„BEAN" STUDEER CAMERA'S Sproeier ERIST3L Rupstrekker Provendine Fa W. Schipper Zn f Tractorbanden coveren! Dan is he€ te laat DE „ASSUMIJ" VAN 1896 A. W. YERSCH00RE Uit een geheim weekboek van Bram uit de Slikhoek Pootziekte Buikloop Bleekzucht Branderigheid I HACO Rijkslandbouwwinterschool GOES Aleem. Boekhandel J. DE JONGE, Goes 6EBR. G0EDBL0ED LANDBOUWBUREAU WIERSUM GRONINGEN Land- en Tuinbouw, Zuivel en Veeteelt VGRAVENHAGE Inspecteur: ADVERTEREN DOET VERKOPEN 16 September. Wat wel het mooiste was Daar ginder in Den Bosch. Was 't défilé der sterren Wat liepen zij zich los. Na de middag was het één demonstratie van het zware trekpaard. Het was een prachtig gezicht, een mooi groen veld, omzoomd door overvolle tri bunes, midden op het veld, de kleurige opgetuigde paarden, door in 't wit geklede geleiders getoond aan het publiek. En dit alles met de gouden stra len der zon overgoten. Op de eretribune zaten vele buitenlandse gasten en hier was een plaats gereserveerd versierd met prachtige bloemstukken waar straks H. M. de Ko ningin zou arriveren om aan dit feest nog meer dere luister bij te zetten. Eerst kwam de jeugd zich presenteren. In lange rijen kwamen de prijswin naars zich voorstellen. Hier kon men duidelijk aan zien hoe de uniformiteit de laatste 20 jaar veel is vooruitgegaan. Wanneer men toen de jonge prijs winnaars zag voorbijtrekken zag men veel meer verschillen van type, het is nu veel meer gelijk ge worden. De microfonist, de heer Bax, vertelde in welgekozen woorden, wat de fokkerij heeft bereikt en dat hier een groot paardenvriend aan het woord was, konden wij goed beluisteren. Hij kondigde om 3 uur de komst van H. M. aan, die vooraf gereden door militaire politie het terrein opreed. Toen de voorzitter van het stamboek H. M. naar haar plaats had geleid, klonk uit duizenden kelen het Wilhelmus, een groots moment, met be geleiding van het bekende Bosse harmoniekorps. Er werden nu verschillende prijswinnaars der fokgroepen getoond en aan de eerste prijswinnaar de prijzen uitgereikt. Bij de intocht van de kam pioen der hengsten gevolgd door 'n prachtige stoet mannelijke prijswinnaars kwam pas de ware stem ming er in. Wat een mooi schouwspel ontrolde zich nu aan de ogen van het publiek. Voorop Eduard van Koppershoen gevolgd door Edelman van Veldzicht lieten zien hoe een trekpaard ook draven kan, de andere lieten zich ook niet onbe tuigd en draafden dat het een lust was. Daarna volgden de kampioenmerrie met de reservekampioen en de prijswinnende merries uit de oudere klassen. Wanneer men deze kapitale dieren voorbij ziet trekken in eindeloze rijen dan mag men aan de toekomst van ons trekpaard niet twijfelen. Op dit mooie nummer volgden de vier tallen merries, die eerst met vier, daarna met acht, om te eindigen met een gevormd zestienspan. Bravo, dat was een prachtnummer om te tonen de gewilligheid van onze trouwe viervoeters. Ook een mooi moment was het, toen de kampioenhengst '50 met inspan en de kampioenmerrie '50 zich kwa men tonen voor de eretribune. Het geleek of ze al tijd met elkaar een span vormden en een pluim aan de eigenaars is hier zeker op zijn plaats. Wat een mooi moment moet het ook zijn om als eigenaar van een bekroond paard de prijs uit de handen van H. M. te ontvangen, voorzeker om nooit te vergeten. Na dit gebeuren vertrok H. M. de Ko ningin, uitgeleide gedaan door het gejuich der dui zenden. De microfonist hield toen het publiek op hun plaats daar de meesten dachten dat het feest was afgelopen, doch dit was geenszins het geval, er kwamen nog mooie nummers o.a. het vierspan voor oogstwagens, waaraan een vijftal meedongen. De heer Baas uit Groningen, die het vorige jaar dit nummer introduceerde had met zijn prachtspan schimmels veel aanhang en het span van Brooij- mans was zwaarder, doch als span liepen ze niet veel uit elkaar, de andere spannen toonden ook hun grote bruikbaarheid als vierspan. Na het tonen der kampioenen der laatste jaar gangen was het einde gekomen van dit prachtige paardenfeest, dat getoond heeft dat er nog belang stelling bestaat voor het edele dier, het paard. Er is hier vorige week volgens de kranten een wolkbreuk geweest. We kunnen ons niet herinne ren, dat het in zo'n korten tijd zoveel regende. Er viel 5060 mm water in een paar uur en alles was vol of liep over. Alle landerijen stonden blank en we zijn nog steeds niet aan het aardappelrooien kunnen beginnen, wat hard tijd is. Gisteren nog bij het pasgetrouwde paar geweest Het gaat om zo te zien, best. We kwamen er en toen zaten ze beiden onder de tafel want Plone's kralen waren ineens stuk gegaan, zei ze. We zei den tegen Willem, je moet Nylondraad meebren gen uit Goes daar kun je aan trekken zo hard je wil. Hij keek eerst wat stug, doch begon toen pro beren te lachen. Ja, het valt niet mee, om, wanneer je altijd alleen hebt gegaan, plotseling in de hand te moeten gaan lopen. Doch 't gaat goed. Plone komt goed op en dan loopt het wel. TE KOOP: een 18 pk op benzine en ook op een Bristol tweeschaar- ploeg en Betfordverstek- schaarploegen Betford- schijfeg, alles in werking te zien in prima staat, wegens verandering van bedrijf. E. KUIPER, Elec. Larclbouwsmederij, 't Goy G 65, gem. Houten, prov. Utrecht. TERNEUZEN Lijden Uw varkens aan Help hen ervan af en geef door het voer! Importeur Parallelweg 46 MAASTRICHT Bent U geslaagd voor het toelatingsexamen? Bestelt dan zo spoedig mogelijk de benodigde BOEKEN. Nü kunnen wij alles nog uit voorraad leveren. Ook de boeken voor de 2e klas hebben wij voor handen. Lange Kerkstraat 33 - Telef. 2264 - Opgericht 1863 y i i Voor het sproeien van Uw gewas is de de geëigende machine. y DE „BEAN'-SPROEIMACHINE Sproeit snel en afdoende. Geeft een schitterende verne- veling. Heeft de beste sproeipompen. Is in verschillende uitvoeringen X leverbaar. y Staat aan de spits sinds 1884. X Inlichtingen verkrijgbaar bij: LANDBOUWMACHINEHANDEL v Nieuwstraat 18-20 - GOES - Telef. 2383 y Levering en coveren van alle voorkomende maten en 'soorten AUTO-, TRACTOR- en LANDB. BANDEN. Alles onder garantie! HOFKA COVER CONTINENTAL BANDEN MIDDELBURG Magaz. Molenwater 9 - Tel. 3993 Privé: Tel. 3227—2328. Een goede oogst - beter zaad en door zaaizaadontsmetting met: schriftelijk bij INSTITUUT MERCURIUS APELDOORN 8peelaal Instituut voor schriftelijk Land- an Tuinbouwonderwljs Studie is noodzakelijk en brengt U loonsverhoging, zelfstandige posities en grotere opbrengsten. Onze bekende schriftelijke cursussen beginnen weer in September voor: Rentmeester - Bedrijfsleider - Landbouwkundig Op zichter - Tuinarchitectuur - Tuinontwerper - Aanl. en Onderh. v. Tuinen - Aardappelteelt - Bemesting - Groenteteelt <- Zaadkennis - Plantenteelt - Varkens fokkerij - Paardenfokkerij - Rundveeteelt - Midden standsdiploma - Ned. Taal - Algemene Ontwikkeling - Groothandelaar in Vee - Keurmeester - Tractoren - Landbouwwerktuigen - Landbouwboekhouden - Toelex. Landbouwschool - Scheikunde - Veevoeding - Engels - Landmeten en Waterpassen - le en 2e Knecht. Vraagt ons gratis Jubileumprospectus met 150 cursussen. Nü kunt U zich nog op zeer billijke voorwaarden verzekeren tegen elke schade door brand, blikseminslag en explosie. Een ASSUMIJL-brandpolis dekt niet alleen Uw boerderij met inventaris}'" maar ook Uw levende haveroogst éff landbouwmachines, zonder extra-premies of na-omslagem^v^Vraagt.vrijblijvend inlichtingen en^p&mie-opgaveaanT^" Pieter Bothstreat 34-38 AD. MARIS, Westwal 73, GOES. TeL K- 1100 2098. Foto-Atelier - Fotohandel Grote Markt 7,Goes, Tel. 2718 Nog steeds voorradig een pracht sortering 6/9 Camera's vanaf f 1 3.50 Rolfilms vanaf f1.50 Afdrukken en ontwikkelen in 24 uur Vakkundige voorlichting

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 11