GELDIGHEIDSDUUR VEEHOUDERSZEGELS. PREMIEREGELING BEKALKING VOOR BEDRIJVEN BENEDEN 10 HA. VRAAG en ANTWOORD Markt- en Veillngberichten Sezit Zwitserland een ver doorgevoerd democra tisch regeringsstelsel. Wat is de oorzaak dat an dere landen in Europa al tientallen jaren vrouwen kiesrecht bezitten en Zwitserland nog niet? Wordt de vrouw daar niet voor vol aangezien? Dat nu is helemaal niet het geval. Willen de mannen het niet of willen de vrouwen het zelf niet? Vele man nen en vrouwen zijn er voor, toch zijn er ook nog heel wat die er tegen zijn. Daarvoor zijn verschil lende oorzaken: 1. Een historische oorzaak: vroeger was het algemeen kiesrecht een aangelegenheid van het hele gezin. Elk gezin bracht een stem uit. Stierf de vader dan bracht de moeder de stem uit voor het gezin. Daardoor had de vrouw geen behoefte zelf te stemmen. - 2e oorzaak: Zwitserland bezit niet alleen kies recht d.w.z. dat het volk zelf de regeringspersonen kiest, maar Zwitserland bezit ook stemrecht. Dit betekent dat iedere burger zijn stem uit kan bren gen of een nieuwe wet hetzij in de lands-regering, in het kanton (provincie) of de gemeente aange nomen of verworpen moet worden. Dit is de oor zaak dat er heel vaak gestemd moet worden en dat laten de vrouwen graag aan de mannen over. 3e oorzaak is van politieke aard. Alle politieke partijen zijn tegen het vrouwen kiesrecht behalve de Katholieke partij. En waarom zijn die andere partijen er tegen? Wel als het vrouwenkiesrecht een feit wordt dan heeft de Katholieke partij er het meeste voordeel van, om dat dit een steeds groeiende partij is, die hierdoor verhoudingsgewijs een groot aantal stemmen erbij zou krijgen. Als we zo oppervlakkig deze kwestie beschouwen dan lijkt het wel of Zwitserland 30 jaar achteraan komt, maar gaan we wat dieper op de zaak in dan zijn daar wel degelijk redenen voor. Dit is ook het geval met andere wetten en rege ringsbesluiten. Iedere burger regeert in werkelijke zin mee. Gevolg is dat de meeste wetten heel lang zaam tot stand komen. Maar zijn ze er eenmaal, dan zijn ze ook direct in het volk verankerd. Tijdens deze volkshogeschoolcursus kwamen we tot de conclusie: al heeft Zwitserland geen oorlog meegemaakt, het heeft toch met dezelfde proble men te kampen als wij. Eén probleem had wel onze bijzondere aandacht n.l. het probleem der kleine boeren en wel in 't bijzonder der kleine bergboeren. Het bedrijf van een bergboer is een uitsluitend veebedrijf. De bedrijfjes zijn over 't algemeen heel klein, 10 koeien is al heel groot. In de zomer lopen de koeien hoog boven in de bergen, één of meer dere der gezinsleden blijven bijna de gehele zomer boven in de bergen. Van de melk wordt boter en kaas gemaakt. Deze producten worden in de herfst naar het dal vervoerd. Beneden op de boerderij blijft een koe voor eigen consumptie. Verder wordt er de gehele zomer gehooid, wat een heel zwaar werk is, want alles moet met de hand ge beuren zoals maaien, keren en het vervoer naar de boerderij. De berghellingen zijn veel te steil om een machine te gebruiken. Eén van de dingen die ons heel erg opvielen toen we pas in Zwitserland waren was, dat we hele maal geen koeien zagen. Over 't algemeen kwa men er heel weinig dieren voor zoals katten, hon den en kippen. Niets gezellig dan ook om op een boerderij zonder dieren te komen. Men begrijpt dat de verdiensten van de bergboe ren heel minimaal zijn. Men doet dan ook alle mogelijke moeite om die nood te lenigen. Niet in de vorm van toeslag op de prijzen of bepaalde sub sidies. Men gaat van de gedachte uit: de bergboer moet zichzelf helpen. Men heeft getracht de huis industrie te bevorderen. Wat wordt er dan al zo vervaardigd? Heel veel handweefwerk. Veelal wordt vlaslinnen als grondstof gebruikt. Hele mooie patronen worden erin geweven. Jammer dat alles zo duur was voor ons. Een linnen schortje, ijzersterk kwam voor ons op 14. Verder wordt er in de huisindustrie kunstsnijwerk, speelgoed, aar dewerk en nog vele andere artikelen vervaardigd. Al deze artikelen zijn smaakvol en bezitten een mooie vorm. Men kan hier spreken van volks kunst. Deze huisindustrie wordt alleen niet bevor derd om de economische positie van de bergboer te verbeteren, maar tevens heeft deze grote culturele waarde. Al deze artikelen worden in speciale win kels in dorpen en steden verkocht. Klederdrachten. In één adem met huisindustrie mag ik wel noe men de klederdrachten. Het typische hiervan is dat deze in de laatste 25 jaar weer in zwang zijn gekomen. Nu bezitten vele ouderen zowel jonge ren een costuum dat bestaat uit rok, geborduurde blouse, een soort keurslijf en een schortje. De grondstof is linnen, meestal zelf geweven. Op feestavondjes en 's Zondags wordt het vaak ge dragen. Ze hebben dit costuum naast hun gewone kleren en noemen het een practisch Zondagskleed. Friesland begint op deze manier zijn Fries costuum in ere te herstellen maar is toch nog niet zo ver als Zwitserland. (Wordt vervolgd.) De nieuwe veevoederzegels, die de veehouders nu ontvangen hebben, zijn slechts geldig tot 15 Sep tember 1951. Dus moeten de zegels vóór 15 Sep tember 1951 bij de handelaar worden ingeleverd. Laat de zegels niet verlopen! Zorg er ook voor de zegels niet te verliezen! Want voor verlopen of verloren zegels worden geen nieuwe verstrekt. De Voedselcommissaris voor Noord-Brabant, L. F. A. v. AGTMAAL. Dit jaar nog zal door de Dienst Kleine Boeren streeksgewijze aan bedrijven beneden de 10 ha sub sidie gegeven worden op bekalking, indien na grondonderzoek blijkt dat bekalking gewenst is. De gemeenten waarin deze subsidie-regeling van kracht is, zijn uitsluitend de gemeenten Hoge en Lage-Zwaluwe, Geertruidenberg, Made en Drim- melen, Raamsdonk, Waspik. Sprang-Capelle, 's-Gravenmoer, Eethen, Wijk en Aalburg, Veen, Andel, Giessen-Rijswijk, Almkerk, Werkendam en Dussen. Deze gemeenten zijn met opzet voor deze regeling gekozen omdat in deze gebieden nog zeer vele bedrijven of in sommige gevallen alleen en kele percelen voorkomen, welke in een erbarmelijk slechte toestand verkeren en dringend om verbete. ring vragen. De vele klachten en moeilijkheden die hiervan ieder jaar het gevolg zijn, zijn dan ook meestal het gevolg van de slechte cultuurtoestanden van de grond. Matige gewassen en slechte weilanden komen dan ook veel voor. Om tot een goede be- dijfsvoering te komen moet toch zeker de voor naamste productiefactor, de grondstructuur, in orde zijn wil men in de verwachte resultaten niet teleurgesteld worden. Verschillende boeren blijken nog niet te (begrij pen, dat grondonderzoek iets is geworden dat op ieder bedrijf regelmatig moet geschieden. Diverse risico's kunnen dan worden berekend en vermin derd worden, en de opbrengsten kunnen zo hoog mogelijk opgevoerd worden. De opbrengsten die tegenwoordig verkregen worden op goede bedrijven zijn hoog. Dit brengt met zich mee dat de eisen, die aan de grond gesteld worden, ook veel hoger zijn dan b.v. 20 jaar geleden. Dat de verwachte resultaten van de bemestingen niet altijd parallel lopen aan de opbrengsten der gewassen is in hoofdzaak een gevolg van de slech te structuur waarin verschillende percelen ver keren. Vraag: Samen met mijn broer exploiteer ik een landbouwbedrijf onder de naam Gebr. P. De Kamer van Koophandel wil ons lid maken en ons contributie laten betalen. Waarom moet ons bedrijf wél aangesloten zijn en een bedrijf door één persoon geëxploiteerd, niet? J. J. P. te R. Antwoord: Bij de beantwoording van deze vraag dient in de eerste plaats vooropgesteld te worden dat velen menen dat zij door inschrijving in het Handelsregister „lid" zijn van een Kamer van Koophandel. Men is echter ingeschreven in het Handelsregister zonder meer. De Handelsregister wet werd ingesteld in 1918 en de uitvoering hier van werd opgedragen aan de Kamer van Koophan del. (Zie art. 1 sub 2 H.R.W.) Nadat in art. 1 sub 1 is bepaald dat alle zaken in het Handelsregister worden ingeschreven geeft de wet in art. 2 een omschrijving van hetgeen in de Handelsregisterwet onder „zaak" wordt ver staan. In art. 2 sub 2 wordt gezegd dat o.m.: „ven nootschappen onder firma worden geacht steeds een zaak in de zin dezer wet te zijn". Hieruit volgt derhalve dat ook land-, tuinbouw- en veeteeltbedrij ven die voor gezamenlijke rekening en onder ge meenschappelijke naam worden gedreven inder daad in het Handelsregister moeten worden inge schreven. De inschrijving behoort, ingevolge het bepaalde in art. 4 sub 1, te geschieden uiterlijk een week vóór of na de aanvang der vennootschap, terwijl bij latere inschrijving toch de kosten vanaf het tijdstip van aanvang zijn verschuldigd. (Art. 19 sub 1). Ook bij de onderhavige bedrijven komt het vaak voor dat men, b.v. bij een onverdeelde boedel zon der acte het bedrijf onder gemeenschappelijke naam en voor gezamenlijke rekening voortzet en men meent dan ten onrechte dat men niet inschrijfplich- tig is. In art. 22 van het Wetboek van Koophan del staat echter dat: „het gemis ener akte niet aan derden kan worden tegengeworpen," zodat ook dan wel degelijk een vennootschap onder firma bestaat. Tenslotte luidt art. 23 van het Wetboek van Koop handel als volgt: „de vennoten onder ene firma zijn verplicht de vennootschap te doen inschrijven in het Handelsregister, overeenkomstig de daarvoor geldende bepalingen". Het laatste gedeelte der vraag nl. waarom een éénmanslandbouwbedrijf niet behoort te worden ingeschreven in het Handelsregister, kan worden beantwoord met een verwijzing naar art. 2 sub 3 der Handelsregisterwet 1918, waarin staat dat land- en tuinbouwers alsmede vissers, die uitslui tend verkopen hetgeen in hun onderneming is voortgebracht of gevangen, geen zaak drijven als bedoeld in art. 2 sub 1 dier wet. Van overheidswege heeft men ingezien, dat hier in verbetering gebracht moet worden, en als stimu lans om deze gronden in een (betere cultuurtoe stand te brengen zal aan de hand van het grond onderzoek een premie worden gegeven op bekal king wanneer dit grondonderzoek uitwijst dat bekalking nodig is. De voorwaarden voor deze premieregeling zijn als volgt: a. de bekalking gebaseerd wordt op de uitslag van het grondonderzoek; b. de bekalking volgens door de Rijkslandbouw. voorlichtingsdienst te geven aanwijzingen wordt uitgevoerd; c. de aanvrager tijdig de Rijkslandbouwconsu- lent kennis geeft van het tijdstip waarop de bekalking zal plaatsvinden; d. dat de bedrijfsvoering in orde moet zijn. Op grond van onrationele bedrijfsvoering kan de premie door de Rijkslandbouwconsulent ge weigerd worden; e. dat van het (de) (betref fendé perceel (en) een grondmonster onderzocht moet worden. In de kosten van dit onderzoek wordt 40 sub sidie gegeven. Grondmonsters genomen na 1 Januari 1951 kunnen nog voor deze rege ling gebruikt worden; f. dat degenen, die voor deze premieregeling „Bekalking" in aanmerking wensen te ko men, vóór 1 October 1951 hiervan opgaven hebben gedaan bij de plaatselijke rayon assistenten van de Rijkslandbouwvoorlich- tingsdienst. Wij hopen, dat van deze regeling een gretig ge bruik gemaakt zal worden. Het crediet, dat hiervoor beschikbaar is gesteld door D. K. B. is niet onbeperkt, we geven belang hebbende de raad: geef U voor deze regeling zo snel mogelijk op bij de rayon-assistent. De R. L. C. Voor deze: J. VAN EXSEL. C. Z. A. V. WEMELDINGE. 3 September 1951. Groothaiidelsnoteriiigeii. Tarwe. Prijshoudend. Genoteerd werd van 24,2524,35, fr. fabrieken met vochtclausule. Zomergerst. Beperkt aanbod. De prijs kon zich verder verbeteren. Doorsneekwaliteit noteerde van 33—33,25. Haver. Onder invloed van de hogere gerstprijs kon de haverprijs zich eveneens verbeteren. No tering Maalhaver 30ƒ31; Zware Kippenhaver tot 32,50. Schokkers waren vlot gevraagd, Waarvoor be taald werd van ƒ48 tot ƒ54. Groene erwten genieten meer belangstelling, mede als gevolg van exportmogelijkheden naar Duitsland. Notering 38 tot 42,75. Kozijnerwteii. Ruim aanbod. Notering 56 tot 63,50. Blauwmaanzaad exportkwaliteit noteert ƒ113. Karwijzaad exportkwaliteit noteert 83. Ruwvoeders. De minder gunstige weersgesteld heid speelt een zeer belangrijke rol in deze branche. Als gevolg hiervan waren er nagenoeg geen offer tes, zodat wij tot onze spijt geen noteringen kunnen verstrekken. STROVLAS. Er blijft veel belangstelling voor strovlas voor namelijk voor de beste partijen is veel vraag. Eerste kwaliteit wordt verkocht gerepeld 35—40 ct. per kg; ongerepeld 2530 ct per kg. Tweede kwaliteit en beschadigde partijen gerepeld 2535 ct. per kg; ongerepeld 18—25 ct per kg. VEEMARKT ROTTERDAM. Op de veemarkt te Rotterdam werden aange voerd 868 vette koeien en ossen alsmede 436 var kens. De aanvoer van vette koeien was groot waar door de handel langzaam verliep en de afloop traag was. De prijzen waren vooral niet hoger. Zij liepen voor vette koeien naar gelang van de kwa liteit van 1,95 tot 2,80 per kg geslacht gewicht. De handel in varkens was vlot tegen aanmerkelijk hogere prijzen. Deze bedroegen naar gelang van de kwaliteit 2,12 tot 2,18 per kg levend gewicht. Zware varkens werden boven de notering verhan deld. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM. Op de aardappelbeurs te Rotterdam noteerden Dinsdag: Klei-aardappelen 35 mm opwaarts voor Eigenheimers 8,759,25 en voor Bintje 7,75— ƒ8,25. Voeraardappelen (zieke aardappelen) ƒ4,—, alles per '100 kg. Prijzen berekend op Handelsvoorwaarden, vast gesteld voor de verkoop van consumptie-aardappe len per wagon, schip of auto.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 10