ZITDAGEN l BOEKHOUDBUREAU WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ZITDAGEN SECRETARIAAT Z.L.M. D. J. VAN DER HAVE UDDEIJBUSC No. 2085. Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 25 AUGUSTUS 1951. 39e Jaargang. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD -\ Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar. Redactie Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum pei advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. OverzicM Terwijl er des zomers in verschillende delen onzer provincie nog een tekort is aan landarbeiders en vooral wanneer het erg druk is de lonen aan op drijvende invloeden onderhevig zijn, zit ons volk met een Werkloosheidswet die beoogt de gevolgen van het werkloos worden Ie ondervangen door middel van een verplichte wachtgeld- en werkloosheidsverzekering, doch die, hoewel reeds afgekondigd op 9 September 1949, nog niet in werking is getredën. De voorbereidin gen Obi tot de uitvoering der wet të komen werden Wél genomen* zoals de instelling van een algemeen Werklöosheidsfönds en de benoeming van een be stuur, doch veel verder kwam men niet. Ofschoon de Minister van Sociale Zaken bij de installatie van dit Bestuur heeft opgemerkt, dat er naar gestreefd zou worden deze nieuwe sociale maatregel Op 1 Juli 1950 in werking te doen treden, is er minstens van 2 jaar vertraging sprake. Zelfs al zijn er oplossingen gevonden voor de moeilijkheden, die de invoering op het ogenblik in de weg staan en die voor een groot deel in de land bouwsector liggen, dan nog kan met de uitvoering pas een half jaar na de bekendmaking begonnen worden daar de organen, die met de uitvoering be last zijn (de bedrijfsverenigingen) in staat moeten zijn het nodige personeel aan te stellen. Alvorens het Over deze moeilijkheden te hebben, willen wij eerst nogmaals in het kort mededelen, dat deze wet het werkloosheidsgebied eigenlijk in tweeën deelt. De arbeider, die een minimum aantal dagen per jaar in een bedrijfstak heeft gewerkt en werkloos wordt valt de eerste acht weken onder een wacht geldregeling en daarna komt hij in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering. Dit wachtgeld nu moet door de betreffende be drijfstak bij elkaar worden gebracht, terwijl de werkloosheidsuitkering uit het Algemeen Werk loosheidsfonds zal komen. Dit enigszins ingewikkelde stelsel vindt zijn oor zaak in het feit, dat er bedrijfstakken zijn, die elk jaar met een grote werkloosheid te kampen heb ben, de zogenaamde seizoenswerkloosheid en an dere, waar dit niet het geval is. De landbouw is wel naast de bouwvakken en de havenarbeid, de bedrijfstak, waar zich het verschijnsel van de sei zoenwerkloosheid het sterkste voordoet. Dit was dan ook voor andere landen, waar reeds een ver plichte werkloosheidsverzekering is ingevoerd, reden om de landbouw buiten deze regelingen te houden. Door dit verschijnsel achtte men het billijk, dat de kosten van deze seizoenswerkloosheid ook door de betreffende bedrijfstak gedragen zouden wor den. Een billijkheid, waar wij het nog helemaal niet eens mee zijn, want om bij de landbouwsector te blijven kunnen wij gerust constateren, dat de aard van het landbouwbedrijf nu eenmaal vele arbeidstoppen medebrengt en dat deze toppen voor namelijk hun oorzaak vinden in de intensieve wijze waarop de landbouw in ons land beoefend wordt. Het zou werkelijk niet zo moeilijk voor de boeren zijn om met een minimum aan vaste en practisch zonder losse arbeiders hunne bedrijven te voeren, doch vele factoren, waarvan er verschillende liggen in de spheer van wat men ,,het algemeen Neder lands belang" zou kunnen noemen, drijven naar een zo hoog mogelijke opbrengst, dus naar een in tensieve bedrijfsvoering. Wij noemen slechts onze im- en exportpositie, onze slechte handelsbalans, onze grote bevolking enz. Ons volk heeft een intensieve bedrijfsvoering hard nodig en derhalve zou het niet onbillijk zijn, als het ook bijdroeg in de kosten om de gevolgen van de seizoenswerkloosheid voor de arbeiders door middel van een verzekering te dekken. Maar ons parlement heeft eenmaal anders beslist en wij vragen ons alleen maar af of indertijd bij de behan deling in de Kamer aan dit punt voldoende aan dacht is besteed. Moeilijkheden. De moeilijkheden, die tot uitstel van de invoering der wet hebben geleid, liggen voornamelijk in de wachtgeldregeling. De premie voor de werkloosheidsverzekering is niet erg hoog. Zij zal bovendien voor door de werkgevers, voor door de werknemers en voor door de Staat worden gedragen, zodat de druk op het kostprijzenpeil niet te zwaar zal zijn. Wel zal de Staat voor hogere uitgaven komen, daar de lasten van de huidige uitkeringen aan werklozen ongeveer 45 millioen bedragen, terwijl de bijdrage in de premie en de uitkeringen aan hen, die uit geen der beide fondsen meer trekken in de toe komst 80 millioen zullen vergen. De wachtgeldpremie echter, die voor de helft door de werkgevers en voor de helft door de werk nemers zal moeten worden bijeengebracht baart in de drie genoemde bedrijfstakken ernstige zorgen. Bepalen wij ons bij de landbouwsector, dan is het duidelijk, dat deze bedrijfstak voortaan jaarlijks de gelden bijeen zal moeten brengen nodig om alle seizoenwerklozen gedurende acht weken uit te keren. Hiertoe zou een zeer hoge premie betaald moe ten worden. Van deze premie zouden dan voor namelijk de losse arbeiders gedurende de winter maanden profiteren, terwijl de vaste arbeiders en hun werkgevers wel bij zouden moeten dragen, doch uit het wachtgeldfonds zouden zij practisch nooit een uitkering ontvangen. Afgezien nog van de grote onbillijkheid, zou de neiging ontstaan het vaste dienstverband te veranderen in los. Hierdoor zou het wachtgeldfonds nog sterker belast worden, hetgeen weer een hogere premie tot gevolg zou hebben. Dit inziende, heeft de georganiseerde landbouw er steeds op aangedrongen, dat de wachtgeldpremie voor losse en vaste landarbeiders een verschillende zou dienen te zijn. Deze zienswijze wordt wel alge meen gedeeld, doch toen men is gaan rekenen hoe hoog deze premies dan wel zouden moeten zijn is men geschrokken. Bij een wachtgeldpremie voor de vaste van 1 kwam men voor de losse werk krachten aan een premie van ruim 11 Aan een dergelijke regeling zitten vele conse quenties. Wat gaat de werknemer betalen? In de eerste plaats doet zich de vraag voor, wie deze hoge premie zal gaan betalen. De werkgever moet in ieder geval de helft op tafel brengen. Het verleden heeft echter geleerd, dat de werknemer de helft, die zij moeten opbrengen als loonsverho ging eisen. Zou dit ook hier het geval zijn, dan betekent het dus, dat de werkgever de volledige premie zal hebben op te brengen. Dit zou een ongunstige invloed op de kostprijzen der producten hebben en daar de prijzen der landbouwproducten een belang rijke rol spelen ibij de kosten van het levensonder houd zouden hierdoor het loon- en het prijspeil in ons land weer losslaan. Het is begrijpelijk, dat de Regering hiervoor zeer huiverig is. In de tweede plaats willen wij hier wijzen op het uit economisch en finantieel oogpunt niet te verantwoorden verschijnsel, dat de arbeider voor zijn sociale voorzieningen niet zelve meer wat behoeft weg te leggen. Immers een van de peilers van de sociale voorziening, welke men ook neemt, oudendags-voorziening, ziekte-, ongeval- of werk loosheidsvoorziening, is in feite het uitsparen van het tegenwoordige, om later, wanneer dit nodig is, het profijt te kunnen trekken. Thans dient men zich een kleine opoffering te getroosten, zijn con sumptie iets te beperken, waartegenover men dan in slechte tijden de zekerheid van verzorging heeft. Tegenover het aldus gedwongen sparen staat de tweede peiler, waarop het sociale stelsel rust, na melijk de zekerheid, dat men bij ziekte of ongeval, bij werkloosheid of na een zekere leeftijd de dan INHOUD: Zitdagen Boekhoudbureau en Secreta riaat Z.L.M. Overzicht Tarweregeling Ver band tussen wichelroede-effect en gezondheidstoe stand gewassen niet bewezen Geheimzinnige ver giftiging bij paarden De mogelijkheden zijn er Rundveekeuringen Onderwijs - Korte berichten Ingezonden Decadesommen Bram uit de Slikhoek Markt en Veilingberichten Boe- renjeugd N.-Brabantse Mij van Landbouw. TERNEUZEN: Woensdag 29 Augustus in Hotel .,Des Pays-Bas". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". KÓRTGENE: Donderdag 30 Augustus in Hotel „De Korenbeurs". SEROOSKERKE (W.): Vrijdag 31 Augustus in Café Huijsse, van 9,tot 13.30 uur. ST. PHILIPSLAND: Zaterdag 1 September in Hotel „De Druiventros". GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. MIDDELBURG: Donderdag 30 Augustus van 2^—- 4Yz uur in Café „De Vriendschap". AXEL: Zaterdag 1 September in Café „De Lozanne", van 2%—4% uur. Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. zo brood nodige uitkering ook krijgt. En zoals een brug, waaronder men één der steunpunten weg trekt in elkander zakt, zo bestaat ook het grote gevaar voor het voortbestaan van de sociale zeker heid wanneer men steeds weer knabbelt aan de eerstgenoemde peiler. Dit nu zien wij om ons heen de laatste jaren steeds meer gebeuren. Wanneer men de helft van de premie, die door de arbeider van zijn loon betaald, dus uitgespaard moet wor den, eerst bij dat loon voegt, dan schept men in wezen alleen maar meer geld, dat echter steeds minder waarde krijgt. En de brug. waarover de arbeider van de wieg tot aan zijn graf zal moeten gaan, de brug van de sociale zekerheid verliest één van zijn twee steunpunten. Bij een zo hoge premie als de wachtgeldpremie voor losse landarbeiders is de helft hoogstwaar schijnlijk veel te zwaar om te dragen. Ook hier zal dus weer de funeste weg van looncompensatie wor den toegepast, hetgeen opnieuw betekent, dat een stukje van de eerste brugpeiler wordt afgeknab beld. Uit deze tweede moeilijkheid volgt dan weer de derde. Want als aldus de lonen der losse arbeiders omhoog gaan, dan zullen de lonen van de vaste moeten volgen. Wanneer dit niet geschiedt, zal het KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL KAPELLE-BI EZELIN GE beviel, bevalt, blijft aanbevolen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1