Groeniiemestingsgewassen ZITDAGEN l BOEKHOUDBUREAU ZATERDAG 28 JULI 1951. WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Rrabantscbe Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. D. J. VAN DER HAVE No. 2081 Frankering bij abonnement: Terneuzen 39e Jaargang. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artflnfea slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden vam éese «rganuQ- ties bedraagt 10,per Jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landlxmwhuifc, Gces Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum per advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/fa Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. ver zie fit In het „Kort Verslag" van de vergadering van het Dagelijks Bestuur der Z. L. M. van 16 Juli, dat in het vorig nummer van dit blad werd opgenomen, stond niet vermeld, dat het Dagelijks Bestuur de namiddag besteedde aan de Herverkaveling van Walcheren. Na op het Bureau van de Herverkavelingscom missie ontvangen te zijn en aldaar door de Voor zitter dezer commissie, Mr Van der Weel, te zijn toegesproken welke rede door de heer Geuze werd beantwoord werd onder deskundige leiding een tocht door die delen van Walcheren gemaakt, waar de werkzaamheden werden uitgevoerd of reeds gereed waren. Hierbij was in de eerste plaats de Zuid-Watering aan de beurt en daarna grote egalisatie- en drainage-werkzaamheden op midden- Walcheren. Het was goed dit alles met eigen ogen te aan schouwen. Goed, omdat men onder de indruk komt van het reusachtige werk, dat hier tot uitvoering komt en omdat men daaruit de gevolgtrekking kan maken, dat ons land en onze provincie nog in staat zijn iets dergelijks aan te pakken. Goed ook, omdat men zich pas kan indenken, wat zich hier, als ge volg nog van de oorlog, voltrekt over de hoofden van de boeren en tuinders van Walcheren. O, zeker, wanneer ons nageslacht over enkele tientallen jaren Walcheren zal bekijken, dan zal men waarschijnlijk de wijsheid prijzen, waarmede dit eiland gemaakt werd tot een vooraanstaand landbouwgebied. Doch de huidige grondgebruikers, de eigenaren en de pachters, hebben thans de las ten te dragen, die straks tot lusten moeten worden. En bewondering voor hen en voor de wijze waarop wij alles, wat in de laatste tien jaren over hen ge komen is, dragen is zeker op haar plaats. Goed tenslotte, omdat men naast de bewondering voor de Walcherse boerenstand, ook bewondering gevoelt voor de wijze, waarop de herverkavelings commissie en de ambtenaren van het Bureau hun uiterst moeilijke en dikwijls ondankbare taak ver vullen. Een dergelijke ingrijpende operatie, als thans op Walcheren geschiedt, gaat niet zonder de nodige pijn. Het is practisch ondoenlijk om alle belang hebbenden tevreden te stellen. Er zullen zeker ook fouten worden gemaakt, want welk menselijk werk is volmaakt? Doch bij.een bezoek aan het Bureau en aan de werkzaamheden, krijgt men sterk de in druk, dat met grote liefde dit werk door allen ge daan wordt en dat oprecht getracht wordt met ieders belangen rekening te houden. Klachten van belanghebbenden zijn er in de achter ons liggende jaren zeker wel geweest. Zij zullen ook in de toe komst wel komen. Doch tevens is gebleken, dat men altijd oor voor klachten had en de aanleiding, zo het maar enigszins mogelijk was, trachtte weg te nemen. Zo was de middag, die het Dagelijks Bestuur aan dit grote werk besteedde, voor allen leerzaam en nuttig. Aan de organisatoren past dan ook een woord van dank. Minister Mansholt heeft aan het Hoofdbestuur van de Stichting voor de Landbouw medegedeeld, in aansluiting van een bespreking met dit college, die op 20 Juni plaats vond, dat hij geen aanleiding tot verhoging prijzen akkerbouwproducten zag. In een officieel bericht van het Ministerie wordt dit bekend gemaakt. Het luidt als volgt: -,Ten aanzien van de prijzen voor tarwe, kool zaad en suiker voor de oogst 1951 geeft de Minister als zijn standpunt te kennen, dat een verhoging van de prijzen onder de huidige omstandigheden niet door de Regering kan worden overwogen. De prijzen zijn zodanig vastgesteld, dat daarin een stimulans was gelegen voor uitbreiding van de teelt van deze producten. Deze prijzen werden der halve hoger vastgesteld dan de kostprijs, vermeer derd met een gangbaar ondernemersloon, en wel in die mate, dat deze extra beloning groter is dan van deze prijzen zijn opgetreden. De Minister erkent, dat de situatie ten aanzien van haver en gerst enigszins anders ligt, aangezien voor deze producten een inleverings-regeling in het leven is geroepen teneinde verdergaande uitbrei ding van de teelt van deze granen ten koste van de tarweteelt te voorkomen. Hierbij is de hoeveel heid in te leveren gerst en/of haver afhankelijk gesteld van de oppervlakte tarwe en/of gerst per bedrijf. Voor de in te leveren gerst en haver wer den de prijzen zodanig vastgesteld, dat de verbou wer rekening houdende met de prijs, die hij ont vangt voor het deel, dat niet aan de inleverings plicht is onderworpen een lonende prijs zou ont vangen. Aangezien de prijsvooruitzichten voor de haver en de gerst voorzomer de laatste niet be hoeft te worden ingeleverd alleszins gunstig kunnen worden genoemd, mede als gevolg van de verhoging van de prijzen voor de geïmporteerde granen, is er geen aanleiding de prijzen te wijzigen. Mocht zich het theoretische geval voordoen, dat de prijzen voor de vrije granen zodanig zouden dalen, dat een redelijke beloning voor de verbouwer in gevaar zou komen, dan is de Minister bereid op deze kwestie terug te komen." Belofte maakt schuld, Excellentie Tot zover dit bericht van de Minister, waar wij, eerlijk gezegd, niet erg over zijn te spreken. Immers de Regering houdt zich niet aan haar vroeger ge dane beloften. De Minister zegt zelve in zijn bericht, dat de prijzen van tarwe, koolzaad en suiker verleden jaar zodanig werden vastgesteld, dat in deze prij zen een stimulans lag. Dat betekent dus, dat het vorige jaar door deze prijzen zodanig vast te stel len als het ware tegen de boeren is gezegd: „Ver bouwt vooral nogal wat tarwe, koolzaad en suiker bieten. Nederland heeft dit nodig. Als jullie dit doet, zal ik, Regering, jullie ook voor deze moeite een extra beloning laten verdienen, net als b.v. de mijn werkers, indien deze de steenkolen-productie op voeren. Deze extra beloning vloeit jullie automa tisch toe bij de verkoop van deze voor ons land zo belangrijke producten, want de prijs stel ik, Re gering, vast boven de kostprijs plus het normale ondernemersloon." En thans, nu deze begeerde producten te velde staan en zo dadelijk geoogst moeten worden, of reeds zijn geoogst (koolzaad), nu de extra-beloning, die was beloofd, in zicht komt, nu wordt zij den telers onthouden. Want de kosten zijn gestegen en de extra-beloning verdwijnt als extra kosten en komt dus niet aan diegenen, aan wie zij was be loofd. Ook ten aanzien van de gerst- en haverprijs ach ten wij het thans gevolgde beleid ongelukkig. Toen de gerst-haver-tarwe-regeling tussen de Minister en de Stichting voor de Landbouw werd besproken, heeft de bewindsman toegezegd, dat kort vóór de oogst zou worden nagegaan of en in welke mate de in het vooruitzicht gestelde prijzen van akker bouwproducten herziening behoefden. Natuurlijk is bij deze afspraak gedacht aan een stijging van de kostprijzen. Deze laatste zijn inder daad aanzienlijk gestegen tengevolge van allerlei omstandigheden, die aan een ieder bekend zijn, zo als loonsverhoging en stijging van de prijzen van grondstoffen, materialen, enz. Thans, nu het zovèr is, blijft de prijs van de gerst en de haver, die bij de eerste vaststelling reeds onder kostprijs -f. 20 ondernemersloon lag, ge handhaafd onder het motto, dat de vooruitzichten voor de vrije gerst en haver gunstig liggen. In de eerste plaats zal men dit dienen af te wachten. Inderdaad hoort men prijzen noemen van in vóór- UT OP ST. PHILIPSLAND: Zaterdag 28 Juli in Hotel „De Druiventros". TERNEUZEN: Woensdag 1 Augustus in Hotel „Des Pays-Bas". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". Het ligt in het voornemen de zitdag van Donderdag 2 Augustus met 2 personen te houden. ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". KORTGENE: Donderdag 2 Augustus in Hotel „De Korenbeurs". ST. PHILIPSLAND: Zaterdag 28 Juli 10.30—12.30 uur in Hotel „De Druiventros". MIDDELBURG: Donderdag 2 Augustus 2.304.30 uur in Café „De Vriendschap". (De op 26 Juli aangekondigde zitdag kon wegens plotselinge verhindering niet door gaan.) HULST: Maandag 6 Augustus 2.304 uur in Hotel „Het Bonte Hert". OOSTBURG: Woensdag 8 Augustus 2.304.30 uur in Hotel „De Vuijst". THOLEN: Zaterdag 11 Augustus van 10.3012.30 uur in Hotel „Wed. Hoek". GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, económisch-, sociaal- en technisch gebied. koop verkochte gerst, die niet ongunstig lijken, al worden de topprijzen van het vorig seizoen bij lange na niet gehaald. Bovendien moge hier opgemerkt worden, dat slechts een heel enkele teler van deze topprijzen heeft geprofiteerd. De gemiddelde prijs, waarvoor de gerst van de vorige oogst door de boeren is ver kocht, ligt beneden de 30 cent Doch in de tweede plaats wordt op het ogenblik bewust door de Regering losgelaten het beginsel van de kostprijs plus 20 ondernemersloon voor die producten, die men als basis voor elk bedrijf kan nemen. En op dit beginsel berust toch in hoge mate het door de Regering officieel uitgestippelde beleid, dat een behoorlijk bestaan wordt gewaar borgd aan het goed-geleide bedrijf. Wij geven natuurlijk toe, dat dit behoorlijke be staan heden ten dage op het goed-geleide akker bouwbedrijf mogelijk is. Echter onder twee voor waarden, waarop nóch de boer nóch onze Minister van Landbouw veel invloed kunnen uitoefenen. De eerste is, dat de opbrengst weer zo goed is als de laatste twee jaren. De tweede is, dat de wereld marktprijzen op hetzelfde peil blijven. Beide voorwaarden kunnen echter wel eens ge lijktijdig niet vervuld worden. En daarom zouden wij liever zien, dat voor een aantal basisproducten een prijs werd vastgesteld, gebaseerd op kostprijs plus 20 Thans immers is men inconsequent. Men houdt deze basisproducten in de hand. Men stelt een stimulans in het vooruit zicht, die dit achteraf niet blijkt te zijn. Men laat KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELIN GE Vraagt onze offerte voor zoals Wikken, Lupinen, Klaverzaden, enz.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1