JMt», ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAÜ waarin opgenomen het NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. D. J. VAN DER HAVE No. 2084. Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 18 AUGUSTUS 1951. Economisch-Tdchnologiach InsMu-. voor Zsolsrvd MIDDEL jyjj&riane. ptl ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij vein Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 per ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. ®vorzicRi Met een variatie op een gezegde van de op het einde van de vorige eeuw bekende Ds. Laurillard: „Zorgen zijn de wolken aan den hemel van ons leven" zou men op het ogenblik kunnen schrijven: .Wolken aan de hemel zijn de zorgen van ons leven". Wij zitten midden in oogsttijd. Maar moeizaam komt de oogst binnen. Bijna tussen de buien door. Het is dit jaar een boeren- jaar van hoop en vrees. Om beurten heeft er een de overhand. Een zeer nat voorjaar zorgde voor een late uitzaai. Het zag er een ogenblik slecht uit. Maar daarna kwam er droogte. Opnieuw leek het erop of na de hoop tijdens en vlak na de uitzaai de vrees voor een slechte oogst zou bewaarheid worden. Doch nog juist op tijd kwam er regen. Hier en daar wat teveel voor een gewas als bruine bonen, maar vlas en gerst zag men als het ware opleven. Nieuwe hoop groeide met de dag en ter wijl het koolzaad reeds gesneden en het vlas ge trokken was, rijpten de granen op verheugende wijze. Doch opnieuw kwam Pluvius met water plassen, die op sommige plaatsen records oplever den. Interessant voor De Bilt, doch hoogst onaan genaam voor de boer, die geheel gereed stond om de rijpe aren met binder of combine te gaan maaien en aldus de vruchten te plukken van zijn werk. Onzes inziens ook onaangenaam voor geheel ons volk, daar elke verloren korrel er één is en Neder land niet erg veel meer te missen heeft! Maar ons volk beseft dit nog niet en dit is ook wel begrijpe lijk. Velen vinden dat hun vacantie bedorven wordt door de regenvlagen. Hetgeen ook zeer onaange naam voor hen is, doch zuiver economisch bezien is de schade aan de gewassen voor ons land heel wat erger. Dit alles schrijven wij niet als een klaagzang, want aan het weer valt nu eenmaal niets te ver anderen. Maar slechts om aan te tonen welk een riskant bedrijf het boerenbedrijf is. Bij de prijs vaststelling der producten gaat de Overheid steeds uit van gemiddelde opbrengsten. Liggen de wer kelijke opbrengsten eens een jaar hoger, dan hoort men al gauw opmerkingen als: „Die boeren hebben het toch maar goed". Hoeveel de heer Lieftinck van de meeropbrengst naar zijn lege schatkist toe- haalt weten deze opmerkers niet, maar wij weten dat er slechts weinig gereserveerd kan worden in de tegenwoordige tijd. Liggen de opbrengsten beneden het gemiddelde, dan hoort men de opmerkers niet en als dan de landbouwsector van haar kant geluid laat horen, dan heet het onmiddellijk: ,Ja maar dat behoort tot het normale bedrijfsrisico". Dat dit normale bedrijfsrisico heden ten dage uiterst moeilijk te dekken valt, doordat behoorlijke reserves ontbre ken, wordt dan ook wel eens gemakkelijk vergeten, waarmee wij maar willen zeggen dat er niets ver anderlijker is dan de mens. Zelfs het weer in ons land niet. Al hopen wij dat het nu enkele weken onveranderlijk mooi zal zijn. Van de regen op de tarwe is slechts een stap. Ons broodgraan vraagt als het ware om geoogst te worden. En belangrijk is dus de tarweprijsregeling. Eerst iets over de prijs voor oogst 1951. De -tichting voor de Landbouw deelt ons hierover het olgende mede: Bij een richtprijs van ƒ24,25 per 100 kg voor nlandse tarwe, oogst 1951 zal een oplopende prijs- ^chaal worden ingevoerd, welke in Augustus 1951 "anvangt met 0,80 beneden genoemde richtprijs n in April 1952 eindigt met 0,80 per 100 kg aarboven. Het vorenstaande betekent, dat het Bedrijfschap r met de daarvoor ten dienste staande middelen aar zal streven, dat de telers in de hierna te noemen maanden de daarbij genoemde prijzen zul len kunnen maken voor tarwe van gezonde door sneekwaliteit met een vochtgehalte van 17 bij levering franco pakhuis handelaar. Augustus 1951 23,45; September 1951 ƒ23,65; October 1951 ƒ23,85; November 1951 ƒ24,05; December 1951 24,25; Januari 1952 24,45; Fe bruari 1952 ƒ24,65; Maart 1952 ƒ24,85; April 1952 ƒ25,05; Mei 1952 ƒ25,05. We hopen slechts, dat zich niet hetzelfde zal voordoen als verleden jaar, toen lange tijd de richt prijs net niet gehaald kon worden door de teler. De prijs ligt thans zó laag en de Regering krijgt de binnenlandse tarwe voor zulk een klein bedrag, dat zij tenminste onmiddellijk diept in te grijpen als deze neiging om juist even onder de richtprijs te blijven zich ook dit najaar weer zou voordoen. Loyaliteit heren! Men weet dus thans precies aan welke prijs men voor tarwe van de huidige oogst toe is. En hoewel het nog wat voorbarig lijkt, derven wij toch gerust zeggen, dat de nieuwe uitzaai van tarwe reeds door des landbouwers gedachten speelt. De tarvveprijs 1952 zal sterk het aantal hectaren bepalen, dat straks in October het goede zaad zal ontvangen, opdat het duizendvoudig vruchten kan voortbrengen. Wij be hoeven eigenlijk nauwelijks meer uit te weiden over de noodzakelijkheid van een drastische prijs verhoging. Reeds uit den treure werd dit op deze plaats gedaan. Ten bewijze, dat wij niet alleen staan, laten wij hier volgen enige uittreksels van gelijkgestemde artikelen uit andere landbouw bladen. „De Nieuwe Veldbode" van 5 Juli schrijft dan onder het hoofd „Actualiteiten" o.a., dat de tarwe- teelt en de tarweprijzen weer in het middelpunt van de belangstelling staan. De Internationale Tarwe Raad, het lichaam dat de overeenkomsten tussen de tarwe-invoerende en de tarwe-uitvoeren- de landen aangaat en verder verzorgt, kwam te Londen bijeen. De huidige tarwe-overeenkomsten lopen tot 1 Aug. 1953. Voorlopig blijven de over eengekomen hoeveelheden tegen de eveneens be paalde minimum- en maximumprijzen dus gelden. De exporterende landen, zoals Amerika, Canada, Australië, achten voortzetting van de overeen komst ook na 1953 wenselijk, doch de thans gel dende prijzen vinden zij te laag. Als men nu weet, dat Nederland jaarlijks 658.000 ton tarwe moet afnemen en dat de prijs per 100 kg bedraagt ƒ25,Hierbij komen de kosten van de zeevracht tot Rotterdam, zodat deze tarwe ons land op 32,per 100 kg komt te staan. Als men tevens weet, dat de prijs van de tarwe op de vrije wereldmarkt ruim hoger ligt, dan begrijpt men van de Regeringspolitiek, die aan de boer in eigen land 24,betaalt, niet veel. De tarwe is overal in Europa duurder, behalve in Zweden. In België noteerde de tarwe in de laat ste weken van Juni op de verschillende markten in de provincie van 450 tot 480 francs, dus van 32,50 tot 36,48. De Franse boeren eisen met alle krachten, waar over zij beschikken, 3800 francs per 100 kg, dat is ƒ41,Deze prijs zullen zij niet krijgen, doch een prijs van 35 a 36 wordt toch wel verwacht. De Zwitserse boeren krijgen nog meer. De West-Duit se moeten tevreden zijn met 32 mark, zijnde 28,80. Ons land moet grote hoeveelheden tarwe invoe ren. Bij de huidige prijzen heeft de Regering er dus alle belang bij zoveel mogelijk tarwe van eigen bodem binnen te krijgen. Indien de eigen landbouw 150 200.000 ton tarwe meer zou opleveren be spaarde dit ons land zeker een 60 millioen guldens aan kostbare dollars. Bij een uitzaai van ongeveer 50.000 ha meer dan de in het afgelopen jaar uitge zaaide 75.000 ha ware deze besparing te verkrijgen. INHOUDSOPGAVE: Overzicht Zitdagen Boek- houdbureau en Secretariaat Z. L. M. Lonen en Sociale voorzieningen In memoriam Mej. M. van Lubeck Aangifte leerlingen Rijkslandbouwwin- terschool te Goes Emigratie Koolzaad Uit de Provincie Hard vonnis Ingezonden 19e Nationale Trekpaarden-tentoonstelling Bram uit de Slikhoek Boerenjeugd Korte Berichten Marktberichten Noord-Brabantse Mij van Land bouw. OOSTBURG: Woensdag 22 Augustus in Café „De Windt". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 23 Augustus in Hotel „Hof van Holland". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". IJZENDIJKE: Zaterdag 18 Augustus van 1112V2 uur in Hotel „Lievens". GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Komt hier met* uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. Maar met een prijs van 24,zullen er nog min der ha tarwe komen. „De Nieuwe Veldbode" be sluit: „Aan een tarwe-uitzaai, zoals we die in de der tiger jaren gekend hebben, en die, als we ons goed herinneren, wel de 130.000 ha heeft overtrof fen, tegen thans 75.000 ha, behoeft men bij de hui dige tarweprijzen niet te denken. Want 't is van daag zó, dat de akkerbouwer dermate belast wordt met belastingen en bedrijfsonkosten, wat hij kopen moet mede door invoerrechten (op machines) duur gemaakt wordt, dat hij zich wel gedwongen ziet te telen, wat hem de grootste ha-opbrengst belooft. Overigens zijn het huidige systeem van landbouw- oeconomie een deel der producten vrij, een ander deel niet vrij en het huidige systeem van prijsbepaling waarbij de basis van 20 ook al geen axioma meer is, maar in de lucht hangt van een aard, dat iedereen wel gedwongen is zijn voordeel te zoeken, daar de heren in Den Haag ook vóór alles aan hun eigen geldbehoeften en geld noden moeten denken." Onze collega van de Hollandse Mij van Landbouw schrijft in het „Hollands Landbouwweekblad" van 11 Aug. in dezelfde trant. Na een algemene verzuchting, dat onze natio nale economie veel weg heeft van de fabel van de mier en de krekel, die zoals men zich misschien herinnert, verhaalt van de nijvere mier, die de hele zomer in de weer is om voor de ongunst van de wintertijd zijn voorzorgen te treffen en van de KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL K APELLE-BIEZELIN GE beviel, bevalt, blijft aanbevolen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1