DEMONSTRATIE ANDBOUWWERKTUIGEN HET CENTRAAL BUREAU SLACHTVEEVERZEKERINGEN Ingezonden en haar betekenis voor het bedrijfsleven IN ZEELAND met Op Dinsdag 4 Sept. hield het C. B. S. een bijeen komst met alle belanghebbende organisaties waar het ontstaan, de ontwikkeling, het doel en de werk wijze van deze organisatie werden toegelicht door de voorzitter, de heer H. Brinkman. Deze stelde vast dat de vakpers een zeer verschillende hou ding tegenover het C. B. S. inneemt; die van de veehouderspers noemde spreker passief. De vraag of een slachtveeverzekering wel nodig is voert ons tot het Burgerlijk Wetboek, waarin gezegd wordt dat de verkoper, t.o.v. de koper verantwoordelijk is voor verborgen gebreken, zodat de koper de ver koper ook aansprakelijk kan stellen voor gebreken die bij slachting mochten blijken. De jurisprudentie van deze gevallen kwam vooral na 1907 tot stand, dank zij het stichten van een procedurefonds. Toen in 1929 een aantal onderlin ge veefondsen overeenkwam geen vergoeding meer te geven voor afgekeurde onderdelen, namen de afnemers hier geen genoegen mee, en verkregen een uitspraak welke in overeenstemming met de vroegere was. Vóór 1940 kende men geen doelmatigheid en organisatie, terwijl een drietal categorieën fondsen (onderlinge boeren-, particuliere- en slagersfond sen) onderscheiden konden worden. Een der moeilijkheden is dat degene die de pre mie betaalt niet dezelfde is als degene die de uit kering ontvangt, waardoor vele afspraken los komen te staan. In de eerste tijd bestonden geen boerenfondsen voor varkens; de premie van alle fondsen werd vrij willekeurig gekozen en de deelnemers hadden practisch geen invloed. Door de mobilisatie werd de regeling van de verzekering van door de regering gekocht vee overgedragen op een aantal boerenfondsen. Zo doende kwam men tot een accoord met de Over heid, waarbij aan een 20-tal boerenfondsen een beperkte winstmogelijkheid werd gelaten. De verplichte verzekering deed haar intrede bij de Vleesverordening 1942, waarbij premie en uit kering onderworpen werd aan de goedkeuring van de Veehouderij Centrale. Enige jaren later werd een vastere vorm gekozen waarbij de Regering zich terug kon trekken. Boven het Bestuur van de Stichting stond een Raad van Toezicht waarin belanghebbende vertegenwoordigers zitting had den. De z.g. slagersfondsen werden niet overgeno men door het C. B. S., daar deze fondsen een in de grond van de zaak overbodige functie vervulden. Als voordelen van deze gecentraliseerde verzeke ring kan men noemen de vereenvoudiging van administratie en het beter leren kennen van het risico door de vele gegevens. In 1946 kwam het bestuur tot de conclusie dat het aanbeveling zou verdienen de gevonden vorm, waarin leveranciers en afnemers samenwerkten, te bestendigen. De verplichte verzekering werd hierbij gehandhaafd en uittredende fondsen deden afstand van het recht om zelf weer te gaan ver zekeren. Met medewerking van het Bedrijfschap voor De demonstratie met kunstmeststrooiers te Krui- ningen (vlak bij de Veerhaven) op a.s. Woensdag 12 September, belooft zeer interessant te worden. Te meer is dat het geval, omdat het grootste ge deelte van de machines door de boeren in Oost Zuid-Beveland zelf bij elkaar gebracht wordt. Daarnaast zijn enkele handelaren zo bereidwillig geweest, hun strooier beschikbaar te stellen. Het totaal aantal deelnemende machines is ondertussen gestegen tot 10. Vóór de demonstratie voor het publiek, zal een deskundige commissie de strooiers op hun werking beoordelen. Voor elk bedrijf zal er een passende strooier aan het werk te zien zien. De werkbreedten lopen uit één van 25,40 m. Strooiers, zowel getrokken door paard of trekker, als opgebouwd op een trekker, zullen aanwezig zijn. Tevens staat vast, dat minstens twee stalmest- verspreiders de aanwezige stalmest mechanisch zullen spreiden, terwijl dit ook, indien tijdig aan wezig, met schuimaarde het geval zal zijn. De demonstratie met wiedwerktuigen is thans vastgesteld op Donderdag 13 September, 's mid dags om 2 uur in de Wilhelminapolder (vlak ach ter Wilhelminadorp). Een perceel karwijstoppel is daartoe ingezaaid met mosterd. Menigeen zal misschien bezwaar maken tegen de tijd van het jaar waarin deze demonstratie ge- Vee en Vlees werd een verordening gemaakt welke in Juni 1949 in werking trad. In November 1949 verdween de vleesdistributie en daarmee ook een groot aantal agenten, terwijl door het nieuwe personeel aanvankelijk nogal eens wat fouten gemaakt werden. In 1950 werden 3 millioen stuks slachtvee ver zekerd. Door het grote draagvlak konden de kos ten laag worden gehouden. Zo bedroegen de on kosten voor het C. B. S. in 1950 11 en gemiddeld voor de andere fondsen vóór de oorlog 16 van de totale kosten. Bovendien werd een betere splitsing van de diersoorten ingevoerd, waarbij iedere soort zoveel mogelijk zijn eigen risico kon dragen. Daarnaast bestaat een streven om ook in de kwaliteitsklassen een verdere splitsing door te voeren. De voorzitter wees er op dat het eigenlijk dwaas heid is om een open t.b.c.-lijder op te nemen. Het is echter een algemeen belang ze op te ruimen, zo meende hij, en de kosten hiervan zijn procentisch niet zo hoog. In 1950 werd voor ruim 2 millioen uitgekeerd, waarbij door herkeuringen vaak een Collega Wagenaar schijnt door mijn schrijven dermate verstoord te zijn, dat hij neigt, naar het persoonlijke over te hellen. Dit spijt mij ten zeer ste, daar ik het werk van de Gezondheidsdienst altijd (en nog), gerespecteerd heb. Maar er kun nen verschil van opvattingen bestaan, en deze mogen toch dunkt mij in het orgaan der belang hebbenden het Zeeuwsch Landbouwblad behandeld worden, wat nu niet direct met de grote klok over eenstemt. Ter zake: in mijn ingezonden stuk bepleitte ik clementie te willen gebruiken voor die mensen, die door opoffering van geld en moeite een A-bedrijf hebben verkregen, en wie door enkele dagen over schrijding hun bedrijf gedeclassificeerd zien. Collega Wagenaar houdt, zoals ik verwacht had', vast aan de tien dagen en beschouwt de dieren dan in zekeren zin vrij, hoewel zulks heel paradoxaal klinkt, daar volgens hem de besmetting zelfs bin nen de 4 dagen kan plaats vinden. Ergo, zoals ik schreef in mijn vorig stukje, de besmetting stoort houden wordt. Immers de tijd van wieden is reeds lang achter de rug, terwijl de structuur van de grond thans niet geheel overeenkomt met die in het voorjaar. De Technische Commissie van de Stichting voor de Landbouw in Zeeland, van wie deze demonstratie uitgaat, was zich deze feiten welbewust. De kosten van een dergelijke organisa tie zijn in het voorjaar echter buitengewoon hoog, terwijl het principe van de machines het gehele jaar door gelijk blijft. Bovendien werken zij allen onder dezelfde omstandigheden. Vandaar dat deze demonstratie, indien de omstandigheden het enigs zins toelaten, op a.s. Donderdag wordt gehouden. Minstens 10 wielwerktuigen nemen er aan deel. Het zijn machines van allerlei aard en type, zodat ook hier voor elke bedrijfsgrootte wat te zien en te leren valt. De werkbreedten bedragen 2 en 2,5 m, en de rij-afstanden 22 en 40 cm. Ook hier zal een commissie tevoren de werking van de machines beoordelen. Zo mogelijk zal op het eind van de demonstratie een verslag worden gegeven. De demonstratie met vemevelmachines wordt op hetzelfde terrein te Wilhelminadorp gehouden, op Vrijdag 28 September. Hierover later iets meer. De Hoofdassistent v/d Werktuigen, J. G. VAN LIERE. gunstiger beslissing verkregen kon worden. Het verzekeringsreglement is de grondwet van het C. B. S. Wijzigingen moeten dan ook met 2/-j van het aantal stemmen worden genomen, waar ook de premie en tarieven onder vallen. Van het aanvankelijk ingenomen standpunt om binnenberen te vergoeden is men afgestapt, omdat iedere goede boer deze dieren kan herkennen, en de uitkering dan in zekere zin een premie op kapitaalvernietiging is. Voor z.g. visvarkens geldt hetzelfde. Zo wordt de leveranciers geen hogere premie dan strikt noodzakelijk is gevraagd, welke vroeg tijdig gepubliceerd wordt. Over het algemeen houdt de koper de premie in. De afnemers ont vangen daarentegen een billijke vergoeding voor hun afgekeurde onderdelen. Bij varkens kent men vergoeding bij' ontijdig doodgaan; voorts kent men transportschade, W.A.-schade en nog andere schaden. Na deze uitvoerige uiteenzetting bleef er voor de voorzitter van het Bedrijfschap, de heer J. de Veer, niet veel materiaal meer over. Hij wees er nog op dat als overgang het C. B. S. alléén het slachtrisico kan verzekeren. Daarnaast is een erkenningsreglement voor anderen in behandeling, wat door slagers en over heid zeer aarzelend is behandeld. Zodoende heeft het vrij lang geduurd, doch de heer De Veer meen de dat dan ook volledig de democratische weg was gevolgd, De principes van het verzekeren blijven hetzelfde als bij het C. B. S. Er dienen verder in een derge lijk lichaam zowel aan- als af voerders zitting te hebben, terwijl men een gebied van pl.m. 150.000 ha voor eigen risico moet nemen, en over 100,000 als kapitaal of bankgarantie moet kunnen be schikken. In de discussie werden enkele genoemde punten nog wat nader besproken. zich niet aan een tijdslimiet. Ik had het daarom juister gezien een strenge vermaning toe te die nen, daar het nu eenmaal in het bestrijdingsplan opgenomen is, de bewuste 10 dagen. Het riekt m.i. veel naar het gezegde: „Befehl ist Befehl". Ik kan zulks van collega Wagenaar moeilijk in denken. Toch moet het uit de pen, dat collega Wagenaar's opvatting dat de dieren met witte ver klaringen na de tien dagen besmet zijn, evenmin steekhoudend is, als de dieren welke binnen de 10 dagen nu vrij worden verklaard, en wel gezien zijn eigen standpunt betreffende de besmetting. Of schoon de kans der eerste categorie wel zuiver zal zijn, dit geef ik onomstotelijk toe. Waar hij schrijft dat zulks al 2VZ jaar in toepas sing is (de 10 dagen kwestie bevreemdt 't mij dat het zijnerzijds dan zolang door hem getolereerd is. Vaak zag men verklaringen waarop een lange- ren termijn gewaarborgd is. Zeeland betrekt zijn vee voornamelijk uit andere provinciën. Er is dus geen uniformiteit interprovinciaal, hetgeen ook blijkt uit de door mijn schrijven geciteerde ver plichting van hertuberclinatie (dus geen vaccina tie) voor Zeeland. Ook is mij bekend dat de provincie Utrecht de 10 dagen termijn verkort (op 3 meen ik) en de aankoop verplicht direct van de stal of op de t.b.c.- vrije markten. Er is dus nogal verschil van opvat ting in deze materie. Zonder een lans te breken voor de veehandel, zouden de kooplui hier wel in hun stoel kunnen blijven zitten. Dat tuberculine tot de diagnosica wordt gerekend en niet tot de vaccins, collega Wagenaar, wees gerust, dat weet ik zeer goed. Mogelijk dat door een „slip of the pen" door mij hervaccinatie werd geschreven; dit had ik door een verzuim als erratum moeten vermelden. Nog even wil ik het geciteerde van collega Wa genaar onder de loupe nemen waar hij schrijft dat ik het bewuste vonnis zelf diende te vellen; de die ren die met de overschreden data op het terrein der eigenaars aanwezig waren, waren reeds be taald aan den veehandel of commissionairs. Mij werden de verklaringen meestal per post bezorgd of zonder commentaar in de brievenbus gestopt. De eigenaars zouden dus mogelijk na langdurig rechten (processen) hun doel kunnen bereiken, wat vaak een lijdensweg wordt. Waar collega Wagenaar meent dat mijn schrij ven niets bereikt heeft, moet ik toch opmerken, dat zowel door koper als verkoper op de voorge stelde betwiste termijn geattendeerd zijn: meer als door het lezen van De Groene Jager, waar ik hun vaak op gewezen heb, doch dat zij soms wat te uit gebreid vinden. Beschouw zulks niet als een insi nuatie want dan neepi ik deze opmerking gaarne terug! Oud-Vo«semeer. D. VAN DER MAAS. (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie). HARD VONNIS. III.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 6