Noord-Brabantsche Mij van Landbouw ZITDAG BOEKHOUDBUREAU. HET GEBRUIK VAN DE LANDBOUWTRACTOR OP DE WEG. RONDOM DE BOERDERIJ. DRIE WEKEN IN ZWITSERLAND. STEENBERGEN: Donderdag 13 September, 11 1 uur, Hotel Van Tilburg. Sinds per 1 Januari 1951 de nieuwe verkeerswet en het wegenverkeersreglement in werking is ge treden, is de situatie t.a.v. het gebruik van land bouwtractoren op de weg er voor velen blijkbaar niet duidelijker op geworden. Dit blijkt ons uit verschillende brieven hierover, waaruit wij o.a. opmaken, dat ook de politie in verschillende ge meenten er blijkbaar een uiteenlopende mening op na houdt wat betreft het benodigd zijn van wegen kaart of rijbewijs voor landbouwtractoren. Wij wijzen er daarom nog eens op, dat wanneer met een landibouwtractor land- of tuinbouwproducten of benodigdheden voor het bedrijf worden ver voerd, de bestuurder niet in het bezit hoeft te zijn van een rijbewijs. Evenmin behoeft hiervoor motor rijtuigenbelasting te zijn voldaan. Voor het ver voer van producten of benodigdheden is dus geen rijbewijs of wegenkaart nodig. De moeilijkheid is echter meestal, dat ingevolge het nieuwe wegenverkeersreglement een land bouwtractor alleen dan als zodanig wordt be schouwd, wanneer deze is voorzien van een ken tekenbewijs, waarin deze tractor als zodanig om schreven staat. Door gebrek aan tijd, materiaal en personeel kunnen niet alle landbouwtractoren van een nieuw kentekenbewijs worden voorzien. Daarom is een overgangstermijn gesteld, waarbij dus ook die landbouwtractoren die nog onder een oud „provinciaal" nummer rijden, als landbouw tractor kunnen worden aangemerkt. Niet alle controlerende instanties blijken echter deze overgangstermijn te accepteren en soms wil men blijkbaar de puntjes op de i zetten. Zij, die hierover moeilijkheden ondervinden, doen daarom goed zich in verbinding te stellen met het bijkan toor van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, Orthenstraat 45-47 te 's-Hertogenbosch. Zij kunnen aldaar bij voorrang een nieuw kentekenbewijs voor hun landbouwtractor aanvragen. Tenslotte willen wij nog eens de aandacht ves tigen op de door de Stichting voor de Landbouw uitgegeven brochure: ,,De landbouwtractor op de weg", waarin op populaire wijze wordt uiteengezet, waarmee men bij het gebruik van de tractor op de weg rekening dient te houden. Na overschrijving van 30 ets. op postrekening 67646 ten name van de Noord-Brabantse Mij. van Landbouw, Noordhaven 21 te Zevenbergen, onder vermelding van „bro chure landbouwtractor", wordt dit boekje toege zonden. DE WESTHOEK. Nog steeds is het weer niet best voor de oogst. Vele maaidorsers staan troosteloos in het veld. Verschillende percelen gerst, die in hokken staan, zijn groen geworden van het schot. Gerst, die nog vaststaat is doorgeknikt en de klaver is de baas of wel de ganzemuur. We zagen verscheidene aren in de tarwe op stam, die al geschoten waren. Was het nu in de hokken, dan zouden we zeggen het water blijft op de schoven staan, maar nu op vrij staande aren en nog wel goed rechtopstaande per celen, dan is het wel erg. Sinds 1937 kunnen we ons zo'n natte oogstmaand Augustus niet meer herinneren. Er viel in de Westhoek ibijna twee maal zoveel regen als normaal in Augustus. De bieten zijn sterk aangetast door vergelingsziekte en de aard appelen door phytophthora. Vooral het ras Bintje krijgt het hard te verduren, 1015 ziek in de knol is al normaal. Een groot gedeelte van de Eigenheimers en Bintje is reeds gerooid. De prijzen dalen. De han delaars zijn een beetje bang om de aardappelen te kopen vanwege het ziek. Stro van gemaaidorste tarwe en gerst ligt nog veel op het veld en gaat in kwaliteit achteruit. Indien het weer het toelaat zou dit bij zonnig weer gekeerd kunnen worden door een'harkkeerder en dan opgeperst. Koolzaad is niet meer gezaaid. De risico's zijn te groot om verbouw te riskeren. De opbrengst van tarwe is vrij goed en is gun stiger dan van gerst. De Staringtarwe komt bovenaan, daarna Minis ter en Alba. Het areaal uit te zaaien Minister zal vermoedelijk niet toenemen wegens geringe win- tervastheid, maar bovenal te geringe weerstand tegen schot. Staring heeft hiervan minder last. De korreluit. val van beide rassen loopt niet veel uiteen. Heine's 7 maakt een goede indruk en zal om zijn grote wintervastheid wel verbreiding vinden. Baldergerst is gevoelig voor de tijd van zaaien. Hoe vroeger gezaaid hoe beter de opbrengst. Herta kan zowel tegen vroeg- al laat zaaien en heeft dan geen opbrengstderving. De haver is zwaar, verschillende dorsten reeds af. Een kleine zak was nodig voor 50 kg. De op- brengst is goed. We zagen bij een rondrit door West-Brabant nog verschillende percelen weiland, waar de distels weer lustig voor de dag kwamen. Nu kan bij groeizaam weer nog worden gespoten. Bedenk dat die distels reservevoedsel aan het vor men zijn voor het a.s. jaar. Indien deze planten nu verhinderd worden door te groeien, zult U volgend jaar weinig of geen distels meer hebben. Laat, wanneer U deze percelen reeds deze zomer bespoot en zich nu weer distels vertonen niet de moed zak ken en bestrijdt ze nogmaals. U zult er volgend jaar plezier van hebben. BRABANTSE BIESBOSCH. September is in 't land en nog is er oogst te velde die op bestemming wacht. Ja, oogstmaand Augustus heeft zich dit jaar wel van een hele slechte kant laten zien. De schade die het slechte weer aan de oogst veroorzaakt heeft is niet gering te noemen, terwijl het gehele oogsten 'n zeer dure affaire is geworden, doordat steeds zeer onregel matig en onder moeilijke omstandigheden gewerkt moest worden. De kwaliteit van verschillende pro ducten is door de invloed van de regen achteruit gegaan en in sommige gevallen waren aanmerke lijke verliezen te constateren doordat het onmoge lijk was op het juiste tijdstip te oogsten. Een ri sico, dat de boer en nog eens alleen de boer te dragen heeft. Bij kostprijsberekeningen wordt met deze factor vaak te weinig rekening gehouden en de werkelijke uitkomsten vertonen dan in de jaren als deze een heel verschil met de bekende. Niet alleen de oogst heeft de ongunstige invloed van het weer ondervonden, maar ook de grond heeft een veeg uit de pan meegekregen. De structuur die al slecht te noemen was kan men in sommige gevallen op de zware gronden be titelen als onbewerkbaar. De enige bewerking die de laatste tijd nog mogelijk was, bestond uit het stoppelploegen, wat af en toe meer weg had van riemen snijden, dan van ploegen. Wanneer derge lijke grond een droogteperiode moet meemaken zal er uit verdere bewerking moeilijk iets goeds te maken zijn. Evenals vorig jaar blijken de groenbemestingen onder dekvrucht weer geslaagd te zijn. Vooral hop- perupsklaver in het vlasland doet het best; over dergelijke grond behoeft men zich wat de struc tuur betreft niet direct ongerust te maken, de groene klaverlaag zorgt er wel voor dat de alles bedervende regen de structuur onder haar niet beïnvloeden kan. De bieten, die het als regel van de zonnige warmte in Augustus en September moe ten hebben om een maximum aan suikeropbrengst te kunnen leveren, brengen het er wat Augustus betreft maar karig af. De verwachtingen voor een goede opbrengst zijn dan ook niet al te hoog ge spannen, zowel wat suikergehalte als wortel opbrengst betreft. Het is te hopen dat de Septem bermaand er in tegemoet zal komen wat er in Augustus aan heeft ontbroken. LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA. De laatste week van Augustus heeft, voor wat de oogstwerkzaamheden betreft, zich wel zeer sterk als een regenperiode doen kennen. Juist de week daarvoor is nog behoorlijk aan de berging en het maaien van de oogst gewerkt kunnen worden; wanneer dat vrij goede weer nog enkele dagen had aangehouden zouden ook de laatste percelen zomertarwe zijn gemaaid en zou hier en daar nog een enkel perceel wintertarwe zijn gemaaidorst. Nu is er de gehele week vrijwel niets aan de oogst kunnen geschieden, althans practisch geen maaidorsen. Er is reeds veel schot opgetreden in de tarwe, zowel aan de hokken, als op stam staande. Er zullen zeker nog wel aanmerkelijke verschil len te constateren zijn tussen de diverse rassen. De Minister tarwe, welke wel een beste opbrengst geeft, schijnt wel aanmerkelijk gevoeliger te zijn voor schot dan andere rassen, als Alba en Staring. Met een dergelijke natte oogstperiode, misschien nog slechter dan vorig jaar, als we nu weer mee maken, is 't waarschijnlijk toch wel eens goed hier ook eens de nodige aandacht aan te besteden. Risicoverdeling, zowel bij 't oogsten, als bij de andere groeiomstandigheden, is wel zeer aan te bevelen. Een nieuw ras als Heines VII, dat ook een beste opbrengst geeft en tevens sterker is tegen schot en tegen uitwinteren, dient daarom zeker onze belangstelling te krijgen. De officiële proefvelduitslagen van de proefvel den in West-Brabant zullen zeker vrij spoedig be kend gemaakt worden. Nog veel graan, zowel tarwe als haver, staat nog buiten; diegenen die de tarwe en haver direct in kleine tollen of schelfjes en nog beter op ruiters hebben gezet, worden deze extra kosten zeker dub bel vergoed door het verkrijgen van een nog behoorlijk product. Nu de oogst over 't algemeen toch al vrij laat was en ook nog door de vele regens het bergen daarvan sterk is verlaat, zal van een intensieve stoppelbewerking ook weinig meer terecht komen. Vorig jaar heeft op vele plaatsen, ook al door de zeer natte Septembermaand, een goede stoppel bewerking niet kunnen plaats vinden en hadden velen zich voorgenomen dit jaar eens een extra stoppelbewerking toe te passen. Men ziet echter nog al eens dat men zijn reke ning moet overmaken. Tracht er echter nog van te maken wat mogelijk is, een goede stoppelbewer king is nog steeds de goedkoopste wijze van onkruidbestrijding. De grasgroei houdt steeds aan en overal ziet men volop gras; ook de stoppelklavers staan er best voor. Laat daarom waar enigszins mogelijk nog een perceeltje gras of klaver drogen; de kosten daarvan zijn thans zeker verantwoord, althans voor een hoog eiwitrijk product. Indien dat niet mogelijk is, is inkuilen meestal wel mogelijk. De grasdrogerij draait gelukkig, ondanks de pessi mistische vooruitzichten dit voorjaar, steeds regel matig door. Een lerares aan een onzer landbouwhuishoud- scholen bracht tijdens haar vacantie drie weken door in Zwitserland. Voor haar vertrek werd ons toegezegd, dat zij ons via 't landbouwblad haar reis indrukken zou meedelen. Zij vertelt daarin van haar belevenissen, maar ook van de levensgewoon ten op het platteland in Zwitserland. Wij geven haar gaarne hierbij het woord. Zwitserland is het land van de 'bergen en eeuwi ge sneeuw. Wij voelen ons (een Friezin en een Brabantse) dan ook werkelijk gelukskinderen dat we drie weken van die heerlijke machtige natuur hebben mogen genieten. Hoe zijn we er toch toegekomen om met onze zuinig opgespaarde vacantiecentjes naar dat dure Zwitserland te gaan, want de guldens rollen daar tweemaal zo hard dan hier in Nederland. Dat be tekent dat de meeste artikelen twee maal zo duur zijn en dat klopt precies als we rekenen dat we vóór de oorlog 2 Zwitserse francs voor één gulden kregen en nu krijgen we er maar iets meer dan één voor, want 1 franc is ongeveer 90 cent. We hadden via de Nederlandse Volkshogeschool gehoord van een Volkshogeschoolcursus in Zwit serland. Geen internationale cursus, maar buiten landers waren er ook zeer welkom. Het program ma stond ons wel aan. De cursus werd genoemd: „Heimatwoche in Turbachtal" of „Vaderlandse week in het Turbeekdal". Wij wisten helemaal niet waar dat dal gelegen was. Maar met behulp van deskundigen en atlas sen zijn we er toch achtergekomen. Het Turbachtal is gelegen in het Berneroberland ongeveer tussen Bern en het meer van Genève, een uur gaans van het touristenstadje Gstaad. Met de nachttrein zijn we uit Eindhoven ver trokken zodat we in de voormiddag in Bazel aan kwamen. Daar moesten we overstappen op de trein naar Gstaad. Men had ons geschreven dat er vervoergelegen1- heid was in Gstaad. Daar aangekomen vroegen wij naar de bus naar Turbachtal, niet er aan denkend, dat over een smal bergpad geen bus kan rijden. De enige vervoergelegenheid was tweemaal per dag de post jeep. Niet getreurd, want toen begon onze eerste klimoefening. We moesten een paar honderd meter stijgen. De weg werd steeds eenzamer. Als we iemand tegenkwamen vroegen we angstig of we toch wel in de goede richting liepen. We kon den niet missen, we moesten maar steeds de beek volgen. Na een moeizame tocht (we waren toen helemaal niet enthousiast over bergklimmen) kwamen wè in Turbachtal aan. Daar werden we ondergebracht in de jeugdherberg. Zwitserland is namelijk dicht bezet met jeugdherbergen. In de bergen bestaan ze meestal uit een eenvoudige berghut en dat was ook in Turbachtal het geval. De herbergvader en moeder wonen dan meestal op een boerderij in de omgeving van de jeugdherberg. De jeugdherberg deed ons eerst erg primitief aan, maar na 5 min. voelden we er ons thuis en we heblben daar een gehele week vertoefd alsof we een heel huis voor ons zelf hadden. Omdat deze jeugdherberg vrij eenzaam lag kwa men er elke avond maar enkele trekkers aan waaien, zodat we steeds 's avonds een gezellig onderonsje hadden. Het mooie hiervan is dat je op deze manier met buitenlanders gemakkelijk tot een persoonlijk gesprek komt. De nachten en meeste avonden brachten we in de jeugdherberg door, maar verder vertoefden we in de dorpschool, waar de lezingen en maaltijden gehouden werden. Er waren ongeveer 50 cursisten, waaronder 4 Hol landers en 1 Duitser. De andere cursisten sliepen bij boeren in de om geving omdat de jeugdherberg te klein was. Het is moeilijk om in een vrij kort verslag alle indrukken weer te geven. De meeste indruk maakt toch wel de sfeer die er in een bepaalde om. geving heerst. De sfeer was daar geweldig goed. Als buitenlanders werden we direct in de kring opgenomen. Als we iets niet begrepen van de lezingen, wanneer deze bijvoorbeeld in Zwitser- Duits gehouden werden, dan was iedereen direct bereid om het ons uit te leggen. De cursus stond onder leiding van Frits Warten- weiler, de pionier van het volkshogeschoolwerk in Zwitserland. Een man met buiterfgewone gaven en toch was hij juist zo doodgewoon. Altijd was hij vol sprankelende, tintelende humor. Frits Warten- weiler is op de hoogte met alle mogelijke toestan den en problemen, maatschappelijke, economische, geestelijke, kerkelijke en ga maar door. We kon den en mochten dan ook alles aan hem vragen, waar we natuurlijk een dankbaar gebruik van hebben gemaakt. Om maar een enkel onderwerp te noemen: het vrouwenkiesrecht. De vrouwen In Zwitserland bezitten nog geen kiesrecht. Toch

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 9