DE NIEUWE Aardappelmoeheid I, 99 uienafstaartmacfïine NEDERLANDS LANDHUISHOUDKUNDIG CONGRES AAN DE LANDBOUWERS IN DE ZUID-WATERING EN HET GEBIED OM WESTKAPELLE. ATTENTIE leden op het bedrijf werd verricht. We zien uit dit bedrag direct dat op de Belgische bedrijven meer door het gezin wordt gewerkt. Het netto overschot wat moet dienen om de boer naast een beloning voor zijn handeranbeid, nog een beloning als onder nemer te verstrekken is op deze wijze echter nega tief uitgevallen op de Belgische bedrijven. D.w.z. er blijft niet eens voldoende over om hem volledig verrichte arbeid op het bedrijf te vergoeden. Uit onderstaande cijfers kunnen we verder nog enige gegevens halen omtrent onderdelen van de Totale kosten: Belgische Z.-W. polders zeekleigeb. 140— 109,— 109,- 25,- 183,— 201,— 505,— 327,— Pacht of pachtwaarde Interest v. geïnvest. kap. Uitbetaalde lonen Totale kosten handenarb. We zien dus in de eerste plaats dat de pacht on geveer 30 hoger ligt dan in Nederlandiets waar we reeds vaker van gehoord hebben. Onverklaarbaar is de hoge interest voor het ge- investeerde kapitaal welke even boven de 5 ligt in tegenstelling met de door het L.E.I. berekende van 3 Daar we niet na konden gaan hoe dit in België wordt berekend, laten we deze post verder buiten beschouwing. We zagen reeds dat de gezinsarbeid in België veel meer op de voorgrond treedt en vinden de bevestiging in het kleinere bedrag wat in België aan loonarbeiders betaald wordt. Uit het cijfer wat de Totale kosten aan handenarbeid aangeeft zien we, waar het Belgische bedrijf ongetwijfeld met minder mannen gedreven kan worden, hoe veel hoger de loonkosten zouden oplopen, indien de boer en zijn gezin éénzelfde aantal uren als in het Z.-W. zeekleigebied op het bedrijf zou werken. Tenslotte willen we nog even nagaan in welke mate de verschillende hoofdgroepen van akker bouwgewassen en het weiland afzonderlijk aan het •bereiken van de gemiddelde bruto-opbrengst per ha hun deel hebben geleverd. We geven hier dus de bruto-opbrengsten met tussen haakjes de percen tages van de gemiddelde bruto-opbrengst van het bedrijf. Belgische Z.-W polders zeekleigebied Gemidd. p. ha 1325,— (100 1102,— (100 Peulvruchten 943,71%) ƒ1181,(107%) Granen 1084,—82 780,—71%) Hakvruchten 1689,127 1424,129 Grasland 1756— 133 1240,— 112 De granen dragen dus in België een groter deel (in in het bruto inkomen van het bedrijf, wat in zekere zin altijd een maatstaf voor de producti viteit is, (zij het dat de prijzenpolitiek hierbij ook niet vergeten mag worden). Terwijl de peulvruch ten het omgekeerd beeld vertonen en hakvruchten weinig verschillen laten zien met de Nederlandse bedrijven. Opvallend is het grote verschil, dat het grasland inneemt op het bedrijf .van onze Benelux-partner. Zou de melk er beter betaald worden? Van een grotere veebezetting is waarschijnlijk geen sprake, daar het aantal koeien per bedrijf vrijwel gelijk is, en het percentage grasland groter is. We zouden dus eerder van een te geringe veebezetting kunnen spreken. Op deze wijze hopen wij U dan een voorbeeld te hebben gegeven in het verschil in kostenpeil dat tussen de Nederlandse en Belgische landbouw be staat, vooral wat betreft de lonen en de pacht. Voordat deze prijzen op een ongeveer gelijk niveau liggen zullen er nog enige conferenties nodig zijn. B. De Provinciale Contactcommissie voor de Aard appelmoeheid in Zeeland maakt bekend, dat de kaarten, waarop de aardappelpercelen zijn inge- schetst van die gemeenten waar de kartering is beëindigd, ter inzage liggen bij de secretarissen van de Plaatselijke Commissies van de Stichting voor de Landbouw in Zeeland. Schouwen en Duiveland: alle gemeenten van 10 tot 15 September. Tholen en St. Philipsland: alle gemeenten van 10 tot 15 September. Noord-Beveland: alle gemeenten van 10 tot 15 September. Zuid-Beveland: 's-Heerenhoek, Heinkenszand, Bors- sele, Driewegen, Ellewoutsdijk, Oudelande, 's-Heer Abtskerke, Nisse, Goes, Kloetinge, Kattendijke, 's-Heer Arendskerke, Nieuwdorp, Ovezande, Baarland, Hoedekenskerke, 's-Gra- venpolder, Rilland-Bath, Kruiningen en Wemel- dinge, alle van 10 tot 15 September. Waarde en Biezelinge van 24 tot 26 September. Krabbendijke, Yerseke en Schore van 17 tot 22 September. Kapelle van 27 tot en met 29 September. West Zeeuwsch-Vlaanderen: alle gemeenten van 17 tot 22 September. Oost Zee uwsch-Vlaanderen: Graauw en Ossenisse van 10 tot 15 September. Nieuw-Namen, Kloosterzande, Terhole en Stoppeldijk van 17 tot 22 September. Boschkapelle van 24 tot 28 September. Hengstdijk van 1 tot 5 October. Lamswaarde van 7 tot 13 October. Voor de overige gemeenten in Zeeland volgen nog nadere berichten. MOV Na de bevrijding werd reeds verschillende malen getracht een goede uienafstaartmachine te con- struëren. Somtijds scheen het, dat op dit gebied iets goeds was gefabriceerd, doch het eindresul taat was echter meestal teleurstellend. Of het af- staarten was onvoldoende, of de capaciteit te ge ring, of de beschadiging te groot. Op advies van de deskundige voor de uienteelt bij de Stichting Nederlandse Uien-Federatie, Ir C. W. C. van Beekom, ging deze organisatie er het vorig jaar toe over een uienafstaartmachine te importeren uit de Staat Ontario in Canada. Ir Van Beekom had op zijn reis door de Ver. Staten in 1949 van deze machine goede resultaten gezien. Ook bij het proefdraaien in het najaar van 1950 in ons land leverde zij zeer goed werk, doch de capaciteit, 4045 hl per uur, was te gering. Im mers, in verband met de omstandigheid dat het afstaarten van de uien in de sorteerinrichtingen tegelijk met het sorteren plaats vindt, dient de ca paciteit van de afstaartmachine aan die van de sorteermachine te zijn aangepast. De fa. Mosselman en Vis te Sommelsdijk bleek bereid te zijn de fabricage van een volgens hetzelf de systeem werkende machine, maar met grotere capaciteit, ter hand te nemen. Op besloten demon straties, gehouden op 21 en 23 Augustus j.l. op het Proefbedrijf „De Scheldemonden" te Bruinisse, werd slechts 25 van de uien niet afgestaart. Beschadiging van het product kwam niet voor. Hoewel de capaciteit niet beproefd kon worden, mag toch zonder meer aangenomen worden dat deze 100120 hl per uur bedraagt. De machine is uitgerust met drie elementen of batterijen. Daar de machine geleverd kan worden met een groter of kleiner aantal elementen, valt elke gewenste capaciteit te bereiken. De machine is eenvoudig en degelijk gecon strueerd. Zij wordt aangedreven door een 45 pk electromotor. Deze kracht bleek ruimschoots vol doende te zijn. In een stortbak achteraan de machine worden de uien gestort, welke door drie aparte elevatoren omhoog naar de elementen worden gevoerd. Met elk der elevatoren wordt de aanvoer van de boven elkaar gelegen elementen verzorgd. In verband met de verschilende opvoerhoogten is de lengte der elevatoren niet gelijk. Elk element bestaat uit twee holle stalen rollen, welke naar voren schuin naar beneden lopen en in conische rollagers zijn gelagerd. De rollen draaien tegen elkaar in en zijn op enige afstand van elkaar geplaatst. Via een aandrijfas worden de rollen door twee conische tandwielen en rollenkettingen aan gedreven. Over de opening tussen de rollen zijn twee plankjes dakvormig geplaatst. Door dit dak- vorm wordt de stroom aangevoerde uien in twee banen gesplitst. Aan de onderkant van de plankjes bevindt zich tussen rol en plank een spleet. De staarten van de rollende uien gaan door deze spleet en worden juist daaronder gegrepen door een as met worm, die in tegengestelde richting met de stalen rol draait. De staarten worden afgetrokken en de uien komen via een tafel op de elevator van de sorteermachine. Het dakvorm wordt door een excentriek in tril ling gehouden, waardoor de uien regelmatig wor den afgevoerd. Afhankelijk van de aard der af te staarten uien kan het noodzakelijk zijn de afstand tussen plankje en rol te verstellen, hetgeen ge schiedt door verstelling van het dakvorm. De as met worm is verend tegen de stalen rol gemonteerd. Zij wordt niet aangedreven, doch door de stalen rol in beweging gebracht. De afgetrok- OP 13 EN 14 SEPTEMBER. Het 98e Nederlandse Landhuishoudkundig Con gres wordt gehouden op Donderdagmiddag 13 en Vrijdagmorgen 14 September te Deventer in de foyer van de Schouwburg. De eerste dag is gewijd aan het onderwerp „Huis- houdwetenschap" (Home Economics); Mevrouw Willinge PrinsVisser, Presidente van de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen en Prof. Hofstee, Hoogleraar aan de Landbouwhogeschool te Wage- ningen, zullen spreken over hun ervaringen, opge daan tijdens een studiereis naar de Ver. Staten. De congressisten worden hierna ontvangen door het Gemeentebestuur van Deventer, waarna een diner plaatsvindt in Hotel „De Leeuwenlbrug". De tweede dag zal Prof. Thurlings uit Wagenin- gen spreken over: „De Sociaal-Economische bete kenis der pachtprijsbeheersing", waarna het Twee de Kamerlid Dr. Vondeling en de heer Grinins, Secr. der Ver. „Het Grondbezit" een inleiding zul len houden over „Pachtprijsbeheersing". Een gemeenschappelijke lunch met autobustour door Overijssel besluit het Congres. Het Congres is gratis voor ieder toegankelijk; men kan zich opgeven bij de heer Ir. J. H. Baar slag, Burgem. v. Roijensingel 22, Zwolle. ken staarten worden langszij de machine afge voerd. Door de machine in zijn geheel achter- of voor over te stellen, waardoor de rollen meer of minder horizontaal komen te liggen, kan eveneens de snel heid van aanvoer worden geregeld. Het gewicht van de machine is ruim 1000 kg, ter wijl de afmetingen 5 m lang en 2 m breed be dragen. De verwachtingen van deze machine zijn hoog gespannen. Immers, de capaciteit is aangepast aan de door de practijk gevraagde hoeveelheid, ter wijl het afstaarten, zonder dat hierbij enige be schadiging voorkomt, beter geschiedt dan bij de reeds bestaande machines. De Hoofdassistent v/d Landbouwwerktuigen, Rijkslandbouwconsulentschap v/d Zeeuwse eil. J. G. VAN LIERE. Goes, 24 Augustus 1951. Nu de toewijzing van de kavels in de Zuid-Wate ring en het gebied om Westkapelle heeft plaats gevonden, komt het er op aan de voordelen van de herverkaveling te benutten. Streeft daarbij zoveel mogelijk naar het verkrijgen van het bouw- en weiland in aaneengesloten complexen. Deel het bouwland zodanig in, dat elk gewas op zijn beurt weer een aaneengesloten geheel vormt. In het vervolg niet meer, om een voorbeeld te noemen, de wintertarwe op twee of meer kleine percelen, maar in één stuk. Zo gehandeld werkt U zowel bedrijfs economisch als bedrijfs-technisch juist. De werk zaamheden kunnen sneller en beter gebeuren, de vruchtwisseling kan doelmatiger plaats vinden. Nu overwegend goede kavels verkregen zijn, is het zaak te waken voor versnippering door onoor deelkundig gebruik. Ook het weiland behoort een aaneengesloten ge heel te vormen. Dit geeft altijd voordelen bij drink, watervoorziening, afrastering, een juiste verzor ging en omweiden. Door de herverkaveling kan een beter gebruik van het grasland worden gemaakt. Aan U thans de daad de geboden kansen te be nutten. Voor inzaaien van grasland is het nu de beste tijd. Zorgt voor een geschikt grasmengsel met voldoende inlandse weidetypen, dat past voor Uw grond. Hooizaad is ongeschikt, omdat hooi- typen een overheersende plaats innemen en weide- typen, die zo belangrijk zijn voor een mooi gras toestand, vrijwel ontbreken. Wat de fundering is voor een gebouw, is het grasmengsel voor UW weiland. Besteedt daarom aan de keuze van het mengsel de grootst mogelijke aandacht. Bedenkt dat goedkoop in dit geval steeds duurkoop be tekent! Zowel voor bouw- als weiland verdient grond onderzoek aanbeveling, indien tot dusver achter wege gebleven of langer dan 5 jaar geleden uit gevoerd. Boeren zonder grondonderzoek staat gelijk met varen zonder kompas. Grondonderzoek betaalt zichzelf door een grotere opbrengst als gevolg van een doelmatiger bemesting, soms ook door een directe besparing op de kunstmestrekening. Voor nadere inlichtingen zowel omtrent Uw bouw- als grasland zou ik U mogen verwijzen naar de vertrouwde adressen, de assistenten van de landbouwvoorlichting in Uw omgeving. Voor de Zuid-Watering is dit A. Nieuwenhuijse, Koningin- nelaan 13, Middelburg, Tel. K 1180/3991 en voor het gebied om Westkapelle, W. Janse, Koolesweg 3, Biggekerke. De grotere grondgebruikers zouden daarbij tevens eens de wenselijkheid van het bijhouden van een bouwboek kunnen bespreken. Dit kost wat werk, maar U heeft er altijd profijt van. Wij zijn in de gelegenheid een geschikt model bouwboek te ver strekken. De Rijkslandbouwconsulent, Ir. C. W. C. VAN BEEKOM. Met ingang van heden is de afdeling Admini stratie der Z. L. M. (kas, landbouwhuishoudonder- wijs, motorverzekering enz.) overgebracht naar de voorzijde van het Landbouwhuis (marktzijde, le verdieping) Tevens zijn hier ondergebracht de administraties der Afd. Zeeland der Ned. Wolfederatie, Onderl. Hagel-Verzekeringsmij., Prov. Commissie voor de Rund veefokkerij, Vereniging tot verbetering van het Rundvee, Bond van Plattelandsvrouwen. Op de kamers, waar dus voorheen de Z. L. M.- administratie was gevestigd, is nu het kantoor van de Zeeuwse Coöp. Vee- Aan- en Verkoopvereniging fZECOVA).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 4