HET VERVOER ..I.G^excursie naar JEuxemSurg ORGAAN VAN DE LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND boerderij in Nederland £>e 1940 LONGWY 1944 op de DE BOERENJEUGD Redactie: Ad. Doeleman, N. Filius, M. Kosten, Z. Poppe, M. Poissonnier en J. J. de Putter. Redactie-adres: Secretariaat L. J. G., Landbouwhuis, Goes. Op een boerderij worden wagens voor velerlei doeleinden gebruikt. Gedurende een groeiperiode op een akkerbouwbedrijf zijn wagens nodig om meststoffen, zaai- en pootgoed naar het land te brengen. Later zijn de wagens nodig om oogsl- producten naar huis, naar een station of haven te vervoeren. Ten behoeve van de exploitatie van het grasland worden wagens gebruikt om mest en gier naar het land te brengen en om hooi en gras naar huis te rijden. Op vele bedrijven gaat men in de zomer naar het land met een wagen om te melken. Verder gebruikt men nog dikwijls een wagen om allerlei 'kleine boodschappen in het dorp te doen, Ib.v. werktuigen ter reparatie brengen, producten bij gebruikers af te leveren, bedrijfsbenodigdheden te halen, enz. Hieruit blijkt wel dat er op een boerderij veel vervoer is en dat het belangrijk is daarvoor een doelmatige wagen te gebruiken. Van oudsher heeft men in de verschillende delen van het land wagens met zeer ongelijk laadvermogen. In het Zuid-Westen van het land, in onze provincie Zee land dus, heeft men vaak solide wagens, waarop zware vrachten aardappelen en bieten vervoerd kunnen worden. Deze wagens worden steeds door twee paarden getrokken. In het zandgebied en in de weidestreken worden lichte wagens gebruikt, die gewoonlijk door één paard getrokken worden. Op de akkerbouwbedrijven in het noorden van Friesland heeft men eveneens kleine wagens, die over grote afstanden, veelal achterelkaar gekop peld, gebruikt worden. In Groningen, waar veel graanbouw is, worden daarentegen grote wagens gebruikt. Op kleine landbouwbedrijven vindt men veelal lichtere en kleinere wagens dan op de grote bedrijven. In de loop der jaren heeft men zich vaak afge vraagd of er voor de verschillen in de wagens vol doende reden bestond. Men achtte ongelijke wa gens soms niet nodig, zodat er reeds zo tot 30 jaar geleden hier en daar wagenmakers waren, die wagens ver buiten hun naaste omgeving aflever den. De grote verandering is echter gekomen toen men er ongeveer 15 jaar geleden toe overging wa gens op luchtbanden te bouwen. Het bleek immers dat met deze wagens een zelfde vracht veel minder trekkracht vroeg, of, anders uitgedrukt, men kon met dezelfde trek kracht veel zwaardere vrachten vervoeren. Na tuurlijk is de toestand van de weg van grote invloed op het verschil in trekkracht tussen een wagen op luchtbanden en één op ijzeren velgen. Het grootste voordeel hebben de luchtbanden op een vrij slechte, ongelijke, verharde weg, zoals vele wegen zijn, waarover de landbouwers hun produc ten moeten vervoeren. Belangrijk is dat de wagens solide gemaakt zijn en dat ze op soepele banden staan, die berekend zijn voor het gevraagde draagvermogen. Bij lucht bandenwagens vormt de bak in de regel de ver binding tussen het voor- en achterstel. Bij de wagens voor groot draagvermogen moet de bak zo sterk zijn dat deze op ongelijk land hoegenaamd niet meegeeft. Daarom is het van belang dat de voorwielen zodanig onder de wagen aangebracht zijn dat op een ongelijke weg alle vier wielen op de grond blijven. In de laatste jaren worden op vele boerderijen de motortrekkers gebruikt voor het trekken van wagens. Hierbij ligt het trekpunt veel lager dan bij de paarden. Het is nu van belang dat er laag aan de wagen getrokken kan worden, opdat de voor wielen niet te veel in de grond getrokken worden. De fabrikanten hebben zich reeds meer dan 25 jaar met de bouw van landbouwwagens bezig ge houden. Zij hebben de gehele ontwikkeling mee gemaakt en de constructie telkens gewijzigd als de ervaring en de stand van de techniek daartoe aan leiding gaven. Hun wagens worden sedert een tiental jaren in de door hen gestichte fabrieken gemaakt. Deze wagens zijn in de laatste jaren lich ter geworden door in de frame-constructie gebruik te maken van een buis en van in profiel geperste, dunne staalplaten b.v. Marco, Pelt, Daf, Spijk- staal enz. Er worden verschillende typen luchtbandenwa gens gebouwd: o.a. de 2-tons wagen. Deze kleine wagen voorziet in een grote behoefte. Hij is spe ciaal geschikt voor groente- en fruitkwekers, kleine landbouwers en veehouders en voldoet op de grotere landbouwbedrijven zeer goed voor het vele lichte vervoer. De 3-tons wagen kan gebruikt worden- voor één- of twee-paards bespanning en tevens voor gebruik achter tractor. De disselhouder kan op elke ge wenste hoogte gesteld worden door middel van een schroef, welke ingebouwd is in de ondersteun, dit is nodig met het oog op het rijden met kromme dissel, lange dissel of achter de tractor. Deze wagen vindt zeer ruime toepassing voor de middel grote landbouwbedrijven. De 4- en 5-tons wagens zijn de meest gangbare voor de grotere landbouwbedrijven. Zij zijn vol doende sterk om, tot en met snelheden van 12 km per uur, gebruikt te worden achter tractoren. Deze wagens zijn voorzien van een weg klapbare achterkoppeling en op al de typen kunnen twee menladders bevestigd worden. De achter- en zijbor den zijn meestal van metalen beschermingsranden voorzien, dit komt de levensduur van de laadbak zeer ten goede en voorkomt beschadiging van het houtwerk. In de tijd, dat de toepassing van luchtbanden in de landbouw nog in de kinderschoenen stond, zijn de wagenbouwers zich reeds gaan concentreren op de bouw van landbouwwagens. Zij hebben de ont wikkeling van deze werktuigen van het eerste begin tot op heden geheel medegemaakt en hebben op dit gebied in Nederland steeds een vooraan staande plaats ingenomen. (Slot.) Was het het accurate vuur van de Franse 75-gers dat de nazi's deed terugtrekken en voor een paar uur het oude geloof in de onoverwinnelijkheid van Frankrijk wettigde? De Duitse tanks verspreidden zich in de nevel van de vallei. Robert Casey ging terug naar Metz en was bezig, zonder het zelf te weten, het vasteland van Europa te verlaten via Parijs en de Atlantische kust. Toen kwam die andere dag in Sept. '44. Een kapitein en een jeep-chauffeur raadden Robert aan bij hen te blijven, want ze zouden zo weer beginnen. Arlon nemen en vandaar was het nog 18 h 20 km naar Luxemburg, de mooiste plaats ter wereld. Casey en zijn gezelschap ging enige honderden kilo meters in slecht weer door een gevaarlijke streek naar Longwy om een serie oorlogsgeesten te aan schouwen, waarover wij eindelijk hadden getriom feerd; voor hem het einde van een lange weg. Zo stond daar Casey in Sept. '44 weer op de heu vels buiten Longwy. Het verslagen Duitse leger baande zich een weg naar Luxemburg. Over deze weg ratelden er weer tanks, Duitse tanks, maar nu op de weg terug zonder organisatie, in volmaakte chaos, trachtend te ontsnappen aan de greep van de naderbij stormende Franco-Anglo-Amerikaanse legers. Zij verdwenen spookachtig in de mist om Marianne te verlaten door dezelfde poort, waardoor Vroeger werden voor de wagens veelal auto- assen met naven en auto-wielen gebruikt, welk materiaal vaak ver versleten was, terwijl onder delen in de meeste gevallen niet konden worden nageleverd. Het gebruik van deze tweedehands materialen heeft veel ellende opgeleverd. Tegenwoordig zijn er grote assenfabrieken, welke nieuwe rollagerassen, speciaal geschikt voor de landbouwwagens, vervaardigen. Bovendien zijn er voor de landbouwwagens nieuwe schijfwielen ter 'beschikking, welke alle van één standaard-maat zijn, zodat alle onderdelen onderling verwisselbaar zijn. Door toepassing van lichte en speciaal geperste staalprofielen zijn de wagens in de loop der jaren sterk verlaagd in eigen gewicht. De 5-tons wagen weegt dan slechts pl.m. 875 kg. Gaat men het verlies aan trekkracht over een geheel jaar eens na, wanneer men steeds bij elke vracht, ongeacht of de wagen leeg of geladen is, Ib.v. 250 kg onnodig moet vervoeren, is deze nog niet zo laag. In tal van landbouwbedrijven is de mechanisatie zo ver doorgevoerd, dat de paarden geen of maar een zeer ondergeschikte rol meer spelen. Zodoende wordt de laatste jaren de vraag naar speciale aan hangwagens op veren, voor gebruik achter snelle wiel-tractoren, steeds groter. De tractorwagen is van geheel andere construc tie dan de voorgaande beschreven typen. In de trekstang is een inlooprem aangebracht, werkend op de vooras, welke automatisch remt, wanneer de tractor snelheid vermindert. Het schamelstuur zwenkt op een kogel draai- krans, welker grootte afhankelijk is van het draag vermogen van de wagen en varieert van circa 850 tot 1050 mm diameter. De veren zijn half-eliptisch en aan beide einden opgehangen in rubberblokken. Dit geeft de wagen een geruisloze gang en tevens het grote voordeel dat de smeerpunten in de veren komen te verval len. Deze wagens, alsmede het remsysteem, vol doen aan de wettelijk gestelde eisen voor het ge bruik achter moderne tractor, jeep of vrachtauto en zijn voorzien van complete verlichtingsinstalla ties enz. A. C. GAKEER, Stavenisse. zij vier jaar en vier maanden geleden binnen ge komen waren. Zij keerden niet weer! De vreselijke terugtocht uit Parijs, de bombarde menten van Londen, van de Malta-convooien enz., was voorbij. De Duitse honden hadden Frankrijk verlaten, zij keerden niet weer. Casey trachtte aan enkelen van de kleine groep te vertellen, die met hem op de heuvel stonden, hoe hem dit alles aangreep, maar niemand toonde be langstelling. Het scheen alsof de tijd stilgestaan had en alsof zij eerst vanmorgen met een gezel schap verveelde Franse officieren de Maginot had den omzworven. Nog ontstenneder was het zich de afstand te realiseren die lag tussen vandaag en gisteren. ,,Ik zag de Duitsers binnenkomen en ik zie ze er weer uitgaan", zei hij tegen een vuile soldaat, die een majoor bleek te zijn. Hij keek hem spot tend aan. „Het is waar", zei de majoor, „ze gaan er uit, maar U hebt toch hier de hele tijd niet zitten wach ten." De L. J. G. passeerde de wegwijzer naar Longwy. Longwy, onbekend bij iedereen. Mij schoot het ver haal van Robert Casey te binnen, de oude rot, die angegrepen werd door het schouwspel van Longwy. Onze bussen zetten hun tocht voort naar het schone Groothertogdom. J. M. GELUK.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 5