker is er van overtuigd dat een zeer leerzame dag voor de boeg staat. De heer Lindenbergh dankt voor deze woorden en heet op zijn beurt de aanwezigen welkom. MEDEDELINGEN GRAAN VERBOUW 1952. Vrijwel vast staat nu, dat de koppelingsregeling, zoals die het afgelopen jaar heeft gegolden, voor 1952 bekrachtigd zal worden. De regeling zal in zoverre gewijzigd zijn, dat de eerste 2 ha haver vrij blijven, doch dat daarboven voor meer dan 4 paar den 0,50 ha per paard zal worden vrijgegeven. Op een betekenende verhoging van de tarweprijs moet niet gerekend worden. De Voorzitter deelt voorts mede, dat uitvoerig met de Minister van Landbouw over de graanrege- ling en de tarweprijs is gesproken. De bezwaren tegen de geldende regeling en tegen de in verhou ding te lage tarweprijs, zijn van de zijde van de Stichting voor de Landbouw naar voren gebracht, evenals de te lage inleveringsprijs. Door de geste gen onkosten van gerst en haver bedraagt de kost prijs van de tarwe plus 20 ondernemersloon thans ƒ1,75 meer dan vorig jaar. Wanneer men echter geen extra stimulans in de tarweprijs legt, zal er niet veel meer tarwe in ons land verbouwd worden dan in 1950/1951. Wel zijn de stroprijzen goed en het ziet er naar uit dat deze zich ook in de toekomst op een gunstig peil zullen kunnen hand haven, daar de industriële verwerking van stro in Nederland steeds toeneemt, doch deze alleen vor men geen voldoende prikkel voor een grotere uit zaai. De vergadering meent, na een uitvoerige bespre king, dat de Regering slechts op een behoorlijk areaal tarwe zal kunnen rekenen, wanneer een be hoorlijke verhoging van de prijs ten spoedigste wordt afgekondigd. In verband met de prijzen, die de buitenlandse collega voor het broodgraan ont vangt acht men een dergelijke verhoging verstan dig. Tevens acht de vergadering het nodig er op te wijzen, dat de prijs voor oogst 1952 te laat bekend wordt gemaakt. Reeds thans moeten vele telers hun zaaizaad aanschaffen of bestellen. Tenslotte meent de vergadering, dat iedere boer op zijn bedrijf zal dienen na te gaan hoeveel tarwe hij zal uitzaaien in verband met de financiële con sequenties. Inmiddels bereikte ons het bericht, dat de Minis ter Woensdag j.l. op de vergadering van de F. N. Z. heeft medegedeeld, dat de tarweprijs voor oogst 1952 ƒ26,zal bedragen. De redactie merkt hierbij op, dat wel van een beduidende verhoging gesproken kan worden, doch dat het de vraag blijft, of de boer hiermede zodanig tevreden kan zijn, dat ruim voldoende tarwe wordt uitgezaaid. VERBOD ONGEKEURD ZAAIZAAD. Het Bedrijfschap heeft de mening van de Stich ting gevraagd over een totaalverbod van het. ge bruik van ongekeurd zaaizaad, behoudens uit eigen oogst, dus van granen, peulvruchten, koolzaad, karwij, kanarie, mosterd, lijnzaad, maanzaad en winterraapzaad. De Hoofdafdeling Akkerbouw heeft dit in eerste instantie afgewezen, uitgezon derd voor lijnzaad, ingaande volgend jaar. Ook mais zal volgend jaar hieronder vallen. De heffingen op ongekeurd zijn voor dit jaar als volgt vastgesteld: Tarwe, rogge, gerst, haver 3,50 per 100 kg Koolzaad 1,50 Peulvruchten 3,50 Maanzaad, karwij 3,5Q Lijnzaad 10,— Deze heffingen worden alleen opgelegd als er tekort aan gekeurd is en het ongekeurde wordt vrijgegeven. De vergadering acht lr4 tot. op heden gevoerde beleid ten aanzien van de goedgekeurde en onge keurde zaaizaden, waarbij het dus verboden is om ongekeurd zaad in de handel te brengen het beste. Slechts een uitzondering ten opzichte van lijnzaad en mais moet gewenst worden geacht. POOTGOED. De Fransen leggen onze export van pootgoed moeilijkheden in de weg. 1. door het centraliseren der import om inzon derheid de prijs van de Bintje A te drukken (sommige monopolistische handelaren vra gen zeer hoog); 2. door thans te eisen, dat wij leveren in de maten, welke in Frankrijk gebruikelijk zijn, doch van de onze afwijken (opgaand met max. 10 mm). Aan dit laatste zal zeker niet voor volgend jaar voldaan worden. De klant zal echter op de duur wel koning kraaien. BROUWGERST. Per 1 September was door het C. B. K. ongeveer de helft van de benodigde brouwgerst uit de leve ringsverplichting aangekocht. De brouwers betalen een heffing tot de wereldmarktprijs aan het A.V.A. CONSUMPTIEAARDAPPELVOORZÏENING. Zolang het niet strikt noodzakelijk is, wordt er van afgezien een maximum prijsregeling af te kon digen. Mocht het prijsniveau van Bintje en Eigen heimer boven de 11 cent stijgen, dan zullen de vol gende maximumprijzen gelden. Najaar 11 cent. Januari 12 cent. Februari 13 cent en vervolgens oplopend met Y2 ct. per maand. De oogsten in de omringende landen zijn goed, de prijzen laag. Tot nog toe werd slechts V3 van vorig jaar geëxporteerd. De vooruitzichten voor export zijn niet gunstig. TUINBOUW. Medegedeeld wordt dat de afzet van groenten en fruit gunstig blijft verlopen. Omtrent de afzet van het winterfruit is men optimistisch gestemd. In verband met de ongunstige resultaten van de groentesector in 1950 hebben de organisaties be sprekingen gevoerd inzake de te nemen maatrege len teneinde een volgende debacle te voorkomen. Kortgeleden is hieromtrent via de Hoofdafdeling Tuinbouw van de Stichting een eensluidend adres gericht aan de Minister, waarin wordt geadviseerd de uitgifte van nieuwe teeltvergunningen stop te zetten en alleen de vrijkomende teeltvergunningen aan jonge tuinders uit te geven. Verder werd de stopzetting van de uitgifte van bijzondere teeltver gunningen voor diverse producten gevraagd. Over deze kwestie heeft inmiddels een bespreking plaats INHOUD: Zitdagen Boekhoudbureau der Z.L.M. Kort verslag Hoofdbestuursvergadering Z.L.M. 75 jaar Rijkslandbouwonderwijs herdacht 75 jaar Rijkslandbouwonderwijs in Nederland (II) Z.A R.-dag te Goes Graanregeling oogst 1952 Uit de Provincie De Boerenjeugd Lonen en Sociale voorzieningen Demonstraties in Zeeland Ned. Wolfederatie Aardappelmoeheid Emigratie Het ontsmetten van wintergranen Rijksland- bouwvoorlichtingsdienst Onderwijs Decade sommen Korte berichten Markt- en Veiling- berichten Tuinbouw Staring's Almanak 1952 Voor de Plattelandsvrouw Uit de Afdelingen N. Brabantse Mij van Landbouw Bram uit de Slikhoek. TERNEUZEN: Woensdag 26 September in Hotel „Des Pays-Bas". ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". KORTGENE: Donderdag 27 September in Hotel „De Korenbeurs". gehad met de Minister. T.z.t. zullen hierover na dere mededelingen volgen. WERKGEVERSBELANGEN. Ten aanzien van de invoering van de Wachtgeld en Werkloosheidsverzekering zijn thans besprekin gen gaande in de hoogste regionen. De Sociaal Economische Raa,d heeft adviezen hierover uitge bracht aan de Regering. Van Landbouwzijde is alles gedaan om aan te tonen, dat de zeer hoge premies door de bedrijfstak {niet gedragen kunnen worden en bovendien ern stige gevolgen met zich zouden brengen voor het prijs- en loonpeil in ons land. ONTWIKKELINGSDAG. Medegedeeld wordt, dat de jaarlijkse ontwikke- Jingsdag plaats zal vinden op Zaterdag 13 October. In de ochtenduren zal Prof. Ir. W. de Jong uit Wageningen spreken over: „Moderne aspecten van de Nederlandse Rundveefokkerij". Des namiddags zal het 20-jarig bestaan van de afdeling Zeeland- van de Bond van Plattelandsvrouwen medegevierd worden. HOOFDBESTUURSVERGADERING. Besloten wordt teneinde verschillende urgente zaken te bespreken op 15 October a.s. een Hoofd bestuursvergadering te beleggen. ONTWERP ALGEMENE MAATREGEL VAN BESTUUR B. B. O. Dit ontwerp dat inmiddels bij de sociaal-econo mische Raad is ingediend wordt door de vergade ring besproken. Speciale aandacht wordt hierbij geschonken aan de artikelen, die handelen over de KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL K APELLE-BIEZELIN GE dorst uitstekend en heeft het minste schot.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1